Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Exporty u témat VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Exporty v aplikaci umožňují ukládat seznamy dat do souborů. Mohou je provádět všechny uživatelské role, které mají do aplikace přístup, kromě studentů.

Export seznamu témat

Aplikace umožňuje exportovat data se základními informacemi o tématech spolu s jejich omezeními a registrovanými studenty. Aby bylo možné export provést, je neprve nutné vyhledat seznam témat, který chceme exportovat. Pro výběr dat je použit filtr v záložce Vyhledávání, který je popsán v sekci Vyhledávání témat - Vyhledávací formulář. Po vyhledání se uživateli zpřístupní ikona v pravé části obrazovky pod vyhledávacím filtrem, která provádí export dat ve formátu XLSX.

Při exportu dat jsou aplikovány všechny nastavené položky filtru, kromě zaškrtávátek, jejichž nastavení se v exportovaných datech neprojeví.

Možnost exportování vyhledaných témat do XLSX

Obrázek 270. Možnost exportování vyhledaných témat do XLSX. 

Exportovaná data jsou vygenerována po kliknutí na ikonu . Pro uživatele je vytvořen soubor ve formátu XLSX. Na následujícím obrázku je zobrazeno, jak takový soubor s vygenerovanými daty může vypadat.

Zobrazení vyexportovaných témat v Excelu

Obrázek 271. Zobrazení vyexportovaných témat v Excelu. 

Export seznamu studentů a jejich témat kvalifikačních prací

Aplikace umožňuje exportovat seznamy studentů a jejich registrovaných témat. Po kliknutí na záložku Témata studentů se otevře formulář pro zadání parametrů exportu.

Možnost exportování seznamu studentů

Obrázek 272. Možnost exportování seznamu studentů. 

Formulář se nachází v portletu Reporty a umožňuje vygenerovat zvolený export dat. Více informací o reportech se nachází v jejich nápovědě.

Ve filtru je možné vyplnit parametry, podle kterých budou studenti vyhledáváni.

  • Stav registrace.  Umožňuje specifikovat, zda mají být v seznamu studenti, kteří již mají nějaká témata registrovaná či přidělená.

  • Stav schvalování.  Umožňuje specifikovat vyhledání témat studentů v uvedených stavech. Pokud je zvoleno, v reportu se zobrazí pouze ta témata studentů, která se nacházejí v uvedených stavech schvalování. Ostatní studenti nebudou mít téma zobrazena, protože buď nemají zvolené žádné téma vysokoškolské kvalifikační práce, nebo se jejich téma nachází v jiném než uvedeném stavu schvalování.

Po kliknutí na tlačítko "Spustit" dojde k vygenerování exportu s vyhledanými daty.

Nastavení parametrů exportu

Obrázek 273. Nastavení parametrů exportu.