Práce s formuláři

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Používejte více klávesnici

Používejte při práci ve formulářích více klávesnici místo myši:

 • Klávesu Tab při přesunu na další položku formuláře.

 • Klávesy Shift+Tab pro návrat na předešlou položku.

 • Výběry hodnot (tzv. select box) nemusíte nutně otevírat kliknutím na ikonu šipky vpravo od výběru — pokud je na výběr pouze několik položek, lze mezi nimi listovat pohodlně i šipkou nahoru a dolů na klávesnici, případně se přesouvat po položkách pomoci písmenných kláves — přeskakovat po odpovídajících prvních písmenech položek ve výběru.

 • Pomocí klávesy Tab se lze přesunout až na odesílací či storno tlačítko a klávesou Enter pak tlačítko stisknout.

 • Stav zaškrtávátka lze změnit stisknutím kláves mezerník či Enter.

Dohledávač

Dohledávač () je pomocná komponenta která má uživateli usnadnit hledání v rozsáhlých seznamech (pracovišť, předmětů, vyučujících apod.). Vyskytuje se i v dalších formulářích portálového rozhraní IS/STAG mimo prohlížení.

Dohledávač je vázán na textové pole formuláře a jeho funkci lze spustit kliknutím na ikonu zaměřovače vpravo, v těsné blízkosti tohoto pole. Není-li v popisu pole v nápovědě uvedeno jinak, bere dohledávač při prohledávání seznamu možných položek ohled pouze na text zadaný v přilehlém textovém poli. Dohledávač v některých případech použití prohledává pouze zkratky, v jiném i celé názvy příslušných položek — záleží na jeho konkrétním použití. Zohledňuje rovněž použití zástupných znaků _ (libovolný znak) a % (libovolný počet libovolných znaků) pro dohledání všech odpovídajících možností. Zároveň některé dohledávače použijí zástupné znaky automaticky (zpravidla přidají na konec dohledávaného výrazu %).

Dohledávač se po prohledání seznamu chová následujícím způsobem:

 • Pokud nebyl nalezen žádný odpovídající výsledek: 

  • Oznámí tuto skutečnost a vyzve uživatele k upřesnění kritérií hledání.

 • Pokud byl nalezen právě jeden odpovídající výsledek: 

  • Zobrazí jej, během několika sekund automaticky doplní a okno výsledků uzavře.

 • Pokud bylo nalezeno více odpovídajících výsledků: 

  • Zobrazí je formou seznamu odkazů a vyzve uživatele, aby kliknutím jeden z výsledků zvolil. Po kliknutí na výsledek jej doplní a okno výsledků uzavře.

 • Pokud bylo nalezeno příliš mnoho odpovídajících výsledků (100 a více): 

  • Zobrazí prvních 100, upozorní na to, že nejsou zobrazeny všechny výsledky, a vyzve uživatele k upřesnění kritérií hledání.

Například v aplikaci Vypisování termínu je využit dohledávač v těchto případech:

 • Hledání zkratky katedry: prohledává pouze zkratky kateder.

 • Hledání zkratky předmětů: prohledává jak zkratky, tak názvy předmětů, bere ohled na uvedenou katedru.

 • Hledání místností: prohledává názvy místností složené ze zkratky budovy a čísla místnosti. Netoleruje zadání mezery mezi zkratku budovy a číslo místnosti.

 • Hledání jména vyučujícího: vyžaduje zadání správné diakritiky, nejjednodušší je hledat dle příjmení vyučujícího a případně vybrat jeden z výsledků, hledá ale i dle jména a příjmení nebo příjmení a jména vyučujícího. Nezadávejte akademické tituly ani pracoviště vyučujícího.

Příruční kalendář

Příruční kalendář (skrývající se pod ikonkou ) je k dispozici u některých políček pro zadávání data ve vyhledávacích formulářích. Slouží ke snazšímu zadání data ve správném formátu. Kliknutím na ikonu kalendáře vpravo od pole pro zadání data zobrazíte okno s kalendářem, ve kterém kliknutím zvolíte požadované datum. V kalendáři lze listovat dopředu i dozadu po měsících a rocích. Datum můžete zadat kdykoliv i přímo ručně ve tvaru: dd.mm.yyyy (den a měsíc dvěma ciframi, rok čtyřmi). Například: 17.03.2006 pro 17. březen 2006.

Zobrazení částí formulářů

Pod ikonkou je umístěný ovládací prvek, který u některých vyhledávacích formulářů schovává a zobrazuje méně používané (upřesňující) části vyhledávacích formulářů.

Řazení tabulkových dat

Rychlé řazení některých tabulek je k dispozici pod ikonkou (vlevo od názvu sloupců v záhlaví). Umožňuje rychlé seřazení řádků tabulky dle daného sloupce vzestupně či sestupně, po opakovaném kliknutí na svou ikonu (nebo na nadpis sloupce, je-li k němu ikona řadiče připojena). Řazení je realizováno pomocí javascriptu a poslední sloupec, podle kterého uživatel tabulku seřadil, si internetový prohlížeč zapamatuje pomocí cookies a při dalším zobrazení tabulky už rovnou sám tabulku seřadí.

Předvyplňování akademického roku a semestru ve formulářích

Předvyplněný/předzvolený akademický rok a semestr ve formulářích portálové aplikace se řídí dle kalendáře STAGu a to dvěma způsoby. To, který konkrétní způsob určení akad. roku a semestru je použit v konkrétním formuláři, záleží na uvážení autora dané aplikace.

První způsob je prosté předvyplnění aktuálního akad. roku a semestru, který připadá dle kalendáře STAGu na stávající den.

Příklad aplikace, která používá tento způsob předvyplnění akad. roku, je elektronický index. Zde je automaticky předvyplněn vždy aktuální akad. rok. Dalším příkladem může být formulář v Prohlížení/ Termíny — v obou těchto příkladech uživatele nejvíce zajímají známky (resp. termíny) pro stávající akad. rok a to až do konce akad. roku.

Druhý způsob — tzv. inteligentní předvyplnění — již bere v potaz aktuální období stávajícího akad. roku (zimní semestr, zimní zkouškové, letní semestr, letní zkouškové, letní prázdniny atd. — doména TYP_ROZVRH_DNE) a na základě právě probíhajícího období určí jaký semestr a akad. rok bude v příslušném formuláři předvyplněn.

Jako příklad inteligentní předvyplnění lze uvést např. aplikaci pro zobrazování rozvrhů studentovi nebo vyučujícímu. Během zimního semestru chce student automaticky vidět svůj rozvrh na zimní semestr stávajícího akad. roku. Během zimního zkouškového nebo zimních prázdnin je pro něj však rozvrh na zimní semestr minulostí, a proto mu v těchto obdobích zobrazí aplikace již rozvrh na letní semestr. V případě letního semestru se správně zobrazí rozvrh na letní semestr stávajícího akad. roku. O letním zkouškovém a letních prázdninách ovšem opět studenta už moc jeho rozvrh na letní semestr nezajímá, a proto mu v těchto obdobích zobrazíme již jeho rozvrh na zimní semestr NÁSLEDUJÍCÍHO akad. roku (pokud tedy student již nějaký rozvrh na toto období má).

Nastavení inteligentního předvyplňování, tj. určení jaký semestr a akad. rok se má inteligentně určit pro stávající období, je nastaveno u položek domény TYP_ROZVRH_DNE v pom_hodnota. Nedoporučujeme měnit nastavení u domény TYP_ROZVRH_DNE v pom_hodnota např. pouze z důvodu, že si jeden den v průběhu letního semestru se určí jako letní prázdniny a u domény pro letní prázdniny přepíše dočasně nastavení v pom_hodnota z ZS;rok_plus na LS — takřka jistě na to autor zapomene a po uplynutí tohoto dne tam již původní nastavení nevrátí.

U domény TYP_ROZVRH_DNE v pom_hodnota musí být pro jednotlivá období zadáno určení konkrétního semestru, tj. buďto hodnota ZS nebo LS. Toto určení semestru pro konkrétní období může být ještě následováno hodnotou rok_plus, kterou případně určíte, že pro zvolené období se má brát zadaný semestr již v dalším akad. roce. Mezi zadáním semestru pro období a případným rok_plus se dává středník — příklad pro námi doporučené nastavení pro období letních prázdnin (LP) a letního zkouškového (LZ) je pak tento řetězec ZS;rok_plus.