Co se jinam nevešlo

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Co se jinam v nápovědě nevešlo, nebo logicky nezapadlo do daného kontextu — to naleznete zde v této kapitole.

CSV portlet — zobrazování CSV souboru

Portlet spadá pod modul IS/STAG Podpora výuky (pod označením Výsledky studentů), jeho potenciální použití je ale obecnější, takže je nápověda umístěna v rámci doplňující nápovědy IS/STAG a odkazována podle potřeby.

Tento jednoduchý portlet umožňuje učitelům zobrazovat obecně obsah CSV souborů. V editačním módu učitel nahrává CSV soubor a definuje nastavení jeho zobrazení. V normálním módu vidí uživatel obsah CSV souboru. Tento portlet lze tak použít např. ke zveřejňování výsledků. Pokud bude mít soubor správný lze formát, lze nastavit omezení viditelnosti výsledků, tak že přihlášený student uvidí pouze svoje výsledky.

Vytvoření CSV souboru

CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). Hodnoty položek mohou být uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. Pokud text položky obsahuje uvozovky, jsou tyto zdvojeny.

CSV soubor snadno vytvoříte v některém tabulkovém editoru (Microsoft Office Excel, Open Office Calc). Aktuálně editovanou tabulku necháte uložit jako CSV soubor. Na následujícím obrázku je vidět výřez z Excelu s daty, které jsou použity v tomto návodu.

Vytvoření CSV souboru

Obrázek 24. Vytvoření CSV souboru. 

Vložení CSV souborů

V editačním módu se zobrazí formulář, ve kterém zvolíte CSV soubor, který chcete zobrazovat. Soubor MUSÍ mít příponu csv. Dále můžete nastavit titulek a popis, které se budou zobrazovat společně s výsledky. Oddělovač definuje jaký znak je použit k oddělování jednotlivých sloupců. Výchozí hodnota je nastavena na středník. Pokud chcete zpřístupnit výsledky všem uživatelům, kteří mohou vidět stránky předmětu, zaškrtněte položku Viditelné všem uživatelům?. Pokud první řádek CSV obsahuje názvy sloupečků, zaškrtněte První řádek obsahuje názvy sloupců?. Tento řádek pak bude použit při vytváření hlavičky tabulky.

Vložení CSV souborů I

Obrázek 25. Vložení CSV souborů I. 

Po úspěšném nahrání souboru a nastavení se zobrazí obsah souboru. Pokud je v nahraném souboru použit jiný oddělovač, než který byl nastaven, bude výsledná tabulka obsahovat pouze jeden sloupec, ve kterém na každém řádku budou všechny položky. V takovém případě změňte nastavení oddělovače, protože by nefungovalo omezení viditelnosti řádků a student by neviděl svoje výsledky. Pokud se špatně zobrazují české znaky ve výsledné tabulce, zkuste nastavit jiné kódování. Výchozí hodnota je nastavena Windows 1250, se kterým typicky pracuje Microsoft Excel. Druhým dostupným kódováním je UTF-8.

Vložení CSV souborů II

Obrázek 26. Vložení CSV souborů II.