Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Hromadné akce u témat VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Hromadné akce slouží k provádění akcí nad více různými tématy najednou. Obecně je mohou provádět všechny uživatelské role, které mají do aplikace přístup, kromě studentů. Avšak nemusí mít možnost provádět všechny hromadné akce. Přístup k jednotlivým záložkám s hromadnými akcemi závisí na pravomocech dané uživatelské role provádět vybranou akci.

Nachází se v záložce vyhledávání a pro nalezení témat, se kterými chce uživatel pracovat, používají vyhledávací filtr, který je popsán v sekci Vyhledávání témat - Vyhledávací formulář.

Hromadné schvalování

Hromadné schvalování slouží ke schvalování více témat najednout. Po vyhledání zobrazí seznam témat s více detaily, které jsou pro schvalování důležité, než zobrazuje základní seznam vyhledaných témat. V posledním sloupečku tabulky zobrazí stavy, do kterých uživatel může téma schvalovat. Pokud aktuálně nemůže zobrazené téma schvalovat, zobrazí se mu pouze aktuální stav schvalování, který mu aplikace nedovolí změnit.

Hromadné schvalování témat VŠKP

Obrázek 265. Hromadné schvalování témat VŠKP. 

Po změně všech zvolených stavů uživatel klikne na tlačítko Uložit schvalování témat, které se nachází pod seznamem zobrazených témat. Aplikace u jednotlivých témat zkotnroluje, zda mohou být schválena a zda mají vyplněné všechny povinné údaje. Pokud některé ze schvalovaných témat nemůže být schváleno, aplikace schválí ostatní témata a o neschváleném uživatele informuje. Po otevření neschváleného tématu uživatel uvidí, které položky bránily jeho uložení.

Při hromadném schvalování jsou dodržena stejná pravidla jako při schvalování jednotlivém. Více informací o schvalování témat se nachází v sekci Schvalování témat.

Hromadné kopírování

Hromadné kopírování slouží ke kopírování vytvořených témat. Umožňuje kopírovat témata do stejného i následujícího akademického roku. Spolu s tématem je možné kopírovat i jeho omezení. Nekopíruje se stav schvalování a seznam přihlášených studentů.

Při kopírování intervalu registrace se primárně berou hodnoty z parametrů VSKP_DATUM_REGISTRACE_ODVSKP_DATUM_REGISTRACE_DO, pokud jsou oba parametry vyplněny a tvoří platný interval. V opačném případě se kopírují hodnoty z původního tématu. Pokud se jedná o kopii na následující akademický rok, zvýší se původní hodnoty o jeden rok.

Uživatel může kopírovat témata, pokud má povoleno jejich vypisování parametrem VSKP_ZADAVANI_KDO. Může kopírovat pouze témata ze svého pracoviště, která mohl vypsat. Dále může kopírovat pouze témata typu, který je pro dané pracoviště povolen podle parametru VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT. V rámci zastupitelnosti rolí popsané v podsekci Zastupující uživatelské role, může uživatel zastupovat při kopírování jiné uživatelské role.

Hromadné kopírování témat VŠKP

Obrázek 266. Hromadné kopírování témat VŠKP. 

Hromadné přidávání omezení

Hromadné přidávání omezení slouží k přídávání omezení k více tématům najednou. Umožňuje nastavit stejná omezení, jako nastavování omezení u tématu, které je popsáno v podsekci Omezení.

Uživatel nejprve musí vybrat omezení, které bude k tématům přidávat. Kliknutím na odkaz "Zvolit přidávané omezení" otevře dialogové okno s formulářem pro vytvoření omezení.

Hromadné přidávání omezení témat VŠKP

Obrázek 267. Hromadné přidávání omezení témat VŠKP. 

Při volbě omezení je nutné povinně zadat Typ studia. Důvodem je předcházení nastavení nesplnitelných omezení, ve kterých by uživatel přidal omezení např. na specializaci / obor bakalářského studia k tématu, které je vypsané pro navazující studium. Formulář neumožňuje zadat omezení na osobní číslo studenta, jelikož se předpokládá, že omezení bude přiřazeno více tématům, a omezení na osobní číslo se přidává ve věšině případů pouze k jednomu tématu.

Formulář pro nastavení omezení

Obrázek 268. Formulář pro nastavení omezení. 

Po vybrání se omezení připraví pro další ukládání. Nad seznamem témat se zobrazí, jak bylo omezení připraveno. Toto omezení je následně možné přidávat k tématům tak, že se v posledním sloupečku zaškrtnou políčka Přidat omezení a v dolní části stránky se vše uloží tlačítekm "Přidat omezení k tématům".

Výběr témat, kterým bude omezení přiděleno

Obrázek 269. Výběr témat, kterým bude omezení přiděleno. 

Pokud téma přidávané omezení již obsahuje, zobrazí se v posledním sloupečku informace Již obsahuje a nebude možné toto téma zvolit pro přidání vybraného omezení. Pokud není v posledním sloupečku žádná informace, znamená to, že uživatel nemá právo k tématu přidávat omezení. Tato práva se řídí zastupitelností rolí popsané v podsekci Zastupující uživatelské role a také nastavením parametru VSKP_ZADAVANI_KDO.

Parametry nastavení

Následující shrnutí obsahuje všechny parametry, které ovlivňují chování aplikace v hromadných akcích:

 • VSKP_ZADAVANI_KDO Určuje, které uživatelské role mají povolení zadávat nová témata.

  Úroveň: KATEDRA

  Nastavení se týká pouze rolí vyučující, vedoucí katedry, katedra, studijní referentka a student. Administrátor a prorektor mohou vypisovat témata vždy bez ohledu na nastavení tohoto parametru.

 • VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT Určuje, jaké typy témat mohou být vypisovány. Pokud není uveden, mohou být vypisovány všechny typy témat.

  Úroveň: KATEDRA

  Nastavení se týká pouze typů témat V (zadané vyučujícím), R (rámcové) a S (zadané studentem). Na nepovolený typ tématu není možné téma změnit ani při editaci tématu.

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD Předdefinované datum začátku registrace na téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO Předdefinované datum konce registrace na téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA