Hodnocení VŠKP — Schéma aplikace a popis

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží vyučujícím k vkládání známek a posudků vedoucího/oponenta/školitele u kvalifikačních prací, ke kterých má vyučující některý z uvedených vztahů. Aplikace je určena pro roli Vyučující. Pro přihlášeného uživatele/vyučujícího je přístupná na záložce Moje výuka, na podstránce Hodnocení VŠKP. Aplikaci tvoří dvojice portletů.

  • Portlet Informace o učiteli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více (role katedra pro sekretářku, více rolí z důvodu výuky na více katedrách apod.). Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Podrobnosti naleznete v kapitole Vyučující v IS/STAG.

  • Portlet Hodnocení VŠKP:  v horní části zobrazuje seznam kvalifikačních prací vyučujícího a jeho vztahů k jednotlivým pracím. Pokud má vyučující k jedné kvalif. práci více vztahů (je např. jejím vedoucím i oponentem a podob.) pak se taková práce zobrazí v seznamu kvalif. prací vícekrát.

Při prvním přístupu k aplikaci se automaticky zobrazí v tomto seznamu všechny kvalifikační práce vyučujícího, u kterých je zatím jejich autor/student ve stavu studuje. Příslušnými filtry nad seznamem kvalif. prací lze výpis seznamu omezit nebo rozšířit.

Po kliknutí na název práce v seznamu vyhledaných prací se zobrazí několik formulářů.

Vždy přítomné formuláře jsou formuláře pro zadání známky a formulář pro vložení souboru s posudkem. Přístupnost těchto dvou formulářů se řídí nastavením parametru STAGu VKP_VKLADANI_HODN_VYUCUJICIM. Tímto parametrem lze nastavit (případně až na úroveň konkrétní katedry) to, zda bude možné vkládat/měnit vyučujícím jak známku z VŠKP, tak soubor s posudkem o VŠKP nebo jen známku, případně jen soubor s posudkem anebo nebude možné vkládat/měnit nic (podrobněji viz nápověda k parametru).

Poslední formulář na stránce je formulář 'Formulář pro vložení obsahu posudku'. Tento formulář slouží k vložení jednotlivých částí posudku, tak jak je případně po vedoucím nebo oponentovi požaduje zadávající pracoviště VŠKP. Všechny jednotlivé položky tohoto formuláře pro vyplnění si definuje zadávající pracoviště VŠKP, formulář tedy může obsahovat různé položky a jejich počet pro různá pracoviště. Pokud zadávající pracoviště zvolené VŠKP nemá nadefinovaný žádný formulář, je na stránce o tomto faktu vypsána místo formuláře informativní hláška.

V závěru 'Formulář pro vložení obsahu posudku' lze pak případně volitelně zaškrtnout možnost 'Automaticky vygenerovat a vlozit PDF soubor s posudkem do systému', která způsobí, že po uložení změn ve fromuláři, dojde k automatickému nagenerování PDF souboru s posudkem a jeho vložení do systému. Takto vložený soubor se následně ihned zobrazí ve formuláři 'Vložení souboru s posudkem' vpravo nad 'Formulář pro vložení obsahu posudku'. Tato možnost automatického nagenerování PDF souboru s posudkem a jeho vložení do systému se zobrazuje jen v případě, že má uživatel/vyučující právo na vložení tohoto typu souboru (tj. posudku vedoucího nebo oponenta) do systému. Na konci formuláře se vždy zobrazuje i odkaz 'Stáhnout si PDF s posudkem'. Kliknutím na tento odkaz si lze také vygenerovat PDF soubor s posudkem avšak bez provedení automatického vložení tohoto souboru do systému. Tento odkaz slouží pro případy, kdy nemá uživatel/vyučující právo na vložení tohoto typu souboru do systému nebo také jako možnost náhledu na PDF soubor s posudkem bez jeho uložení do systému. PDF Soubor s posudkem vygenerovaný skrze odkaz 'Stáhnout si PDF s posudkem' obsahuje vždy údaje uložené v DB, proto je před kliknutím na tento odkaz nutné mít již uloženy/odeslány všechny případné změny ve formuláři.

Základní PDF soubor s posudkem má jednotný jednoduchý vzhled bez jakékoliv možnosti jeho konfigurace. Pokud chce nějaké pracoviště svůj vlastní vzhled/šablonu pro posudeky, má možnost si tuto šablonu vytvořit a nastavit dle nápovědy pro část Vlastní .docx šablona

Volitelně se na této stránce může zobrazovat i část 'Kontrola plagiátorství' kde lze po kliknutí na odkaz 'Detailní informace o výsledku kontroly plagiátů' získat informace o výsledku kontroly plagiátů zvolené VŠKP. Tato část se zobrazuje jen v případě, že je nastaven přístup do Theses.cz (parametr THESES_UZIVATEL) a dále je také potřeba, aby uživatel/vyučující, měl právo nahlížet na výsledek kontroly plagiátů.

Pokud je již vložen nějaký soubor s posudkem, může si jej vyučující skrze aplikaci stáhnout.

Portlet Hodnocení VŠKP

Obrázek 274. Portlet Hodnocení VŠKP. 

Příklad formuláře pro vložení obsahu posudku

Obrázek 275. Příklad formuláře pro vložení obsahu posudku.