Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Schvalování témat VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Fáze schvalování témat VŠKP

Obrázek 247. Fáze schvalování témat VŠKP. 

Aby byla zajištěna formální i obsahová správnost témat, všechna témata musí projít schvalovacím procesem.

Schvalovacího procesu se účastní role nastavené ve schvalovacím diagramu, který je určen typem tématu. Můžou to být role vyučující, vedoucí katedry, děkan, garant specializace, garant programu a student. Dále se do schvalovacího procesu mohou zapojit zastupující role. Katedra a studijní referentka mohou zastoupit role vyučující a vedoucí katedry. Role tajemník fakulty může zastoupit děkana. Administrátor a prorektor mohou zastoupit libovolné role.

Schvalování se nemusí účastnit všechny role. Stavový diagram může být speciálně upraven pro jednotlivé katedry a některé přechody nepoužívat.

Informace o aktuálním stavu schvalování se nacházejí v dolní části formuláře tématu VŠKP. Případně mohou být také uvedeny v seznamu vyhledaných témat.

Schvalovací proces uvede do pohybu ten, kdo téma vypsal. To nastane v okamžiku, kdy se rozhodne, že je téma již hotové a poprvé ho schválí. Od té doby téma postupně přechází přes stavy, kdy ho schvalují ostatní uživatelé. Poté, co je téma schválené posledním z nich, může být zveřejněno, pokud není určeno jinak v parametru VSKP_ZVEREJNENO_OD.

Schvalování probíhá změnou stavu schvalování v dolní části formuláře otevřeného tématu. Dále je možné schvalovat témata i hromadně ve speciální záložce ve vyhledávání. Tento způsob je popsán v sekci Hromadné akce - Hromadné schvalování.

Stavové diagramy

Každý typ tématu má svůj stavový diagram. Hlavním důvodem je to, že každý typ tématu mohou vypisovat a schvalovat jiné uživatelské role. Více informací o jednotlivých typech témat je uvedeno v sekci Vypisování témat - Formulář.

Počáteční stav stavového diagramu je definován typem tématu a je pro zvolený typ vždy stejný. V tomto stavu může být téma rozpracované. Následují přechody přes stavy, které téma postupně schvalují/neschvalují. Poslední definovaný stav, do kterého se téma může dostat je konečným stavem schvalování.

Téma se může dostat do stavu, ve kterém bude neschváleno. V závislosti na nastavení stavového diagramu může být pro téma tento stav konečný, nebo se z něj ještě může dostat. Například může být povolen přechod, který z neschváleného stavu vrací do počátečního, což znamená, že neschválené téma může být upraveno a pak znovu schvalováno od začátku.

Nastavení stavových diagramů

Stavové diagramy je možné nastavit ve formuláři SY0300.

 1. Nejprve se vybere typ stavového diagramu. V tomto případě se jedná o typ se zkratkou PK.

 2. V druhém kroku se zvolí stav, pro který chceme nastavit přechod.

 3. Dále vybereme, zda chceme přechod nastavit pro celou univerzitu, nebo pro konrétní pracoviště.

 4. Následně pro zvolený stav povolíme nebo zakážeme přechod do předchozího nebo následného stavu.

Formulář SY0300

Obrázek 248. Formulář SY0300. 

Stavové diagramy jsou definovány v následujících tabulkách:

 • STAVY.  Tabulka informuje o všech stavech, které se schvalování mohou týkat. Jedná se o stavy z rozsahu 500 - 599. Tyto stavy jsou pevně dané a nelze v nich nic měnit.

 • STAVY_PRECHODOVE_FUNKCE.  Tabulka obsahuje definované přechody mezi stavy. Nastavení těchto přechodů je společné pro celou univerzitu. Přechody mohou být aktivovavné/deaktivované nastavením položky POUZIT na hodnoty A/N. Přechod mezi stavy může vést buď ke schválení a nebo k neschválení tématu danou uživatelskou rolí.

 • STAVY_PRECH_FCE_PRAC.  Tabulka umožňuje nastavit vlastní stavový diagram až na úroveň jednotlivých kateder univerzity. Při definování lze použít pouze přechody uvedené v tabulce STAVY_PRECHODOVE_FUNKCE a definovat právě ty, které mají být v novém stavovém diagramu použity.

  Je nutné, aby byl vždy definován celý stavový diagram k vybranému typu tématu!!! Nelze definovat pouze část. Vždy musí začínat počátečním stavem, končit konečným stavem, ve kterém bude téma schváleno, a definovat cestu, která tyto dva stavy propojí.

Následující stavové diagramy popisují jednotlivé schvalovací procesy podle typů témat, které jsou popsané v části Typy tématu. Na obrázcích jsou počáteční stavy zobrazeny modře, stavy schválení témat zeleně a stavy zamítnutí červeně. Nad diagramy jsou vypsané uživatelské role, které mohou do zobrazených stavů provést přechod.

Mezi stavy jsou šipkami zobrazeny přechody. Zeleně jsou zobrazeny aktivní přechody. Šedá označuje možné další přechody, které mohou být mezi stavy aktivovány. Zobrazení aktuálního globálního nastavení přechodů schvalovacích diagramů je možné zobrazit v portletu Stavové diagramy.

Téma zadané vyučujícím

Tento schvalovací diagram se vztahuje k základnímu typu tématu, které může vypsat jakákoliv uživatelská role, která má povolené vypisování témat, kromě studenta.

Na následujícím obrázku je tento diagram zobrazen. První stav 500 je stavem počátečním, ve kterém může být téma rozpracované. V tomto stavu může vedoucí práce pod rolí vyučující nebo jeho zastupující role téma upravovat. Pokud je téma již připravené, vedoucí práce nebo jeho zástup téma schválí či zamítne (stavy 510/511). V závislosti na povolených přechodech může téma dále schvalovat vedoucí katedry (520/521), garant specializace / oboru (540/541) a děkan (530/531), případně jejich zastupující role. Toto pořadí schvalování je pevně dané, ale lze ho změnit v jedné výjimce. Diagram umožňuje nastavit přehozené pořadí schvalování u rolí vedoucí katedry a garant specializace / oboru. Také je možné některé role ve schvalovacím procesu úplně vynechat. Ze stavů mohou vést přechody do počátečního stavu, což umožňuje povolení úprav tématu, jelikož upravené téma musí být znovu schvalováno.

Stavový diagram schvalování tématu zadaného vyučujícím

Obrázek 249. Stavový diagram schvalování tématu zadaného vyučujícím. 

Pokud je ve stavovém diagramu nastaveno, že téma bude schvalovat i garant specializace / oboru, musí mít téma nastaveno omezení na konkrétní specializaci / obor, aby bylo možné určit, který garant specializace / oboru ho bude schvalovat. Pokud budou omezení nastavena na více různých specializací / oborů, téma je schvalováno pouze jedním z jejich garantů. Není možné určit, který z nich to bude. Jakmile jeden z nich provede schválení, ostatní téma již schvalovat nemohou.

Schválené téma je připravené pro zobrazení studentům k registraci. Datum zveřejnění je určeno podle nastavení parametru VSKP_ZVEREJNENO_OD. Pokud tento parametr není nastaven, témata jsou zveřejněna v okamžiku jejich schválení.

Rámcové téma

Tento schvalovací diagram se vztahuje k rámcově definovanému typu tématu, které může vypsat jakákoliv uživatelská role, která má povolené vypisování témat, kromě studenta.

Na následujícím obrázku je tento diagram zobrazen. První stav 550 je stavem počátečním, ve kterém může být téma rozpracované. V tomto stavu může vedoucí práce pod rolí vyučující nebo jeho zastupující role téma upravovat. Pokud je téma již připravené, vedoucí práce nebo jeho zástup téma schválí či zamítne (stavy 552/553). V závislosti na povolených přechodech může téma dále schvalovat vedoucí katedry (555/556), garant specializace / oboru (565/566) a děkan (560/561), případně jejich zastupující role. Toto pořadí schvalování je pevně dané a nelze ho měnit. Diagram umožňuje nastavit přehozené pořadí schvalování pouze u rolí vedoucí katedry a garant specializace / oboru. Dovoleno je pouze některé ze stavů schvalování vynechat. Dále mohou vést ze stavů přechody do počátečního stavu, což umožňuje editaci tématu, jelikož editované téma musí být znovu schvalováno.

Stavový diagram schvalování rámcového tématu

Obrázek 250. Stavový diagram schvalování rámcového tématu. 

Pokud je ve stavovém diagramu nastaveno, že téma bude schvalovat i garant specializace / oboru, musí mít téma nastaveno omezení na konkrétní specializaci / obor, aby bylo možné určit, který garant specializace / oboru ho bude schvalovat. Pokud budou omezení nastavena na více různých specializací / oborů, téma je schvalováno pouze jedním z jejich garantů. Není možné určit, který z nich to bude. Jakmile jeden z nich provede schválení, ostatní téma již schvalovat nemohou.

Schválené téma je připravené pro zobrazení studentům k registraci. Datum zveřejnění je určeno podle nastavení parametru VSKP_ZVEREJNENO_OD. Pokud tento parametr není nastaven, témata jsou zveřejněna v okamžiku jejich schválení.

Téma doplněné studentem

Téma je vytvořeno po přidělení rámcového tématu registrovanému studentovi. V počátečním stavu 580 může student toto téma upravovat. Poté, co je s editací hotov, téma schválí (stav 581). Dalším, kdo téma schvaluje je již jen vedoucí práce pod rolí vyučující, případně jeho zastupující role (582/583). V závislosti na povolených přechodech může téma dále schvalovat vedoucí katedry (584/585), garant specializace / oboru (588/589) a děkan (586/587), případně jejich zastupující role. Toto pořadí schvalování je pevně dané a nelze ho měnit. Diagram umožňuje nastavit přehozené pořadí schvalování pouze u rolí vedoucí katedry a garant specializace / oboru. Dovoleno je pouze některé ze stavů schvalování vynechat. Pokud existují přechody zpět do počátečního stavu, může student téma editovat i po schválení, avšak téma pak musí být znovu schvalováno.

Stavový diagram schvalování tématu doplněného studentem

Obrázek 251. Stavový diagram schvalování tématu doplněného studentem. 

Téma již bylo zveřejněné a přidělené, takže se v okamžiku schválení stává tématem zadaným. Garantovi specializace / oboru se téma zobrazuje ke schválení podle specializace / oboru studenta, který má téma přidělené (tj. podle specializace / oboru, pro který si téma registroval a pro který mu bylo přiděleno).

Téma zadané studentem

Schvalovací diagram se vztahuje k tématu, které zadává sám student. V počátením stavu 570 může student toto téma upravovat. Poté, co je s editací hotov, téma schválí (stav 571). Dalším, kdo téma schvaluje je již jen vedoucí práce pod rolí vyučující, případně jeho zastupující role (572/573). V závislosti na povolených přechodech může téma dále schvalovat vedoucí katedry (574/575), garant specializace / oboru (578/579) a děkan (576/577), případně jejich zastupující role. Toto pořadí schvalování je pevně dané a nelze ho měnit. Diagram umožňuje nastavit přehozené pořadí schvalování pouze u rolí vedoucí katedry a garant specializace / oboru. Dovoleno je pouze některé ze stavů schvalování vynechat. Pokud existují přechody zpět do počátečního stavu, může student téma editovat i po schválení, avšak téma pak musí být znovu schvalováno.

Stavový diagram schvalování tématu zadaného studentem

Obrázek 252. Stavový diagram schvalování tématu zadaného studentem. 

Téma bylo po vytvoření přiděleno studentovi, proto již nemusí procházet registrační a přidělovací částí a po schválení se stává tématem zadaným. Garantovi specializace / oboru se téma zobrazuje ke schválení podle specializace / oboru studenta, který má téma přidělené (tj. podle specializace / oboru, pro který si téma registroval a pro který mu bylo přiděleno).

Parametry nastavení

Následující shrnutí obsahuje všechny parametry, které ovlivňují chování aplikace ve fázi schvalování témat:

 • VSKP_ZVEREJNENO_OD Datum zveřejnění schválených témat k registraci studentům. Pokud není uveden, jsou témata zveřejňována okamžitě.

  Úroveň: KATEDRA