Prohlášení o přístupnosti

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Západočeská univerzita v Plzni se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto veřejně dostupné stránky (tedy dostupné bez potřeby přihlášení uživatele):

 • stránky portálového rozhraní informačního systému studijní agendy IS/STAG (dále jen Portál IS/STAG),

 • stránky produktového webu IS/STAG dostupné na adrese https://is-stag.zcu.cz

 • stránky uživatelské a administrátorské příručky dostupné na adrese https://is-stag.zcu.cz/napoveda (dále jen nápověda).

Dále se toto prohlášení vztahuje na část neveřejných stránek Portálu IS/STAG určených pro studenty příslušné univerzity nebo vysoké školy (sekce Moje studium).

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s harmonizovanou normou podle čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/2102. Úroveň shody je zajištěna minimálně na úrovni A dle Metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., který implementuje mezinárodně uznávanou sadu doporučení pro přístupnost webových stránek WCAG 2.1.

Nepřístupný obsah

Portál IS/STAG dále obsahuje neveřejné stránky, určené interním uživatelům (vyučující, administrativní pracovníci, správci systému). Na tento obsah se prohlášení o přístupnosti nevztahuje, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30.8.2020 metodou vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru podle čl. 3 odst. 1 a) prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na uživatelskou podporu ZČU dostupnou na uvedených kontaktech:

 • E-mail: 

 • Telefon: 

  +420 377 63 8888

 • Písemně: 

  Západočeská univerzita v Plzni
  Centrum informatizace a výpočetní techniky
  Univerzitní 20
  306 14 Plzeň

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3