Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Možnost úpravy témat VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Fáze upravování témat VŠKP

Obrázek 245. Fáze upravování témat VŠKP. 

Téma je možné upravovat na základě nastavení schvalovacího diagramu. Kdo bude téma upravovat určuje typ tématu. Téma typu Zadané vyučujícím nebo Rámcové může upravovat vedoucí práce pod rolí vyučující nebo jeho zastupující role.

V případě témat typu Zadané studentem a Doplněné studentem může standardně úpravy provádět pouze přidělený student. Na parametr VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA je možné povolení úprav zapnout i pro vedoucího práce a jeho zástup. Možnost úprav je umožněna pouze v případě, je-li vedoucí práce na řadě ve schvalovacím procesu, a povoluje změnit pouze stejné položky, které mohl upravovat student. Tj. tato vlastnost slouží primárně k malým úpravám ve studentově návrhu obsahu tématu kvalifikační práce.

Vedoucímu práce a jeho zástupu může být zakázáno provádět v tématu úpravy v okamžiku, kdy je toto téma přidělené studentovi. Na parametr VSKP_ZNEMOZNIT_ZMENY_VY se podle fakulty studentů nastaví, že již úpravy nejsou možné. Tento parametr má přednost před nastavením parametru VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA.

Studenti mohou mít zakázané úpravy tématu parametrem VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_ZMENY, který se uplatňuje pouze v případě, že má student VŠKP již převedenou do zadání. Obdobně funguje parametr VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_SMAZAT, který ve stejné situaci studentům zakazuje smazání tématu.

Během schvalovacího procesu může být téma upravované pouze pokud existuje přechod zpět do počátečního stavu nebo se aktuálně v počátečním stavu nachází. Po uložení úprav dojde k vrácení schvalovacího procesu zpět do počátečního stavu a téma proto musí být znovu schvalováno. K vrácení dojde pouze v případě, pokud byly upraveny důležité části tématu. Uživatel je před uložením změn informován o tom, že dojde k vrácení stavu schvalování do počátečního stavu.

Části formuláře, které při úpravě nastaví stav schvalování na počáteční:

 • Typ tématu.  Pokud se změní typ tématu, změní se tím i schvalovací diagram, který je pro schvalování použit. Proto dojde nejenom k vrácení stavu na počáteční, ale i ke změně počátečního stavu podle nového typu tématu.

 • Pracoviště.  Pracoviště určuje, kam bude téma patřit. Také je podle něj vybírán vedoucí katedry, který může téma schvalovat, pokud existuje přechod, který to umožňuje. Tím pádem je možné, že změna pracoviště změní i schvalovatele, a proto je vhodné, aby bylo téma znovu schvalováno.

 • Typ práce.  Typ práce určuje typ specializací / oborů, ze kterých mohou být studenti, kteří budou chtít téma vypracovávat. Jelikož mají různé typy práce různé náročnosti vypracování, je nutné téma znovu schvalovat, aby odpovídalo daným typům specializací / oborů a nebylo pro studenty moc těžké nebo moc lehké.

 • Vedoucí práce.  Změna vedoucího práce je velmi zásadní změnou, jelikož vedoucí práce pak při vypracování kvalifikační práce studenta celou dobu vede. Měl by mít proto možnost rozhodnout, zda takové téma chce a může vést.

 • Název tématu.  Název tématu určuje základní oblast, které se bude téma týkat. Je proto nezbytné po jeho změně posoudit, zda je téma stále vhodné jako VŠKP.

 • Název tématu anglicky.  Určuje oblast tématu v anglickém jazyce.

 • Zásady pro vypracování.  Zásady obsahují podstatné informace o oblasti tématu VŠKP a postupu jeho vypracování. Proto jejich změna může zásadně ovlivnit celý podlak pro zadání kvalifikační práce.

 • Literatura.  Literatura obsahuje zdroje, podle kterých bude práce vypracovaná. Jejich změna může zásadně ovlivnit obsah práce.

Změny v ostatních položkách formuláře nejsou tak podstatné, a proto může proces schvalování pokračovat i po jejich změně. Všechny položky formuláře jsou uvedeny v sekci Vypisování témat - Formulář

Pokud je nastaven parametr VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT , dochází během ukládání upraveného tématu ke kontrole, zda nebyl typ tématu změněn na nepovolený. Dříve vypsaná témata aktuálně nepovoleného typu aplikace umožňuje uložit, pokud uživatel nemění typ tématu na nepovolený. Zároveň neomezuje úpravy témat doplňovaných studentem.

Dále je možné měnit administrativní části tématu, které ovliňují registraci studentů na téma. Jedná se o položky určující počet zájemců a zadání tématu a interval možné registrace na téma. Tyto položky je možné upravovat bez ohledu na nastavení schvalovacího diagramu. Změny může provádět pouze vedoucí práce pod rolí vyučující nebo jeho zastupující role. Při uložení úpravených položek nedochází ke shození stavu schvalování.

Omezení

K vytvořeným tématům je možné přidávat omezení. Omezení přidávají uživatelé, kteří mohou téma upravovat. Přidávání omezení se řídí stejnými pravidly jako úpravy administrativní části tématu, která byla vysvětlena v předchozí části.

Omezení určují, kteří studenti se mohou na dané téma registrovat. Jedno omezení se může skládat z více částí, které jsou zobrazeny na následujícím obrázku. Průnik těchto částí určuje, kteří studenti uvidí téma pro registraci. V případě více nastavených omezení se bere jejich sjednocení.

Pokud je nastaveno omezení na osobní číslo, ostatní podmínky v tomto omezení se při vyhodnocování ignorují. Téma s omezením na osobní číslo umožňuje registraci dalším studentům, pokud je na tématu volné místo pro registraci a přidělení. Pokud chce vedoucí práce omezit téma na osobní číslo konkrétního studenta a zároveň omezit, kdo se může registrovat na zbylá volná místa, musí nastavit další omezení, které bude tyto studenty specifikovat.

Formulář pro nastavování omezení tématu VŠKP

Obrázek 246. Formulář pro nastavování omezení tématu VŠKP. 

 • Fakulta.  Nastavuje, z jaké fakulty mohou studenti být. Téma se k registraci zobrazí pouze studentům, kteří studují na nastavené fakultě.

 • Typ studia.  Nastavuje, jaký typ studia studenti studují. Téma se k registraci zobrazí pouze studentům, jejichž typ specializace / oboru je stejný, jako nastavený typ studia.

 • Forma studia.  Nastavuje, jakou formou studia studenti studují. Téma se k registraci zobrazí pouze studentům, kteří studují stejnou formou studia.

 • Studijní program.  Nastavuje, jaký studijní program studenti studují. Téma se k registraci zobrazí pouze studentům, kteří studují na stejném studijním programu.

 • Specializace / studijní obor.  Nastavuje, jakou specializaci / obor studenti studují. Téma se k registraci zobrazí pouze studentům, kteří studují na stejné specializaci / studijním oboru.

  Toto omezení určuje, který garant specializace / oboru bude téma schvalovat v případě, že schvalování tématu garantem specializace / oboru je součástí schvalovacího procesu. Proto by mělo být v těchto případech nastaveno, jinak nebude možné téma schválit.

 • Místo studia.  Nastavuje, kde studenti studují. Téma se k registraci zobrazí pouze studentům, kteří studují ve stejném místě studia.

 • Ročník od.  Nastavuje, v jakých ročnících studenti studují. Téma se k registraci zobrazí pouze studentům, kteří jsou ve zvoleném nebo vyšším ročníku studia.

 • Osobní číslo.  Nastavuje osobní číslo studenta, kterému má být téma přiděleno.

  Pokud se jedná o téma typu Zadané vyučujícím, téma je studentovi automaticky ihned přiděleno. Pokud by v dalších fázích došlo k neschválení tohoto tématu, je studentovi následně odebráno.

  V případě rámcového tématu je přidáním omezení vytvořena pouze registrace na téma. Pokud je téma v pozdější fázi schváleno, dojde k automatickému přidělení tématu studentovi a vytvoření tématu typu Doplněné studentem. Pokud by došlo k zamítnutí tématu, je registrace na téma zrušena.

  Pokud je nastaveno omezení na osobní číslo studenta a zároveň je ve schvalovacím procesu nastaven garant specializace / oboru, je k tématu automaticky přidáno omezení na specializaci / obor studenta (pokud nebylo přidáno uživatelem).

  Při registraci studenta přes toto omezení je volena specializace / obor, pod kterým bude téma registrované. Pokud je specializace / obor zvolen v omezení na specializaci / studijní obor a je specializací / oborem, který student studuje, je tato specializace / obor studentovi v registraci nastaven. V případě, kdy je specializace / obor zvolen špatně nebo není nastaven, dojde ke zvolení specializace / oboru, který je první v pořadí v kombinaci specializací / oborů.

Parametrem VSKP_PODKLADY_PRO_FAKULTU může být nastaveno, aby při vytvoření tématu došlo k automatickému nastavení omezení na fakultu, pod kterou patří pracoviště nastavené u tématu. Proto může být toto omezení přednastavené již při vytvoření tématu.

Omezení mohou být k tématům nastavována i hromadně. Použití je popsáno v podsekci Hromadné přidávání omezení

Parametry nastavení

Následující shrnutí obsahuje všechny parametry, které ovlivňují chování aplikace ve fázi editace témat:

 • VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA Určí, zda může vedoucí práce upravovat studentovi téma typu zadané studentem a doplněné studentem. Pokud není uveden, nemůže upravovat žádný z uvedených typů témat.

  Úroveň: KATEDRA

 • VKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_ZMENY Případný zákaz změn ve studentem zadaném a doplňovaném typu témat.

  Úroveň: FAKULTA

  Uplatňuje se pouze v případě, že má student již zadanou VŠKP (vedenou jako platnou).

 • VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_SMAZAT Případný zákaz odstranění studentem zadaného a doplňovaného typu témat.

  Úroveň: FAKULTA

  Uplatňuje se pouze v případě, že má student již zadanou VŠKP (vedenou jako platnou).

 • VSKP_PODKLADY_PRO_FAKULTU Automatické nastavení omezení na fakultu dle katedry podkladu.

  Úroveň: KATEDRA

  Po vytvoření nového tématu se k němu automaticky přidá omezení na fakultu, která je určena hodnotou v poli pracoviště.

 • VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT Určuje, jaké typy témat mohou být vypisovány. Pokud není uveden, mohou být vypisovány všechny typy témat.

  Úroveň: KATEDRA

  Nastavení se týká pouze typů témat V (zadané vyučujícím), R (rámcové) a S (zadané studentem). Na nepovolený typ tématu není možné téma změnit ani při editaci tématu.

 • VSKP_ZNEMOZNIT_ZMENY_VY Znemožnění úprav v tématu kvalifikační práce po přidělení studentovi.

  Úroveň: FAKULTA

  Omezuje vedoucího práce a jeho zástup (SR a KA). Pro všechny typy tématu. Má přednost před parametrem VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA.