Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Vyhledávání témat VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

K vyhledávání témat VŠKP slouží formulář, který přizpůsobuje položky pro vyhledávání podle aktuální příhlášené uživatelské role. Nabízí takové položky, aby bylo vyhledávání co nejvíce usnadněno a uživatel mohl vyhledávát podle konkrétní činnosti, kterou chce provádět.

Vyhledávácí formulář

Vyhledávat témata mohou všechny uživatelské role, které mají do této aplikace přístup. Základní položky jsou pro všechny uživatelské role stejné.

Základní zobrazení filtru

Obrázek 260. Základní zobrazení filtru. 

 • Typ práce.  Vyhledává témata podle toho, pro jaký typ specializace / oboru jsou určena. Význam položky je popsán v sekci Vypisování témat - Formulář.

 • Typ tématu.  Specifikuje, jaký typ tématu chce uživatel vyhledat. Význam položky je popsán v sekci Vypisování témat - Formulář.

 • Fakulta.  Umožňuje vyhledávat témata vypsaná pro všechna pracoviště, která jsou tomuto pracovišti podřízená.

 • Pracoviště.  Určuje, pod jakým pracovištěm bylo téma vypsané. Význam položky je popsán v sekci Vypisování témat - Formulář.

 • Vedoucí práce.  Slouží k vyhledávání témat vypsaných konkrétním vyučujícím. Význam položky je popsán v sekci Vypisování témat - Formulář.

 • Název tématu.  Pomocí fultextového vyhledávání je schopný nalézt témata podle části jejich názvu. Význam položky je popsán v sekci Vypisování témat - Formulář.

 • Ak. rok zadání.  Určuje, v jakém akademickém roce byla vyhledaná témata vypsaná. Význam položky je popsán v sekci Vypisování témat - Formulář.

 • Ak. rok obhajoby.  Určuje, v jakém akademickém role byla vyhledaná témata obhajovaná. Význam položky je popsán v sekci Vypisování témat - Formulář.

 • Ke schválení.  Vybírá pouze ty položky, které může přihlášená uživatelská role aktuálně schvalovat.

Formulář pro uživatelskou roli vyučující a její zástup přidává další položky, které jsou zobrazeny na následujícím obrázku. Pokud má aktuálně aktuálně přihlášená uživatelská role navíc práva pro vypisování nových témat, která jsou nastavena v parametru VSKP_ZADAVANI_KDO, zobrazí se i záložka na zadávání nového tématu.

Zobrazení filtru pro roli vyučující

Obrázek 261. Zobrazení filtru pro roli vyučující. 

 • K přidělení.  Pro vyhledání témat, na která jsou již registrovaní někteří studenti a témata jim mohou být přidělena.

 • Bez studentů.  Pro vyhledávání témat, na která se ještě neregistrovali žádní studenti.

 • Nepřevedeno do zadání.  Pro vyhledávání témat, na která se ještě nebyla převedena do zadání.

Formulář pro uživatelskou roli student je také upraven. Položka Typ práce obsahuje pouze hodnotu, která odpovídá typu specializace / oboru aktuálně studovaného studia studenta. Dále přidává položky zobrazené na následujícím obrázku.

Zobrazení filtru pro roli student

Obrázek 262. Zobrazení filtru pro roli student. 

 • Moje témata.  Zobrazuje témata, která má student aktuálně registrované nebo přidělené.

 • K registraci.  Pro vyhledávání témat, na která se student může aktuálně registrovat.

Seznam vyhledaných témat

Vyhledaná témata se zobrazí v seznamu, který je zobrazen na následujícím obrázku. Obsahuje základní informace o tématu. Pokud má uživatel možnost téma editovat, je řádka podbarvena modrou barvou. Zelená barva určuje, že téma již bylo schváleno. Pokud nemá žádnou barvu, téma se nachází někde v průběhu schvalovacího procesu.

Seznam nalezených témat

Obrázek 263. Seznam nalezených témat. 

Dále je stav tématu označen ikonami, jejichž vysvětlení popisuje legenda, která se nachází pod seznamem témat.

 • Označuje téma, které čeká na schválení. Téma je buď v počátečním nebo v některém z následujících stavů. Pokud se téma dostane do stavu, ve kterém je schváleno, tato ikona přestane být zobrazována.

 • Označuje téma, které je již schválené. Tato ikona je zobrazována pouze do doby než dojde ke zveřejnění témat. To znamená, že pokud ještě nenastal datum zveřejnění témat a téma je již schválené, není ještě zobrazeno studentům.

 • Označuje téma, které je schválené a je zobrazeno studentům. Pokud již nastal datum zveřejnění témat a téma je schválené, dojde k zobrazení této ikony. Takto označená témata jsou zobrazena studentům, kteří se na ně mohou začít registrovat.

 • Označuje téma, které je možné editovat. Editovat lze téma v počátečním stavu, nebo pokud se nachází ve stavu, ze kterého existuje přechod zpět do počátečního.

 • Označuje téma, které je přiděleno studentovi. Pokud se student dívá na seznam témat, takto označené téma značí, že mu je již přiděleno.

Vyhledaná témata typu zadané vyučujícím se v případě více přidělených studentů zobrazují pouze jedenkrát a obsahují seznam osobních čísel studetů, kteří mají toto téma přidělené. Rámcová témata, která jsou přidělena více studentům, se zobrazují pouze jednou bez seznamu studentů. Hned pod rámcovým tématem se zobrazí témata typu doplněné studentem vždy jedenkrát pro každého studenta, kterému bylo rámcové téma přiděleno.

Seznam témat s více přidělenými studenty

Obrázek 264. Seznam témat s více přidělenými studenty.