Vysvětlivky, ikony a barvy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Často používané zkratky

 • ZPZ — Zápočet před zkouškou.  Pojem zápočet je přetížený. Může znamenat, že předmět je ukončen zápočtem (slovním nebo klasifikovaným) nebo že před zkouškou má student získat zápočet. Proto v IS/STAG používáme pojem zápočet před zkouškou (ZPZ) — tedy že student má před zkouškou získat zápočet — a zkouška, znamenající skutečné zakončení předmětu, ať se jedná o známku nebo zápočet, tj. o hodnocení známkou nebo slovně. V dalším textu se z důvodu zjednodušení nebude na místech, kde je kontext jasný, rozlišovat mezi oběma možnostmi použití termínu zápočet.

 • RA — Rozvrhová akce. Přednáška, seminář, cvičení atd.

 • VŠKP — Vysokoškolská kvalifikační práce. Bakalářská, diplomová, dizertační atd.

 • VSP — Vizualizace studijního plánu. Portálová aplikace — nepersonalizovaná verze obecné vizualizace studia, součást entity Programy a obory Prohlížení IS/STAG. Pozor, nezaměňovat případně se zkratkou VSP — Vážený Studijní Průměr! Z kontextu by měl být zřejmý význam použité zkratky.

 • VSSP — Vizualizace studijního plánu studenta. Portálová aplikace — personalizovaná verze vizualizace studia konkrétního studenta, včetně stavu plnění a dosažených výsledků. K dispozici studentům a studijním referentkám.

Datové formáty

 • PDF — Portable Document Format. Určen především pro tisk, v portálových aplikacích IS/STAG slouží jako formát všech tiskových sestav. Jedná se o souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Nejrozšířenějším prohlížečem formátu PDF je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. Další popis je k dispozici například na Wikipedii.

 • CSV — Comma Separated Values. Jednoduchý textový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny středníkem (v českých verzích se používá jako oddělovač středník, v IS/STAG se proto používá též). V portálových aplikacích IS/STAG slouží například pro hromadné vkládání hodnocení studentů na zkouškovém termínu. Další popis je k dispozici například na Wikipedii.

 • XLS — nativní formát programu Microsoft Office Excel.  Souborový formát sloužící v portálovém rozhraní IS/STAG k exportu některých tabulkových výstupů přímo do nativního formátu zpracovatelného programem MS Excel (nebo Open Office Calc). Obdoba exportu s využitím technologie CSV, která je ale obecnější. Další popis je k dispozici v angličtině například na Wikipedii.

 • XML — eXtensible Markup Language. Formát obecného značkovacího jazyka XML, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi, lze jej výhodně zpracovávat strojově. V portálových aplikacích IS/STAG slouží k exportu dat, dále je to vstupně/výstupní datový formát pro webové služby nad IS/STAG.

  Další popis je k dispozici například na Wikipedii.

 • iCAL — souborový formát iCalendar.  iCalendar (souborová přípona ics) je standard pro výměnu kalendářových dat — v IS/STAG jsou takovými daty rozvrhy či seznamy termínů. Programy využívající tento formát jsou např. iCal (Apple), Mozilla Sunbird, Novell Evolution, Windows Calendar. Další popis je k dispozici například na Wikipedii.

Skupiny rozvrhových akcí

RA ve společné skupině

Na různých místech v IS/STAG se vyskytuje pojem skupina RA. Jedná se o skupinu různých rozvrhových akcí, které náleží témuž předmětu, které si student musí z nějakého důvodu zapsat společně. Co to přesně znamená — viz následující příklad:

Předmět Angličtina má přednášku a 2 cvičení, které má vždy stejný vyučující. Je nutné, aby studenti nemohli na jedno cvičení chodit k jednomu vyučujícímu a na druhé k jinému, jelikož oba z vyučujících vedou svá cvičení jiným způsobem a jejich míchání by nedávalo z hlediska studia smysl. Proto jsou vždy obě cvičení (rozvrhové akce) sloučena do skupiny a student si musí zapsat celou dvojici.

Pokud je RA ve skupině s jinou RA, IS/STAG automaticky zapisuje/odzapisuje celou skupinu a nedovolí nedodržení tohoto pravidla. Náležitost RA do skupiny s jinou RA je často v rozvrhu graficky znázorněna umístěním stejné ikony, po najetí myší na ikonu skupiny se zobrazí jedinečné číslo dané skupiny. S pojmem skupina rozvrhové akce přichází uživatel nejčastěji do styku v rozvrzích a během procesu předzápisu.

Ikony skupin RA — ukázka, celkem existuje ikon několik desítek…

Obrázek 3. Ikony skupin RA — ukázka, celkem existuje ikon několik desítek…. 

Nadřazené skupiny

Existuje ještě možnost, kdy je na konkrétní rozvrhovou akci automaticky vázána ještě závislá akce a při předzápisu je tato rovněž zapisována/odepisována automaticky podle zápisu/odzápisu nadřazené akce. Nadřazená akce je zpravidla značena hvězdičkou u svého čísla.

Použití: Např. v případě, že předmět má 3 rozvrhové akce typu cvičení pro 20 studentů a jednu jedinou akci pro laboratorní cvičení pro 60 studentů. Student si může zapsat libovolné ze 3 cvičení ale laboratorní cvičení už se mu zapíše automaticky to jediné, které existuje.

Chybová hlášení předzápisu

Nejčastější chybová hlášení v předzápisu (všech typech) a případné poznámky. Chybová hlášení jsou generována triggery databáze Oracle, proto mají vlastní chybové prefixy ORA-číslo.

 • ORA-20121: provádění této operace je časově omezeno a v současné době není povoleno. Snažíte se provést předzápis mimo časový interval kdy jej máte povolen.

 • ORA-20123: předzápis ještě nemáte povolen. Snažíte se provést předzápis mimo časový interval kdy jej máte povolen.

 • ORA-20124: předzápis již nemáte povolen. Snažíte se provést předzápis mimo časový interval kdy jej máte povolen.

 • ORA-20350: žádné rozvrhové akce nebyly pro zápis nebo odepsání vybrané.

 • ORA-20351: předmět si lze zapsat pouze na jeden semestr (ZS nebo LS).

 • ORA-20352: na zimní semestr si musíte zapsat také přednášku.

 • ORA-20353: na zimní semestr si musíte zapsat také cvičení.

 • ORA-20354: na zimní semestr si musíte zapsat také seminář.

 • ORA-20355: na letní semestr si musíte zapsat také přednášku.

 • ORA-20356: na letní semestr si musíte zapsat také cvičení.

 • ORA-20357: na letní semestr si musíte zapsat také seminář.

 • ORA-20358: na zimní semestr si lze zapsat pouze jednu přednášku.

 • ORA-20359: na zimní semestr si lze zapsat pouze jedno cvičení.

 • ORA-20360: na zimní semestr si lze zapsat pouze jeden seminář.

 • ORA-20361: na letní semestr si lze zapsat pouze jednu přednášku.

 • ORA-20362: na letní semestr si lze zapsat pouze jedno cvičení.

 • ORA-20363: na letní semestr si lze zapsat pouze jeden seminář.

 • ORA-20365: u předmětu nelze určit, s jakým statutem si ho máte zapsat, použijte volbu Předzápis podle studovaného oboru. Tato situace může nastat, pokud studujete více oborů a předmět, který se snažíte zapsat je uveden ve více vámi studovaných oborech ale pokaždé s jiným statutem a vy nepostupujete podle předzápisu dle oboru, ale vyhledal/a jste si předmět v celouniverzitní nabídce. V tomto případě systém není schopen určit, pod jakým statutem má předmět zapsat. Zvolte zobrazení bloků předmětů dle studovaného oboru a vyberte předmět pro předzápis tímto způsobem, kdy je systém schopen určit jeho statut.

 • ORA-20366: na tento semestr nelze provádět předzápis. Provádění předzápisu na zvolený semestr není v tuto dobu povoleno.

 • ORA-20368: kapacita A i C pro předmět je již obsazená, kontaktujte příslušnou katedru. Limit počtu zápisů daného předmětu pod jedním ze statutů, pod kterým byste si jej zapsal/a, je již vyčerpán.

 • ORA-20369: kapacita B i C pro předmět je již obsazená, kontaktujte příslušnou katedru. Limit počtu zápisů daného předmětu pod jedním ze statutů, pod kterým byste si jej zapsal/a, je již vyčerpán.

 • ORA-20387: kapacita C pro předmět je již obsazená, kontaktujte příslušnou katedru. Limit počtu zápisů daného předmětu pod statutem C je již vyčerpán.

 • ORA-20635: předmět nelze zapsat, nejsou splněné jeho podmiňující předměty.

 • ORA-20636: předmět nelze zapsat, nejsou splněné podmiňující předměty, u kterých je to požadováno. Není splněna předepsaná podmnožina podmiňujících předmětů.

 • ORA-20638: předmět nelze zapsat, byl by překročen max. počet kreditů, které si můžete v jednom roce zapsat.

 • ORA-20640: předmět nelze zapsat, již byl splněn a opakovaný zápis u něj není povolen.

 • ORA-20641: předmět nelze zapsat, maximální počet opakovaných zápisů je vyčerpaný.

Ikony a barevné značení

Prohlížení
Předměty
  • Nápoveda

  • Sylabus předmětu

  • Zobrazí vyučujícího

  • Rozvrh

Katedry
  • Platny termin

  • Terminy

  • Zruseny termin

  • Terminy

  • Prosly termin

  • Terminy

Učitelé
  • Platny termin

  • Terminy

  • Zruseny termin

  • Terminy

  • Prosly termin

  • Terminy

  • Zobrazí vyučujícího

  • Rozvrh

Zkouškové termíny
  • Zruseny termin

  • Terminy

  • Prosly termin

  • Terminy

  • Zobrazí vyučujícího

  • Rozvrh

Rozvrhové akce
  • Zruseny termin

  • Terminy

  • Prosly termin

  • Terminy

  • Zobrazí vyučujícího

  • Rozvrh

  • Barevné zvýraznění skupiny — liší se dle skupiny

  • Rozvrhové akce

Předzápisové kroužky
  • Zobrazí vyučujícího

  • Rozvrh

Místnosti
  • Zobrazí vyučujícího

  • Rozvrh

  • Napoveda

  • Rozvrh misntosit

Moje studium
Průběh studia
  • Informační ikona

  • Informace o studentovi, Prohlizeni, Vysledky studia

  • Informační o učitelovi

  • Informace o studentovi, Prohlizeni-rozvrh

Vizualizace studia
  • Informační ikona

  • Informace o studentovi, Prohlizeni, Vysledky studia

Odevzdávání prací
  • Odevzdání povoleno

  • Odevzdani

  • Odevzdání povoleno s upozoeněním do konce týdne

  • Odevzdani

  • Odevzdaní nepovoleno

  • Odevzdani

  • Práce validována

  • Odevzdane prace

  • Práce zamítnuta validátorem

  • Odevzdane prace

  • Práce nevalidována

  • Odevzdane prace

  • Přihlášení k tématu sem. práce

  • Prohlizeni

  • Odevzdat sem. práci

  • Prohlizeni

  • Prohlížení sem. prácí

  • Prohlizeni

  • Přidání dalšího souboru

  • Odevzdani

  • Odstranění formulářového políčka

  • Odevzdani

Zápisy na termíny
  • Nesplněné prerekvizity

  • Zapis na terminy, Moje znamky

  • Nesplněn zápočet

  • Zapis na terminy, Moje znamky

Kvalifakční práce
  • Informační ikona

  • Informace o studentovi

Předzápis
  • Informační ikona

  • Předzápis — výběr bloků předmětů, rozvrh

  • Předmět/akce je zapsána

  • Předzápis — výběr předmětů, výběr rozvrhových akcí

  • Tento předmět jste již absolvoval/a.

  • Předzápis — výběr předmětů

  • Tento předmět máte zapsán v aktuálním akademickém roce, výsledek absolvování není dosud znám (není vložen do databáze).

  • Předzápis — výběr předmětů

  • Předmět/akce nemá rozvrh

  • Předzápis — výběr předmětů, výběr rozvrhových akcí

  • Vše obsazené

  • Předzápis — výběr předmětů, výběr rozvrhových akcí

  • Předmět/akce se vyskytuje vícekráte s různým statutem

  • Předzápis — výběr předmětů

  • Kapacita pro LS vyčerpána

  • Předzápis — výběr předmětů

  • Kapacita pro ZS vyčerpána

  • Předzápis — výběr předmětů

Předzápis kroužkový
  • Informační ikona

  • Rozvrh

Moje údaje

Hodnocení kvality
  • Informační ikona

  • Informace o studentovi

ECTS výjezdy
  • Informační ikona

  • Informace o studentovi

ECTS příjezdy
  • Informační ikona

  • Informace o studentovi

Moje výuka
Rozvrh a předměty
  • Platny termin

  • Terminy

  • Zruseny termin

  • Terminy

  • Prosly termin

  • Terminy

  • Zobrazí vyučujícího

  • Rozvrh

Odevzdání prací
  • Stáhnout v ZIP archívu

  • Prohlizeni

  • Možnost editace

  • Prohlizeni

  • Možnost smazání

  • Prohlizeni

  • Zapsaní studenti

  • Prohlizeni

  • Odevdané práce studentů

  • Prohlizeni

  • Povolené odevzdávání prací

  • Prohlizeni

  • Povolené odevzdávání prací — limit týden

  • Prohlizeni

  • Odevzdávání prací zakázáno

  • Prohlizeni

  • Práce zamítnuta

  • Odevzdane prace

  • Práce zamítnuta

  • Odevzdane prace

  • Schválit práci

  • Odevzdane prace

  • Zamítnout práci

  • Odevzdane prace

  • Detailní oprava práce

  • Odevzdane prace

Vypisování termínů
  • Přidání termínu

  • Vypsani terminu, Filtr terminu

  • Přidání termínu zakázáno

  • Vypsani terminu, Filtr terminu

  • Přidání termínu do skupiny

  • Filtr terminu

  • Přidání termínu do skupiny zakázáno

  • Filtr terminu

  • Odebrání termínu

  • Vypsani terminu, Filtr terminu

  • Odebrání termínu zakázáno

  • Vypsani terminu, Filtr terminu

  • Odeslání emailu studentům

  • E-mail studentum

  • Odeslání emailu studentům zakázáno

  • E-mail studentum

  • Editace predmetu/skupiny

  • Filtr terminu

  • Editace predmetu/skupiny zakázaná

  • Filtr terminu

  • Kopírovat předmět nebo skupinu

  • Filtr terminu

  • Kopírovat předmět nebo skupinu zakázáno

  • Filtr terminu

Zadávání známek
  • Informační ikona

  • Seznam terminu

  • Právo udělit studentovi hodnocení

  • Zadavani znamek a zapoctu

  • Není právo udělit studentovi hodnocení

  • Zadavani znamek a zapoctu

  • Již proběhl některý deadline pro změnu/zadání hodnocení

  • Zadavani znamek a zapoctu

  • Není splněn zp. před zk. — nelze udělit hodnocení

  • Zadavani znamek a zapoctu

  • Student má již ukončené studium.

  • Zadavani znamek a zapoctu

Přehled školitele
  • Informační ikona

  • Studenti skolitele

  • Nesplněné prerekvizity

  • Elektronicky index

  • Nesplněný zápočet před zkouškou

  • Elektronicky index

  • Anulovaný předmět

  • Elektronicky index

  • Info u učitelovi

  • Elektronicky index