Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Vypisování témat VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Fáze vypisování témat VŠKP

Obrázek 243. Fáze vypisování témat VŠKP. 

První fází tématu vysokoškolské kvalifikační práce je jeho vypsání. Během tohoto procesu dochází k definování důležitých údajů, které tvoří podklad pro zadání VŠKP a nebo určují informace pro další fáze tématu.

Témata mohou vypisovat uživatelské role určené v parametru VSKP_ZADAVANI_KDO. Mohou to být role vyučující, vedoucí katedry, katedra, studijní referentka a student. Bez ohledu na nastavení parametru mají vypisování témat povolené role administrátor a prorektor.

Formulář

Po kliknutí na záložku Nové téma dojde k otevření formuláře na vypsání nového tématu VŠKP. Tuto záložku vidí pouze role, které mají povoleno vypsat nové téma VŠKP.

Formulář pro vypsání nového tématu VŠKP

Obrázek 244. Formulář pro vypsání nového tématu VŠKP. 

Téma obsahuje povinné položky, které musí být vyplněny až při schvalování tématu. To znamená, že téma může nějakou dobu zůstat rozpracované.

Témata je možné vypisovat neomezeně, pokud není určeno jinak v parametru VSKP_ZADAVANI_DO. Tento parametr na základě zvoleného pracoviště a roku zadání tématu určuje mezní termín, do kterého lze témata vypisovat. Tento termín se zobrazí v horní části formuláře a informuje uživatele, zda může ještě témata vypisovat. Dále se uživatelům zobrazuje datum zveřejnění vypsaného tématu, pokud je nastaveno v parametru VSKP_ZVEREJNENO_OD.

Typy tématu

Typ tématu určuje, kdo bude téma vypisovat, jak bude probíhat schvalovací proces i registrace na vypsané téma. Jedná se pouze o interní údaj, který se nepromítá do oficiálního zadání kvalifikační práce. Podle aktuální role přihlášeného uživatele je možné vybrat pouze ty typy témat, které může daná role vypisovat. Tato položka je vždy povinná.

 • Zadané vyučujícím.  Standardní téma, které zadává vyučující, případně všechny uživatelské role, které mají povolené zadávání témat kromě studenta. Student se na téma může registrovat a vyučující mu ho může přidělit. Pro vyplnění jsou dostupné všechny části formuláře.

 • Rámcové.  Téma zadané vyučujícím, případně uživatelskou rolí, která to má povolené, kromě studenta. Zadavatel rámcově specifikuje, čeho by se téma mělo týkat. Nemusí vyplnit zásady ani literaturu. Student se na téma může registrovat a vyučující mu ho může přidělit. Po přidělení vznikne téma typu doplněné studentem, které bude student dále definovat.

 • Doplněné studentem.  Vznikne z rámcového tématu poté, co je přiděleno studentovi. Rámcový návrh tématu vedoucího práce student dále doplňuje a konkretizuje.

 • Zadané studentem.  Téma, které zadává sám student. Vyplňuje všechny informace, kromě údajů potřebných k registraci na téma. Musí určit vedoucího práce, který jeho téma povede. Po vytvoření je téma studentovi okamžitě přiděleno.

Parametr VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT umožňuje omezit, které typy témat budou moci uživatelé vypisovat. Umožňuje zvolit témata zadaná vyučujícím, rámcová a zadaná studentem. Pokud se uživateli stane, že pro zvolené pracoviště nemá možnost vypisovat žádný typ tématu, aplikace ho na tuto skutečnost upozorní a nedovolí mu téma vypsat.

Parametr také částečně ovlivňuje editaci tématu. Během editace uloženého tématu aplikace kontroluje, zda se uživatel nepokouší změnit typ tématu na nepovolený. Dříve vypsaná témata aktuálně nepovoleného typu aplikace umožňuje editovat, pokud uživatel nemění typ tématu na nepovolený. Zároveň neomezuje editaci témat doplněných studentem.

Pracoviště

Určuje, pod jakým pracovištěm bude téma vypsáno. Je automaticky přednastaveno podle pracoviště aktuální role přihlášeného uživatele (kromě studenta, který většinou nevypisuje téma na fakultu, kterou studuje, ale na konkrétní pracoviště). Určuje nastavení některých parametrů, které závisí na pracovišti. Tato položka je vždy povinná.

Pokud je nastaven parametr VSKP_PRACOVISTE_NEZM, není možné nastavené pracoviště měnit. Toto pravidlo se nevztahuje na uživatelské role aministrátor, prorektor, studijní referentka a student. Administrátor a prorektor mají právo upravovat celé téma, proto mohou vždy měnit i pracoviště. Studijní referentka může vypisovat témata pro více pracovišť a měla by mít možnost pracoviště vybírat. Student u tématu zadaného studentem vždy volí, pro jaké pracoviště téma bude vypisované, proto není možné, aby bylo pracoviště přednastavené a nešlo měnit.

Parametr VSKP_PRACOVISTE_TYP může studentům pro jejich témata typu 'Zadané studentem' omezit, která pracoviště se jim nabízejí k vyplnění. Mohou to být pouze katedry, fakulty nebo na všechna pracoviště.

Akademický rok zadání

Určuje, ve kterém roce bude tema zadané. Tato položka je vždy povinná. Určuje nastavení některých parametrů, které závisí na roce.

Akademický rok obhajoby

Určuje, ve kterém roce se bude téma obhajovat. Tato položka je vždy povinná. Její přednastavenou hodnotu je možné automaticky zvýšit o předdefinovaný počet let parametrem VSKP_AK_ROK_OBHAJOBY_ZVYSIT_O.

Typ práce

Typ práce určuje, jaký typ studia musí studenti studovat, aby se na téma mohli registrovat. Hodnoty se berou z domény TYP_PRACE. Například student bakalářského typu studia se může registrovat pouze na témata s bakalářským typem práce. Tato položka je vždy povinná.

Specializace / obor

Položka specializace / obor se zobrazuje pouze studentům v případě, kdy studují více než jednu specializaci / obor v daném studiu a je potřeba, aby si mezi nimi zvolili, pro který z nich budou kvalifikační práci vypracovávat. Pokud studují major/minor kombinaci specializací / oborů, tato položka se jim nezobrazí a automaticky se zvolí major specializace / obor. Specializace / obor zadávají buď při vytváření nového tématu typu zadané studentem nebo při registraci na téma. Zvolenou specializaci / obor je následně možné zobrazit na záložce Studenti u příslušné registrace studenta.

Související osoby

Určuje seznam osob, které dané téma studentovi povedou. Po vyhledání osoby je potřeba zvolit její typ a následně k tématu přiřadit pomocí tlačítka přidat. Přidané osoby lze z tématu odstranit tlačítkem odebrat. Každá z přiřazených osob má nad tématem stejné pravomoce. Můžou téma upravovat a schvalovat. Položka je povinná.

Počet možných zájemců

Určuje, kolik studentů se může na dané téma registrovat. Hodnota může být přednastavena parametrem VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU. Dále může být její editace zakázána parametrem VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU_NEZM. Pokud ji neurčují parametry je automaticky předvyplněna hodnota 1, kterou je možné editovat. Není vhodné ji nastavit na hodnotu 0. V tomto případě je při uložení formuláře zobrazena varovná hláška, která uživatele upozorní, že se nebude možné na téma registrovat. Tato položka není povinná.

Počet možných zadání

Určuje, kolik možných řešitelů může téma mít. Hodnota může být přednastavena parametrem VSKP_MAX_POCET_RESITELU. Dále může být její editace zakázána parametrem VSKP_MAX_POCET_RESITELU_NEZM. Pokud ji neurčují parametry je automaticky předvyplněna hodnota 1, kterou je možné editovat. Není vhodné ji nastavit na hodnotu 0. V tomto případě je při uložení formuláře zobrazena varovná hláška, která uživatele upozorní, že téma nebude možné přidělit registrovaným studentům. Tato položka není povinná.

Registrace od a do

Určuje interval, ve kterém je možné se na dané téma registrovat. Parametry VSKP_DATUM_REGISTRACE_ODVSKP_DATUM_REGISTRACE_DO přednastavují interval, ve kterém se studenti můžou registrovat na vypsané téma. Editace těchto polí může být zakázána parametry VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD_NEZMVSKP_DATUM_REGISTRACE_DO_NEZM. Tyto položky nejsou povinné. Pokud nejsou vyplněné, je interval registrace automaticky nastaven na následující měsíc.

Název tématu

Název tématu, podle kterého bude možné téma vyhledat. Název slouží k základnímu určení, čeho se vypsané téma VŠKP týká. Zobrazuje se v seznamu vyhledaných témat. Tato položka je vždy povinná.

Název tématu anglicky

Název tématu v anglickém jazyce. Tato položka není povinná, pokud není nastaven VSKP_POVINNY_ANGLICKY_NAZEV. Pokud je tento parametr zapnutý, položka je povinná pokud téma není v počátečním stavu, ve kterém je ho možné editovat, nebo pokud se nejedná o rámcové téma, které bude později doplňovat student.

Zásady pro vypracování

Další informace o oblasti tématu VŠKP a postupu vytváření následné práce. Tato položka je povinná až při schvalování tématu. Nekontroluje se v počátečních stavech tématu a u rámcového tématu, které bude později doplňovat student. V parametru DP_PODKLAD_ZASADY je možné nastavit šablonu, která se zobrazí při vytváření nového tématu, a definovat tím strukturu této položky.

Literatura

Definuje zdroje, podle kterých bude práce vypracovaná. Tato položka je povinná, pokud není nastaveno jinak v parametru VSKP_VOLITELNA_LITERATURA. Nekontroluje se v počátečních stavech tématu a u rámcového tématu, které bude později doplňovat student. V parametru DP_PODKLAD_LITERATURA je možné nastavit šablonu, která se zobrazí při vytváření nového tématu, a definovat tím strukturu této položky.

Rozsah průvodní zprávy

Určuje rozsah vypracované práce.

Rozsah grafických prací

Určuje rozsah grafických příloh k práci.

Forma zpracování

Určuje formu zpracování tématu VŠKP. Hodnoty se berou z domény FORMA_ZPRACOVANI. Může být přednastaveno parametrem VSKP_PODKLADY_FORMA. Editace může být zakázána parametrem VSKP_PODKLADY_FORMA_NEZM.

Jazyk

Určuje, v jakém jazyce bude práce vypracovaná. Hodnoty se berou z domény JAZYK.

Hodnocení

Zrušeno, nastavení se bere od studenta až při vytváření zadání VŠKP.

Určuje typ hodnocení práce. Hodnoty se berou z domény HODNOCENI_ZK. Může být přednastaveno parametrem VSKP_PODKLADY_HODNOCENI. Editace může být zakázána parametrem VSKP_PODKLADY_HODNOCENI_NEZM.

Stav schvalování

Určuje, v jaké fázi schvalování se téma právě nachází. Dále umožňuje přihlášenému uživateli pod správnou rolí přesun do jednoho z následujících stavů. Stavový diagram je určen typem tématu. Více informací o schvalování témat se nachází v nasledující sekci Schvalování témat.

Provedené akce

Zobrazuje akce, které byly v rámci konkrétního tématu provedeny. Dále zobrazuje přidané poznámky.

Poznámka

Umožňuje přidat poznámku k tématu. Tato poznámka může sloužit jako komunikace mezi vedoucím práce a zájemcem o téma. Nebo ji pro komunikaci může použít schvalovatel tématu. Obecně ji k tématu může přidat jakýkoliv uživatel, který má k tomuto tématu nějaký vztah. Poznámky jsou zobrazené v seznamu provedených akcí. Poslední přidaná poznámka se navíc zobrazuje přímo ve formuláři, aby byla více viditelná.

Uložení nového tématu

Uložení tématu je možné provést tlačítkem "Uložit", které nechá současné téma otevřené, nebo tlačítkem "Uložit a zadat další", které po úspěšném uložení tématu otevře prázdný formulář pro zadávání dalšího tématu.

Po uložení tématu může docházet k akcím, které jsou ovlivněny nastavenými parametry.

Pokud je nastaven parametr VSKP_PODKLADY_PRO_FAKULTU, po vytvoření tématu dojde k automatickému nastavení omezení na fakultu, pod kterou patří pracoviště nastavené u tématu.

Pokud je téma zadávané přímo studentem, dojde po vytvoření tématu k automatickému přidělení tématu studentovi.

Parametry nastavení

Následující shrnutí obsahuje všechny parametry, které ovlivňují chování aplikace ve fázi vypisování nových témat:

 • VSKP_ZADAVANI_KDO Určuje, které uživatelské role mají povolení zadávat nová témata.

  Úroveň: KATEDRA

  Nastavení se týká pouze rolí vyučující, vedoucí katedry, katedra, studijní referentka a student. Administrátor a prorektor mohou vypisovat témata vždy bez ohledu na nastavení tohoto parametru.

 • VSKP_ZADAVANI_DO Určuje, do kdy je možné témata vypisovat. Pokud není uveden, není doba vypisování omezena.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT Určuje, jaké typy témat mohou být vypisovány. Pokud není uveden, mohou být vypisovány všechny typy témat.

  Úroveň: KATEDRA

  Nastavení se týká pouze typů témat V (zadané vyučujícím), R (rámcové) a S (zadané studentem). Na nepovolený typ tématu není možné téma změnit ani při editaci tématu.

 • VSKP_AK_ROK_OBHAJOBY_ZVYSIT_O Předdefinovaný počet let, o který má být navýšen akademický rok obhajoby od aktuálního akademického roku.

  Úroveň: KATEDRA

  Hodnotu lze nastavit z intervalu <0, 3>

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU Předdefinovaný maximální počet řešitelů tématu VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU_NEZM Určí, zda je maximální počet řešitelů tématu VŠKP definovaný v parametru VSKP_MAX_POCET_RESITELU nezměnitelný. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU Předdefinovaný maximální počet zájemců o téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU_NEZM Určí, zda je maximální počet zájemců o téma VŠKP definovaný v parametru VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU nezměnitelný. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze editovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD Předdefinované datum začátku registrace na téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD_NEZM Určí, zda je datum počátku registrace na téma VŠKP definované v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO Předdefinované datum konce registrace na téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO_NEZM Určí, zda je datum konce registrace na téma VŠKP definované v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_FORMA Předdefinované nastavení formy VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_FORMA_NEZM Určí, zda je forma tématu VŠKP definovaná v parametru VSKP_PODKLADY_FORMA nezměnitelná. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_HODNOCENI Předdefinované nastavení hodnocení VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_HODNOCENI_NEZM Určí, zda je hodnocení tématu VŠKP definované v parametru VSKP_PODKLADY_HODNOCENI nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PRACOVISTE_NEZM Určí, zda je přednastavené pracoviště u tématu nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

  Nevztahuje se uživatelské na role administrátor, prorektor, studijní referentka a student. Administrátor a prorektor mají právo upravovat celé téma, proto mohou vždy měnit i pracoviště. Studijní referentka může vypisovat témata pro více pracovišť a měla by mít možnost pracoviště vybírat. Student u tématu zadaného studentem vždy volí, pro jaké pracoviště téma bude vypisované, proto není možné, aby bylo pracoviště přednastavené a nešlo měnit.

 • VSKP_PRACOVISTE_TYP Určuje, jaká pracoviště se mají nabízet k vyplnění do podkladu VŠKP. Pokud není nastaven, nabízí se všechna pracoviště.

  Úroveň: FAKULTA

  Pouze pro uživatelskou roli student a jeho témata typu 'Zadané studentem'. Podle fakulty, na které student studuje, se určí, zda se studentovi nabízejí k vyplnění pouze katedry, fakulty nebo jejich kombinace.

 • VSKP_POVINNY_ANGLICKY_NAZEV Pokud je nastaveno, musí být v tématu VŠKP vyplněn anglický název.

  Úroveň: KATEDRA

 • DP_PODKLAD_ZASADY Parametr definuje šablonu, kterou je možné předvyplnit zásady při vytváření nového tématu.

  Úroveň: FAKULTA

 • DP_PODKLAD_LITERATURA Parametr definuje šablonu, kterou je možné předvyplnit literaturu při vytváření nového tématu.

  Úroveň: FAKULTA

 • VSKP_VOLITELNA_LITERATURA Pokud je nastaveno, nemusí být v tématu VŠKP vyplněna LITERATURA.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_PRO_FAKULTU Automatické nastavení omezení na fakultu dle katedry podkladu.

  Úroveň: KATEDRA

  Po vytvoření nového tématu se k němu automaticky přidá omezení na fakultu, která je určena hodnotou v poli pracoviště.