Požadavky na rozvrh — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží vyučujícím a uživatelům s rolemi Katedra, Tajemník fakultyRozvrhář k zadávání požadavků na rozvrh pro příští roky či semestry. Dále pak pro speciální roli Schvalování požadavků rozvrhu. Především slouží pro vyučující, kteří mohou rozvrhářům touto cestou říct, kdy preferují či naopak nechtějí výuku a také zadat seznam navrhovaných místností pro svůj předmět či jeho rozvrhové akce. Rozvrháři tyto informace poté uvidí přímo ve své aplikaci pro tvorbu rozvrhů, kde jim výrazně ulehčí práci při tvorbě rozvrhu. Aplikaci tvoří dvojice portletů.

Pro přihlášeného uživatele je přístupná na 2 záložkách:

  • Pro roli vyučující —  Moje výuka, na podstránce Požadavky na rozvrh.

  • Pro specializované role —  IS/STAG, na podstránce Požadavky na rozvrh.

Požadavky na rozvrh

Obrázek 219. Požadavky na rozvrh. 

Omezení přístupu k aplikaci

K aplikaci má přístup každý uživatel, nicméně možnosti a časové termíny pro zadávání údajů mohou být pro každou fakultu či katedru rozdílné. Jaké uživatelské role mohou s aplikací pracovat, kdy a co mohou dělat?

  • Vyučující. Každý vyučující může určovat své časové požadavky na rozvrh (tj. kdy preferuje/chce/nemůže učit). Dále může u předmětů, u nichž je uveden jako vyučující, upravovat preferované místnosti pro jednotlivé typy akcí (např. celkově pro cvičení předmětu), případně i pro jednotlivé rozvrhové akce (záleží na způsobu přípravy rozvrhu na dané škole/fakultě).

  • Katedra. Uživatel s rolí katedra má práva stejná jako vyučující této katedry — může upravovat údaje pro všechny své předměty a nastavovat časové požadavky pro všechny své vyučující. Katedra má zároveň právo měnit či mazat položky zadané vyučujícími.

  • Tajemník fakulty. Uživatel s rolí fakulta má práva stejná jako vyučující této fakulty — může upravovat údaje pro všechny své předměty a nastavovat časové požadavky pro všechny své vyučující. Fakulta má zároveň právo měnit či mazat položky zadané vyučujícími a existující položky může tzv. schvalovat. Veškeré požadavky zadané touto rolí jsou automaticky považované za schválené.

  • Rozvrháři (fakultní či univerzitní). Rozvrháři mají právo přidávat údaje pro všechny jim náležející katedry, nicméně nemohou měnit údaje zadané vyučujícími/katedrami. Mohou pouze přidávat vlastní položky a ty poté měnit.

  • Schvalování rozvrhových podkladů. Tato speciální role slouží pouze ke schvalování požadavků na rozvrh. Je možno na katedře/fakultě delegovat člověka, který bude mít za úkol pouze a jen schvalování požadavků, nemá možnost požadavky zadávat či měnit.

  • Prorektor, administrátor. Mohou zadávat, měnit a schvalovat všechny typy požadavků bez ohledu na časová omezení.

Více informací o rolích uživatelů naleznete v kapitole Nastavení přístupu vyučujícího.