Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Téma VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Téma VŠKP slouží jako podklad pro budoucí zadání konkrétní vysokoškolské kvalifikační práce studentovi. Definuje základní informace, které studentovi umožní rozhodnout se, zda má o dané téma zájem.

Téma obsahuje položky, které určují, kam je téma zařazené, kdo ho povede, kteří studenti se na něj můžou zapisovat a kdy bude téma zadané a obhajované. Dále omezuje registraci studentů na téma počtem registrací a zadání i časovým intervalem. V základních údajích jsou uvedeny informace o názvu, zásadách vypracování a literatuře. Dále je možné definovat rozsah práce, formu zpracování i způsob hodnocení. Podrobnější informace o položkách tématu se nacházejí v sekci Vypisování témat.

Životní cyklus

Téma VŠKP musí projít několika různými fázemi předtím, než je možné jej studentovi zobrazit, případně přidělit. Na následujícím obrázku jsou tyto fáze zobrazeny.

Prvním krokem je vytvoření nového podkladu pro téma, poté může být tento podklad editován. Dále následuje schvalovací proces, kdy je téma schváleno, nebo zamítnuto. Editace v této fázi závisí na nastavení stavového diagramu. Schválené téma může být dále zveřejněno studentům, kteří se na něj mohou registrovat. Po přidělení těchto témat registrovaným studentům se téma stane zadaným. Všechny fáze budou podrobněji popsány v následujících sekcích.

Základní životní cyklus tématu

Obrázek 242. Základní životní cyklus tématu. 

V nativním klientovi IS/STAG ve formuláři AN0030 může sekretářka katedry následně stáhnout zadané téma stisknutím tlačítka "Kopírovat zadané téma" a tím vytvořit oficiální zadání vysokoškolské kvalifikační práce.

Práva uživatelských rolí

Uživatelské role mají omezené pravomoce a mohou provádět pouze některé akce, které se týkají tématu VŠKP.

Vyučující

Vyučující může pracovat pouze s tématy, u kterých je uveden jako vedoucí práce.

 • Vypisování Může vypisovat nová témata VŠKP, pokud je uveden v parametru VSKP_ZADAVANI_KDO.

 • Editace Může editovat témata VŠKP, u kterých je uveden jako vedoucí práce a jsou typu zadané vyučujícím nebo rámcové. Tato témata musí být buď v počátečním stavu schvalování a nebo musí existovat přechod ze stávajícího stavu do počátečního, aby bylo možné téma editovat.

  Dále může editovat administrativní část tématu, která omezuje registraci studentů. Možnost této editace je dostupná bez ohledu na aktuální stav schvalování i nastavení schvalovacích přechodů.

  Pokud je v parametru VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA povolena editace tématu zadaného / doplněného studentem, může ve fázi, kdy má téma schvalovat, editovat i tyto typy témat.

 • Schvalování Může schvalovat témata, u kterých je uveden jako vedoucí práce. Témata se musí nacházet ve stavu, z něhož vede přechod ke schválení nebo neschválení tématu vyučujícím. To znamená, že pokud je vyučující na řadě ve schvalovacím procesu, může téma schvalovat.

 • Registrace Může rušit registrace studentů na témata, na kterých je uveden jako vedoucí práce.

 • Přidělení Může přidělovat a odebírat studentům témata, u kterých je uveden jako vedoucí práce.

Vedoucí katedry

Vedoucí katedry může pracovat pouze s tématy, která jsou přiřazena pod jeho katedru.

 • Vypisování Může vypisovat nová témata VŠKP, pokud je uveden v parametru VSKP_ZADAVANI_KDO.

 • Schvalování Může schvalovat témata, která jsou přiřazena jeho katedře. Témata se musí nacházet ve stavu, z něhož vede přechod ke schválení nebo neschválení tématu vedoucím katedry. To znamená, že pokud je vedoucí katedry na řadě ve schvalovacím procesu, může téma schvalovat.

Děkan

Děkan může pracovat pouze s tématy, která jsou přiřazena pracovištím náležícím pod jeho fakultu.

 • Schvalování Může schvalovat témata, která jsou přiřazena pracovišti, které patří pod jeho fakultu. Témata se musí nacházet ve stavu, z něhož vede přechod ke schválení nebo neschválení tématu děkanem. To znamená, že pokud je děkan na řadě ve schvalovacím procesu, může téma schvalovat.

Garant specializace / oboru

Garant specializace / oboru může pracovat pouze s tématy, která mají nastavené omezení na specializaci / obor, který garantuje.

 • Schvalování Může schvalovat témata, která mají nastavené omezení na specializaci / obor, který garantuje. Témata se musí nacházet ve stavu, z něhož vede přechod ke schválení nebo neschválení tématu garantem specializace / oboru. To znamená, že pokud je garant specializace / oboru na řadě ve schvalovacím procesu, může téma schvalovat.

Student

Student může pracovat pouze s tématy, na která se registruje a jsou mu přidělena nebo která vypíše.

 • Vypisování Může vypisovat nová témata VŠKP, pokud je uveden v parametru VSKP_ZADAVANI_KDO.

 • Editace Může editovat témata VŠKP, která jsou typu Zadané studentem a Doplněné studentem a jsou studentovi přidělena. Tato témata musí být buď v počátečním stavu schvalování a nebo musí existovat přechod ze stávajícího stavu do počátečního, aby bylo možné téma editovat.

 • Schvalování Může schvalovat témata, která jsou typu Zadané studentem a Doplněné studentem a jsou studentovi přidělena. Témata se musí nacházet ve stavu, z něhož vede přechod ke schválení tématu studentem. Tj. pokud je student na řadě ve schvalovacím procesu, může téma schvalovat. U studenta tato situace nastává pouze v případě, ve kterém potvrzuje, že je s editací tématu hotov.

 • Registrace Může se registrovat na témata, na která se ještě neregistroval. Jedná se o témata typu Zadané vyučujícím a Rámcové. Téma nesmí mít nastavená omezení, která by tohoto studenta vylučovala. Zároveň nesmí být před ani po intervalu, ve kterém je možné se na téma registrovat.

  Student může rušit registrace u témat, na která se registroval a ještě mu nebyla přidělena.

Zastupující uživatelské role

S tématy VŠKP nemají možnost pracovat jen uživatelské role, které se přímo podílejí na výše uvedených akcích. K základním rolím existují i jejich zastupující, které mohou místo nich vykonávat jejich činnost.

 • Katedra.  Může zastupovat role vyučující a vedoucí katedry, které spadají pod stejnou katedru, jako tato role. Může provádět stejné akce s výjimkou vypisování nových témat, které musí mít povolené v parametru VSKP_ZADAVANI_KDO.

 • Studijní referentka.  Může zastupovat role vyučující a vedoucí katedry, které spadají pod katedru patřící pod fakultu této role. Může provádět stejné akce s výjimkou vypisování nových témat, které musí mít povolené v parametru VSKP_ZADAVANI_KDO.

 • Tajemník fakulty.  Může zastupovat roli děkan ze stejné fakulty.

 • Administrátor.  Může zastupovat všechny role a provádět téměř všechny akce s tématy VŠKP. Nedokáže provádět akce, které vyžadují přidání osobního čísla studenta, jako je vytvoření tématu typu Zadané studentem nebo registraci konkrétního studenta na téma. Také nemůže měnit stav schvalování v jiném směru, než ve kterém je definován stavovým diagramem.

 • Prorektor.  Může zastupovat všechny role a provádět téměř všechny akce s tématy VŠKP. Nedokáže provádět akce, které vyžadují přidání osobního čísla studenta, jako je vytvoření tématu typu Zadané studentem nebo registraci konkrétního studenta na téma. Také nemůže měnit stav schvalování v jiném směru, než ve kterém je definován stavovým diagramem.