Nastavení přístupu uživatele

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Student v IS/STAG

Student má pro každé své studium na škole přiřazeno jedinečné evidenční číslo studenta, zvané také osobní číslo nebo studijní číslo. Toto číslo je neměnné po celou dobu studia, pokud student postupuje z bakalářského studia na navazující (a dále na doktorské), jedná se o různá studia, a proto dostává číslo nové. Toto číslo reprezentuje tedy jedno studium a lze jej prohlásit za studijní identitu v IS/STAG, tzv. STAG identitu.

Po přihlášení studenta portál automaticky zvolí jednu z jeho studijních identit (nebo jeho jedinou studijní identitu) a zpřístupní mu záložku Moje studium, která je nepřihlášenému uživateli skryta.

Portlet Informace o uživateli slouží ke změně aktuální studijní identity, pod kterou chce přihlášený student pracovat — tedy provádět operace v IS/STAG (přihlásit se na zkoušku, provést předzápis apod.). Z tohoto důvodu je portlet (nebo jeho ekvivalent) přítomen na každé podstránce záložky Moje studium.

Portlet Informace o uživateli je přítomen na všech stránkách záložky Moje studium.

Obrázek 13. Portlet Informace o uživateli je přítomen na všech stránkách záložky Moje studium

Pokud student v dané době studuje jediné studium, portlet zobrazuje pouze jméno studenta. Pokud studuje současně více studií, portlet obsahuje kromě jména také přepínač studijních identit. Přepnutím na jinou studijní identitu uživatel tuto identitu zvolí a od tohoto okamžiku pracuje v portálu pod touto identitou. Okamžitě po změně identity portál překreslí obsah ostatních závislých portletů na stránce tak, aby odpovídal zvolené identitě.

Portlet umožňuje i výběr identity, jejíž studium je momentálně přerušeno.

Předzápisová verze portletu.

Obrázek 14. Předzápisová verze portletu. 

Pokud je uživatel zároveň studentem i zaměstnancem (např. doktorand), portálové rozhraní IS/STAG přirozeně zohledňuje i tento stav a uživatel má k dispozici funkce určené studentům i vyučujícím.

Vyučující v IS/STAG

Vyučující (student) je v IS/STAG reprezentován tzv. STAG identitou. Ta odpovídá uživatelskému kontu v IS/STAG a vážou se na ni veškeré náležitosti související se studijní agendou. Klíčovými jsou pracoviště a role. Většina vyučujících pracuje pouze na jediné katedře a má roli vyučující vázanou právě na tuto katedru. V případě, že vyučující pracuje zároveň na více katedrách, musí mít zvláště zavedené jednotlivé identity pro tyto katedry. Popis zavedení IS/STAG identity a řešení problémů je uveden níže.

Kromě role vyučujícího může mít pro každé své pracoviště vyučující přiřazeny také další role (výčet obsahuje pouze role, pro něž je v současnosti v portálovém rozhraní IS/STAG využití):

 • Role katedra. Jedná se o administrativní funkci, zpravidla ji má k dispozici sekretářka katedry, případně vyjmenovaní vyučující. Pravomoci této role zahrnují možnosti jednotlivých vyučujících (v rámci dané katedry) a některé další funkce navíc. V nápovědě je na popis privilegií této role upozorněno zeleným podbarvením.

 • ECTS koordinátor. Koordinátor výjezdů a příjezdů studentů na krátkodobé studijní pobyty má k dispozici příslušné aplikace pro správu těchto pobytů.

 • Studijní referentka. Studijní referentka je vázaná na fakultu, v současnosti může využívat některé portlety (např. vizualizace studentova studia, studentské žádosti, hromadný email, plagiáty, automatické zprávy a další) a také má možnost přepnutí na identitu studenta.

 • Tajemník fakulty. Tajemník fakulty může v současnosti využívat některé portlety (např. studentské žádosti, hromadný email, kvalita výuky, plagiáty, požadavky na rozvrh, zapisovatel u státnic, automatické zprávy a další) a také má možnost přepnutí na identitu studenta.

 • Rozvrháři — fakultní i univerzitní. Rozvrháři mohou využívat především aplikace Požadavky na rozvrh, Hromadný email a automatické zprávy.

Po přihlášení vyučujícího portál automaticky zvolí jednu z jeho STAG identit (nebo jeho jedinou identitu) a zpřístupní mu záložku Moje výuka, která je nepřihlášenému uživateli skryta. Rolím Studijní referentka a ECTS koordinátor zpřístupní také další záložku IS/STAG se specializovanými aplikacemi.

Portlet Informace o uživateli je přítomen na všech stránkách záložky Moje výuka.

Obrázek 15. Portlet Informace o uživateli je přítomen na všech stránkách záložky Moje výuka

Portlet Informace o uživateli slouží ke změně aktuální STAG identity, pod kterou chce přihlášený vyučující pracovat — tedy provádět operace v IS/STAG. Z tohoto důvodu je portlet (nebo jeho ekvivalent) přítomen na každé podstránce záložky Moje výuka.

Portlet zobrazuje všechny role, pod kterými může přihlášený uživatel pracovat v IS/STAG a v případě existence více rolí umožní jejich přepínání. Pokud nemáte v IS/STAGu žádnou identitu, pak se tento výběr nezobrazí.

Pokud je uživatel zároveň studentem i zaměstnancem (např. doktorand), portálové rozhraní IS/STAG přirozeně zohledňuje i tento stav a uživatel má k dispozici funkce určené studentům i vyučujícím.

Přepnutí na identitu studenta

Studijní referentky, tajemníci fakult, prorektoři a administrátoři (resp. uživatelé s jednou z těchto rolí) mají možnost v portletu Informace o uživateli provést dočasné přepnutí do identity studenta. Tato funkce je připravena primárně za účelem kontroly toho, co student na portálu IS/STAG skutečně vidí — studijní referentka si tak může zkontrolovat, že student uvidí to, co potřebuje, případně se může sama podívat na portál z pohledu studenta a zjistit si potřebné informace.

Přepnutí se provede kliknutím na odkaz Možnost PŘEPNUTÍ ROLE v portletu Informace o uživateli a následném zadání osobního čísla studenta. V políčku lze využít dohledávač a lze vyhledávat nejen podle osobního čísla, ale i podle příjmení či jména. Po přepnutí na studenta přibude studentská identita v seznamu rolí, pokud se přepnete zpět do své původní role, bude studentská identita opět odebrána.

Přepnutí do identity studenta.

Obrázek 16. Přepnutí do identity studenta. 

Pokud je někdo na studentovu roli přepnut, může informace pouze prohlížet, nelze provádět žádné zápisové operace a akce (např. nelze se přihlašovat na zkoušky, měnit osobní údaje atd.)!

Nastavení přístupu vyučujícího

Některé údaje (např. záložku Prohlížení IS/STAG) je možné v portálu prohlížet i bez přihlášení. Pro přihlášení a práci v portálovém rozhraní IS/STAG musí mít vyučující správně zaregistrovánu svoji identitu. Následující text by měl objasnit možné problémy a jejich důvody.

Předpoklady správné funkčnosti jsou následující:

 • Učitel musí být schopen se přihlásit do portálu — musí mít Orionovské konto.

 • Musí mít v IS/STAG založené konto učitele (STAG identitu) — to mu přidělí sekretářka katedry ve formuláři Seznam osob (OS0010) Windows klienta. Heslo k tomuto kontu si může změnit i v portálovém rozhraní IS/STAG, prostřednictvím portletu Změna hesla — heslo však přímo využije pouze při přihlašování do nativního klienta IS/STAG, v portálu ne.

 • Konto učitele v IS/STAG musí být napojeno na jeho Orionovské konto — zařizuje systém IDM každou noc. Pokud dlouhodobě nefunguje, zašlete e-mail s touto informací na uživatelskou podporu Vaší školy.

 • Učiteli musí být přiřazeny:

 • V IS/STAG jsou evidovány základní údaje o učiteli:

  • Základní údaje (jméno, tituly, adresa) jsou do IS/STAG přebírány z Personalistiky (Magion) pomocí CRO. Tyto se v IS/STAG nedají změnit. Případnou opravu je třeba zajistit na personálním oddělení, do IS/STAG se oprava přenese do druhého dne.

  • Další údaje (kontakty, …) mohou doplnit a dále upravovat sekretářky kateder ve formuláři Seznam osob (OS0010) Windows klienta.

  • Pokud je učitel zadán v IS/STAG vícekrát, může sekretářka katedry sjednotit jeho identity v jednu osobu ve formuláři Seznam osob (OS0010) Windows klienta.

  • E-mail učitele rovněž nastavuje sekretářka katedry ve formuláři Seznam osob (OS0010) Windows klienta — bez jeho uvedení nemůže vyučující využít možnosti odesílání e-mailů studentům z aplikací portálového rozhraní IS/STAG.

Řešení problémů v případě nastavení přístupu

 • Získání Orion konta — učitel si ho založí sám ve veřejné učebně, potřebuje jen heslo pro přihlášení, které má na smlouvě o JIS kartě nebo mu ho sdělí na HelpDesku CIV.

 • Změna Orion hesla — http://heslo.zcu.cz.

 • Změna hesla identity IS/STAG — v portálovém rozhraní IS/STAG prostřednictvím portletu Změna hesla nebo v nativním klientovi IS/STAG.

 • Zapomenutí Orion hesla — učitel se dostaví na HelpDesk CIV a nechá si nastavit nové heslo. Z bezpečnostních důvodů je nutná osobní návštěva HelpDesku a prokázání své totožnosti. Heslo nelze nastavovat po telefonu.

 • Získání konta v IS/STAG — nastaví sekretářka katedry ve formuláři Seznam osob (OS0010) Windows klienta.

 • Problém s přiřazením konta v IS/STAG s Orion kontem (nastaví se vždy v noci po založení obou kont) — napsat na uživatelskou podporu Vaší školy.

Možné problémy a jejich řešení
 • K vašemu loginu nebyla v databázi nalezena žádná role. Informace nemohou být zobrazeny. Nepodařilo se najít vaši STAG identitu. Kontaktujte sekretariát.

 • Nemáte na výběr roli, která je požadována k provedení požadované akce. Portál takovou roli pravděpodobně ještě nepodporuje.