Externí uživatelé

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

IS/STAG podporuje v omezené míře přístup k některým svým funkcím i externistům — tedy uživatelům, kteří jinak nemají s prostředím informačních systémů školy žádný vztah. Nemají konto v žádném systému a jsou tedy v tomto ohledu zcela cizí. V IS/STAG se však odjakživa v seznamu osob dají evidovat i osoby externí — typickým příkladem jsou osoby z "okolí" dané školy, které jsou typicky vedoucími či oponenty kvalifikačních prací.

Od srpna 2020 je v IS/STAG připravena možnost k tomu, aby se vybrané funkce systému otevřely i pro externisty.

V případě, kdy nějaký regulérní uživatel systému (např. sekretářka katedry) potřebuje oslovit a požádat o součinnost externistu, systém externistovi vytvoří speciální jednorázový odkaz a odešle mu jej na jeho email. Externista se prostřednictvím tohoto odkazu dostane do portálu a může funkci vykonat.

Posudky VŠKP

První konkrétní funkce, která je pro externisty k dispozici, je práce s aplikací Hodnocení VŠKP, kde mohou vyučující, vedoucí a oponenti nahrávat či zadávat své posudky. Postup pro použití této funkce je následující:

Na katedře se práce s VŠKP prakticky nemění - ve formuláři Vysokoškolské kvalifikační práce (AN0030) vyplní sekretářka katedry údaje o VŠKP, do seznamu osob v Seznam osob (OS0010) (případně, není-li ještě uveden) zadá údaje o externistovi — nesmí zapomenout uvést i jeho emailovou adresu a musí zaškrtnout u dané osoby, že se jedná o externistu (!) Pak je v AN0030 možno použít tlačítko s ikonkou "N" a tím nechat IS/STAG odeslat externistovi emailovou notifikaci:

Obrázek 47.  

Externista obdrží následující email (jeho vizuální podoba se ještě může časem změnit):

Obrázek 48.  

… a po kliknutí na odkaz v mailu je přihlášen do portálu IS/STAG speciálním kontem externisty, které mu umožní přístup pouze na vybranou funkci (v budoucnu případně na více podporovaných funkcí, budou-li dnaému uživateli v danou chvíli k dispozici samozřejmě). Zde tedy do aplikace pro hodnocení VŠKP, kde může nahrát soubor či upravit a zadat strukturovaný posudek.

Obrázek 49.  

Odkaz do portálu pro externistu má platnost 30 dní od okamžiku, kdy byl naposledy vygenerován. Tuto dobu je případně možné parametrizovat, budou-li si to zákazníci přát.

Studentské praxe

Externí uživatelé mohou v modulu Správa studentských praxí - podobně jako vyučující - vystupovat v pozici hodnotitele (hodnotí výstupy studentovy praxe). Hodnotitel může být s praxí svázán prostřednictvím aprobace (externista je evidován jako metodik aprobace) nebo přes pozici organizace (externista je nastavený jako hodnotitel nějaké pozice u organizace).

Odkaz do praxí pro externistu má platnost 90 dní od okamžiku, kdy byl naposledy vygenerován.

Přístup externisty k praxím a hodnocení aprobace

Obrázek 50. Přístup externisty k praxím a hodnocení aprobace. 

Vytvoření externího konta a přidělení přístupu pro správu praxí

Vytvořit konto externisty a přidělit přístup může uživatel s rolí Správa praxí na stránce IS/STAG > Správa praxí v záložce Externí uživatelé. Možnosti pro vytváření externích kont a přístupů je popsáno v kapitole Vytvoření konta a přidělení přístupu externisty. Po vytvoření konta externisty s ním lze pracovat stejně, jako s běžnými konty pro vyučující.

E-mail s jednorázovým přístupem

Obrázek 51. E-mail s jednorázovým přístupem. 

Vytvoření konta a přidělení přístupu externisty

Přístup je přidělován ve dvou fázích, napřed je potřeba vytvořit externí konto a po jeho vytvoření lze vygenerovat jednorázový odkaz a tento uživateli (skrz portál) odeslat. Na rozdíl od běžných kont vyučujících se pro externí konta vyžaduje minimum informací – povinné položky jsou jméno, příjmení a e-mail, volitelně lze zadat i tituly a univerzitní a neuniverzitní pracoviště. Správa externistů obsahuje výpis všech externích kont, včetně informace o již existujícím přístupu a možnosti jeho obnovení.

Správa externích uživatelů

Obrázek 52. Správa externích uživatelů. 

Při vytváření e-mailu s odkazem pro jednorázový přístup je obecná informace o vytvoření přístupu - k čemu odkaz slouží. Tuto informaci lze před odesláním přístupu příjemci upravit, například přesněji specifikovat účel, za kterým mu byly konto externisty a jednorázový přístup přiděleny. Konkrétní podoba e-maiLU pro příjemce se může lišit podle aplikace, do které je přístup přidělen.