Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Parametry nastavení aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Shrnutí všech parametrů, které ovlivňují chování aplikace:

 • DP_MAX_VSKP_NA_UCITELE Parametr definuje maximální počet vysokoškolských kvalifikačních prací na jednoho učitele.

  Úroveň: KATEDRA

  Neprovádí se podle něj kontroly, slouží pouze k informativnímu zobrazení při překročení povoleného počtu.

 • DP_PODKLAD_LITERATURA Parametr definuje šablonu, kterou je možné předvyplnit literaturu při vytváření nového tématu.

  Úroveň: FAKULTA

 • DP_PODKLAD_ZASADY Parametr definuje šablonu, kterou je možné předvyplnit zásady při vytváření nového tématu.

  Úroveň: FAKULTA

 • VKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_ZMENY Případný zákaz změn ve studentem zadaném a doplňovaném typu témat.

  Úroveň: FAKULTA

  Uplatňuje se pouze v případě, že má student již zadanou VŠKP (vedenou jako platnou).

 • VSKP_AK_ROK_OBHAJOBY_ZVYSIT_O Předdefinovaný počet let, o který má být navýšen akademický rok obhajoby od aktuálního akademického roku.

  Úroveň: KATEDRA

  Hodnotu lze nastavit z intervalu <0, 3>

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO Předdefinované datum konce registrace na téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO_NEZM Určí, zda je datum konce registrace na téma VŠKP definované v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD Předdefinované datum začátku registrace na téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD_NEZM Určí, zda je datum počátku registrace na téma VŠKP definované v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA Určí, zda může vedoucí práce upravovat studentovi téma typu zadané studentem a doplněné studentem. Pokud není uveden, nemůže upravovat žádný z uvedených typů témat.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI Parametr určuje, na kolik témat může být student v jednom okamžiku přihlášen. Hodnota parametru se určuje podle fakulty, na které student studuje.

  Úroveň: FAKULTA

 • VSKP_MAX_POCET_REG_CELKOVE Parametr určuje, zda má parametr VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI omezovat počet témat, na která se může student přihlásit, v rámci celého studia. Hodnota parametru se určuje podle fakulty, na které student studuje.

  Úroveň: FAKULTA

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU Předdefinovaný maximální počet řešitelů tématu VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU_NEZM Určí, zda je maximální počet řešitelů tématu VŠKP definovaný v parametru VSKP_MAX_POCET_RESITELU nezměnitelný. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU Předdefinovaný maximální počet zájemců o téma VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU_NEZM Určí, zda je maximální počet zájemců o téma VŠKP definovaný v parametru VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU nezměnitelný. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_NOTIFIKACE_ZALOZENI Určí, zda se bude rolím sekretářka katedry a studijní referentka zasílat oznámení o vytvoření nového tématu typu založené studentem nebo doplněné studentem bez ohledu na aktuální stav schvalování. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (neposílat).

  Úroveň: FAKULTA

 • VSKP_PO_PRIDELENI_ODMAZAT_OST Parametr určuje, zda jsou ostatní registrace na témata po přidělení zrušeny.

  Úroveň: KATEDRA

  Pokud není parametr nastaven, registrace se namažou.

 • VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_SMAZAT Případný zákaz odstranění studentem zadaného a doplňovaného typu témat.

  Úroveň: FAKULTA

  Uplatňuje se pouze v případě, že má student již zadanou VŠKP (vedenou jako platnou).

 • VSKP_PODKLADY_FORMA Předdefinované nastavení formy VŠKP. Při zadávání tématu lze tuto hodnotu přenastavit.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_FORMA_NEZM Určí, zda je forma tématu VŠKP definovaná v parametru VSKP_PODKLADY_FORMA nezměnitelná. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PODKLADY_PRO_FAKULTU Automatické nastavení omezení na fakultu dle katedry podkladu.

  Úroveň: KATEDRA

  Po vytvoření nového tématu se k němu automaticky přidá omezení na fakultu, která je určena hodnotou v poli pracoviště.

 • VSKP_POVINNY_ANGLICKY_NAZEV Pokud je nastaveno, musí být v tématu VŠKP vyplněn anglický název.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_PRACOVISTE_NEZM Určí, zda je přednastavené pracoviště u tématu nezměnitelné. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (lze upravovat).

  Úroveň: KATEDRA

  Nevztahuje se uživatelské na role administrátor, prorektor, studijní referentka a student. Administrátor a prorektor mají právo upravovat celé téma, proto mohou vždy měnit i pracoviště. Studijní referentka může vypisovat témata pro více pracovišť a měla by mít možnost pracoviště vybírat. Student u tématu zadaného studentem vždy volí, pro jaké pracoviště téma bude vypisované, proto není možné, aby bylo pracoviště přednastavené a nešlo měnit.

 • VSKP_PRACOVISTE_TYP Určuje, jaká pracoviště se mají nabízet k vyplnění do podkladu VŠKP. Pokud není nastaven, nabízí se všechna pracoviště.

  Úroveň: FAKULTA

  Pouze pro uživatelskou roli student a jeho témata typu 'Zadané studentem'. Podle fakulty, na které student studuje, se určí, zda se studentovi nabízejí k vyplnění pouze katedry, fakulty nebo jejich kombinace.

 • VSKP_VOLITELNA_LITERATURA Pokud je nastaveno, nemusí být v tématu VŠKP vyplněna LITERATURA.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT Určuje, jaké typy témat mohou být vypisovány. Pokud není uveden, mohou být vypisovány všechny typy témat.

  Úroveň: KATEDRA

  Nastavení se týká pouze typů témat V (zadané vyučujícím), R (rámcové) a S (zadané studentem). Na nepovolený typ tématu není možné téma změnit ani při editaci tématu.

 • VSKP_ZADAVANI_DO Určuje, do kdy je možné témata vypisovat. Pokud není uveden, není doba vypisování omezena.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_ZADAVANI_KDO Určuje, které uživatelské role mají povolení zadávat nová témata.

  Úroveň: KATEDRA

  Nastavení se týká pouze rolí vyučující, vedoucí katedry, katedra, studijní referentka a student. Administrátor a prorektor mohou vypisovat témata vždy bez ohledu na nastavení tohoto parametru.

 • VSKP_ZVEREJNENO_OD Datum zveřejnění schválených témat k registraci studentům. Pokud není uveden, jsou témata zveřejňována okamžitě.

  Úroveň: KATEDRA

 • VSKP_ZNEMOZNIT_ZMENY_VY Znemožnění úprav v tématu kvalifikační práce po přidělení studentovi.

  Úroveň: FAKULTA

  Omezuje vedoucího práce a jeho zástup (SR a KA). Pro všechny typy tématu. Má přednost před parametrem VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA.