Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Vytvoření struktury okruhů a témat

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Následující kapitola ukáže vyučujícímu jak vytvořit jednoduchou strukturu okruhů a témat semestrálních prací, které budou muset následně studenti v dané studijní skupině vypracovat, odevzdat a splnit.

Skupina, okruh, téma - princip

Na tomto místě jsou vysvětleny významy nejdůležitějších pojmů používaných v aplikaci:

Pojmy používané v aplikaci

Obrázek 207. Pojmy používané v aplikaci. 

 • Studijní skupina. je libovolná podmnožina studentů určitého předmětu. Ve většině případů používají vyučující jednu z předdefinovaných studijních skupin - Všichni studenti předmětu, Prezenční studenti předmětu nebo Kombinovaní studenti předmětu. V případě, kdy chcete ale vypisovat okruhy a témata jen pro určitou vlastní skupinku studentů, můžete si ji v aplikaci vytvořit a přidat do ní libovolné studenty předmětu a semestrální práce vypsat jen pro ni. Toto se hodí pro předměty, které mají mnoho vyučujících a každý z nich má jiné požadavky na semestrální práce. Více o možnosti spravovat vlastní studijní skupiny.

 • Okruh témat.  Okruh je nějaká část studentovy práce v semestru. Student musí splnit VŠECHNY POVINNÉ OKRUHY ve své studijní skupině. V rámci jednoho okruhu může být zadáno téma práce buď napevno (tj. okruh obsahuje jediné téma, které studenti musejí splnit bez možnosti volby) nebo můžete dát studentům na výběr z více možných témat, ze kterých si však student volí PRÁVĚ JEDNO (volí si jedno téma z okruhu možných témat). Případně můžete studentům umožnit navrhovat si vlastní témata v rámci okruhu, která jim poté jako vyučující schvalujete (viz dále).

 • Téma práce.  Konkrétní téma, na kterém budou studenti během semestru pracovat a odevzdávat své práce.

Věnujte prosím těmto třem důležitým pojmům pozornost, protože jejich špatné pochopení způsobí chybné nastavení aplikace, které lze později velmi těžko předělávat (např. když už studenti odevzdali část své práce).

Postup přípravy témat

V portálu IS/STAG najdeme aplikaci v záložce Moje výuka, na podstránce Odevzdávání prací. V samotné aplikaci můžeme v její horní části omezit zobrazované informace pouze na jeden konkrétní předmět či studijní skupinu. V našem případě zvolíme ukázkový předmět KIV/JXT a jeho studijní skupinu určenou pro prezenční studenty, která je prozatím prázdná:

V našem předmětu máme jako vyučující následující požadavky na studenty:

 • Vypracování a odevzdání jedné společné povinné práce.

 • Dále pak umožníme studentům vybrat si ze dvou zadání - jednoduššího a komplikovanějšího. Studenti si jedno z těchto zadání musejí povinně vybrat, vypracovat a odevzdat.

 • Pilným studentům nabídneme nepovinnou možnost vypracovat speciální práci na téma, které si sami navrhnou a které jim my jako vyučující schválíme. Tato možnost je pro studenty volitelná a není to nutná podmínka pro splnění požadavků na zápočet daného předmětu.

Pro tyto požadavky potřebujeme v aplikaci vytvořit tři OKRUHY témat semestrálních prací. Student má v každém okruhu přiděleno právě jedno téma (ať jej dostal přiděleno či si jej vybral sám).

Vytvoříme první okruh určený pro jedno společné téma. Absolvování tohoto okruhu je povinné (tj. je nutnou podmínkou pro úspěšné absolvování celé studijní skupiny), typ okruhu je Pouze jedno téma (určené pro jednotlivce). V případě, že je škola zapojena do systému Odevzdej.CZ, umožňuje aplikace i zapnout kontrolu na plagiátorství:

Po úspěšném vytvoření okruhu rovnou vytvoříme zmíněné jedno společné téma. Můžeme určit několik termínů ovlivňujících odevzdávání:

 • Termín odevzdávání OD. Pokud je termín zadán, mohou studenti odevzdávat práce až po jeho uplynutí, nikoliv dříve.

 • Termín odevzdávání DO - MEZNÍ. Nejdůležitější z termínů "DO". Určuje mezní termín, do kdy lze odevzdávat. Studenti mohou odevzdávat své práce pouze do tohoto termínu (je-li uveden). Později již lze odevzdávat pouze opravy prací (viz níže).

 • Termín odevzdávání DO - řádný. Pokud je uveden mezní termín, může být uveden i termín řádný, který musí být časově před mezním termínem. Lze jej využít k rozdělení studentů na ty, kteří odevzdali včas a na ty, kteří odevzdali později (ty pak může učitel například hodnotit hůře). V seznamu odevzdaných prací může vyučující následně práce filtrovat a vidět, které byly odevzdány do řádného termínu a které až po něm.

 • Termín odevzdávání DO - opravný. Pokud vyučující vrátí studentovi nějakou práci k přepracování, má student možnost odevzdat ji do opravného termínu (tj. opravný termín může být až po mezním termínu). Pokud opravný termín uveden není, má student na opravu čas pouze do mezního termínu. Do opravného termínu je možné odevzdávat, pouze pokud práce ještě nebyla akceptována.

Pokud jakýkoliv z termínů DO není uveden (netýká se pouze zde popisovaných termínů, ale jakýchkoliv dalších termínů DO použitých v aplikaci), aplikace použije datum ukončení daného akademického roku. Typicky tedy konec srpna či začátek září, přesná hodnota záleží na nastavení IS/STAG administrátory.

Vyučující by také měl aplikaci říci, jakým způsobem bude opravovat odevzdané práce. Aplikace na základě tohoto nastavení poté ví, kdy má vyučující co udělat, dokáže jej správně informovat e-mailem (pokud si to bude vyučující přát) atd. Způsob opravování prací může být:

 • Průběžně - studenti čekají, až opravím. Vyučující opravuje odevzdávané práce průběžně během semestru tak, jak je studenti postupně odevzdávají. Aplikace v tomto případě vyučujícího upozorňuje na jednotlivé nové odevzdané práce kdykoliv se nějaké objeví.

  Pokud učitel opravuje průběžně, musí student po každém svém odevzdání počkat, než vyučující odevzdanou práci ohodnotí (aby se mimo jiné nemohlo stát, že učitel zrovna opravuje a student mu odevzdá další verzi). Teprve po ohodnocení vyučujícím může student případně (pokud mu ji vyučující vrátí k přepracování) odevzdat další pokus. Sestává-li odevzdaná práce studenta z více souborů, může jich odevzdat více zároveň v rámci jediného odevzdání (viz informace o odevzdávání).

 • Průběžně - studenti nemusejí čekat, až opravím.  Jako předchozí případ, studenti však mohou odevzdávat další pokusy i pokud se ještě čeká, než vyučující práci ohodnotí.

 • Až po řádném termínu, po něm průběžně. Vyučující nechává nahromadit odevzdané práce až do řádného termínu, do té doby je neopravuje. Teprve po uplynutí řádného termínu je všechny opraví a zároveň pak již opravuje i jednotlivé další odevzdané práce (které jsou tedy odevzdány již po řádném, ale stále ještě před mezním termínem). Aplikace v tomto případě vyučujícího začne upozorňovat na odevzdané práce až po uplynutí řádného termínu.

 • Až po mezním termínu. Vyučující nechává nahromadit odevzdané práce až do mezního termínu, do té doby je neopravuje. Aplikace v tomto případě vyučujícího začne upozorňovat na odevzdané práce až po uplynutí mezního termínu.

Kromě způsobu opravy možnost odevzdávání prací ovlivňuje také nastavení Umožnit odevzdávání i po akceptaci. Je-li zaškrtnuto, umožní aplikace studentům odevzdávat další pokusy i poté, co byl již některý z předchozích pokusů vyučujícím ohodnocen jako akceptovaný. Odevzdávání po akceptaci je umožněno pouze do mezního termínu. Ve výchozím případě aplikace studentům po úspěšném odevzdání již odevzdávat neumožňuje.

Po uložení nového tématu vypadá struktura studijní skupiny takto:

Aplikace ukazuje vyučujícímu (ikonou i popisem u studijní skupiny, okruhu a tématu), že v tuto chvíli nemá nic na práci, protože nyní musí čekat na studenty, až odevzdají své práce. Nemá tedy v tuto chvíli v této studijní skupině žádnou práci.

Nyní vytvoříme druhý okruh. Tento okruh bude obsahovat dvě témata, z nichž tedy dáváme studentům na výběr. Typ okruhu tedy zvolíme Výběr JEDNOHO tématu z více možných a označíme okruh jako povinný — tj. studenti si musejí nějaké téma vybrat a úspěšně jej absolvovat. Omezíme také studentům období, během něhož si musejí témata vybrat. Dále pak vytvoříme v tomto okruhu obě témata:

Vytvořený okruh má pak v aplikaci následující strukturu. Je vidět, že obsahuje dvě témata, z nichž si studenti mohou vybírat. Obsahuje všechny podstatné informace, které vidí jak vyučující, tak studenti:

Zbývá vytvořit pro studenty třetí okruh. Tento okruh nebude povinný a umožníme v něm studentům, aby si navrhovali vlastní témata prací. Z toho důvodu je přímo při vytváření bloku umožněno nastavit, jaké vlastnosti budou mít právě tato studenty navržená témata (tj. například jejich termíny odevzdání atd.). Omezíme dobu, během níž si studenti téma mohou navrhovat a jako mezní termín jim necháme čas například až do konce srpna:

Vytvořený okruh má v aplikaci následující strukturu. Je vidět, že zatím neobsahuje žádná témata, protože si studenti zatím žádná nenavrhli. Nic Vám ale ani v tomto případě nebrání připravit nějaké výchozí témata. Studenti pak budou mít na výběr buď některé z Vámi připravených témat anebo si mohou navrhnout vlastní:

Námi vytvořená ukázková studijní skupina obsahuje tedy tři okruhy — to znamená, že studenti mají splnit tři okruhy nějakých prací. Některé okruhy definují téma jednoznačně a studenti na výběr nemají, v některých dáváme studentům na výběr z předdefinovaných témat a v některých můžeme studentům umožnit navíc i navrhování vlastních témat. Některé okruhy mohou být nepovinné a nejsou tak nutnou podmínkou k tomu, aby student úspěšně absolvoval studijní skupinu:

Týmové téma

Témata semestrálních prací mohou být vytvořena i pro týmové zpracování. Nejprve vytvoříme nový okruh témat. V něm následně vytvoříme nové téma semestrální práce, kde jako velikost týmu zvolíme číslo vyšší než 1. Na toto téma se budou moci přihlašovat studenti do týmu až do uvedené velikosti týmu.

Pokud v části Maximální počet zapsaných studentů/týmů neuvedeme žádnou hodnotu, bude se moci na vytvořené téma přihlašovat neomezený počet týmů. Pokud chceme omezit počet týmů, který se může na téma přihlášit, musíme v této položce nastavit maximální počet zapsaných týmů.

Důležité závěry

Podstatné závěry z této kapitoly jsou:

 • Vyučuje-li předmět více vyučujících/cvičících a každý má svoji skupinku studentů a své podmínky pro absolvování předmětu (svá témata atd.), vytvořte si více studijních skupin a každý vyučující se bude starat o tu svoji. Studenti pak uvidí pouze skupinky, do kterých patří

 • Chcete-li studentům dát NA VÝBĚR JEDNO z více témat, vytvořte JEDEN OKRUH a v něm těchto více témat. Každý student si pak vybere právě jedno téma.

 • Chcete-li, aby studenti vypracovali postupně VÍCE PRACÍ, vytvořte VÍCE OKRUHŮ a v každém okruhu vytvořte jedno téma. Studenti pak musejí absolvovat každý povinný okruh.

 • Obě předchozí varianty můžete libovolně kombinovat (tj. některé okruhy mohou mít pevně dáno jedno téma, v dalších mohou mít studenti na výběr z více témat atd.).