Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Možnosti pro hodnocení studentů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Hlavní novinkou v nové verzi aplikace, která byla do provozu nasazena v srpnu 2013, je možnost hodnocení práce studentů během semestru. Dříve bylo možno pouze označovat jednotlivé odevzdané práce jako Akceptované či Zamítnuté bez jakékoliv další vazby.

Nyní lze využít celkem čtyř možných způsobů hodnocení, které aplikace nabízí. Bude-li Vám tedy některý z nabízených způsobů vyhovovat, můžete jej využít pro své studenty, hodnotit tedy jejich odevzdané práce a obecně jejich práci v semestru přímo prostřednictvím této aplikace.

Způsob hodnocení, který chcete pro konkrétní studijní skupinu studentů používat, se určuje přímo v nastavení dané studijní skupiny a může to být jedna z následujících možností (detailně budou možnosti popsány níže):

 • Žádné. Nechcete aplikaci používat vůbec na hodnocení studentů a jejich odevzdaných prací. Aplikace tedy nebude pro danou studijní skupinu zobrazovat žádné možnosti týkající se hodnocení. Hodnocení si tedy vyučující vede sám jiným způsobem, aplikaci k tomuto účelu nepoužívá. Aplikace nebude bránit studentům odevzdat více prací po sobě (pouze bude přihlížet k termínům odevzdání a případnému omezení počtu pokusů). Aplikace bude uživatele upozorňovat na skutečnost, že hodnocení není prováděno (a publikováno) jejím prostřednictvím.

 • V aplikaci - jen akceptování/zamítnutí prací. V aplikaci půjde hodnotit studenty a jejich odevzdané práce pouze možnostmi: Akceptuji / Vracím k přepracování / Zamítám. Z hlediska studentů bude aplikace považovat okruh za úspěšně splněný poté, co student odevzdá práci a vyučující mu ji akceptuje.

 • V aplikaci - bodování. V aplikaci půjde hodnotit studenty a jejich odevzdané práce udělováním bodů. Volba bodového rozmezí a minimálního počtu bodů pro úspěšné absolvování okruhu či celé studijní skupiny je plně v kompetenci vyučujícího. Z hlediska studentů bude aplikace považovat okruh za úspěšně splněný poté, co student odevzdá práci a vyučující ji ohodnotí nejméně určeným minimem bodů.

 • Přes Excel tabulku - komplexní. Určeno pro složitější způsoby hodnocení, které nelze jednoduše formálně popsat. Vyučující má k dispozici klasickou tabulku v MS Excel (či jiném tabulkovém procesoru), kterou si upraví podle vlastních představ a pomocí vzorců si vytvoří zcela libovolnou sadu pravidel, která určují, zda student uspěl či nikoliv. Aplikace pak slouží jako úložiště pro tuto tabulku a zároveň z ní dokáže čerpat informace o tom, jak vyučující studenty ohodnotil. Podrobnou nápovědu pro komplexní hodnocení naleznete v této kapitole.

Způsoby opravování

Jak již bylo uvedeno v první kapitole o struktuře témat, vyučující by u každého tématu měl uvést, jakým způsobem bude opravovat odevzdané práce. Aplikace na základě tohoto nastavení poté ví, kdy má vyučující co udělat, dokáže jej správně informovat e-mailem (pokud si to bude vyučující přát) atd. Způsob opravování prací se nastavuje u tématu a může být:

 • Průběžně. Vyučující opravuje odevzdávané práce průběžně během semestru tak, jak je studenti postupně odevzdávají. Aplikace v tomto případě vyučujícího upozorňuje na jednotlivé nové odevzdané práce kdykoliv se nějaké objeví. Studenti v tomto případě mohou vždy odevzdat pouze jeden pokus a poté musejí počkat, až vyučující tento pokus opraví. Pokud vyučující práci akceptuje, má student okruh úspěšně splněn. Pokud ji vrátí k opravě, teprve pak může student odevzdat další pokus (a princip se pak opakuje).

 • Až po řádném termínu, po něm průběžně. Vyučující nechává nahromadit odevzdané práce až do řádného termínu, do té doby je neopravuje. Teprve po uplynutí řádného termínu je všechny opraví a zároveň pak již opravuje i jednotlivé další odevzdané práce (které jsou tedy odevzdány již po řádném, ale stále ještě před mezním termínem). Aplikace v tomto případě vyučujícího začne upozorňovat na odevzdané práce až po uplynutí řádného termínu. Studentům naopak umožňuje až do řádného termínu odevzdat libovolné množství pokusů s tím, že vyučující pak opraví poslední z nich. Po uplynutí řádného termínu se pak aplikace chová jako v prvním případě.

 • Až po mezním termínu. Vyučující nechává nahromadit odevzdané práce až do mezního termínu, do té doby je neopravuje. Aplikace v tomto případě vyučujícího začne upozorňovat na odevzdané práce až po uplynutí mezního termínu. Platí stejné principy jako u předchozího bodu, pouze se týká až mezního termínu.

Způsob opravování prací je důležitý mimo jiné proto, že vyučující pak může mít jistotu, že student mu během opravování nějaké verze odevzdané práce nemůže odevzdat verzi další. Samozřejmě to platí pouze v případě, že chování vyučujícího koresponduje s nastavením v aplikaci.

Hodnocení odevzdané práce, okruhu a studijní skupiny

Budeme-li uvažovat o konkrétním studentovi, je možno u něj sledovat hodnocení:

 • Jednotlivých odevzdaných prací. Každá odevzdaná práce může být ohodnocena, i když se jedná o více pokusů v tom samém tématu. Hodnocení jednotlivých prací je vidět na záložce Odevzdané práce.

 • Studenta v rámci okruhu témat. Jak bylo uvedeno v úvodním popisu principů a pojmů, okruh je nějaká část studentovy práce v semestru a může mít tedy i své hodnocení. Hodnocení studentů v rámci jednotlivých okruhů je vidět na záložce Studenti a hodnocení, pokud si zobrazíte studenty u okruhu/tématu.

 • Studenta v rámci celé studijní skupiny. Student může mít v rámci studijní skupiny více povinností, více částí práce, tedy více okruhů. Spojíme-li hodnocení těchto okruhů, získáme celkové hodnocení studenta v rámci studijní skupiny (a obvykle tedy můžeme říci, že se jedná o hodnocení práce studenta během semestru v rámci nějakého předmětu). Toto hodnocení obvykle přímo ovlivňuje například získání zápočtu. Hodnocení studentů v rámci celých studijních skupin je vidět na záložce Studenti a hodnocení, pokud si zobrazíte studenty u studijní skupiny.

Aplikace umí automaticky navzájem odvozovat tato jednotlivá hodnocení — popis, jak to dělá, je uveden u konkrétních způsobů hodnocení níže.

Následuje podrobný popis jednotlivých způsobů hodnocení:

Způsob hodnocení: Žádné

V tomto případě nebudete mít možnost u odevzdaných prací ani u jednotlivých studentů u okruhu či tématu zadávat jakékoliv hodnocení. Aplikace zároveň nebude studenty upozorňovat na to, že musejí počkat, až vyučující práci ohodnotí. Aplikace nebude bránit studentům odevzdat více prací po sobě (pouze bude přihlížet k termínům odevzdání a případnému omezení počtu pokusů). Aplikace bude uživatele upozorňovat na skutečnost, že hodnocení není prováděno (a publikováno) jejím prostřednictvím. To, jakým způsobem vyučující bude práce hodnotit a jakým způsobem výsledky studentům zveřejní, je zcela na něm a aplikace v tomto případě nehraje žádnou roli.

Způsob hodnocení: V aplikaci — jen akceptování/zamítnutí prací

V tomto případě vyučující odevzdané práce nijak neboduje, pouze rozhoduje o tom, zda student daný úkol splnil či nikoliv. Význam jednotlivých možností je následující:

 • Nezkontrolováno.  Odevzdaná práce doposud nebyla vyučujícím zkontrolována.

 • Akceptováno.  Vyučující akceptuje studentovu práci — student tedy může považovat příslušný okruh prací za úspěšně absolvovaný.

 • Vráceno k opravě.  Vyučující není zcela spokojen a vrací studentovi jeho práci k přepracování. Společně s udělením tohoto hodnocení může vyučující studentovi zaslat ještě další informace (kliknutím na odkaz Detailně) — lze k hodnocení připojit poznámku či vrátit studentovi libovolný soubor či soubory (vyučující například může vpisovat své poznámky přímo do studentem odevzdaného dokumentu a poté mu tento upravený dokument zaslat zpět).

  Jakmile vyučující vrátí studentovi práci k opravě, může student odevzdávat další pokus (samozřejmě to záleží i na mezních a opravných termínech, které u témat stanovuje vyučující).

 • Zamítnuto.  Na rozdíl od vrácení k opravě, tento způsob hodnocení je definitivní — vyučující tak již studentovi nedává možnost si odevzdanou práci opravit. Student tak nebude mít daný okruh prací úspěšně splněn. Toto hodnocení skutečně zamezí studentovi si práci opravit, a proto by mělo být používáno jen v nejnutnějších případech.

Vyučující může hodnotit buď přímo v tabulce odevzdaných prací nebo detailněji v dialogovém okně (s možností vložení poznámky či souboru):

Způsob hodnocení: V aplikaci - bodování

Vyučující může hodnotit buď přímo v tabulce odevzdaných prací nebo detailněji v dialogovém okně (s možností vložení poznámky či souboru):

U obou základních typů hodnocení (tj. u jen akceptování/zamítnutí i u bodování) probíhá automatické určování hodnocení studenta v okruhu a studijní skupině na základě hodnocení odevzdaných prací. V těchto případech se předpokládá, že vyučující pracuje tak, že primárně opravuje odevzdané práce a ty hodnotí. Aplikace pak na základě hodnocení odevzdaných prací sama aktualizuje hodnocení konkrétního studenta (nebo celého týmu v případě týmového odevzdání) u okruhu a u studijní skupiny:

Ukázkový příklad na obrázku ukazuje situaci z pohledu studenta. Student má absolvovat dva okruhy prací. V jednom odevzdal již dva pokusy o odevzdání práce — první pokus ohodnotil vyučující pouze 40 body, což nesplnilo nutné minimum. Další pokus byl již odevzdán úspěšně a student dostal 60 bodů. Těchto 60 bodů je tedy automaticky přeneseno i k hodnocení celého okruhu a student vidí, že první okruh má již úspěšně absolvovaný.

Ve druhém okruhu dostal student za práci pouze 20 bodů, čímž zatím nesplnil nutný limit pro absolvování tohoto okruhu. Tyto body se taktéž přenesly k hodnocení okruhu.

Od všech okruhů se zároveň přenášejí body do celkového SOUČTU, který se zobrazuje u hodnocení studenta v celé studijní skupině. Je vidět, že student sice obdržel celkem 80 bodů (což může být přijatelný počet), ale nemá splněny všechny povinné okruhy, proto nemá studijní skupinu úspěšně absolvovánu.

Stejným způsobem probíhá automatický přenos hodnocení směrem od odevzdané práce k okruhu a studijní skupině i v případě varianty hodnocení "pouze akceptuji/zamítám". V tom případě se však samozřejmě nepřenášejí bodová ohodnocení, ale pouze informace o tom, zda studentova práce v jednotlivých okruzích je či není akceptována.

V případě hodnocení bodováním nabízí aplikace volbu, která je přítomna u okruhu témat a nazývá se Způsob určení výsledných bodů. Touto volbou můžete aplikaci říct, jakou metodu má použít pro volbu té správné odevzdané práce (pro určení výsledného počtu bodů v okruhu) v případě, kdy student odevzdal postupně více pokusů a kdy mu bylo uděleno postupně více různých bodových hodnocení. Možnosti jsou:

 • Nejlepší z pokusů o odevzdání (výchozí hodnota).  Aplikace vybere nejlepší práci, tj. tu s největším počtem bodů.

 • Poslední z pokusů o odevzdání.  Aplikace vybere poslední pokus o odevzdání (který byl již ohodnocen).

Způsob hodnocení: Komplexní hodnocení (Excel)

Pro složitější způsoby hodnocení, které nelze jednoduše formálně popsat, je určena možnost komplexního hodnocení přes Excel tabulku. Vyučující má k dispozici klasickou tabulku v MS Excel (či jiném tabulkovém procesoru), kterou si upraví podle vlastních představ a pomocí vzorců si vytvoří zcela libovolnou sadu pravidel, která určují, zda student uspěl či nikoliv. Aplikace pak slouží jako úložiště pro tuto tabulku a zároveň z ní dokáže čerpat informace o tom, jak vyučující studenty ohodnotil. Z této tabulky se zpracovává jak hodnocení jednotlivých témat, tak i celého předmětu.

Proces hodnocení se skládá z následujících kroků: 1. stažení vzorového .xls souboru, 2. nahrání upraveného vzoru zpět, 3. stažení souboru s hodnocením a 4. nahrání souboru s hodnocením zpět. Kroky 1. a 2. jsou obvykle potřeba jen jednou na začátku hodnocení, protože se při nich nastavuje jak bude hodnocení probíhat a jak má vypadat soubor s hodnocením. Excelovský soubor s hodnocením má k dispozici i student, s tím, že jsou odstraněna hodnocení ostatních studentů. Tento způsob hodnocení je přístupný pod nabídkou Excel hodnocení:

Menu s nabídkou komplexního hodnocení (Excel)

Obrázek 208. Menu s nabídkou komplexního hodnocení (Excel). 

Studenti u komplexního hodnocení mají k dispozici informaci o získaných bodech a splnění tématu / okruhu stejně jako u bodového hodnocení v aplikaci. Navíc se jim nabízí ke stažení výřez Excelovského souboru s hodnocením, ve kterém je ponecháno záhlaví, patička a řádek s hodnocením daného studenta:

Komplexní hodnocení z pohledu studenta

Obrázek 209. Komplexní hodnocení z pohledu studenta. 

Vytvoření vzoru

Vytvoří ukázkový soubor s hodnocením a nabídne jej uživateli ke stažení. Tento vzor obsahuje hlavičku, všechny okruhy a jednoho (ukázkového) studenta. Ukázkový student má přidělené náhodné body za jednotlivé okruhy a informace o splnění těchto okruhů se vypočítává jednoduchým vzorečkem. Tento řádek bude při stažení hodnocení nahrazen skutečnými studenty ve skupině. Neupravujte jméno ani osobní číslo ukázkového studenta.

Vzorový soubor s hodnocením lze upravit a přizpůsobit — formátování, hlavičku, či zápatí, lze doplnit i sloupečky (například pro různé poznámky). Detailní popis jakým způsobem lze upravovat tento vzor naleznete v kapitole Požadavky na strukturu tabulky s hodnocením.

Vzorová tabulka pro hodnocení

Obrázek 210. Vzorová tabulka pro hodnocení. 

Požadavky na strukturu tabulky s hodnocením

Pro zachování funkce portletu je potřeba jak při úpravách vzorového souboru, tak i při vyplňování hodnocení, respektovat určitá pravidla:

 • Především se musí jednat o soubor ve formátu Excel 97-2003 (tedy s příponou .xls). Novější verze (Excel 2007 s příponou .xlsx) zatím není podporována, také nelze použít formát alternativních balíků (OpenOffice.org Calc, .ods a .sxc).

 • Tabulka musí obsahovat osobní (studijní) číslo studenta. Podle něho se zjišťuje správný řádek pro hodnocení. Naopak jméno a příjmení se v tabulce nemusí vůbec vyskytovat.

 • Okruhy jsou zobrazeny ve sloupečcích, studenti v řádcích. Jeden řádek obsahuje hodnocení jednoho studenta (a naopak — hodnocení studenta patří na jeden řádek), mezi řádky s hodnocením nemůže být vložený řádek s jinou informací. Mezi sloupečky s okruhy mohou být vloženy další sloupce například s poznámkou.

 • Sloupečky s okruhy musí začínat názvem (krátké označení) okruhu. Popis se tam může a nemusí vyskytovat.

 • Informace o počtu bodů musí být číselná hodnota. Pokud je buňka určená pro počet bodů zcela prázdná, znamená to, že vyučující konkrétní okruh daného studenta ještě neopravoval. Zadá-li jakékoliv číslo (klidně i hodnotu 0), znamená to, že již práci opravil a ohodnotil.

 • Informace o splnění či nesplnění (sloupeček splnil u okruhů a sloupeček Splnil skupinu) se musí nacházet hned za počtem bodů. Za výrok "Vracím k přepracování" (tedy že student zatím nesplnil podmínky) se považuje logická hodnota FALSE (tedy NEPRAVDA) a textové hodnoty N, Ne, NE, 0 (nula) případně false. Pokud chcete studentovi jeho práci zamítnout definitivně (tj. výrok "Zamítám" - student již nebude moci odevzdávat žádné další pokusy), vyplňte do Excelu hodnotu "Z". Všechny ostatní hodnoty se považují za kladné hodnocení ("Akceptuji").

  Informace o splnění či nesplnění lze získat vzorcem, pro jehož výsledek platí předešlá pravidla. Ve vzorovém souboru je pro každý okruh předpřipraven jednoduchý vzorec, který určí splnění podle počtu získaných bodů (pokud je počet vyšší než nějaká hodnota, pak student okruh splnil).

 • Pro celkové hodnocení studenta v rámci skupiny (sloupečky Body celkemSplnil skupinu platí podobná pravidla jako u hodnocení jednotlivých okruhů. Opět lze použít vzorce.

Nahrát upravený vzor

Po ukončení úprav vzorového souboru je potřeba jej nahrát zpět, aby mu portlet porozuměl, tedy věděl kde začíná a končí vlastní hodnocení (kterými řádky) a jaká data jednotlivé sloupce obsahují. Po nahrání Excel souboru se v prohlížeči zobrazí jeho náhled (nemusí být úplně přesný) a formulář, který umožní všechny informace vyplnit. Portlet se tyto informace zároveň pokusí odvodit podle několika jednoduchých pravidel, takže v případě minimálních úprav stačí formulář zkontrolovat a odeslat bez úprav. V případě větších zásahů do vzorové tabulky bude pravděpodobně nutné některé položky formuláře opravit. Po odeslání formuláře je zobrazen výsledek uložení a nabídka na stažení souboru obsahujícího již všechny studenty. Ten lze pak použít pro skutečné hodnocení.

Pak již lze bez omezení upravovat hodnocení a první dva kroky už nebudou potřeba.

Nahrání vzorové tabulky zpět na portál

Obrázek 211. Nahrání vzorové tabulky zpět na portál. 

Náhled nahraného souboru a nastavení hodnocení

Obrázek 212. Náhled nahraného souboru a nastavení hodnocení. 

Stažení souboru s hodnocením

Tato volba nabídne uživateli ke stažení Excel s hodnocením všech studentů. Do tohoto souboru uživatel doplňuje hodnocení a poté soubor opět nahraje do portálu. Soubor s hodnocením je při každém stažení zpracován, především se aktualizuje seznam studentů, kterých se hodnocení týká, tedy na správné místo doplní chybějící studenty (a odstraní ty přebytečné).

Nabídka pro komplexní hodnocení po zpracování vzorové tabulky, stažený soubor s hodnocením

Obrázek 213. Nabídka pro komplexní hodnocení po zpracování vzorové tabulky, stažený soubor s hodnocením. 

Nahrání souboru s hodnocením

Volba Nahrát Excel hodnocení umožní uložit upravená hodnocení zpět na portál.

Studenty může hodnotit i více vyučujících souběžně. Rozdělení je nutné po řádkách, tedy jednoho studenta nemůže hodnotit více vyučujících zároveň. Ukládají se jen hodnocení, která byla vyučujícím v nahrávaném souboru skutečně změněna. Není podporována možnost, kdy dva různí vyučující hodnotí souběžně u jednoho studenta různé okruhy.

V případě, že hodnocení jednoho studenta změní více vyučujících, je uloženo to hodnocení, které bylo nahráno na portál jako první. U všech dalších je detekován konflikt a takové hodnocení není uloženo. Konflikt je potřeba vyřešit opakovaným stažením souboru s hodnocením a ručním sloučením již existujícího a nově upraveného hodnocení.

Lze tedy bez obav rozdělit odpovědnost za hodnocení mezi jednotlivé vyučující například podle příslušnosti studentů ke cvičení. Rozdělit odpovědnost za hodnocení lze i podle jednotlivých okruhů, není však možno, aby běželo hodnocení více okruhů současně (tj. nejprve provede hodnocení nějakého okruhu první vyučující, nahraje soubor na portál a teprve poté si jej druhý vyučující stáhne a hodnotí jiný okruh).

Pokud toto nelze provést, resp. hlášky o konfiktu se opakují (například proto, že je do hodnocení ještě zapojená automatická validace), potom je k dispozici volba Ignorovat kontrolu konfliktů. Ta pro jednu úpravu hodnocení vypne kontrolu konfliktů a uložené hodnocení přepíše tím, co je v nahrávaném excelu.

Ukázkové videonávody
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Spolupráce s automatickým validátorem semestrálních prací (specialita pouze pro ZČU)

V případě, že některé téma některého z okruhů studijní skupiny odesílá odevzdané práce ke kontrole na automatický validátor semestrálních prací (speciální aplikace na ZČU), je Excelovské tabulka u každého takového okruhu doplněna ještě o třetí sloupeček. Kromě sloupců "body" a "splnil" pak obsahuje ještě třetí sloupec "Autom. validace". Tento sloupec pak obsahuje textovou hodnotu, která dává informaci o tom, jak dopadlo hodnocení automatickým validátorem pro POSLEDNÍ odevzdanou (tj. aktuální) semestrální práci v daném okruhu.

 • Buňka je prázdná, pokud ještě nebylo nic odevzdáno.

 • Text v buňce začíná znakem "A", pokud výsledek validace práce dopadl OK.

 • Text v buňce začíná znakem "N", pokud výsledek validace práce dopadl jinak než OK.

Hodnoty "A" a "N" jsou ještě následovány následujícím řetězcem:

 • "-OP" - práce byla odevzdána až v opravném termínu - tj. mezi mezním a opravným termínem uvedeným u tématu.

 • "-PO" - práce byla odevzdána až po řádném termínu - tj. mezi řádným a mezním termínem uvedeným u tématu.

 • "" (tj. nic) - v jiných případech, tj. v případě odevzdání v řádném termínu.

Příklad: v případě, že práce byla odevzdána až v opravném termínu a validátor ji označil jako OK, bude v políčku textová hodnota "A-OP".

Hodnocení studenta v okruhu

V kapitole o bodování bylo ukázáno, že hodnocení odevzdané práce se automaticky přenáší k okruhu a jakým způsobem se to provádí. Aplikace však umožňuje vyučujícímu, aby zadával i toto hodnocení ručně, je-li to potřeba. To znamená, že můžete jako vyučující přepsat hodnocení studenta v okruhu, které bylo automaticky odvozeno od odevzdané práce (a aplikace jej pak již nikdy nepřepíše, i když student odevzdá další verzi práce — jedině, že byste vámi přepsané hodnocení zas odebrali). Dále se tato varianta hodí v případech, kdy používáte tuto aplikaci pouze pro účely evidence hodnocení a nepovolujete studentům práce skutečně odevzdávat.

Na záložce Studenti a hodnocení máte tedy možnost vidět a případně i změnit (přepsat) hodnocení studentů na okruzích. Na následujícím obrázku je vidět podoba tabulky na ukázkovém okruhu, ve kterém zatím odevzdal práci jeden student a vyučující mu ji ohodnotil 60 body, které se od odevzdané práce tedy automaticky přenesly sem, tj. k okruhu. Sloupec Poslední odevzdaná práce ukazuje hodnocení poslední z odevzdaných prací, sloupec Výsledné hodnocení okruhu jednak ukazuje aktuální stav, jednak ale umožňuje tento stav i přepsat:

Předpokládejte tedy například speciální situaci, kdy student neodevzdá svoji práci přes portlet, ale předá ji vyučujícímu vytisknutou osobně (či jakákoliv jiná nezvyklá situace). Pak v aplikaci není bodování odkud přenést, a proto je umožněno zadat rovnou hodnocení k celému okruhu — buď přímo v tabulce zadat počet bodů, nebo detailněji zapsat i s poznámkou:

V seznamu studentů je pak jasně vidět, že u daného studenta byl počet bodů zadán ručně:

Z pohledu výsledného hodnocení studenta je to však jedno, body se mu do celkového počtu bodů ve studijní skupině započtou v každém případě:

V případě, kdy používáte aplikaci k evidenci hodnocení práce studenta během semestru, můžete využít funkci, která zjednodušuje následné udílení zápočtů či známek. Aplikace na záložce Studenti a hodnocení dole pod seznamem studentů (v případě, že jsou zobrazeni studenti u studijní skupiny) obsahuje odkaz sloužící k vygenerování seznamu studentů ve formátu pro hromadné nahrání známek do IS/STAG:

Takto získaný seznam můžete stáhnout, otevřít v MS Excel (či jiné aplikaci na Vašem počítači) a určit výsledné nároky na zápočet či známky (ručně či například použitím jednoduchých vzorců). Po zkontrolování takového seznamu můžete zadat hromadně zápočty či známky s využitím aplikace na portálu IS/STAG k tomu určené — v záložce "Moje výuka", podzáložka "Zadávání známek", portlet Hromadné nahrání známek do IS/STAG: