Správa praxí — Základní pojmy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní pojmy

Aplikace slouží ke správě studentských praxí v externích organizacích.

Praxe. Základní entitou modulu je praxe, již vykonávají účastníci v rámci svých předmětů.

Místo praxe.  Místo praxe představuje organizace, ve které účastník praxi vykonává. Místo praxe může být určeno různými způsoby (dle hodnot domény PRAXE_VOLBA_STUDENTEM):

 • Student si místo praxe zadává sám. Student si místo praxe vyhledá sám a zadá ho do systému při vyplňování údajů o praxi. Může zadat naprosto libovolné místo, nezávisle na nabídce v záložce "Organizace". Studentem zadané místo se použije jen u praxe studenta (neobjeví se ani v Katalogu míst / organizací, ani ve studentských návrzích). Kde konkrétně bude praxe vykonávána (pozice reprezentující např. oddělení v rámci organizace) se řeší mimo portletu Praxe. Termín praxe zadává student a je omezen je tím, že nelze zadat začátek praxe do minulosti.

 • Student si místo praxe vybírá z nabídky.  Student si vybírá z nabídky organizací, které jsou k dané praxi přiřazeny. Tyto organizace do systému zadává správce praxí na záložce Organizace nebo jsou navrhovány studenty v portletu Praxe na záložce Moje studium. Návrh místa studentem musí být schválen některým ze správců praxí. Aby se studentovi místo praxe při přihlašování nabízelo, musí být ke konkrétní praxi přiřazeno, což učiní správce praxe na záložce Praxe a podzáložce Organizace. Student si vybírá jen z míst, pro které je u praxe zadaný alespoň jeden termín. Kde konkrétně bude praxe vykonávána (pozice reprezentující např. oddělení v rámci organizace) se řeší mimo portlet Praxe.

 • Místo praxe je studentovi přiděleno.  Správce praxí studentovi místo přidělí z katalogu organizací. Přiřadit lze jen místa, pro která je u praxe zadaný alespoň jeden termín. U praxe lze definovat datum zveřejnění přiděleného místa. Konkrétní pozice (reprezentující např. oddělení v rámci organizace) se řeší mimo portlet Praxe.

 • Student si volí jednu pozici.  Student si volí jednu pozici v některé organizaci. Pozice musejí být vytvořené u organizace v Katalogu a pro každou pozici ve výběru musí být alespoň jeden termín ("termín pozice").

  Pro tuto volbu je k dispozici možnost definování konkrétních směn pro termíny a pozice (více v kapitole Směny).

 • Student se hlásí na více pozic.  Student si volí pozice a termíny na nich napříč různými organizacemi. Pozice musejí být vytvořené u organizace v Katalogu a pro každou pozici ve výběru musí být alespoň jeden termín ("termín pozice").

  Pro tuto volbu je k dispozici možnost definování konkrétních směn pro termíny a pozice (více v kapitole Směny).

Uživatelé modulu Praxe

K portletu Správa praxí mají přístup uživatelé s rolemi správa praxí, administrátoroperátor. S celým modulem Praxe ale pracují různé druhy uživatelů:

Účastník praxe.  Účastníkem praxe je student, který vyplnil přihlášku na praxi, ať už před zahájením praxe, nebo zpětně po jejím absolvování. Účastník si v přihlášce vyplňuje tyto položky:

 • Předmět.  Předmět, v rámci něhož praxi vykonává, musí ho mít pro daný akademický rok zapsaný.

 • Časové rozmezí.  Datum začátku a konce praxe.

 • Místo praxe, případně pozice.  Buď výběr organizace z nabídky, výběr pozice, zadání všech údajů k místu praxe, nebo si sám místo vůbec nevybírá (viz výše).

 • Aprobace.  První a druhá aprobace. Pouze v případě studentů pedagogických oborů. Aprobace jsou studentovi automaticky předvyplněny systémem na základě studovaných oborů.

Správce praxí.  Správce praxe, popř. správce organizace je uživatel s rolí správa praxí, který definuje praxe a organizace, přiřazuje účastníky na praxe, případně účastníkům přiřazuje místa praxe. Dále přiřazuje praxím předměty, místům praxe aprobace a definuje metodiky aprobací. Při vytvoření záznamu pro praxi či organizace je daný správce automaticky označen za jejího vlastníka a má jako jediný právo ji smazat a přiřazovat další správce. Dále má v aplikaci možnost přidělovat jednorázové přístupy pro externí uživatele (popsáno v kapitole Externí uživatelé)

Hodnotitel praxe.  Hodnotitel praxe je vyučující, jehož úkolem je hodnotit výstupy studentovy praxe. Může vystupovat ve více rolích. Hodnotitelé pracují s portletem Praxe na záložce Moje výuka. Hodnotitelem se může stát jak kmenový zaměstnanec s rolí vyučující, tak i externí uživatel s jednorázovým přístupem zasílaným e-mailem. Více o externistech v kapitole Studentské praxe.

 • Hodnotitel předmětu.  Hodnotitel předmětu je vyučující předmětu, který uděluje studentům závěrečné hodnocení, zápočty, popř. zkoušky.

 • Hodnotitel pozice.  Hodnotitel pozice je vyučující přiřazní k hodnocení pozice v dané organizaci. zkoušky.

 • Metodik aprobace.  Metodik aprobace je uživatel s rolí vyučující, jehož akceptace výstupů praxe může být vyžadována pro její úspěšné absolvování. Metodici praxe jsou definováni správci praxí v záložce Metodici aprobací.