Vizualizace studia — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, schéma a popis

Vizualizace studentova studijního plánu (VSSP) — je samostatnou aplikací a od vizualizace v prohlížení se významně liší tím, že zobrazuje konkrétní studijní plán daného studenta, včetně označení již splněných předmětů. V tomto směru se jedná o další variantu zobrazení již dosažených výsledků (elektronického indexu). Tato verze aplikace je dostupná v portálu dvěma skupinám uživatelů:

 • Studentům: jako podstránka Vizualizace záložky Moje studium, zobrazuje studijní plán a výsledky přihlášeného studenta.

 • Studijním referentkám: jako podstránka Vizualizace záložky IS/STAG. Umožní zadání a zobrazení studijního plánu a výsledků libovolného studenta v rámci fakulty, jejíž studenti spadají pod danou referentku.

Rozložení portletů aplikace Vizualizace studia na portálové stránce

Obrázek 388. Rozložení portletů aplikace Vizualizace studia na portálové stránce. 

Aplikace Vizualizace je složena ze seznamu bloků studijního plánu a tabulky zobrazující jednotlivé předměty. Sloupce tabulky jsou roky a semestry definované studijním plánem. Jedná se o personalizovanou vizualizaci, která promítá do definované struktury studia skutečný postup studenta, zobrazuje v seznamu bloků stav jejich kreditového plnění a u jednotlivých předmětů rovněž stav jejich plnění, v případě absolvování pak i jeho výsledek a datum.

Ve vizualizaci lze kromě aktuálního roku studia zobrazit i rok, na který probíhá nebo proběhl předzápis. Vizualizace sama má úzkou vazbu na grafický předzápis, kde je použita jako jeho součást. Vizualizace předzápisového roku je v podstatě shodná s vizualizační částí grafického předzápisu. Zobrazuje tedy kromě označení absolvovaných a právě studovaných předmětů i označení předmětů vybraných pro zápis a zapsaných. Pro správnou orientaci je třeba rozlišovat následující barevné značení na různých místech aplikace. Mohou nastat různé barevné kombinace, například předmět již mohl být v minulosti absolvován ale student jej má zapsán či předzapsán znovu — často např. nepovinná tělesná výchova apod.

Barevná legenda stavu plnění předmětů

Obrázek 389. Barevná legenda stavu plnění předmětů. 

Důležitým prvkem vizualizace je tzv. infobublina předmětu. Jedná se o pomocné okno s doplňující informací o předmětu. Z infobubliny lze vyvolat další okno — tzv. Sylabus, které již obsahuje úplně kompletní informaci o předmětu. Infobublina předmětu se vyvolává klinutím na buňku předmětu ve vizualizaci.

Schema obrazovky vizualizace, infobublina předmětu

Obrázek 390. Schema obrazovky vizualizace, infobublina předmětu. 

Samotné předměty studia patří vždy do nějakého bloku, který má dán statut (A — povinný, B — povinně volitelný, C — výběrový, předměty zapsané mimo studijní plán se neformálně označují statutem X). Struktura studijního plánu (a tedy i její zobrazení) se může výrazně lišit v závislosti na tom, zda student studuje jeden obor nebo kombinaci (více aprobací v pedagogických oborech např.) nebo v případě modulárního studia.

Bloky studijního plánu mohou být sdruženy do segmentů studia. V rámci studia pak zpravidla bývají stanovena pravidla, kolik bloků s jakým statutem v rámci segmentu musí být splněno pro úspěšné absolvování. Zobrazení v aplikaci tyto možnosti struktury respektuje a zobrazuje tyto limitní podmínky společně se stavy jejich plnění. Většinou jsou limity vyjádřeny počtem kreditů ke splnění, v některých případech počtem předmětů v bloku či segmentu ke splnění. Aplikace rovněž v infobublinách zobrazených po najetí myší zobrazuje stav plnění celého studia a jednotlivých bloků studijního plánu.

Zobrazení limit a stavů plnění bloků studijního plánu

Obrázek 391. Zobrazení limit a stavů plnění bloků studijního plánu. 

Jelikož vizualizace může zobrazovat najednou velké množství informací, může být za jistých okolností poněkud nepřehledná; Pro lepší orientaci jsou k dispozici tyto vizuální pomůcky:

 • Vizualizace — podsvícení vazby předmětu na blok.  Funguje obousměrně — při přejezdu myší nad bloky v seznamu i nad předměty v tabulce.

 • Vizualizace — trvalé zvýraznění vazby předmětu na blok.  Zapíná i vypíná se kliknutím na blok předmětů v seznamu.

 • Vizualizace — schování / zobrazení bloků studijního plánu.  Zde je možno více způsoby:

  • Po jednotlivých specializacích / oborech (obsahuje-li jich studijní plán více). 

  • Po jednotlivých blocích předmětů. 

  • Podle statutu předmětů. 

  • Podle stavu plnění předmětu. 

Podsvícení a zvýraznění vazby bloku na předmět

Obrázek 392. Podsvícení a zvýraznění vazby bloku na předmět. 

Schování / zobrazení bloků studijního plánu

Obrázek 393. Schování / zobrazení bloků studijního plánu.