Správa praxí — Směny

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Ještě podrobnější přehled, než je přihlašování účastník a pozice a termíny, nabízí evidence směn. Skrz ni lze zajistit přihlašování účastníků praxe na jednotlivé směny a tím vlastně vytvořit rozvrh účastníka na celou dobu praxe den po dni. Pro použití směn je nutné mít vytvořenou strukturu pozic a termínů, protože směna je vždy vázaná na termín. Termín vlastně určuje mezní data všech směn daného termínu.

Definice směn a jejich přiřazení k praxím. Směny jsou evidovány stejným způspbem, jako termíny. Pro pozice a termín (vytvořené u organizace) se nadefinují všechny dostupné směny pro daný termín. Tyto pozice / termíny / směny je pak nutné přiřadit ke konkrétní praxi, na které mají být nabízeny. Tedy směny se musí nadefinovat v přehledu organizací a následně v detailu praxe přiřadit.

Směny lze vytvářet hromadně, pro celou organizaci, případně pro vybrané termíny a / nebo pozice. Nabízené typy směn (ranní, odpolední, noční) se řídí doménou TYP_SMENY_PRAXE, konkrétní časy pro typ směny pak jsou v POM_HODNOTA ve formátu hh:mm-hh:mm (čas začástku směny až čas konce směny), POMO_HODNOTA2 pak obsahuje hodnoty A nebo N a značí jestli se jedná o noční směnu (pak je POMO_HODNOTA2 rovno A) nebo ne (hodnota N).

Správa směn organizace

Pokud jsou v rámci organizace vytvořené pozice a termíny, lze vytvářet směny. Směny lze vytvářet ručně, příslušný formulář se nachází v detailu termínu pozice organizace, na záložce Směny. Směna je určená termínem, do kterého spadá (termín obsahuje data od-do, směna musí spadat do tohoto intervalu). Dále je třeba určit typ směny (ranní, odpolední…), datum, konkrétní čas (přednastavený typem směny, nicméně jej lze přepsat), počtem míst dostupných na směně a volitelně lze zadat český a anglický název a textovou poznámkou.

Každá směna přísluší k termínu pozice, seznam směn pro daný termín lze najít v detailu termínu.

Přehled směn pro termín pozice

Obrázek 464. Přehled směn pro termín pozice. 

Směny pro organizaci lze zobrazit napříč celou organizací, nezávisle na pozici a termínu. Z tohoto zobrazení lze směny i hromadně mazat.

Přehled směn organizace

Obrázek 465. Přehled směn organizace. 

Ruční vytvoření / úprava směny

Obrázek 466. Ruční vytvoření / úprava směny. 

Hromadné vytvoření směn

Protože směn bude po čas konání celé praxe poměrně velké množství, lze je zakládat hromadně. Hromadné zakládání směn lze vyvolat jak z přehledu směn na libovolném termínu pozice, tak i z přehledu všech směn v rámci organizace, tlačítkem Hromadné vytvoření směn.

Hromadné vytvoření zobrazí nabídku všech pozic organizace a pro všechny termíny těchto pozic pak nabídne vytvoření směn pro všechny dny v rámci těchto termínů. Požadované směny se dají vybrat / zaškrtnout jak jednotlivě, tak hromadně pro celý termín nebo pro všechy pozice v rámci daného dne.

Hromadné vytvoření směn

Obrázek 467. Hromadné vytvoření směn. 

Hromadné vytvoření směn

Obrázek 468. Hromadné vytvoření směn. 

Přiřazení směn k praxi

Praxe musí mít přiřazené pozice a termíny. Pak je (podobně jako u termínů) potřeba přiřadit k praxi směny, které jsou nadefinované u organizace a které se mají nabíztet u praxe. Přiřazení směn se provádí v přehledu termínů (záložka Termíny).

Přiřazení směn k praxi

Obrázek 469. Přiřazení směn k praxi.