Prostupnost studiem — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, popis

Aplikace slouží k zobrazování statistik týkajících se úspěšnosti studia na studijních programech

Aplikace je přístupná na záložce IS/STAG na podstránce Prostupnost studiem. Aplikaci tvoří jeden portlet. Je určena pro role Tajemník fakulty, Studijní referent/ka, Management, Administrátor a Prorektor.

Portlet sestává ze čtyř záložek:

 • Programy. Zobrazuje prostupnost studiem v rámci imatrikulačních ročníků v průběhu let po jednotlivých měsících.

 • Obory. Zobrazuje prostupnost studiem na jednotlivých oborech v průběhu let.

 • Přehled po rocích. Zobrazuje dílčí studijní úspěšnost po jednotlivých letech počínaje rokem imatrikulace.

 • Přijatí - zapsaní - absolventi. Zobrazuje poměr počtů přijatých studentů, zapsaných studentů a absolventů v průběhu let.

Neúspěšně ukončené studium je chápáno jako zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění studijních podmínek či vyloučení ze studia. Naopak sem nespadá přestup na jiný studijní program, ukončení studia z důvodu odnětí nebo zániku akreditace studijního programu a úmrtí.

Nastavením parametru PROSTUPNOST_DOKT_ZMENA_FORMY na IGNOROVAT se pro doktorandské studium ve statistikách ignorují změny formy studia, pro začátek studia se pracuje s prvním os. číslem a konec studia se vyhodnocuje dle údajů u posledního roku posledního os. čísla, celá řada os. čísel daných změnou formy se tedy vnímá jako jedno studium a započítává se do statistik pouze jednou. Student je započítaný do kolonky dle údajů začátku studia (prvního osobního čísla). Do způsobu ukončení studia Přestup se v tomto případě nic nezapočítává.

Prostupnost studiem - programy

Záložka Programy slouží k zobrazení průběhu studia jednotlivých imatrikulačních ročníků.

Prostupnost studiem - programy

Obrázek 505. Prostupnost studiem - programy. 

Stránka obsahuje vyhledávací formulář; filtrovat lze pomocí následujících parametrů:

 • Fakulta. Zkratka fakulty.

 • Kód s. p. Kód studijního programu

 • Typ studia. Bakalářský, doktorský, magisterský, navazující, rigorózní.

 • Forma studia. Distanční, kombinovaná, prezenční.

 • Standardní délka studia. 

 • Jazyk výuky. 

 • Rok nástupu. 

U položek kód studijního programu, forma studiajazyk výuky je k dispozici možnost Sumarizovat, což znamená, že se u hledaných výsledků nebude daný parametr rozlišovat a všechny záznamy se sečtou a sdruží do skupin podle ostatních parametrů.

V grafu jsou zobrazeny počty studentů, kteří v daném měsíci nějakým způsobem ukončili studium nebo ještě studují. Mohou se zde vyskytovat následující čtyři způsoby ukončení studia:

 • Úspěšní. Počet studentů, kteří úspěšně ukončili studium.

 • Neúspěšní. Počet studentů, kteří neúspěšně ukončili studium

 • Přestup. Počet studentů, kteří přestoupili na jiný studijní program.

 • Studující. Počet studentů, kteří k aktuálnímu dni stále pokračujcí ve studiu.

Prostupnost studiem - obory

Záložka Obory zobrazuje prostupnost studiem na jednotlivých oborech v průběhu let.

Stránka obsahuje podobný vyhledávací formulář jako záložka Programy.

Výběr oboru

Obrázek 506. Výběr oboru. 

Po kliknutí na název oboru se zobrazí tabulka s výčtem počtů studentů v jednotlivých skupinách. Sloupce tabulky představují skupiny studentů, kteří nastoupili v daném akademickém roce. První řádek udává, kolik studentů se v akademickém roce zapsalo ke studiu. Další řádky pak představují údaje vztažené vždy k 31.10. v jednotlivých ročnících.

Kliknutím na název sloupce se vykreslí grafy pro studenty, kteří nastoupili v konkrétním akademickém roce. Data lze zobrazit dvěma způsoby:

 • sumárně po rocích. Počty studentů s ukončeným studiem sčítají přes všechny předchozí roky.

 • v jednotlivých letech. Počty se nesčítají.

Údaje pro jeden obor

Obrázek 507. Údaje pro jeden obor. 

Sloupcový graf pro skupinu studentů na imatrikulačním ročníku

Obrázek 508. Sloupcový graf pro skupinu studentů na imatrikulačním ročníku. 

Koláčové grafy pro skupinu studentů na imatrikulačním ročníku

Obrázek 509. Koláčové grafy pro skupinu studentů na imatrikulačním ročníku. 

Prostupnost studiem - přehled po rocích

Záložka Přehled po rocích slouží k zobrazení počtu studentů rozdělených do kategorií na základě ročníku, ve kterém ukončili studium.

Prostupnost studiem - přehled po rocích

Obrázek 510. Prostupnost studiem - přehled po rocích. 

Hodnoty na ose x představují roky imatrikulace, hodnoty na ose y potom počty studentů v jednotlivých kategoriích. V kategorii označené fialovou barvou jsou studenti, kteří ukončili studium v prvním ročníku, zelenou barvou ve druhém, modrou ve třetím apod.

Vyhledávat lze pomocí tří parametrů:

 • Fakulta. Zkratka fakulty.

 • Typ studia. Bakalářský, doktorský apod.

 • Skupina. Skupina studijních programů - přírodovědecké, technické, ekonomické, právní apod.

Uživatel si může do grafu nechat vynést skutečná čísla nebo procentuální hodnoty, k čemuž mu slouží checkbox ve vyhledávacím formuláři.

Nalezené výsledky mohou být exportovány do souboru ve formátu CSV, který lze otevřít například v programu Microsoft Excel. Po kliknutí na ikonku CSV vedle tlačítka Hledat se zobrazí dialog pro uložení souboru.

Prostupnost studiem - přijatí - zapsaní - absolventi

Záložka Přijatí - zapsaní - absolventi poměr počtů přijatých studentů, zapsaných studentů a absolventů v průběhu let.

Data lze filtrovat na základě fakulty a typu studia. Sloupce tabulky udávají akademický rok nástupu.

Prostupnost studiem - přijatí - zapsaní - absolventi

Obrázek 511. Prostupnost studiem - přijatí - zapsaní - absolventi. 

Jsou zobrazeny údaje z pěti kategorií:

 • Přihlášky. Počet podaných přihlášek.

 • Přijatí. Počet přijatých studentů-

 • Zapsaní. Počet skutečně zapsaných studentů a jejich poměr vzhledem k počtu přijatých.

 • Studující. Počet studentů, kteří v současné době stále ještě studují.

 • Absolventi. Počet úspěšných absolventů studia a jejich poměr k počtu zapsaných.

Pod tabulkou se nacházejí grafy poměru zapsaní/přijatí a absolventi/zapsaní.

Graf poměru počtu zapsaných studentů ku počtu přijatých

Obrázek 512. Graf poměru počtu zapsaných studentů ku počtu přijatých. 

Graf poměru počtu absolventů ku počtu zapsaných studentů

Obrázek 513. Graf poměru počtu absolventů ku počtu zapsaných studentů. 

Po kliknutí na zkratku fakulty v prvním sloupci tabulky se vykreslí graf s počty všech skupin pro danou fakultu.

Graf poměru počtu absolventů ku počtu zapsaných studentů

Obrázek 514. Graf poměru počtu absolventů ku počtu zapsaných studentů.