Porovnávání QRam hodnot — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace dostupné uživatelům. (vyučující, katedra, tajemník fakulty, prorektor, administrátor, garant oboru, garant studijního programu, správa předmětů a správa stud. plánů).

Porovnávání QRam hodnot

Role lze rozdělit do tří skupin z pohledu možnosti porovnávání QRam hodnot.

  • Porovnávání QRam hodnot u oboru.  Role správa studijních plánů, garant stud. oboru, garant stud. programu mohou porovnávat QRam hodnoty zadané u stud. oboru s QRam hodnotami zadanými u předmětu/předmětů vyučovaných v rámci tohoto stud. oboru.

  • Porovnávání QRam hodnot u předmětů.  Role vyučující, katedra, správa předmětů mohou porovnávat QRam hodnoty zadané u svých předmětů s QRam hodnotami uvedenými u stud. oborů, v rámci kterých je předmět vyučován a dále s QRam hodnotami zadanými u předmětů, které jsou podmiňujícími pro předmět nebo jsou tyto předměty označené jako doporučené opředchozí předměty.

  • Porovnávání QRam hodnot u oboru nebo Porovnávání QRam hodnot u předmětů.  Role administrátor, prorektor, tajemník fakulty mohou porvnávat QRam hodnoty oběma uvedenými způsoby výše.

Porovnávání QRam hodnot u oboru

Porovnávání QRam hodnot u oboru je určeno pro role správa studijních plánů, garant stud. oboru, garant stud. programu, administrátor, prorektor, tajemník fakulty (role administrátor, prorektor a tajemník fakulty musí být v tomto případě přepnuty v záložce 'Porovnávání QRam hodnot u studijního plánu')

Nejprve je nutné zvolit konkrétní studijní obor, jehož QRam hodnoty budeme porovnávat a také rok platnosti studijních plánů tohoto oboru. Po volbě konkrétního oboru se zobrazí nabídka nalezených studijních plánů oboru, případně skupin segmentů studijního plánu, pokud je stud. plán členěn na tyto segmenty. Po volbě studijního plánu, případně segmentu studijního plánu, jsou zobrazeny tři sloupce. První z nich obsahuje všechny A a B předměty zvoleného stud. plánu (popř. segmentu st. plánu). Po kliknutí na konkrétní předmět dojde k zobrazení QRam hodnot tohoto předmětu v druhém (prostředním) sloupci. Zobrazují se vždy QRam hodnoty těch kategorií a schopností, které jsou zvoleny ve filtrech na kategorii a schopnost. Předmět v prvním sloupci, který je červeně podbarven, neobsahuje žádnou QRam hodnotu zvolené kategorie a schopnosti. V třetím sloupci jsou pak zobrazeny QRam hodnoty zvolené kategorie a schopností zvoleného oboru. Červeně podbarvené QRam hodnoty v prostředním sloupci jsou QRam hodnoty, které se vyskytují pouze u předmětu a nejsou zároveň i u oboru vůči kterému jsou porovnávány. Červeně podbarvené QRam hodnoty v třetím sloupci, jsou QRam hodnoty uvedené u oboru, ale nejsou uvedené u žádného předmětu spadajícího do zvoleného stud. plánu (resp. segmentu stud. plánu). Porovnávání (a případné podbavování) zda se QRam hodnota vyskytuje pouze u předmětu nebo pouze u oboru se děje jen pro QRam hodnoty zadané/zvolené z číselníkových hodnot. QRam hodnoty vložené formou volného textu se neporovnávají.

Porovnávání QRam hodnot u předmětů

Porovnávání QRam hodnot u předmětů je určeno pro role vyučující, katedra, správa předmětů, administrátor, prorektor, tajemník fakulty (role administrátor, prorektor a tajemník fakulty musí být v tomto případě přepnuty v záložce 'Porovnávání QRam hodnot u předmětů')

Nejprve je nutné zvolit konkrétní předmět k porovnávání jeho QRam hodnot. K vyhledání předmětu/předmětů slouží úvodní formulář. Po jeho použití je zobrazen seznam vyhledaných předmětů. Po volbě konkrétního předmětu jsou zobrazeny tři sloupce. První z nich obsahuje všechny obory, v jejichž stud. plánech je předmět uveden jako A nebo B. Dále první sloupec obsahuje i všechny předměty, které jsou vedené jako podmiňující předměty zvoleného předmětu nebo jako doporučené předchozí předměty zvoleného předmětu. Zobrazují se vždy QRam hodnoty těch kategorií a schopností, které jsou zvoleny ve filtrech na kategorii a schopnost. Pokud je některý obor nebo předmět v prvním sloupci červeně podbarven, neobsahuje žádnou QRam hodnotu zvolené kategorie a schopnosti. Po volbě konkrétního oboru nebo předmětu z prvního sloupce jsou v druhém sloupci zobrazeny QRam hodnoty (zvolené kategorie a schopnosti) takto vybraného oboru nebo předmětu z prvního sloupce. Třetí sloupec obsahuje QRam hodnoty předmětu zvoleného v samotném úvodu. Pokud je některá QRam hodnota v třetím sloupci červeně podbarvena, pak to znamená, že se nevyskytuje v QRam hodnotách v druhém sloupci zvoleného oboru nebo předmětu z prvního sloupce.