Správa praxí — Pozice a termíny

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Definice pozic a termínů a jejich přiřazení praxím.  Organizacím lze přiřadit pozice. Ty mohou nebo nemusí mít vypsány termíny, kdy je na nich možno praxi vykonávat. V případě, že je praxi přiřazen termín konání v organizace, která má vypsané pozice, je třeba nastavit, které z nabízených pozic jsou platné pro tuto konkrétní praxi. Musí být přiřazena alespoň jedna pozice. To samé platí pro termíny.

Vypsání pozic a termínů

Obrázek 448. Vypsání pozic a termínů. 

Přihlašování účastníků na pozice a termíny.  Pokud se účastník hlásí na praxi a konkrétní organizaci a ta má přiřazené pozice, musí se na jednu z těchto pozic přihlásit. Pokud jsou pro pozici zároveň vypsány termíny, musí si vybrat i jeden z nich, popř. více.

Přihlašování účastníků na pozice a termíny

Obrázek 449. Přihlašování účastníků na pozice a termíny. 

Zavedení pozic a termínů praxí

 • Definice pozic v organizacích.  Pokud chcete využívat pozice na praxích, případně termíny, je třeba je nejdříve definovat u organizací:

  Vytvoření pozic - záložky

  Obrázek 450. Vytvoření pozic - záložky. 

  Správa termínů u pozice v organizaci

  Obrázek 451. Správa termínů u pozice v organizaci. 

 • Přiřazení pozic a termínů praxi.  Dále si vyhledáme přiřazenou organizaci k praxi (Praxe/Termíny) a v záložce Pozice můžeme nastavit, které pozice z organizace budou u praxe nabízené, případně upravit některé jejich parametry, jako je počet míst či maximum opakování. Ve výchozím stavu jsou praxi přiřazené všechny pozice definované u organizace, jako platná musí být označena přinejmenším jedna. Pokud má pozice definovány termíny, jsou k praxi automaticky přiřazeny ty z nich, které spadají do příslušného časového období.

  Přiřazení pozic praxím

  Obrázek 452. Přiřazení pozic praxím. 

  Pokud má pozice u organizace definované termíny, opět musí být u praxe přiřazen aspoň jeden (záložka Praxe/Termíny/Pozice/Termíny). Pro termíny přiřazené u praxe platí vše analogicky jako pro pozice.

 • Přihlášení studentů na praxi.  Studenti si vybírají pozice a termíny, jestliže je u praxe nastaveno, že 'Student si volí jednu pozici' nebo 'Student se hlásí na více pozic'. V prvním případě si student při přihlašování na praxi rovnou vybírá jednu pozici v jedné organizaci. Může se hlásit na více termínů.

  Výběr jedné pozice studentem

  Obrázek 453. Výběr jedné pozice studentem. 

  Ve druhém případě si student volí více pozic a termínů napříč různými organizacemi.

  Volba termínů napříč pozicemi a organizacemi

  Obrázek 454. Volba termínů napříč pozicemi a organizacemi. 

  Teprve po výběru pozice a uložení údajů si student případně volí termín praxe. Pokud nemá žádný zvolený, je zobrazena varovná hláška.

 • Kontrola obsazenosti pozic a termínů.  Pozice v organizaci má definovanou kapacitu. Pozice přiřazené ke konkrétním praxím mohou mít kapacitu stejnou nebo menší. Celkový počet účastníků na pozici přes všechny praxe nesmí přesáhnout kapacitu uvedenou u pozice u organizace. Kontrola se provádí při přihlašování účastníků na praxe. Na příkladu je ukázáno, že na Pozici 1 u Praxe 1 už nemohou dále přihlašovat žádní účastníci, protože celková kapacita pro Pozici 1 už byla naplněna.

  Studenti na pozicích (příklad)

  Obrázek 455. Studenti na pozicích (příklad) . 

  Pokud má pozice přiřazeny termíny, kapacita uvedená u pozice ztrácí platnost a je zohledňována pouze kapacita uvedená u jednotlivých termínů. Následující příklad ukazuje, že na Termín 2 u Pozice 1 a Praxe 1 už se nedá dále přihlašovat, protože celková kapacita Termínu 2 byla naplněna.

  Studenti na termínech (příklad)

  Obrázek 456. Studenti na termínech (příklad) . 

  Pokud kapacita není uvedena, znamená to, že není omezena.

 • Správa studentů na pozicích.  Seznam účastníků na pozicích je možné zobrazit na následujících dvou záložkách:

  • Organizace/Pozice/Účastníci

  • Praxe/Termíny/Pozice/Účastníci

  Seznam studentů na pozicích

  Obrázek 457. Seznam studentů na pozicích. 

  Teprve po výběru pozice a uložení údajů si student případně volí termín praxe. Pokud nemá žádný zvolený, je zobrazena varovná hláška.

 • Hodnocení studentů na pozicích.  Účastníky praxí na pozicích může buď klasicky hodnotit vyučující předmětu praxe, nebo specializovaný hodnotitel pozice. Vyučujího lze hodnotitelem pozice jmenovat na záložce Organizace/Pozice/Hodnotitelé. Hodnocení pro případ směn zůstává stejné, jako u termínů a pozic. Nelze tedy hodnotit jednotlivé směny.

  Správce praxe má možnost hodnocení zrušit. Pokud se jedná o hodnocení zadané hodnotitelem pozice, je tento informován formou notifikace.

  Definice hodnotitelů pozic

  Obrázek 458. Definice hodnotitelů pozic. 

  Obrazovka hodnotitele pozic

  Obrázek 459. Obrazovka hodnotitele pozic. 

Hromadný import / vytváření pozic a termínů

Pro usnadnění práce s větším množstvím pozic v rámci jedné aplikace vznikla možnost importu pozic a jejich termínů. Jako vzorový soubor pro import lze s úspěchem použít soubor vzniklý z exportu pozic a termínů. Importovat je možné pozice a termíny zadané v XLSX souboru upraveném nebo vytvořeném např. v MS Excel. U importovaného souboru se očekává konkrétní struktura sloupečků, ze kterých jsou pozice a termíny načítány (viz dále). Pozice a termíny je prostřednictvím importu možné jen vytvářet, nelze tak provádět úpravy již existujících. Při zakládání nehrozí vznik duplicitních záznamů, pokud jsou v průběhu importu nalezeny již existující pozice (v rámci organizace) a termíny (v rámvi jedné pozice) se shodným názvem, jsou tyto přeskočeny. Lze tak jeden soubor průběžně doplňovat a opakovaně importovat - starší již zpracované záznamy budou ignorovány.

Vyžadované sloupečky a jejich pozice jsou:

 1. ID_organizace, interní identifikátor místa / organizace, nemusí být vyplněný (ALE sloupeček musí existovat!).

 2. Název_organizace, POVINNÝ. Název organizace, musí se shodovat s názevem aktuálně zvolené organizace.

 3. ID_pozice, interní identifikátor pozice, nemusí být vyplněný (ALE sloupeček musí existovat!).

 4. Název_pozice, POVINNÝ. Název pozice, pokud již v míste pozice s tímto názvem existuje, nová se nezakládá a existující se nijak nemění. JSOU zpracovány temríny této pozice (pokud je importovaný soubor obsahuje).

 5. Kontakt_pozice, nemusí být vyplněný (ALE sloupeček musí existovat!).

 6. Kontaktní_osoba, nemusí být vyplněný (ALE sloupeček musí existovat!).

 7. Počet_míst_pozice, POVINNÝ, očekává se kladná celočíselná hodnota.

 8. ID_Termínu, interní identifikátor termínu, nemusí být vyplněný (sloupeček NEMUSÍ ani existovat). Termíny nemusí být v importovaném souboru zadané, pak nemusí existovat ani tyto sloupečky.

 9. Název_termínu, název termínu, pokud má proběhnout import termínů pro pozici, pak se jedná o povinnou položku.

 10. Počet_míst_termínu, kapacita termínu, pokud má proběhnout import termínů pro pozici, pak se jedná o povinnou položku.

 11. Datum_od, POVINNÁ položka, očekává se buď hodnota typu datum, nebo textový řetězec s formátem dd.mm.rrrr.

 12. Datum_do, nepovinná položka, očekává se buď hodnota typu datum, nebo textový řetězec s formátem dd.mm.rrrr.

Průběh celého importu je průběžně zaznamenáván a po provedení importu je zobrazena zpráva s výsledky. Pokud importování nic nebrání, jsou data uložena (pozice a termíny založeny). Načítání datového souboru je optimistické, pokud se nepodaří načíst nějaká pozice, je přeskočena. Striktní je kontrola hlaviček souboru (vyžadované sloupečky) a především samotné ukládání: pokud dojde k fatálnímu problému při ukládání třeba jen u jednoho záznamu (typicky nedostupné datové úložiště), tak je zrušen celý import.

Export existujících pozic a termínů jedné organizace

Obrázek 460. Export existujících pozic a termínů jedné organizace. 

Organizace nemá žádné pozice ani termíny, výstupem je prázdný soubor s definovanou hlavičkou

Obrázek 461. Organizace nemá žádné pozice ani termíny, výstupem je prázdný soubor s definovanou hlavičkou. 

Organizace nemá žádné pozice ani termíny, výstupem je prázdný soubor s definovanou hlavičkou

Obrázek 462. Organizace nemá žádné pozice ani termíny, výstupem je prázdný soubor s definovanou hlavičkou. 

Organizace má (měla) jednu pozici s termínem další pozice budou při importu vytvořeny

Obrázek 463. Organizace má (měla) jednu pozici s termínem další pozice budou při importu vytvořeny.