Simulace přesunu výuky — Výběr místností

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Místnosti pro přesun výuky

Výběr místností slouží k definování, ze kterých místností se má výuka přesouvat a kam. Umožňuje určit množinu místností, jejichž rozvrhové akce budou připravené pro simulaci stěhování. Dále dovoluje vytvořit množinu místností, do které se budou rozvrhové akce přesouvat.

Jak je zobrazeno na následujícím obrázku, záložka je rozdělena do dvou sloupců. Levý sloupec definuje původní místnosti. Umožňuje nastavovat místnosti, jejichž rozvrhové akce budou připraveny pro simulaci přesunu výuky. Pravý sloupec definuje nové místnosti. Umožňuje nastavit místnosti, do kterých se budou rozvrhové akce přesouvat.

Záložka pro výběr místností

Obrázek 534. Záložka pro výběr místností. 

Volba místností probíhá odshora dolů. Nejprve je možné omezit zobrazené místnosti filtrem. Dále se jednotlivé místnosti vybírají z vyhledaných místností. V poslední části je možné vybrané místnosti zobrazit.

Vyhledání místností

Vyhledávání místností probíhá přes zobrazený filtr. Filtrovat je možné přes lokalitu, ve které se nachází budova s místnostmi, přes budovy a přes typ místnosti. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny filtry pro vyhledávání původních i nových místností.

Fitltr pro výběr místností

Obrázek 535. Fitltr pro výběr místností. 

Filtr pro vyhledávání nových místností navíc obsahuje odkaz pro vytvoření fiktivních místností. To jsou místnosti, které v systému aktuálně neexistují, ale můžeme je chtít přidat pro simulaci přesunu například jako novou výstavbu. Tyto místnosti pak musí nést jiné označení než již existující místnosti. Na následujícím obrázku je zobrazen formulář, který umožňuje vytvořit fiktivní místnost.

Dialogové okno pro vytváření fiktivní místnosti

Obrázek 536. Dialogové okno pro vytváření fiktivní místnosti. 

Formulář umožňuje definovat všechny potřebné vlastnosti, které musí být pro simulaci stěhování uvedeny. Obsahuje následující položky:

  • Budova.  Definuje název budovy, který označuje budovu fiktivní místnosti.

  • Místnost.  Definuje číslo místnosti, které označuje fiktivní místnost. V kombinaci s budouvou nesmí v systému existovat.

  • Kapacita.  Definuje kapacitu fiktivní místnosti.

  • Typ učebny.  Definuje, o jaký typ místnosti půjde.

  • Spol. fond.  Obsahuje informaci, zda bude fiktivní místnost ve společném fondu, nebo zda bude patřit některé z kateder.

Podle zvoleného filtru dojde k vyhledání místností, které se pak zobrazí pod tímto filtrem. Na následujícím obrázku jsou vyhledané místnosti podle jednotlivých filtrů zobrazeny. Tyto místnosti je možné zvolit pro přesun výuky. V případě místností, do kterých se bude výuka přesouvat je možné místnosti duplikovat. To znamená, že zvolené místnosti budou pro přesun označeny příponou "x" a při přesunu se s nimi bude zacházet tak, jako kdyby v nich žádná výuka aktuálně naplánovaná nebyla.

Vyhledané místnosti

Obrázek 537. Vyhledané místnosti. 

Fáze stěhování

Pro místnosti, do kterých se bude výuka přesouvat, je nutné zvolit fázi stěhování. To znamená, že chceme určit, ve které fázi stěhování se budou tyto místnosti používat, kdy se do nich bude výuka přesouvat. V horní části stránky se nachází možnost nastavení fáze, do které se budou vybrané místnosti přidávat. Na následujícím obrázku je zobrazena možnost tuto fázi nastavit, nebo výběrem "+" přidat novou fázi. Všechy vybrané místnosti, do kterých se bude výuka přesouvat, budou mít nastavenou fázi, která je zde nastavena.

Nastavování fáze stěhování

Obrázek 538. Nastavování fáze stěhování. 

Pokud nechceme přesun rozvrhových akcí dělit na fáze, přidáme všechny místnosti do první fáze stěhování. To znamená, že při vytváření pouze jedné fáze stěhování se o toto nastavení nemusíme vůbec starat.

Zvolené místnosti

Vybrané místnosti se zobrazují v další části stránky, jak je zobrazeno na následujícím obrázku. Tyto místnosti je možné ze seznamu odstranit. V případě místností, do kterých se bude výuka přesouvat, se navíc zobrazuje fáze stěhování, která byla při jejich vybírání zvolena.

Vybrané místnosti pro přesun výuky

Obrázek 539. Vybrané místnosti pro přesun výuky. 

Připravení rozvrhových akcí

Pokud jsou vybrané místnosti, ze kterých se bude výuka stěhovat, zobrazí se odkaz pro připravení rozvrhových akcí těchto místností, který se nachází na následujícím obrázku. Na tento odkaz je po přidání všech zvolených místností nutné kliknout a tím připravit jejich rozvrhové akce pro stěhování.

Odkaz pro připravení rozvrhových akcí pro přesun výuky

Obrázek 540. Odkaz pro připravení rozvrhových akcí pro přesun výuky. 

Poté, co jsou rozvrhové akce připraveny, je možné přejít na další záložku.