Grafický předzápis — Komplikace, závislosti, jejich řešení

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Předmět plně obsazen

Kapacita předmětu je plně obsazena, všechny RA předmětu jsou obsazené. Můžete průběžně sledovat, zda se někdo neodhlásí a kapacitu neuvolní nebo můžete zažádat o navýšení kapacity katedru předmětu.

Předmět nemá rozvrh

Předmět dosud nemá stanoven rozvrh. Jeho rozvrhové akce tedy nelze zapisovat. Student se může dotázat přímo na katedře, zda se předmět bude otevírat pro výuku.

Moduly (skupiny segmentů)

Moduly (lze se setkat také s názvem "skupiny segmentů") se využívají v případě modulárního systému studia. Modulární systém studia znamená, že si student v rámci svého studijního plánu může zvolit určitou specializaci. Tuto vybranou specializaci student nikde nehlásí, nikde si ji nevybírá. Specializace jsou mu předkládány fakultou v rámci jeho studijního plánu pomocí několika modulů, kde k absolvování je třeba splnit právě jednu skupinu. Každý segment může obsahovat několik povinných či povinně-volitelných či volitelných bloků studia. Student plní jen předměty těch bloků studia, které patří do segmentů modulu, který si vybral jako své zaměření. Pokud se později student rozhodne pro jiné zaměření, nikde to nemusí hlásit, jen se musí nadále snažit splnit všechny povinné a povinně-volitelné bloky studia segmentů z vybraného modulu.

Výuka RA i mimo stand. sem.

V IS/STAG je možné nastavit, od kdy — do kdy trvá tzv. standardní semestr, tedy doba, která je pro výuku v daném semestru využívána převážnou částí školy. Mimo to si ale některé fakulty mohou čas semestru rozšířit mimo standardní dobu. Nejčastěji je to kvůli kombinované formě studia. Ale využívají to také např. zdravotní obory.

RA je blokována

Rozvrhová akce je blokována a nelze si ji zapsat či odzapsat. Důvody k blokaci mohou být různé:

 • Např. RA je určena pro první ročníky, které se nezapisují na RA sami anebo až později, když už ostatní studenti mají předzápis hotový. A aby jim ostatní studenti neobsadili místa, tak je RA blokována.

 • Je možné před LS zablokovat akce zapsané na ZS, aby se z nich již studenti nemohli odzapsat.

 • Dalším případem může být selektivní modifikace zapsaných akci (UTB), kde se v září zablokují všechny akce až např. na tělovýchovu a studenti si mohou zapisovat jen tělocvik. Ostatní RA si studenti nemohou ani odzapsat ani zapsat.

RA byla zrušena

Rozvrhová akce byla zrušena a její výuka nebude probíhat. Důvodem bývá zpravidla neobsazení minimální kapacity. Pokud máte zapsanou RA, která byla zrušena, jste na to předzápisovou aplikací upozorněn a je možno si akci odzapsat. Pokud ale její zápis nezrušíte, nic se nestane, IS/STAG ji ignoruje.

Zápisové propustky

Na Západočeské univerzitě v Plzni platí povinnost znovu si zapsat nesplněný volitelný či povinně volitelný předmět. Toto pravidlo je možné porušit (zápisová propustka) právě tolikrát, jaká je standardní doba studia v daném programu v rocích (tj. na bakaláři např. zpravidla třikrát). Pokud student tento počet zápisových propustek vyčerpá, stávají se pro něj i nově zapsané povinně volitelné předměty (statut C) povinnými!

Povinnost opakovaného zápisu povinně volitelného předmětu neplatí v případě, že student mezitím splnil podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky. Zápisové propustky se týkají studentů, kteří nastoupili po roce 2012, u studentů se starším rokem nástupu toto pravidlo neplatí.

Opatření by mělo vést k tomu, aby si studenti nezapisovali zbytečně povinně volitelné předměty, které pak zcela beztrestně blokují a neplní.

Zakázaný zápis

Takto označený předmět si student nesmí zapsat. Zpravidla se jedná o předmět, u něhož se provádí rozřazovací test a dle získaného hodnocení si student má zapsat odpovídající úroveň předmětu (např. jazykové předměty s různou obtížností). Takto zakázány jsou pak úrovně, které neodpovídají pro daného studenta výsledku jeho rozřazovacího testu (jsou pro něho příliš lehké nebo příliš těžké).

Systém nedovolí si takový předmět zapsat.

Opatření by mělo vést k tomu, aby si studenti nezapisovali zbytečně nižší úrovně předmětů, které neodpovídají jejich výsledkům v rozřazovacím testu.

Doporučený zápis

Takto označený předmět by si student měl zapsat. Zpravidla se jedná o předmět, u něhož se provádí rozřazovací test a dle získaného hodnocení si student má zapsat odpovídající úroveň předmětu (např. jazykové předměty s různou obtížností). Takto doporučeny jsou pak úrovně, které odpovídají pro daného studenta výsledku jeho rozřazovacího testu (jsou pro něho adekvátně náročné).

Systém si nemůže na studentovi zápis dané konkrétní úrovně předmětu vynutit ale nedovolí mu zapsat si tento předmět v neodpovídající úrovni. V případě nezapsání takového předmětu je zpravidla nutno situaci individuálně řešit na studijním referátu.

Opatření by mělo vést k tomu, aby si studenti nezapisovali zbytečně vyšší úrovně předmětů, které neodpovídají jejich výsledkům v rozřazovacím testu.

Hodnocení předmětu

Předzápisové aplikace umožňují zobrazovat hodnotu studentského hodnocení předmětu (pokud škola využívá evaluační modul IS/STAG). Hodnocení vychází z pravidelných anket přístupných studentům školy, hodnota je přepočítávána na normované číslo z intervalu 0.0 - 5.0 a zobrazována formou hvězdiček. 5 je nejlepší hodnocení, 0 je nejhorší hodnocení.

Studentské hodnocení předmětu je zobrazováno v sylabu, v infobublinách předmětu a v seznamech vyhledaných předmětů či seznamech předmětů certifikátových programů.

Anomálie předzápisu

Během předzápisu může dojít k několika nestandardním situacím, zpravidla díky zásahu studijního oddělení. Studentovi se tyto situace mohou projevit tím, že má blokován zápis nebo odzápis konkrétních rozvrhových akcí. Pokud situace vyžaduje nějaké řešení, je třeba kontaktovat své studijní oddělení. Nejedná se v žádném případě o chybový stav předzápisové aplikace.

 1. Situace, kdy studijní referentka nebo tajemník katedry zapíší studentovi předmět, který nemá RA (neexistuje rozvrh) .  Tedy v aplikaci se objeví předmět v seznamu zapsaných ale v rozvrhu žádné RA zobrazeny nemá. Student si ho tedy nemůže odzapsat (což lze pouze odzapsáním RA, které ovšem předmět v tomto případě nemá).

  • Předmět je zapsán, tedy ve vizualizaci je označen fialovým proužkem.

  • V infobublině předmětu není k dispozici tlačítko pro zobrazení TAB-RA, místo něj je zobrazena žlutá ikona zámku u informace, že je předmět zapsán.

  • Předmět nemá RA, tedy infobublinu RA daného předmětu nelze vyvolat, ani z tabulky nerozvrhovaných RA.

  • Předmět je v seznamu zapsaných označen ikonou žlutého zámku místo tlačítka pro zobrazení TAB-RA, ikona zrušení zápisu je neaktivní

  • Při kliknutí na ikony zámku nebo zrušení zápisu je zobrazena informace: "Předmět zapsán studijním oddělením, nemá rozvrhové akce, nelze jej odepsat."

  • Pod seznamem zapsaných předmětu je zobrazena doplňková legenda s popisem ikony zámku.

  Externě zapsán předmět, který nemá RA

  Obrázek 109. Externě zapsán předmět, který nemá RA. 

 2. Situace, kdy studijní referentka nebo tajemník katedry zapíší studentovi předmět aniž by mu zapsali RA, přičemž daný předmět RA má .  Tedy předmět je v seznamu zapsaných a v rozvrhu se zobrazují všechny jeho RA ale není možné si je zapsat.

  • Předmět je zapsán, tedy ve vizualizaci je označen fialovým proužkem.

  • V infobublině předmětu není k dispozici tlačítko pro zobrazení TAB-RA, místo něj je zobrazena červená ikona zámku u informace, že je předmět zapsán.

  • Předmět je v seznamu zapsaných označen ikonou červeného zámku místo tlačítka pro zobrazení TAB-RA, ikona zrušení zápisu je neaktivní.

  • Při kliknutí na ikony zámku nebo zrušení zápisu je zobrazena informace: "Předmět zapsán studijním oddělením a je blokován proti zápisu/odzápisu RA. Nelze jej odepsat. Řeší studijní oddělení."

  • Všechny RA předmětu jsou v rozvrhu viditelné, ale nemají zobrazeno zaškrtávátko a nelze je tedy vybrat a zapsat. Platí rovněž i pro RA daného předmětu zobrazené v nerozvrhovaných akcí nebo v TAB-RA.

  • Pod seznamem zapsaných předmětu je zobrazena doplňková legenda s popisem ikony zámku.

  Externě zapsán předmět, který má RA

  Obrázek 110. Externě zapsán předmět, který má RA. 

 3. Situace, kdy si student běžným způsobem zapsal RA předmětu a rozvrhář následně některou z těchto akci označil za blokovanou.  Tedy danou akci nelze odzapsat, ostatní RA daného předmětu, pokud nejsou rovněž blokovány, teoreticky lze měnit — zapisovat/odzapisovat.

  • RA v rozvrhu je označena místo "fajfkou" ikonou zámku na fialovém pozadí (RA je zapsána, pouze ji nelze odzapsat), platí i pro nenarozvrhované RA a zobrazení v TAB-RA.

  • V infobublině RA je RA označena jako zapsaná ale s ikonou fialového zámku.

  • Vysvětlení významu ikony je součástí standardní legendy.

  Zapsána RA později označena za zablokovanou

  Obrázek 111. Zapsána RA později označena za zablokovanou. 

 4. Situace, kdy si student běžným způsobem zapsal RA předmětu a rozvrhář následně některou z těchto akci označil za zrušenou .  Důvodem ke zrušení bývá zpravidla neobsazení minimální kapacity. Pokud máte zapsanou RA, která byla zrušena, jste na to předzápisovou aplikací upozorněn a je možno si akci odzapsat. Pokud ale její zápis nezrušíte, nic se nestane, IS/STAG ji ignoruje.

  • RA je v rozvrhu viditelná ale je označena šrafováním, platí i pro nerozvrhované RA a pro zobrazení v TAB-RA (tam je navíc žlutě podsvícena).

  • Je zobrazena informace o tom, že má student zapsanou zrušenou RA a že by si ji měl odzapsat.

  Zapsána RA později označena za zrušenou

  Obrázek 112. Zapsána RA později označena za zrušenou.