Zbývající povinnosti — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, popis

Aplikace poskytuje studentovi přehled o některých nesplněných povinnostech a časových prostředcích, které mu zbývají do úspěšného absolvování studia. Neobsahuje však veškeré kontroly pro úspěšné absolvování studia.

Aplikace je přístupná na záložce Moje studium na podstránce Zbývající povinnosti. Aplikaci tvoří jeden portlet. Je určena pro role Student, Studijní referent/ka, Tajemník fakulty, Administrátor a Prorektor.

V portletu jsou zobrazeny položky z následujícího seznamu:

  • Počet zbývajících kreditů. Počet kreditů, které je třeba získat do dosažení minimálního počtu kreditů za studium.

  • Nesplněné povinné a povinně volitelné předměty. Předměty, které je třeba absolvovat.

  • Zápisové propustky. Počet zápisových propustek a předměty, na které je student může uplatnit.

  • Maximální délka studia. Nejzazší datum, do kterého student může studovat.

  • Maximální délka přerušení. Počet dní, které zbývají do maximální doby přerušení (pozor, pouze pokud je tato doba vyplněna u studijního programu).

  • Datum odevzdání kvalifikační práce. Datum, do kterého student musí odevzdat kvalifikační práci (je-li zadána).

Zbývající kredity za povinné a povinně volitelné předměty

Některé obory jsou členěny na specializace a student musí některou z nich splnit. V takovém případě si student nejdříve z formuláře zvolí specializaci, pro kterou chce zobrazit bloky předmětů, a uloží svou volbu pro další zobrazení. Tuto volbu lze kdykoliv změnit.

Zbývající povinnosti - výběr specializace

Obrázek 68. Zbývající povinnosti - výběr specializace. 

Předměty, které je třeba absolvovat, se dělí na povinné (musí být absolvovány všechny) a povinně volitelné (musí být absolvován určitý počet). V tabulce jsou vždy zobrazeny nesplněné předměty, které má student v aktuálním roce zapsané, a poté předměty, které si ještě musí zapsat. Povinně volitelné předměty jsou členěny na jednotlivé bloky.

Předměty jsou reprezentovány zkratkou a počtem kreditů. Po najetí myší na zkratku předmětu se zobrazí i celý jeho název. Pokud student měl některý z předmětů již jednou zapsaný a nepodařilo se mu ho úspěšně absolvovat, je předmět zvýrazněn červenou barvou a nachází se u něj informační bublina, která tuto informaci sděluje.

Předměty, které je třeba absolvovat

Obrázek 69. Předměty, které je třeba absolvovat. 

Zápisové propustky

V sekci Zápisové propustky jsou vypsány všechny neúspěšně absolvované předměty, na které student může uplatnit zápisové propustky, a také počet zápisových propustek na studium.

Časové prostředky

Sekce Časové prostředky slouží k zobrazení dvou údajů: data, do kterého student může maximálně studovat, a počtu dní, které zbývají do maximální doby přerušení.

Kvalifikační práce

Pokud má student zadanou kvalifikační práci, nachází ze v této sekci plánovaný datum jejího odevzdání.