Studentské žádosti — Administrátorská příručka

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Administrátorům slouží k nastavování parametrů jednotlivých typů žádostí formulář Typ žádosti (SY0270).

 • Jednotlivé instance.  U každého typu žádosti (STUDENT_ZADOSTI_TYP) lze říci, která role vystupuje jako první instance (STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_1_ROZHODUJE) a která případně jako druhá instance (STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_2_ROZHODUJE). První a druhou instancí mohou být role zadané doménou ZADOST_ROZHODUJE, typicky jsou to role SR,SP,PD,DE,PR,RE. Tyto role vydávají rozhodnutí o žádosti. Dále lze u každého typu žádosti pro každou instanci určit, která role smí rozhodnutí o žádosti do systému skrze aplikaci zadat. Touto zadávající rolí může být jedna z rolí uvedených v doméně ZADOST_ZPRACOVAVA, typicky role SR nebo SP (lze u každého typu žádosti určit nastavením v STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_1_ZPRACOVAVA a STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_2_ZPRACOVAVA). Pokud je STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_1_ROZHODUJE nebo STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_2_ROZHODUJE u typu žádosti nevyplněna, pak příslušná instance o žádosti vůbec nerozhoduje, resp. nečeká se na rozhodnutí dané instance.

  Významy zkratek rolí:

  • DE - děkan. Případná notifikace od žádosti určená této roli pak oslovuje všechny (aktuální) uživatele s touto rolí, jejíž platnost je pro stejnou fakultu jako je fakulta studenta, který podal žádost.

  • PD - proděkan. Případná notifikace od žádosti určená této roli pak oslovuje všechny (aktuální) uživatele se STAGovskou rolí tajemník fakutlty (FA), jejíž platnost je pro stejnou fakultu jako je fakulta studenta, který podal žádost.

  • FA - tajemník fakulty. Případná notifikace od žádosti určená této roli pak oslovuje všechny (aktuální) uživatele s touto rolí, jejíž platnost je pro stejnou fakultu jako je fakulta studenta, který podal žádost.

  • PR - prorektor. Případná notifikace od žádosti určená této roli pak oslovuje všechny (aktuální) uživatele s touto rolí.

  • RE - rektor. Případná notifikace od žádosti určená této roli pak oslovuje všechny (aktuální) uživatele s touto rolí.

  • SR - studijní referentka. Případná notifikace od žádosti určená této roli pak oslovuje buďto všechny (aktuální) uživatele s touto rolí, jejíž platnost je pro stejnou fakultu jako je fakulta studenta, který podal žádost nebo pokud je u studentova záznamu uvedena konkrétní studijní referentka, pak jde notifikace pouze právě této studijní referentce.

  • SP - speciální studijní referentka. Případná notifikace od žádosti určená této roli pak oslovuje buďto všechny (aktuální) uživatele s touto rolí, jejíž platnost je pro stejnou fakultu jako je fakulta studenta, který podal žádost.

 • Možnost druhé instance. Ve formuláři SY0270 sloupec '1.->2.'

  Pokud u typu žádosti je tato polžka (STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PO_1_ZAPORNE_HNED_2_INSTANCE) = "A", pak v případě zamítnutí první instancí hned může rozhodovat druhá instance. Pokud je položka (STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PO_1_ZAPORNE_HNED_2_INSTANCE) = "N", pak je tím myšleno, že druhá instance má rozhodovat až po případném odvolání se studentem. U typu žádosti je také možné nastavit volitelně lhůtu na odvolání (ve dnech), kterou má student na odvolání se proti zápornému rozhodnutí první instance. Pokud není lhůta vyplněna, není odvolání se studentem nijak časově omezeno.

 • yMožnost vložení přílohy studentem. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Příloha student'

  Pokud je položka (STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PRILOHA_SMI_STUDENT_VLOZIT_NEW) nastavena na Ano, má student možnost připojit k žádosti přílohu/soubor (musí být adekvátně nastavená práva pro tento typ souboru). Přičemž pokud je položka 'Min. počet souborů příloh' (STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PRILOHA_MIN_POCET) nastavena na nějaké číslo, pak student musí před podáním žádosti vložit stanovený počet souborů/příloh. Položky 'Min. počet souborů příloh' a 'Max. počet souborů příloh' slouží k případnému omezení min. max. počtu příloh u žádosti a pokud jsou nastaveny u typu žádosti, pak mají větší platnost, než případně nastavená stejná omezení na min. nebo max. počet souborů přímo u typu souboru.

 • Tisk žádosti studentem. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Tisk žádosti'

  Pokud je tato položka (STUDENTI_ZADOSTI_TYP.TISK_ZADOSTI) in ('A','X'), pak se po uložení žádosti studentem zobrazí tlačítko pro možnost vytisknutí žádosti. Přičemž pokud položka (STUDENTI_ZADOSTI_TYP.TISK_ZADOSTI) = 'X', tak student si žádost vytisknout může a nemusí, ale pokud se položka (STUDENTI_ZADOSTI_TYP.TISK_ZADOSTI) = 'A', tak je student nucen (obstrukcemi) si žádost vytisknout.

 • Převzetí žádosti stud. referentkou. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Převzetí žád. st. r.'

  Tímto příznakem (STUDENT_ZADOSTI_TYP.PREVZETI_ZADOSTI_SR) lze stanovit, zda má na počátku (po podání žádosti studentem) nejprve studijní referentka provést převzetí žádosti, resp. její zablokování oproti změnám ze strany studenta. Toto se používá hlavně v případě, kdy je po studnerovi požadováno jednak podání el. žádosti, ale zároveň i doručení její papírové verze na stud. oddělení (tj. u typu žádosti je nastavena povinnost tisku žádosti - STUDENTI_ZADOSTI_TYP.TISK_ZADOSTI = 'A'). Stud. referentka pak provádí převzetí/zablokování žádosti studenta oproti změnám ze strany studenta v momentě převzetí papírové verze žádosti od studenta (a jejím kontrolním porovnání oproti el. verzi žádosti). Notifikací k tomuto kroku je tedy dostavení se studenta s papírovou verzí žádosti na stud. oddělení. Pokud je u typu žádosti nastavena povinnost jejího převzetí/blokace žádosti stud. referetnkou, ale není nastavena povinnost tisku žádosti pro studenta, pak je stud. referentka o nutnosti blokace informována notifikací ihned po podání žádosti studentem.

 • Vyjádření vyučujícího. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Vyjádření Vy.'

  Zda se má k žádosti vyjádřit zvolený vyučující lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.UCITEL_VYJADRENI. Pokud je příznak nastaven na A, pak lze po podání žádosti zvolit vyučujícího, který se má k žádosti studenta vyjádřit. Po jeho určení je tento vyučující notifikován o potřebě vyjádřit se k žádosti studenta.

 • Vyjádření katedry. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Vyjádření Kat.'

  Zda se má/může k žádosti vyjádřit katedra (lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.KATEDRA_VYJADRENI). Pokud je příznak nastaven na A, pak je po podání žádosti studentem nejprve nutné určit u žádosti katedru, která se má vyjádřit k žádosti. Pokud je příznak nastaven na O, pak je po podání žádosti studentem případně určena/doplněna katedra automaticky a to na základě katedry uvedené u oboru studenta, pokud je toto možné - tj. pokud je u oboru studenta tato katedra zadána a pokud student nestuduje víceoborové studium a u jednotlivých jeho oborů nejsou uvedeny různé katedry. V těchto dvou případech je nutné pak konkrétní katedru u žádosti studenta také zvolit dodatečně ručně.

 • Vyjádření 2. katedry. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Vyjádření Kat.2'

  Zda se má/může k žádosti vyjádřit i druhá katedra (lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.KATEDRA_2_VYJADRENI). Pokud je příznak nastaven na Ano, pak může 1. instance před svým rozhodnutím ještě případně požádat tímto způsobem nějakou katedru o vyjádření se k žádosti studenta.

 • Vyjádření vyučujícího. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Vyjádření Vyuč.'

  Zda se má k žádosti vyjádřit vyučující (lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP. UCITEL_VYJADRENI). Pokud je příznak nastaven na Ano, pak je po podání žádosti studentem nejprve nutné určit u žádosti vyučujícího, který se má vyjádřit k žádosti.

 • Informace pro stud. referentku o vyřízení žádosti. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Info st. r.'

  Zda se má po vyřízení žádosti zaslat stud. referentce informace/notifikace, že byla žádost vyřízena (lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.INFO_O_VYRIZENI_SR).

 • Vyjádření proděkana. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Vyjádření Proděk.'

  Zda se má/může k žádosti vyjádřit proděkan (lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.PRODEKAN_VYJADRENI).

 • Možnost vyplnit cíl žádosti. Ve formuláři SY0270 sloupec 'Cíl žádosti'

  Zda má/může u žádosti vyplnit student také cíl žádosti (lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.CIL_ZADOSTI).

 • Možnost zadat interní poznámku.  Interní poznámku lze vkládat u každé žádosti, student ji nevidí (ukládá se do STUDENT_ZADOSTI.POZNAMKA_INTERNI).

 • Lhůta na vyřízení žádosti.  U každého typu žádosti lze nepovinně definovat ve dnech lhůtu na vyřízení daného typu žádosti. Tato lhůta se pak jednak zobrazuje u žádosti jako informace do kdy má být žádost vyřízena a jednak se případně 5 a 1 den před dozažením této lhůty automaticky posílá studijní referentce notifikace o tom, že se konec této lhůty blíží.

Žádosti a spisová služba

Modul studentských žádostí si můžete napojit na spisovou službu způsobem, který ilustruje následující schéma a níže uvedený popis:

Napojení studentských žádostí na ESS

Obrázek 434. Napojení studentských žádostí na ESS. 

 • Při vzniku žádosti založit ve spisové službě písemnost.  Ve formuláři SY0270 musíte u příslušných typů žádostí říct, jaký typ "spisovkového dokumentu" se má ve spisovce založit. Nastavíte tedy položku "Typ dokumentu žádosti" na nějaký spisovkový typ dokumentu. Následně si ve formuláři SS0010 / Typy dokumentů tento typ dokumentu najděte a ověřte, že je vůči použití ve spisovce správně nakonfigurován a že jeho platnost je ANO. Upozornění: položka "přenést výsledné PDF do spisové služby" na popisovanou funkcionalitu nemá vliv.

  V případě správného nastavení se stane to, že v okamžiku vzniku žádosti daného typu (nikoliv až při podání, ale ihned při vzniku) založí IS/STAG ve spisové službě (ve spisu studenta) písemnost daného typu. V tuto chvíli bez binární podoby, pouze metadata.

 • Povolit přenos binárních souborů (PDF s žádostí a příloh).  Ve formuláři SY0270 si u požadovaných typů žádostí nastavte "Přiložit do spisovky žádost jako soubor" na hodnotu Ano. Tím zapnete funkci, která v okamžiku rozhodnutí žádosti (tedy v okamžiku, kdy nějaký oprávněný uživatel poprvé nastaví rozhodnutí a úspěšně tuto akci uloží) na pozadí aplikace vygeneruje PDF soubor s žádostí a přenese jej jako přílohu písemnosti do spisové služby. Následně vezme všechny soubory přiložené k žádosti jako přílohy a i tyto soubory přiloží k té samé písemnosti ve spisové službě.