Studentské žádosti — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace dostupné uživatelům, kteří o osudu žádosti rozhodují (katedra, studijní referentka, tajemník, speciální studijní referentka, děkan, prorektor, administrátor).

Vyhledání a zobrazení žádostí

Žádosti lze vyhledat v jednoduchém formuláři na základě osobního čísla, jména či příjmení studenta a na základě stavu žádosti. Lze tak snadno vyhledat například jen nevyřízené žádosti.

Vyhledání žádostí

Obrázek 430. Vyhledání žádostí. 

Upozorňování na žádosti e-mailem

Aby nemuseli příslušní uživatele (stud. referentky, proděkani, …) sledovat aplikaci každý den a čekat na příchozí žádosti, je připraven předpis v aplikaci Automatické zprávy, který zajistí každodenní informování uživatelů v okamžiku, kdy jsou v aplikaci k dispozici některé žádosti, u nichž se čeká na Vaši aktivitu.

Doporučujeme tudíž všem uživatelům, aby si v aplikaci Automatické zprávy zapnuli přijímání typu zprávy Žádosti studentů ke zpracování a každé ráno jim případně bude chodit informace mailem.

Úprava žádostí

Po vyhledání studentů a jejich jednotlivých žádostí je možno každou takovou žádost upravovat — tedy připisovat k ní příslušná vyjádření či rozhodnutí. Upravovat lze pouze žádosti, které již nebyly upraveny výše postavenou uživatelskou rolí (již nelze zapisovat vyjádření katedry, když již děkan rozhodl atd.).

V případě, že první instance žádosti vyhoví, je žádost považována za vyřízenou. V případě, že u daného typu žádosti může rozhodovat i druhá instance a pokud první instance žádosti nevyhověla, je ještě možnost, že žádosti vyhoví druhá instance. Podle nastavení u typu žádosti může přejít na druhou instanci vyřízení žádosti buďto ihned po vložení záporného hodnocení první instance nebo na druhou instaci přejde vyřízení až po případném odvolání se studentem proti zápornému rozhodnutí první instance.

Úprava žádostí

Obrázek 431. Úprava žádostí. 

Kdo může co upravovat

  • Zadání zkratky katedry pro možnost vložení vyjádření katedry. Smí vepisovat role: studijní referentka, administrátor

  • Vyjádření katedry. Smí vepisovat role: studijní referentka, katedra, administrátor

  • Vyjádření proděkana. Smí vepisovat role: studijní referentka, tajemník fakulty, administrátor

  • Rozhodnutí 1. instance. Smí vepisovat role, která je uvedena u typu žádosti, že žádost zpracovává za 1. instanci. Popř. smí vepisovat přímo i role, která je uvedena jako 1. instance, která žádost rozhoduje, pokud pro tuto roli existuje i její adekvátní role v systému. Dále smí vepisovat i role administrátor.

  • Rozhodnutí 2. instance. Smí vepisovat role, která je uvedena u typu žádosti, že žádost zpracovává za 2. instanci. Popř. smí vepisovat přímo i role, která je uvedena jako 2. instance, která žádost rozhoduje, pokud pro tuto roli existuje i její adekvátní role v systému. Dále smí vepisovat i role administrátor.

Žádost o uznání předmětů

Typ žádosti Žádost o uznání předmětů umožňuje studentům podat žádost o uznání úspěšně absolvovaných předmětů z předchozích studíí.

Podaná žádost obsahuje navíc oproti klasické žádosti i seznam spárovaných předmětů, kde každá položka seznamu obsahuje předmět stávajícího studia (který má být uznán) a dále úspěšně absolvovaný předmět z předchozího studia (na základě kterého má být předmět stávajícího studia uznán). Úspěšně absolvovaný předmět z předchozího studia může být předmět buďto ze stejné školy, jako je stávající studium studenta nebo z jiné (cizí) školy. U předmětu z cizí školy jsou navíc uvedeny i základní informace o studentovo studiu na cizí škole.

Seznam předmětů na žádosti o uznání

Obrázek 432. Seznam předmětů na žádosti o uznání. 

Po kliknutí na některou z položek v seznamu spárovaných předmětů je zobrazen v dialogovém okně fromulář s možností zadat rozhodnutí fakulty o uznání předmětu. Uznání předmětu lze tímto způsobem schválit nebo zamítnout. Dále je nutné (v případě schválení uznání předmětu) zadat počet kreditů, které student uznáním předmětu získá a zda bude předmět započítáván do ročníkového průměru. U předmětů uznávaných za předmět z cizí školy je také nutné vyplnit hodnocení u uznávaného (domácího) předmětu. Každý předmět na žádosti lze také případně nejprve předat k vyjádření garantovi, zda jej lze uznat či nikoliv a až po vložení vyjádření garanta rozhodnout o jeho uznání nebo zamítnutí uznání předmětu.

Dialogové okno s formulářem pro zadání rozhodnutí fakulty o uznání předmětu obsahuje také informace o uznávaném předmětu stávajícího studia a informace o úspěšně absolvovaném předmětu z předchozího studia.

Položka Do roč. průměru je ve formuláři pro zadání rozhodnutí fakulty o uznání předmětu automaticky předvyplňována dle nastavení parametru STAGu POCITAT_UZN_ROC_PRUMER (na její předvyplnění tedy nemá vliv nastavení daného příznaku u původního (domácího) úspěšně splněného předmětu z předchozího studia, na základě kterého je předmět stávajícího studia uznáván).

Dialogové okno s fromulářem pro zadání rozhodnutí fakulty o uznání předmětu

Obrázek 433. Dialogové okno s fromulářem pro zadání rozhodnutí fakulty o uznání předmětu.