Studentské žádosti — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace dostupné uživatelům, kteří o osudu žádosti rozhodují (katedra, studijní referentka, tajemník, speciální studijní referentka, děkan, prorektor, administrátor).

Vyhledání a zobrazení žádostí

Žádosti lze vyhledat v jednoduchém formuláři na základě osobního čísla, jména či příjmení studenta a na základě stavu žádosti. Lze tak snadno vyhledat například jen nevyřízené žádosti.

Vyhledání žádostí

Obrázek 418. Vyhledání žádostí. 

Upozorňování na žádosti e-mailem

Aby nemuseli příslušní uživatele (stud. referentky, proděkani, …) sledovat aplikaci každý den a čekat na příchozí žádosti, je připraven předpis v aplikaci Automatické zprávy, který zajistí každodenní informování uživatelů v okamžiku, kdy jsou v aplikaci k dispozici některé žádosti, u nichž se čeká na Vaši aktivitu.

Doporučujeme tudíž všem uživatelům, aby si v aplikaci Automatické zprávy zapnuli přijímání typu zprávy Žádosti studentů ke zpracování a každé ráno jim případně bude chodit informace mailem.

Úprava žádostí

Po vyhledání studentů a jejich jednotlivých žádostí je možno každou takovou žádost upravovat — tedy připisovat k ní příslušná vyjádření či rozhodnutí. Upravovat lze pouze žádosti, které již nebyly upraveny výše postavenou uživatelskou rolí (již nelze zapisovat vyjádření katedry, když již děkan rozhodl atd.).

V případě, že první instance žádosti vyhoví, je žádost považována za vyřízenou. V případě, že u daného typu žádosti může rozhodovat i druhá instance a pokud první instance žádosti nevyhověla, je ještě možnost, že žádosti vyhoví druhá instance.

Úprava žádostí

Obrázek 419. Úprava žádostí. 

Kdo může co upravovat

  • Zadání zkratky katedry pro možnost vložení vyjádření katedry. Smí vepisovat role: studijní referentka, administrátor

  • Vyjádření katedry. Smí vepisovat role: studijní referentka, katedra, administrátor

  • Vyjádření proděkana. Smí vepisovat role: studijní referentka, tajemník fakulty, administrátor

  • Rozhodnutí 1. instance. Smí vepisovat role, která je uvedena u typu žádosti, že žádost zpracovává za 1. instanci. Popř. smí vepisovat přímo i role, která je uvedena jako 1. instance, která žádost rozhoduje, pokud pro tuto roli existuje i její adekvátní role v systému. Dále smí vepisovat i role administrátor.

  • Rozhodnutí 2. instance. Smí vepisovat role, která je uvedena u typu žádosti, že žádost zpracovává za 2. instanci. Popř. smí vepisovat přímo i role, která je uvedena jako 2. instance, která žádost rozhoduje, pokud pro tuto roli existuje i její adekvátní role v systému. Dále smí vepisovat i role administrátor.

Žádost o uznání předmětů

Typ žádosti Žádost o uznání předmětů umožňuje studentům podat žádost o uznání úspěšně absolvovaných předmětů z předchozích studíí.

Podaná žádost obsahuje navíc oproti klasické žádosti i seznam spárovaných předmětů, kde každá položka seznamu obsahuje předmět stávajícího studia (který má být uznán) a dále úspěšně absolvovaný předmět z předchozího studia (na základě kterého má být předmět stávajícího studia uznán). Úspěšně absolvovaný předmět z předchozího studia může být předmět buďto ze stejné školy, jako je stávající studium studenta nebo z jiné (cizí) školy. U předmětu z cizí školy jsou navíc uvedeny i základní informace o studentovo studiu na cizí škole.

Seznam předmětů na žádosti o uznání

Obrázek 420. Seznam předmětů na žádosti o uznání. 

Po kliknutí na některou z položek v seznamu spárovaných předmětů je zobrazen v dialogovém okně fromulář s možností zadat rozhodnutí fakulty o uznání předmětu. Uznání předmětu lze tímto způsobem schválit nebo zamítnout. Dále je nutné (v případě schválení uznání předmětu) zadat počet kreditů, které student uznáním předmětu získá a zda bude předmět započítáván do ročníkového průměru. U předmětů uznávaných za předmět z cizí školy je také nutné vyplnit hodnocení u uznávaného (domácího) předmětu. Každý předmět na žádosti lze také případně nejprve předat k vyjádření garantovi, zda jej lze uznat či nikoliv a až po vložení vyjádření garanta rozhodnout o jeho uznání nebo zamítnutí uznání předmětu.

Dialogové okno s formulářem pro zadání rozhodnutí fakulty o uznání předmětu obsahuje také informace o uznávaném předmětu stávajícího studia a informace o úspěšně absolvovaném předmětu z předchozího studia.

Položka Do roč. průměru je ve formuláři pro zadání rozhodnutí fakulty o uznání předmětu automaticky předvyplňována dle nastavení parametru STAGu POCITAT_UZN_ROC_PRUMER (na její předvyplnění tedy nemá vliv nastavení daného příznaku u původního (domácího) úspěšně splněného předmětu z předchozího studia, na základě kterého je předmět stávajícího studia uznáván).

Dialogové okno s fromulářem pro zadání rozhodnutí fakulty o uznání předmětu

Obrázek 421. Dialogové okno s fromulářem pro zadání rozhodnutí fakulty o uznání předmětu.