Zapisovatel státnic — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace.

Vyhledání studenta

Studenta lze vyhledat pomocí několika filtrů. Lze zadat osobní číslo studenta nebo jeho část, stejně pak případně příjmení studenta a jméno. Po vyplnění filtrů a odeslání formuláře pomocí tlačítka Hledat zobrazí aplikace seznam nalezených studentů. Výběr konkrétního studenta se provede kliknutím na odkaz s osobním studijním číslem studenta.

Hledání na základě filtrů probíhá mezi studenty, kteří jsou již převedeni mezi absolventy a nejsou mezi absolventy ve stavu 'archivován' nebo 'odložen do zálohy'. Dále rolím KATEDRA a ZAPISOVATEL STÁTNIC se zobrazují pouze ti studenti, kteří mají na dané katedře (se kterou je zmíněná role svázána) vedenou kv. pr. nebo je jejich obor přímo svázán s danou katedrou (vazba obor — katedra není ve STAGu povinná). Rolím TAJEMNÍK FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA se zobrazují všichni studenti dané fakulty (se kterou je zmíněná role svázána).

Uživatel s rolí VYUCUJICI vidí pouze ty studenty, kteří jsou nějak spjati s komisí, ve které je daný vyučující veden jako zapisovatel. Možnost označení vyučujícího jako zapisovatele u komise je (v UIS) dvojí:

  • u normálního člena komise lze zaškrtnout, že je zároveň zapisovatel a on se normálně zobrazí na Zápisu o státní závěrečné zkoušce jako člen komise a zároveň bude moci ještě obsluhovat portletovou aplikaci Zapisovatel státnic

  • nebo lze u člena komise uvést účast jako "Jen zapisovatel" a potom se tento člen nezobrazí na Zápisu o státní závěrečné zkoušce jako člen komise, jen bude moci obsluhovat portletovou aplikaci Zapisovatel státnic.

Podle toho o jakou komisi se jedná má VYUCUJICI-zapisovatel práva ke státnicím a k obhajobám:

  • pokud je komise přiřazena k absolventovi (jako k celku), tak zapisovatel může hodnotit všechny státnice a všechny obhajoby

  • pokud je komise přiřazena k určité státnici, může zapisovatel hodnotit jen tuto státnici a ostatní státnice a obhajoby, u kterých uveden není, hodnotit nemůže

  • pokud je komise přiřazena k určité obhajobě, může zapisovatel hodnotit jen tuto obhajobu a ostatní obhajoby a státnice, u kterých uveden není, hodnotit nemůže

Vyhledání studenta

Obrázek 401. Vyhledání studenta. 

Obhajoba kvalifikační práce

První záložkou je záložka 'Obhajoba kvalifikační práce'. Záložka obsahuje dva formuláře.

První slouží k vložení hodnocení obhajoby kvalifikační práce studenta. K hodnocení lze připojit i text s průběhem obhajoby. Dále lze v tomto formuláři i případně dodatečně vložit/změnit známku vedoucího a známku oponenta.

Druhý formulář slouží k vložení souboru s průběhem obhajoby. Zde je i možnost si stáhnout již vložený soubor s průběhem obhajoby nebo tento soubor smazat.

Na této záložce lze také stáhnout ostatní soubory spjaté s kvalifikační prací zvoleného studenta (el. podobu. kv. práce a posudky vedoucího a oponenta).

Obhajoba kvalifikační práce

Obrázek 402. Obhajoba kvalifikační práce. 

Automatické nagenerování PDF souboru s průběhem obhajoby

Aplikace Zapisovatel u státnic umí případně i automatické vygenerování a uložení PDF souboru s průběhem obhajoby, pokud je toto povoleno. K tomuto případnému automatickému vytvoření a uložení souboru s průběhem obhajoby pak dochází po uložení textu s průběhem obhajoby skrze formulář 'Obhajoba kvalifikační práce'. Takto automaticky vygenerovaný soubor s průběhem obhajoby se pak jmenuje 'ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf' a lze si jej pak případně stáhnout v části 'Soubor s průběhem obhajoby'.

Pro administrátory: možnost povolení automatického vygenerování a uložení PDF souboru s průběhem obhajoby se provádí pomocí nastavení parametru ZUS_GENEROVAT_PDF_OBHAJOBU. (Aby bylo možné automaticky vygenerovaný soubor s průběhem obhajoby vložit do systému, je také potřeba, aby uživatelská role, která pracuje s aplikací Zapisovatel u státnic, měla přidělená práva na vložení tohoto typu souboru do systému.)

Obhajoba kvalifikační práce

Obrázek 403. Obhajoba kvalifikační práce. 

Závěr. zkoušky / Rozprava

Druhá záložka aplikace je záložka 'Závěr. zkoušky / Rozprava'. Záložka obsahuje formulář pro každý státnicový předmět a dále formulář pro vložení celkového výsledku ze státnicových předmětů.

Každý formulář pro vložení výsledku z konkrétního státnicového předmětu umožňuje vložit konkrétní hodnocení z předmětu a dále případně zadat text s průběhem obhajoby daného předmětu.

Role KATEDRA a ZAPISOVATEL STÁTNIC smí vložit hodnocení pouze pro předměty spadající pod katedru spjatou s danou rolí uživatele. Role TAJEMNÍk FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA může zapisovat známku ze všech předmětů vyučovaných na dané fakultě.

Dále, aby bylo možné dané hodnocení z předmětu vložit/změnit, nesmí mít student daný akademický rok, ve kterém si státnicový předmět zapsal, již uzavřený. Pokud má student daný akad. rok již uzavřený, smí provádět vložení/změnu hodnocení již jen vyšší role než KATEDRA nebo ZAPISOVATEL STÁTNIC.

Hodnocení lze zadat buďto známkou nebo pomocí bodů. Hodnocení známkou nebo body musí být vždy doprovázeno i datem udělení, číslem pokusu a zkoušejícím (pokud není povoleno zadat hodnocení bez zkoušejícího). (Kolonku pro bodové hodnocení lze využít např. i v případě, kdy je potřeba si dopředu předuložit datum hodnocení, pokus a zkoušejícího a až později doplnit známku).

Poslední formulář na této záložce slouží k vložení celkového výsledku ze státnicových předmětů.

Závěr. zkoušky / Rozprava

Obrázek 404. Závěr. zkoušky / Rozprava. 

Celková klasifikace

Třetí záložkou je záložka 'Celková klasifikace'. Záložka obsahuje jeden formulář.

Tento formulář slouží k vložení klasifikace státní závěrečné zkoušky.

Při výběru komise v tomto formuláři vidí role KATEDRA,ZAPISOVATEL STÁTNIC, TAJEMNÍK FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA jen ty komise, které založil uživatel sám nebo jiný uživatel spjatý se stejným pracovištěm (tedy např. další osoba s rolí KATEDRA na stejné katedře).

Dále jsou na této záložce zobrazeny základní informace o studentovi. Na této záložce si lze také vygenerovat PDF dokument 'Zápis o státní závěrečné zkoušce' a to ve formátu A4 nebo A3.

Na této záložce lze také stáhnout ostatní soubory spjaté s kvalifikační prací zvoleného studenta (el. podobu. kv. práce a posudky vedoucího a oponenta).

Celková klasifikace

Obrázek 405. Celková klasifikace. 

Hlasování a jeho výsledky

U všech tří záložek se v případě, že je povoleno hlasování o výsledku státnic parametrem ESTATNICE_PRO_TYPY_STUDIA může zobrazit výsledek tohoto hlasování. Dokud nehlasuje žádný člen komise, tak se výsledky nezobrazují vůbec. Pokud hlasuje alespoň jeden, je zobrazeno upozornění na hlasování. Pro zajištění anonymity, musí hlasovat alespoň dvě třetiny členů komise, jinak nelze zorbazit konkrétní výsledky hlasování, tedy počet hlasů pro ANO a pro NE a navrhované známky.

Výsledek hlasování

Obrázek 406. Výsledek hlasování. 

Členové státnicové komise

Záložka obsahuje výpis všech členů státnicové komise a pro vybrané role i možnost jejich přidávání. Za člena komise lze zvolit i uživatele typu externista (více v kapitole Externí uživatelé).

Členové komise

Obrázek 407. Členové komise.