Zapisovatel státnic — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace.

Vyhledání studenta

Studenta lze vyhledat pomocí několika filtrů. Lze zadat osobní číslo studenta nebo jeho část, stejně pak případně příjmení studenta a jméno. Po vyplnění filtrů a odeslání formuláře pomocí tlačítka Hledat zobrazí aplikace seznam nalezených studentů. Výběr konkrétního studenta se provede kliknutím na odkaz s osobním studijním číslem studenta.

Hledání na základě filtrů probíhá mezi studenty, kteří jsou již převedeni mezi absolventy a nejsou mezi absolventy ve stavu 'archivován' nebo 'odložen do zálohy'. Dále rolím KATEDRA a ZAPISOVATEL STÁTNIC se zobrazují pouze ti studenti, kteří mají na dané katedře (se kterou je zmíněná role svázána) vedenou kv. pr. nebo je jejich obor přímo svázán s danou katedrou (vazba obor — katedra není ve STAGu povinná). Rolím TAJEMNÍK FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA se zobrazují všichni studenti dané fakulty (se kterou je zmíněná role svázána).

Uživatel s rolí VYUCUJICI vidí pouze ty studenty, kteří jsou nějak spjati s komisí, ve které je daný vyučující veden jako zapisovatel. Možnost označení vyučujícího jako zapisovatele u komise je (v UIS) dvojí:

  • u normálního člena komise lze zaškrtnout, že je zároveň zapisovatel a on se normálně zobrazí na Zápisu o státní závěrečné zkoušce jako člen komise a zároveň bude moci ještě obsluhovat portletovou aplikaci Zapisovatel státnic

  • nebo lze u člena komise uvést účast jako "Jen zapisovatel" a potom se tento člen nezobrazí na Zápisu o státní závěrečné zkoušce jako člen komise, jen bude moci obsluhovat portletovou aplikaci Zapisovatel státnic.

Podle toho o jakou komisi se jedná má VYUCUJICI-zapisovatel práva ke státnicím a k obhajobám:

  • pokud je komise přiřazena k absolventovi (jako k celku), tak zapisovatel může hodnotit všechny státnice a všechny obhajoby

  • pokud je komise přiřazena k určité státnici, může zapisovatel hodnotit jen tuto státnici a ostatní státnice a obhajoby, u kterých uveden není, hodnotit nemůže

  • pokud je komise přiřazena k určité obhajobě, může zapisovatel hodnotit jen tuto obhajobu a ostatní obhajoby a státnice, u kterých uveden není, hodnotit nemůže

Vyhledání studenta

Obrázek 381. Vyhledání studenta. 

Obhajoba kvalifikační práce

První záložkou je záložka 'Obhajoba kvalifikační práce'. Záložka obsahuje dva formuláře.

První slouží k vložení hodnocení obhajoby kvalifikační práce studenta. K hodnocení lze připojit i text s průběhem obhajoby. Dále lze v tomto formuláři i případně dodatečně vložit/změnit známku vedoucího a známku oponenta.

Druhý formulář slouží k vložení souboru s průběhem obhajoby. Zde je i možnost si stáhnout již vložený soubor s průběhem obhajoby nebo tento soubor smazat.

Na této záložce lze také stáhnout ostatní soubory spjaté s kvalifikační prací zvoleného studenta (el. podobu. kv. práce a posudky vedoucího a oponenta).

Obhajoba kvalifikační práce

Obrázek 382. Obhajoba kvalifikační práce. 

Závěr. zkoušky / Rozprava

Druhá záložka aplikace je záložka 'Závěr. zkoušky / Rozprava'. Záložka obsahuje formulář pro každý státnicový předmět a dále formulář pro vložení celkového výsledku ze státnicových předmětů.

Každý formulář pro vložení výsledku z konkrétního státnicového předmětu umožňuje vložit konkrétní hodnocení z předmětu a dále případně zadat text s průběhem obhajoby daného předmětu.

Role KATEDRA a ZAPISOVATEL STÁTNIC smí vložit hodnocení pouze pro předměty spadající pod katedru spjatou s danou rolí uživatele. Role TAJEMNÍk FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA může zapisovat známku ze všech předmětů vyučovaných na dané fakultě.

Dále, aby bylo možné dané hodnocení z předmětu vložit/změnit, nesmí mít student daný akademický rok, ve kterém si státnicový předmět zapsal, již uzavřený. Pokud má student daný akad. rok již uzavřený, smí provádět vložení/změnu hodnocení již jen vyšší role než KATEDRA nebo ZAPISOVATEL STÁTNIC.

Poslední formulář na této záložce slouží k vložení celkového výsledku ze státnicových předmětů.

Závěr. zkoušky / Rozprava

Obrázek 383. Závěr. zkoušky / Rozprava. 

Celková klasifikace

Třetí záložkou je záložka 'Celková klasifikace'. Záložka obsahuje jeden formulář.

Tento formulář slouží k vložení klasifikace státní závěrečné zkoušky.

Při výběru komise v tomto formuláři vidí role KATEDRA,ZAPISOVATEL STÁTNIC, TAJEMNÍK FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA jen ty komise, které založil uživatel sám nebo jiný uživatel spjatý se stejným pracovištěm (tedy např. další osoba s rolí KATEDRA na stejné katedře).

Dále jsou na této záložce zobrazeny základní informace o studentovi. Na této záložce si lze také vygenerovat PDF dokument 'Zápis o státní závěrečné zkoušce' a to ve formátu A4 nebo A3.

Na této záložce lze také stáhnout ostatní soubory spjaté s kvalifikační prací zvoleného studenta (el. podobu. kv. práce a posudky vedoucího a oponenta).

Celková klasifikace

Obrázek 384. Celková klasifikace.