Vypisování termínů — Doplňující nápověda

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Časoprostorový zámek

Základní údaje každého termínu jsou DATUM, ČAS, MÍSTO konání a určení předmětu. Kromě těchto údajů má termín ještě řadu dalších náležitostí, jako jsou přiřazený vyučující, typ termínu, limity, mezní datum a čas pro zápis či odepsání atd. Obecně některé z těchto údajů spadají pod tzv. časoprostorový zámek. Toto označení neznamená nic jiného, než že od okamžiku, kdy je na termínu přihlášen alespoň jediný student, už tyto údaje nelze změnit. A pokud ano, tak pouze směrem od více restriktivního nastavení k méně restriktivnímu.

V praxi toto například znamená, že pokud bude na termínu přihlášeno 5 studentů, nelze již vůbec změnit místo konání termínu, a nelze nastavit limity na nižší počet studentů, nežli je právě přihlášeno (5). Lze ale třeba limit navýšit, lze posunout čas konce konání termínu (nesmí však kolidovat s jinou akcí v dané učebně v daném čase) apod. Konkrétní možnosti a vazba na časoprostorový zámek jsou uvedeny v popisu položek nastavení termínu v následující kapitole.

Časoprostorový zámek je ochrana před tím, aby se studentům bez jejich vědomí nezměnily parametry termínu, s kterými již počítají.

Časoprostorový zámek u termínů lze částečně nebo plně omezit pomocí parametru TERM_ZMENA_CASOPROSTOROV_UDAJU, viz nápověda k parametru - tuto možnost však nedoporučujeme. Je třeba si uvědomit, že změna data, času nebo místa konání termínu se nemusí ke studentovi, který se již na termín zapsal, dostat. Zaslaný email studentovi o těchto změnách neznamená, že student tento email (včas) četl.

Předmět — skupina — termín

V nejjednodušším případě umožňuje IS/STAG uživateli vypsat jednoduchý zkouškový termín, určený pouze pro studenty jediného předmětu.

Umožňuje také vypsat skupinový termín, na který se mohou zapsat studenti více předmětů, které vyučuje tentýž, nebo i různí vyučující.

Z historických důvodů je skupina omezena na 3 předměty. Pokud je skupina již plná (tedy obsahuje 3 předměty), není možné do ní přidat další předmět — ikona této operace je neaktivní, šedá. Lze ale vždy přidat celou další skupinu. Počet skupin v rámci jednoho termínu není nijak omezen.

Existence skupin umožňuje vyučujícím vypsat termín pro více svých předmětů současně, nebo vypsat termín souvisejících předmětů společně se svými kolegy. Umožňuje také zadat přesněji limit počtu studentů na jednotlivých předmětech termínu, či limit studentů jednoho vyučujícího.

Limity obsazení

Při výpisu termínu může vyučující omezit počet studentů, kteří se budou moci na vypisovaný termín přihlásit. Omezit lze počet studentů na daném předmětu na termínu, na dané skupině předmětů a na celém termínu. V případě skupinového termínu více vyučujících lze takto jednoduše nastavit například celkový maximální počet studentů na předmětech daného vyučujícího (limit skupiny předmětů, které jsou všechny zkoušeny jedním vyučujícím) nebo celkový limit termínu daný omezenou kapacitou místnosti.

Varování

Systém nijak nekontroluje, zda jsou dodrženy součty limitů jednotlivých předmětů či skupin!

Nutné splněné prerekvizity

Nastavením parametru PODMINENY_TERMIN (nastavuje správce is/stag — lze na úroveň katedry, pak platí pro všechny předměty katedry) lze povolit zápis na termín pouze pokud má student již splněny všechny podmiňující předměty.

Typ blokace, platnost, mazání

Aplikace umožňuje vypsat termín formou blokace místnosti — volbou hodnoty blokace místnosti ve výběru Platnost v zadávacím či změnovém formuláři. Tento typ termínu pouze blokuje na danou dobu určenou místnost, ale studenti se na něj nemohou přihlásit (a ani jej ve své aplikaci pro zápis na termíny nevidí). Typicky se tento typ termínu používá například v situaci, kdy po písemné části zkoušky (na kterou si vyučující vypíše termín s normální platností a který proběhne například ráno) následuje ústní zkouška v čase, který na písemnou část přímo nenavazuje (například odpoledne). Pak vyučující již nechce, aby se na tuto odpolední část studenti přihlašovali zvlášť, a informuje je o místě a čase jejího konání sám. Formou blokace si ale místnost k tomuto účelu na potřebnou dobu zarezervuje.

Termín je možné nenávratně smazat, pokud na něj zatím není přihlášen žádný student. Pokud již je na termínu někdo přihlášen, není možné jej smazat, ale lze jeho platnost nastavit na hodnotu zrušený. Toto nastavení znemožní zapsat se na termín dalším studentům, ale povolí těm, kteří jsou již přihlášeni, se odepsat a jsou na tento zrušený termín upozorněni. Pozor! Toto upozornění má pouze pasivní formu, studentům je v jejich aplikaci pro přihlašování na termín zobrazen výčet zrušených termínů, na které jsou stále přihlášeni s upozorněním, ať se odhlásí. Vyučující může využít portletu pro odeslání e-mailu studentům zapsaným na termínu a v případě zrušení termínu je upozornit sám.

Zrušený termín okamžitě přestává blokovat místnost! Můžete se sice pokusit zrušený termín kdykoliv znovu převést do stavu platný (i pokud jsou na něm stále zapsáni studenti), ale pokud stihne do uvedené místnosti někdo mezitím umístit jiný termín nebo akci, termín se obnovit již nepodaří! Změnit typ termínu z platného či zrušeného na blokaci a zpět je možné, pouze pokud na něm není nikdo přihlášen.

Princip práce s aplikací

V případě výpisu samostatného termínu je zadání v podstatě jednoduché. Pokud má být vypsán termín skupinový, postup je takový, že uživatel nejprve vypíše opět samostatný termín a pak k němu přidává postupně další předměty — buď formou přidání předmětů do stejné skupiny, nebo přidáním celé nové skupiny předmětů. Zajímavou možností, jak vypsat jednoduchý i skupinový termín, je kopie již existujícího termínu — samozřejmě s doplněním a změnou příslušných časoprostorových údajů. Při kopírování i zakládání nových termínů systém kontroluje časové a prostorové údaje tak, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinou akcí konanou v dané době v dané učebně. Takovou akcí může být rozvrhová akce, jiný zkouškový termín, blokace místnosti nebo jednorázová akce.

Samotné vypisování, modifikaci nebo doplnění údajů při kopírování termínu (skupiny), provádí uživatel prostřednictvím portletu Vypsání termínu zkoušky, zápočtů — tento portlet má vlastní záhlaví, které se vždy změní podle aktuální operace, kterou pomocí něj uživatel provádí. V základním stavu je zobrazen formulář pro první krok zadání nového samostatného termínu. V případě volby nějaké operace nad již vypsaným termínem či skupinou, zobrazí tento portlet příslušné záhlaví a odpovídající formulář. Po uložení změn se celá stránka portálu překreslí podle nového aktuálního stavu. Volbu operace provede uživatel kliknutím na příslušnou ikonu nebo odkaz u zvoleného termínu v portletu Filtr termínů.

Řešení kolizí

Při vkládání nového termínu, úpravě existujícího termínu nebo kopírování — tedy ve všech případech, kdy uživatel zadává či modifikuje některý z časoprostorových údajů (datum a/nebo čas a/nebo místo konání termínu) — může dojít ke kolizi s jiným termínem nebo akcí, které mají v daném čase již probíhat v dané místnosti. V případě jakékoliv kolize je vždy vypsán údaj o kolidujících akcích a nabídnut seznam odkazů na místnosti v požadované budově, které jsou v požadované době neobsazené. Rovněž je uvedena kapacita místností a informace, zda se nachází ve společném fondu. Kliknutím na odkaz místnosti provede uživatel vložení označení místnosti do pole Místnost a může odeslat formulář opět ke zpracování. Není-li seznam místností zobrazen, není v požadované době v dané budově k dispozici žádná volná místnost.

Za kolizi termínu a rozvrhové akce není považován případ, kdy je termín vypisován (ať už plně nebo jen částečně) do časoprostorového okna rozvrhové akce a zkoušející termínu a vyučující rozvrhové akce jsou tatáž osoba. Vyučující si tedy může vypsat zkouškový termín i do doby a místa konání své rozvrhové akce - typickým příkladem je tedy možnost si vypsat termín např. již do posledního cvičení nebo přednášky v semestru. Pokud je vypisován skupinový termín (tj. termín obsahující více předmětů), je v takovém pořípadě potřeba, aby alespoň jeden ze zkoušejících byl zároveň vyučujícím dané rozvrhové akce, do které bude skupinový termín zasahovat.

Formát data a času

Datové položky formulářů v aplikaci předpokládají formát: DD.MM.RRRR — tedy den a měsíc zadaný dvojciferně, rok čtyřciferně. Přijmou ale i formát D.M.RRRR (den a měsíc jednociferně). Jako dělící znak je očekávána tečka, formuláře však umožní i zadání čárky či dvojtečky (provedou opravu na tečku).

Časové položky předpokládají formát H:M, HH:MM, H:MM nebo HH:M. Zpracují i formát bez dělící dvojtečky, pak se předpokládá, že uživatel zadal pouze celé hodiny. Opět je možné zadat místo dvojtečky i znaky čárka nebo tečka (je provedena oprava).

Právo upravovat termín

Právo modifikovat či smazat již existující termín má:

  • Uživatel, který termín vypsal:  jak v případě samotného vyučujícího, tak v případě uživatele s identitou (rolí) katedra — např. sekretářka katedry. Tedy vlastník termínu.

  • Uživatel s rolí katedra: má právo editace všech termínů předmětu dané katedry — nezávisle na jejich vlastníkovi (tomu, kdo je vypsal).

Ostatní uživatelé nemohou již existující vypsaný termín modifikovat. Ikonu této operace mají neaktivní, šedou.

Právo odesílat e-mail studentům

Právo odeslat e-mail studentům na termínu má:

  • Uživatel, který termín vypsal:  jak v případě samotného vyučujícího, tak v případě uživatele s identitou (rolí) katedra — např. sekretářka katedry. Tedy vlastník termínu.

  • Uživatel s rolí katedra:  má právo obesílat studenty zapsané na všech termínech dané katedry — nezávisle na jejich vlastníkovi (na tom, kdo je vypsal).

  • Uživatel, který je u termínu uveden jako zkoušející: jak v případě, že termín sám vypsal, tak v případě, že byl u termínu uveden jako zkoušející jiným uživatelem (např. sekretářkou katedry).

Ostatní uživatelé nemohou zobrazit formulář pro odeslání e-mailu studentům přihlášeným na termín. Ikonu této operace mají neaktivní, šedou. Pro odeslání e-mailu je také nutné mít v IS/STAG vyplněnou svoji e-mailovou adresu. Není-li uvedena, systém neumožní e-mail odeslat. E-mailovou adresu může v IS/STAG nastavit sekretářka katedry ve formuláři Seznam osob (OS0010) Windows klienta IS/STAG.