Seznam osob (OS0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Popis

Zápis učitelů do seznamu osob.

Ovládání

Formulář obsahuje jeden blok Učitelé, ve kterém můžeme zakládat, vybírat, měnit i mazat záznamy.

Přístup k jednotlivým záznamům

Pokud není vyplněna položka PRACOVIŠTĚ, pak mají k záznamu přístup všichni uživatelé. Pokud je tato položka vyplněna, pak záznam může měnit pouze sekretářka katedry (pokud se jedná o vyučujícího) resp. uživatel ze shodné fakulty (pokud je pracovištěm fakulta). Pokud je tato podmínka porušena již při vkládádní záznamu (tj. pokouší-li se například tajemník fakulty založit vyučujícího na nějaké katedře), pak dojde k chybě Záznam takto nelze vytvořit nebo modifikovat, nebyl by přístupný žádnému uživateli

Další pracoviště je možné vyplňovat jen, pokud je vyplněné Hlavní pracoviště. Přidat učiteli Další pracoviště může pouze uživatel ze shodného pracoviště s Hlavním pracovištěm.

Položka rodné číslo se ve formuláři zobrazuje chráněná, tj. místo čísel se zobrazují hvězdičky. Protože do systému se mohou vkládat osoby, u kterých není z různých důvodů známé rodné číslo, datum narození nebo obojí a zároveň je kontrolována jedinečnost rodného čísla, může se záznam o osobě vložit různými způsoby:

 1. známe rodné číslo (ideální případ) - vyplníme pouze rodné číslo; datum narození a pohlaví se odvodí automaticky

 2. neznáme rodné číslo, známe datum narození - vyplníme datum narození a pohlaví; jedinečné ovšem pseudorodné číslo se vygeneruje automaticky

 3. neznáme rodné číslo, datum narození - vyplníme pohlaví; datum narození a pseudorodné číslo se doplní automaticky

 4. nevyplníme ani rodné číslo ani datum narození, doplní se automaticky datum narození 8.9.1999 a tomu odpovídající pseudorodné číslo

Při opravě rodného čísla se automaticky opraví i datum narození. Při opravě data narození musíme rodné číslo buď opravit sami současně s touto opravou nebo se automaticky vygeneruje pseudorodné číslo odpovídající novému datu narození.

Způsob generování pseudorodného čísla

K datumu narození se automaticky dogeneruje zbytek rodného čísla stejným způsobem jako v případě generování pseudorodných kódů studentů-cizinců. Popis je na Rodná čísla cizincu (SIMS) V případě, že není vyplněné ani datum narození, doplní se automaticky datum 8.9.1999. Pro generování rodného čísla musí být nastaven parametr STAGu REGPRO (první 2 znaky kódu školy z číselníku REGPRO).

Upozornění na existující osoby téhož příjmení při vkládání nových záznamů

Protože neexistuje povinnost zadat skutečné rodné číslo osoby, nelze zajistit, aby každá fyzická osoba byla v číselníku uvedena pouze jednou. Proto systém pracuje tak, že při vkládání nové osoby se po zadání příjmení a přechodu na další položku zobrazí seznam lidí, kteří mají stejné příjmení jako aktuálně vkládaná osoba. Uživatel se na základě zobrazených údajů rozhodne, buď:

 1. že vkládaná osoba v systému skutečně ještě neexistuje a kliknutím na Chci pokračovat ve vkládání nové osoby pokračuje ve vkládání

 2. nebo že vkládaná osoba v systému už je (může být vedena i pod jiným pracovištěm) a kliknutím na Ukončit, osoba už je v číselníku vložená vkládání zrušíte

Každá fyzická osoba musí být v seznamu osob uvedena pouze jednou!!!

Položka Uživ. jméno se použije pro vytvoření "učitelského" uživatelského konta pro přístup do STAGu. Při přihlašování do STAGu nejsou rozlišována velká a malá písmena, je tedy jedno, píšete-li při přihlašování uživatelské jméno novak nebo NOVAK. Heslo se generuje dle stejných pravidel jako u studentů, tj. heslem je písmeno x následované rodným číslem (deseti číslicemi bez mezer a lomítka)

Sloučení dvou osob

Pokud byl jeden člověk do systému zadán vícekrát, je možné tyto osoby sloučit. Když ve formuláři OS0010 vstoupíme na nějakou osobu a ve spodní části formuláře v záložce "Osoby se shodnými znaky" se zobrazí nějaká osoba, znamená to, že k té nahoře vybrané osobě existuje další, která má shodné znaky (shodné jméno, shodné příjmení, shodné datum narození a shodné pohlaví). Když uživatel uzná, že se jedná o stejnou osobu, potom klikne na tlačítko "Sloučit" a v systému se obě osoby sloučí v jednu. Zůstane ta, která je zobrazena v horní části. Na tuto osobu se z té druhé rušené převedou všechny odkazy (např. když ta rušená osoba vedla nějakou diplomovou práci, tak se vedení této DP převede na tuto novou osobu). U osoby se shodnými znaky nezáleží na tom, na jakém je pracovišti, ani na shodných titulech. Pokud by se v systému vyskytla stejná osoba, která bude mít jiný datum narození, potom se v záložce "Osoby se shodnými znaky" nezobrazí. Pokud bychom ji chtěli přiřadit, potom je nutné opravit datum narození a případně i pohlaví.

Slučování osob se řídí dvěma pravidly:

 1. "výsledná" osoba by měla být ta, která je zaměstnanec, nikoliv externista. Pokud jsou obě osoby zaměstnanci nebo obě externisté, je na uživateli, kterou zvolí.

 2. osoba, která se sloučí (tedy zmizí), nesmí mít uživatelské konto, tj. ve formuláři nesmí mít username.

Poznámky

Vazba na personalistiku - pouze pro ZČU

Vazba mezi personalistikou (CRO) a IS/STAG je indikována vyplněním položky os.číslo.

 • tj. tuto položku není možné ve formuláři měnit, pokud je vyplněná, není možné měnit osobní údaje

 • položky platnost a zaměstnanec (externista) je možné měnit zcela bez omezení, z personalistiky (CRO) nebudou nikdy nijak automaticky modifikovány

 • pokud dojde v personalistice (CRO) k ukončení pracovního poměru, pak se vždy vymaže os. číslo a pokud:

  • půjde o standardního zaměstnance, pak se ho v IS/STAG pokusíme komplet smazat, pokud se to z libovolného důvodu nepovede, pak se nastaví jeho platnost na 'N' a smaže se uživatel (zruší se přístup do IS/STAG)

  • půjde o externistu, pak se nic dalšího neprovede

Význam položek:

 • os. číslo - identifikuje existenci vazby na personalistiku (CRO)

 • platnost - katedra pomocí ní nastavuje, zda se má osoba nabízet v seznamech osob v ostatních formulářích a na webu (např. při zadávání VŠKP v seznamu pro výběr vedoucího VŠKP, při zadávání předmětu pro výběr garanta předmětu apod.)

 • externista - katedra nastaví, pokud chce z nějakého důvodu zablokovat smazání po ukončení prac poměru (např. protože za další měsíc tento zaměstnanec opět nastoupí)

Přístup
 • Administrátor

 • Katedra

 • Prorektor

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka