Vypisování termínů — Položky formulářů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

1.Zadání katedry a předmětu.

Formulář je zobrazen při těchto akcích:

 • Vložení nového samostatného termínu. 

 • Přidání nového předmětu do existující skupiny. 

 • Přidání předmětu do nové skupiny na již existujícím termínu. 

Pozor na překlepy! Všechna pole tohoto formuláře jsou základní a NELZE je již po odeslání pro daný termín ZMĚNIT! Pokud zadáte některé z polí špatně, odešlete formulář a zadané údaje přesto úspěšně projdou kontrolou, ukončete následující krok zadávání. Termín nebude založen a můžete jej založit znovu se správnými údaji.

Pole formuláře:

 • Katedra.  (povinný údaj)

  • Předvyplněna katedra aktuálně přihlášeného uživatele.

  • Pole je vybaveno dohledávačem hodnot, který hledá mezi zkratkami pracovišť.

 • Předmět.  (povinný údaj)

  • Předvyplněna obecná maska %.

  • Pole je vybaveno dohledávačem hodnot, který zohledňuje také aktuální zadání v poli Katedra a hledá mezi názvy a zkratkami předmětů. Vyhledá i dle neúplného slovního názvu předmětu.

  • Kontrola existence zadaného předmětu.

 • Akademický rok. (povinný údaj)

  • Předvyplněn aktuální akademický rok.

  • K dispozici je rovněž možnost zadat příští a minulý akademický rok. Tato možnost se může hodit pro výpis termínu v blízkosti přelomu akademických roků. Je však nutné, aby rovněž v tomto roce již existovala příslušná varianta předmětu.

Formulář lze ukončit a portlet vrátit do základního stavu kliknutím na tlačítko Zrušit editaci/zadávání termínu (je-li tlačítko k dispozici). Kliknutím na tlačítko Další krok zadání uživatel pokračuje v dokončení operace.

2. Dokončení zadání nebo úprava již existujícího termínu

Formulář je zobrazen při těchto akcích:

 • Vložení nového samostatného termínu. dokončení zadání

 • Přidání předmětu do existující skupiny. dokončení zadání

 • Přidání předmětu do nové skupiny na již existujícím termínu. dokončení zadání

 • Editace samostatného termínu nebo předmětu ve skupině předmětů. 

 • Kopie samostatného termínu. 

Pole formuláře — část Údaje o termínu:

 • Datum.  (povinný údaj)

  • Pole je vybaveno příručním kalendářem.

  • Je-li zadán formálně neplatný nebo prošlý datum, aplikace na to upozorní a doplní automaticky aktuální datum a čas.

  • Parametrem TERMINY_MAX_DATUM (nastavuje správce is/stag) může být omezeno datum, pro které lze vypsat termín zkoušky. Může být nastaveno, aby se neblokovaly místnosti mnoho let dopředu..

  • ČP-zámek: Pole nelze měnit, je-li na termínu již někdo zapsán. Na některých školách, fakultách nebo katedrách může být toto omezení neaktivní, tj. položka půjde změnit i v případě, že je na termínu již někdo zapsán (pozn. pro administrátory - jedná se o parametr TERM_ZMENA_CASOPROSTOROV_UDAJU).

 • Od.  (povinný údaj)

  • Kontrola, zda časově předchází položce Do

  • ČP-zámek: Pole nelze měnit, je-li na termínu již někdo zapsán. Na některých školách, fakultách nebo katedrách může být toto omezení neaktivní, tj. položka půjde změnit i v případě, že je na termínu již někdo zapsán (pozn. pro administrátory - jedná se o parametr TERM_ZMENA_CASOPROSTOROV_UDAJU).

 • Do.  (povinný údaj)

  • Kontrola, zda časově následuje položku Od

 • +. 

  • Možnost vypsat spolu s termínem ještě libovolné množství souběžných termínů, které budou ve stejné místnosti, budou mít stejné nastavení a budou se lišit jen začátkem a koncem konání termínu.

  • Tato možnost je tu pouze pro případy, kdy je vypisován NOVÝ SAMOSTATNÝ TERMÍN. Nelze tuto funkcionalitu použít pro případy, kdy je termín vypisován do skupiny společně zkoušených termínů.

  • Pokud je u souběžně vypisovaného termínu potřeba měnit i další parametry vyjma data a času začátku termnínu a čas konce termínu, pak NELZE tento způsob použít a je potřebna vypsat takovýto termín např. pomocí úpravy kopie již vypsaného termínu.

  • Pokud jsou zadány položky 'Mezní dat/čas zápisu','Mezní dat/čas odzápisu','Zápis povolen od (dat/čas)' pak jsou u souběžně vypisovaných termínů hodnoty těchto položek dopočítány dle rozdílu začátku hlavního termínu a začátku souběžně vypisovaného termínu.

 • Místnost.  (povinný údaj)

  • Pole je vybaveno dohledávačem.

  • V závorce je uvedena kapacita místnosti — údaj není považován za limitující.

  • Kontrola, zda zadaná místnost v databázi existuje a není v dané době obsazena.

  • ČP-zámek: Pole nelze měnit, je-li na termínu již někdo zapsán.Na některých školách, fakultách nebo katedrách může být toto omezení neaktivní, tj. položka půjde změnit i v případě, že je na termínu již někdo zapsán (pozn. pro administrátory - jedná se o parametr TERM_ZMENA_CASOPROSTOROV_UDAJU).

Pole formuláře — část Společné limity:

 • Celkový limit termínu: 

  • ČP-zámek: Je- li uveden, systém kontroluje, aby nastavený limit nebyl nižší, nežli součet všech aktuálně přihlášených studentů na celém termínu.

 • Celkový limit skupiny. 

  • ČP-zámek: Je- li uveden, systém kontroluje, aby nastavený limit nebyl nižší, nežli součet všech aktuálně přihlášených studentů na celé skupině předmětů v rámci daného termínu.

Pole formuláře — část vázaná na předmět:

 • Zkoušející.  (povinný výběr)

  • Pokud pracuje přihlášený uživatel pod rolí katedra, má možnost vložit jméno jakéhokoliv vyučujícího — i vyučujícího z cizí katedry, nebo vyučujícího, který předmět neučí. Pokud pracuje uživatel pod identitou vyučujícího (svou vlastní), pole je automaticky vyplněno jeho jménem a není možné jej změnit.

  • Pole je vybaveno dohledávačem.

  • Kontrola, zda zadaný vyučující v IS/STAG existuje.

 • Jen pro studenty na RA zkoušejícího.  (zaškrtávací pole)

  • V případě zaškrtnutí této volby bude termín přístupný pouze studentům, kteří jsou zapsáni na některé z rozvrhových akcí zkoušejícího (tj. studentům z rozvrh. akcí zkoušeného předmětu, u kterých je zkoušející termínu veden jako vyučující rozvrhové akce).

  • Tuto volbu lze případně kombinovat s možnostmi ve výběru 'Zápis na termín'.

 • Typ termínu. (povinný údaj)

  • ČP-zámek: Pole nelze měnit, je-li na termínu již někdo zapsán.

 • Podmíněný typ termínu. 

  • Pole se zobrazuje jen v případě, že existuje možnost výběru více typů termínů v jedné skupině typů termínů.

  • Jde o možnost zvolit typ termínu, jehož úspěšné absolvování bude podmínkou pro možnost zápisu na právě vypisovaný/editovaný termín. Úspěšné absolvování podmíněného termínu (zde zvoleného typu) zadává zkoušející/sekretářka katedry v aplikaci pro udělování hodnocení studentům skrze termíny (nejde o udělení hodnocení z předmětu, pouze o nastavení příznaku o úspěšném splnění podmiňujícího termínu). Jako podmíněný typ termínu lze zvolit typ termínu ze stejné skupiny typů termínů, avšak nelze zvolit stejný typ podmíněného termínu jako je typ vypisovaného termínu.

  • Příklad: U předmětu lze vypsat typ termínu Písemná zkouška a Ústní zkouška. Zkoušející potřebuje, aby se na termín typu Ústní zkouška zapisovali jen studenti, kteří již úspěšně absolvovali nějaký typ termínu Písemná zkouška. Toho dosáhne tak, že při vypisování termínu/termínů typu Ústní zkouška zvolí jako podminující typ termínu typ Písemná zkouška. Příznak o úspěšném absolvování termínu typu Písemná zkouška nastaví zkoušející každému konkrétnímu studentovi v aplikaci pro udělování hodnoceni skrze termíny a to přes konkrétní termín typu Písemná zkouška (možnost nastavení tohoto příznaku u studentů na termínu typu Písemná zkouška se v aplikaci pro udělování hodnoceni skrze termíny objeví jen v případě, že byl již vypsán alespoň jeden termín typu Ústní zkouška, u kterého byl jako podmiňující typ termínu nastaven typ termínu Písemná zkouška).

  • ČP-zámek: Je-li na termínu již někdo zapsán, lze podmíněnost termínu již pouze odstranit.

 • Semestr.  (povinný výběr)

  • Pole udává, zda se na termín mohou zapsat pouze studenti, kteří měli předmět zapsán v letním / zimním semestru, nebo zda na semestru, v kterém předmět studovali, nezáleží.

  • ČP-zámek: Lze změnit u termínu, na němž je již někdo zapsán, pouze jednosměrně — z nastavení LS či ZS na nastavení LS i ZS. Tedy směrem k méně restriktivnímu nastavení. Pozor! Nelze už zpětně nastavit, dokud je někdo přihlášen!

 • Platnost.  (povinný výběr)

  • ČP-zámek: U termínu, na němž již je někdo zapsán, lze změnit z Platný na Zrušený a naopak. Nelze změnit na Blokace. Podrobný popis v části Časoprostorový zámek.

 • Limit. 

  • Je-li upravován, kontrola, zda je větší nebo roven aktuálnímu počtu přihlášených studentů.

  • Nula nebo nezadán znamená bez limitu.

 • Zápis na termín. 

  • Výběr, zda se na termín přihlašují všichni studenti (předvyplněno), pouze studenti na opravný pokus (>1) nebo jen studenti hlásící se poprvé, podruhé nebo potřetí.

  • ČP-zámek: Lze změnit u termínu, na němž je již někdo zapsán pouze jednosměrně — z jakéhokoliv nastavení na všechny studenty. Tedy směrem k méně restriktivnímu nastavení. Pozor! Nelze už zpětně nastavit, dokud je někdo přihlášen!

 • Přihlášení i bez splněného zápočtu před zkouškou. 

  • Možnost určit si pro termín, zda se na něj budou moci přihlašovat jen studenti, kteří mají splněný zápočet před zkouškou.

  • ČP-zámek: Pokud je na termínu již někdo přihlášen, nelze již tuto volbu odzaškrtnout, tj. omezit takto dodatečně termín jen pro studenty se splněným zápočtem před zkouškou. Naopak zrušit omezení termínu pro zápis jen studentů se splněným zápočtem před zkouškou, tj. dodatečně zaškrtnout tuto volbu, lze kdykoliv. Změna je tedy (při již přihlášených studentech na termínu) možná pouze směrem k méně restriktivnímu nastavení. Pozor! Nelze už zpětně přenastavit, pokud je někdo přihlášen!

  • Zda je tato volba ve formuláři pro vypisování termínu automaticky předzaškrtnutá či nikoliv se řídí nastavením parametru PRIHLASENI_BEZ_ZP.

 • Přihlášení i bez splněných podmiňujících předmětů. 

  • Možnost určit si pro termín, zda se na něj budou moci přihlašovat jen studenti, kteří mají splněné všechny podmiňující předměty (prerekvizity) pro předmět termínu (pokud předmět termínu má takovéto podm. předm. definované).

  • ČP-zámek: Pokud je na termínu již někdo přihlášen, nelze již tuto volbu odzaškrtnout, tj. omezit takto dodatečně termín jen pro studenty se splněnými podmiňujícími předměty. Naopak zrušit omezení termínu pro zápis jen studentů se splněnými podmiňujícími předměty, tj. dodatečně zaškrtnout tuto volbu, lze kdykoliv. Změna je tedy (při již přihlášených studentech na termínu) možná pouze směrem k méně restriktivnímu nastavení. Pozor! Nelze už zpětně přenastavit, pokud je někdo přihlášen!

  • Zda je tato volba ve formuláři pro vypisování termínu automaticky předzaškrtnutá či nikoliv se řídí nastavením parametru PODMINENY_TERMIN.

 • Poznámka. 

  • Umožňuje zadat upřesňující informace, je zobrazena studentům v jejich aplikaci pro zápis na termíny. Maximálně 2000 znaků.

 • Mezní datum a čas pro zápis na termín.  (povinný údaj)

  • Položka slouží k případné možnosti stanovit mezní datum do kdy se může student přihlásit na zkouškový termín.

   Pro administrátory:

   Pro zpřístupnění této položky ve formláři je potřeba mít nastavenu trojici parametrů

   • TERM_BLOK_PRIHLASENI_MIN

   • TERM_BLOK_PRIHLASENI_DEFAULT

   • TERM_BLOK_PRIHLASENI_MAX

   Hodnoty _MIN a _MAX vždy určují horní a dolní mantinel, ve kterém se pak může vyučující oproti datu a času začátku konání termínu "pohybovat" při nastavování položky pro 'Mezní dat/čas zápisu' a _DEFAULT je hodnota pro výpočet data a času hodnoty pro automatické předvyplnění dané položky. _DEFAULT hodnota by tedy měla být vždy v rozmezí _MIN a _MAX.

   Pár příkladů použití:

   • Pokud si např. škola chce stanovit tuto blokaci napevno bez možnosti změny ze strany uživatele, který vypisuje termín, pak bude mít celá trojice parametrů stejnou hodnotu. Tedy pokud je např. na škole/fakultě/katedře natvrdo stanoveno, že přihlášení na termín je možné nejpozději 24 hodin před začátkem termínu a nechcete aby toto mohl uživatel vypisující termín změnit, pak do všech třech parametrů TERM_BLOK_PRIHLASENI_… nastavíte honotu 24

   • Pokud např. chcete aby přihlášení na termín bylo možné nejpozději 24 hodin před začátkem termínu, ale s tím, že uživatel vypisující termín si to může ještě více zpřísnit, třeba až na 72 hodin před začátkem termínu, pak nastavíte TERM_BLOK_PRIHLASENI_MIN = 24 , TERM_BLOK_PRIHLASENI_MAX = 72 a TERM_BLOK_PRIHLASENI_DEFAULT dáte třeba na 24. Uživateli vypisujícímu termín se po vyplnění data a času začátku konání termínu v položce 'Mezní dat/čas zápisu' automaticky vyplní datum a čas o 24 menší/starší než je začátek termínu a uživatel vypisující termín bude mít možnost toto změnit na datum a čas v mantinelech min. 24 a max. 72 hodin před začátkem konání termínu.

   • Pokud chcete uživateli, který vypisuje termín, dát jen možnost si 'Mezní dat/čas zápisu' volitelně vyplnit, pak si parametry nastavte TERM_BLOK_PRIHLASENI_MIN = 0 , dále nějak vysoko parametr TERM_BLOK_PRIHLASENI_MAX, třeba na 96 (tu horní hranici je dobré zadat nějak rozumně, ať tam pak vyučující nevyplní nějaký nesmyslný datum) a TERM_BLOK_PRIHLASENI_DEFAULT třeba na 0 nebo školou doporučených třeba 24 hodin nebo podob.

   Nastavení těchto parametrů je v portále ukládáno do cache paměti. Pokud má být změna nastavení parametrů ihned platná i v portále (např. z důvodu otestování změny nastavení parametrů), pak po změně nastavení parametrů proveďte vymazání této portálové cache paměti a to v portále pod portálovým administrátorským kontem v záložkách 'Administrace' / 'STAG' a tlačítkem 'Vyčistit cache'.

 • Mezní datum a čas pro odepsání z termínu.  (povinný údaj)

  • Položka slouží k případné možnosti stanovit mezní datum do kdy se může student odhlásit ze zkouškového termínu.

   Pro administrátory:

   Pro zpřístupnění této položky ve formláři je potřeba mít nastavenu trojici parametrů

   • TERM_BLOK_ODHLASENI_MIN

   • TERM_BLOK_ODHLASENI_DEFAULT

   • TERM_BLOK_ODHLASENI_MAX

   Hodnoty _MIN a _MAX vždy určují horní a dolní mantinel, ve kterém se pak může vyučující oproti datu a času začátku konání termínu "pohybovat" při nastavování položky pro 'Mezní dat/čas odzápisu' a _DEFAULT je hodnota pro výpočet data a času hodnoty pro automatické předvyplnění dané položky. _DEFAULT hodnota by tedy měla být vždy v rozmezí _MIN a _MAX.

   Pár příkladů použití:

   • Pokud si např. škola chce stanovit tuto blokaci napevno bez možnosti změny ze strany uživatele, který vypisuje termín, pak bude mít celá trojice parametrů stejnou hodnotu. Tedy pokud je např. na škole/fakultě/katedře natvrdo stanoveno, že odhlášení z termínu je možné nejpozději 24 hodin před začátkem termínu a nechcete aby toto mohl uživatel vypisující termín změnit, pak do všech třech parametrů TERM_BLOK_ODHLASENI_… nastavíte honotu 24

   • Pokud např. chcete aby odhlášení z termínu bylo možné nejpozději 24 hodin před začátkem termínu, ale s tím, že uživatel vypisující termín si to může ještě více zpřísnit, třeba až na 72 hodin před začátkem termínu, pak nastavíte TERM_BLOK_ODHLASENI_MIN = 24 , TERM_BLOK_ODHLASENI_MAX = 72 a TERM_BLOK_ODHLASENI_DEFAULT dáte třeba na 24. Uživateli vypisujícímu termín se po vyplnění data a času začátku konání termínu v položce 'Mezní dat/čas odzápisu' automaticky vyplní datum a čas o 24 menší/starší než je začátek termínu a uživatel vypisující termín bude mít možnost toto změnit na datum a čas v mantinelech min. 24 a max. 72 hodin před začátkem konání termínu.

   • Pokud chcete uživateli, který vypisuje termín, dát jen možnost si 'Mezní dat/čas odzápisu' volitelně vyplnit, pak si parametry nastavte TERM_BLOK_ODHLASENI_MIN = 0 , dále nějak vysoko parametr TERM_BLOK_ODHLASENI_MAX, třeba na 96 (tu horní hranici je dobré zadat nějak rozumně, ať tam pak vyučující nevyplní nějaký nesmyslný datum) a TERM_BLOK_ODHLASENI_DEFAULT třeba na 0 nebo školou doporučených třeba 24 hodin nebo podob.

   Nastavení těchto parametrů je v portále ukládáno do cache paměti. Pokud má být změna nastavení parametrů ihned platná i v portále (např. z důvodu otestování změny nastavení parametrů), pak po změně nastavení parametrů proveďte vymazání této portálové cache paměti a to v portále pod portálovým administrátorským kontem v záložkách 'Administrace' / 'STAG' a tlačítkem 'Vyčistit cache'.

 • Datum a čas od kdy je povolen zápis na termín. 

  • Pole je vybaveno příručním kalendářem.

  • Kontrola, zda není časový údaj v kolizi s mezním datem pro zápis na termín.

 • Formulář pro přidání omezení pro přihlášení studentů.  Formulářem lze k termínu přidat omezení pro přihlášení studentů. Termín lze tímto způsobem omezit pouze pro zápis studentů vyhovujícím zadanému pravidlu. Omezení lze vztáhnout na:

  • Rozvrhovou akci předmětu

  • Fakultu studenta

  • Typ studia studenta

  • Formu studia studenta

  • Studijní program studenta

  • Studijní obor studenta

  • Kombinaci studenta

  • Místo studia studenta

  • Ročník od

  Ve fromuláří pro přidání omezení lze použít více různých voleb najednou. Pokud je použito více různých voleb, budou se moci na termín zapsat pouze studenti, kteří splňují všechny tyto volby. Např. pokud ve formuláři vyberete ve volbě Typ studia možnost Bakalářský a ve volbě Forma studia možnost Kombinovaná, pak po přidání takového omezení k termínu (tlačítko Přidat omezení) se na termín budou moci zapsat jen studenti předmětu, kteří mají bakalářský typ studia a zároveň kombinovanou formu studia.

  Pokud k termínu přidáte více omezení (tj. formulář/tlačítko pro přidání omezení použijete vícekrát), pak se na termín budou moci přihlásit studenti splňující alespoň jedno z přidaných omezení. Např. pokud pomocí formuláře přidáte omezení pro zápis studentů pouze z fakulty A , následně pomocí formuláře přidáte další omezení pro zápis studentů pouze z fakulty B, budou se moci na termín přihlásit jen studenti buďto z fakulty A nebo fakulty B.

  Pokud je omezení přidáváno dodatečně k již vypsanému termínu, na kterém jsou již zapsáni studenti a přidávanému omezení někteří z již zapsaných studentů nevyhovují, je editorovi termínu tato skutečnost zdělena. Seznam těchto studentů si editor termínu může zobrazit. Zapsaní studenti na termínu, kteří nevyhovují dodatečně přidávanému omezení zápisu k termínu, tedy NEJSOU z takového termínu systémem odhlášeni.

  V případě kopírování termínu do jiného akad. roku se případné omezení na zápis jen studentů z konkrétní rozvrhové akce (původního akad. roku) nekopíruje (ostatní případná omezení se kopírují). Omezení na RA je v takovém případě nutno přidat dodatečně a to z RA z nového akad. roku, pro který je termín kopírován.

Formulář lze ukončit a portlet vrátit do základního stavu kliknutím na tlačítko Zrušit zadávání/editaci (tlačítko je vždy k dispozici). Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat a uložit termín uživatel dokončí prováděnou operaci. V případě, že zadaný termín či změny projdou úspěšně kontrolou, obrazovka se překreslí, portlet se vrátí do základního stavu a ve filtru termínu se zobrazí nový aktuální seznam.