Vypisování termínů — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V případě výpisu samostatného termínu je zadání v podstatě jednoduché. Pokud má být vypsán termín skupinový, postup je takový, že uživatel nejprve vypíše samostatný termín a pak k němu přidává postupně další předměty — buď formou přidání předmětů do stejné skupiny, nebo přidáním celé nové skupiny předmětů. Zajímavou možností, jak vypsat jednoduchý i skupinový termín, je kopie již existujícího termínu — samozřejmě s doplněním a změnou příslušných časoprostorových údajů. Při kopírování i zakládání nových termínů systém kontroluje časové a prostorové údaje tak, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinou akcí konanou v dané době v dané učebně. Takovou akcí může být rozvrhová akce, jiný zkouškový termín, blokace místnosti nebo jednorázová akce.

Samotné vypisování, modifikaci nebo doplnění údajů při kopírování termínu (skupiny), provádí uživatel prostřednictvím portletu Vypsání termínu zkoušky, zápočtů — tento portlet má vlastní záhlaví, které se vždy změní podle aktuální operace, kterou pomocí něj uživatel provádí. V základním stavu je zobrazen formulář pro první krok zadání nového samostatného termínu. V případě volby nějaké operace nad již vypsaným termínem či skupinou, zobrazí tento portlet příslušné záhlaví a odpovídající formulář. Po uložení změn se celá stránka portálu překreslí podle nového aktuálního stavu. Volbu operace provede uživatel kliknutím na příslušnou ikonu nebo odkaz u zvoleného termínu v portletu Filtr termínů.

Kopie skupinového termínu

Formulář je zobrazen pouze při kopírování skupinového termínu a obsahuje část položek popsaných v předešlém odstavci. Dále může a nemusí (dle způsobu nastavení mezních časů pro zápis a odepsání) obsahovat výběr metody, kterou budou dopočteny jednotlivé zadané mezní časy pro zápis a odepsání studentů. Na ZČU je v současnosti toto nastavení pevné a popis těchto metod není pro zkouškové období relevantní. V režimu kopírování skupinového termínu zobrazuje portlet pod záhlavím rozklikávací oblast se zobrazením náležitostí kopírovaného skupinového termínu.

Při kopírování (samostatného i skupinového termínu) musí uživatel změnit (zadat nové) časoprostorové údaje — tedy datum a/nebo čas a/nebo místo konání termínu. Pokud uživatel alespoň jeden z uvedených údajů nezmění, dojde při pokusu o uložení termínu ke kolizi s originálem termínu. Rovněž dojde k oznámení kolize, pokud bude v zadaném čase a místnosti právě probíhat jiný termín či akce. V případě jakékoliv kolize je vypsán údaj o kolidujících akcích a nabídnut seznam místností v požadované budově, které jsou v dané době neobsazené. Rovněž jsou uvedeny kapacity místností. Není-li seznam místnosti zobrazen, není v požadované době v dané budově k dispozici žádná volná místnost.

Při kopírování nelze změnit předmět(y) termínu. Lze ale v případě potřeby následně některý z předmětů ze skupiny smazat a přidat jiný.

Odeslání e-mailu studentům na termínu

Formulář je zobrazen pod záhlavím portletu E-mail studentům na termínu. Uživatel jej vyvolá kliknutím na ikonu obálky u příslušného termínu v portletu Filtr termínů. Pokud není ikona obálky prokliknutelná, nemá uživatel právo e-mail odeslat. Ikona je rovněž neaktivní, pokud není zatím na termín nikdo přihlášen (není komu odeslat e-mail).

Právo odeslat e-mail studentům na termínu má:

 • Uživatel, který termín vypsal:  jak v případě samotného vyučujícího, tak v případě uživatele s identitou (rolí) katedra — např. sekretářka katedry. Tedy vlastník termínu.

 • Uživatel s rolí katedra:  má právo obesílat studenty zapsané na všech termínech dané katedry — nezávisle na jejich vlastníkovi (tom kdo je vypsal).

 • Uživatel, který je u termínu uveden jako zkoušející:  jak v případě, že termín sám vypsal, tak v případě, že byl u termínu uveden jako zkoušející jiným uživatelem (např. sekretářkou katedry).

Pole formuláře:

 • Od —  jak v případě uživatele s rolí katedra, tak v případě uživatele pracujícího pod svojí identitou, je odchozí adresa automaticky nastavena na adresu, kterou má daný přihlášený uživatel uvedenu v IS/STAG.

 • Komu —  automaticky doplněn seznam adres studentů na termínu. Pokud se jedná o skupinový termín, má uživatel možnost zaškrtnout i další předměty na společném termínu, jejichž studentům se má zpráva odeslat. Předměty, na jejichž termínech není nikdo přihlášen, nejsou zobrazeny.

 • Předmět. (povinná položka)

 • Text zprávy. (povinná položka)

Formulář je třeba odeslat tlačítkem, případně lze zadávání zrušit a vrátit portlet do původního stavu.

Filtr termínů

Formulář je zobrazen stále nad seznamem termínů v portletu Filtr termínů. Formulář slouží k omezení a upřesnění seznamu, ale umožní zobrazit i veškeré aktuálně vypsané termíny na celé škole najednou — a sice při nastavení všech textových polí na %. Tato operace se však nedoporučuje, výsledkem bude pravděpodobně rozsáhlý a ve výsledku nepoužitelný seznam termínů. Aplikace na tuto skutečnost při pokusu o zobrazení sama upozorní a vyžádá si potvrzení uživatele.

Pole formuláře — všechna textová pole akceptují i zástupný znak % (= vše):

 • Katedra. 

 • Předmět. 

 • Zkoušející: výběr všech vyučujících na škole

 • Prošlé: zobrazit i prošlé termíny (v opačném případě nejsou zobrazeny)

 • Pouze dnes vložené: zobrazit pouze dnes vložené termíny

Po nastavení polí filtru je třeba jej odeslat tlačítkem Zobrazit. Pokud zároveň provádíte v IS/STAG nějaké úpravy prostřednictvím windows klienta, je třeba pro aktualizaci obrazovky zobrazující portálovou stránku rovněž kliknout na tlačítko Zobrazit.

Kliknutím na tlačítko Legenda (v záhlaví seznamu vpravo) lze vyvolat malou příruční nápovědu se základní barevnou legendou a popisem zobrazených ikon.