Požadavky na rozvrh — Administrátorská příručka

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní princip je následující:

 • Cílem aplikace je umožnit pohodlné předávání požadavků na rozvrh ve směru vyučující -> rozvrháři.

 • Za vyučujícího může zadávat požadavky buď samotný vyučující a nebo sekretářka katedry či tajemník fakulty (uživatelské role KATEDRA a TAJEMNIK).

 • Rozvrháři vidí požadavky v aplikaci Editor rozvrhu IS/STAG (minimálně v rozšířené edici), kde jim tato aplikace pomáhá v dodržení těchto požadavků.

 • Je připraven i mechanismus schvalování "vyšší instancí" - vyučující mohou sice zadat libovolné požadavky, ale budou považovány nejprve za neschválené. Teprve role Fakulta nebo Schvalování rozvrhových podkladů může požadavky vyučujícího buď schválit a nebo zamítnout. Rozvrháři poté pracují pouze se schválenými požadavky.

Zadávají se následující typy požadavků:

 • požadavky na místnosti výuky. buď pro jednotlivé rozvrhové akce a/nebo pro celé předměty a typy akcí (například tedy pro přednášky předmětu XYZ)

 • obecné požadavky na předměty .  požadovaný počet rozvrhových akcí, požadovaný počet studentů na nich a požadované dělení na paralelky.

 • požadavky na čas učitele .  kdy učitel nemůže/nechce/preferuje učit, kdy má úřední hodiny.

Co a jak lze nastavit

S aplikací pracují uživatelé různých rolí, pracují s požadavky různých typů a mohou s nimi provádět různé akce. Údaje o tom, co za akce kdo a kdy může provádět, jsou uloženy v tabulce POZADAVKY_ROZVRH_PRAVA, nahrazující dřívější nastavení aplikace prostřednictvím parametrů STAGu. K nastavení těchto oprávnění slouží formulář Nastavení požadavků na rozvrh (SY0290) dostupný na záložce Systém.

Ve formuláři se nastavují následující položky:

 • Pracoviště. Zkratka pracoviště, pro které budou dané záznamy platit, odpovídá položce Fakulta v parametrech STAGu.

 • Semestr. Zimní nebo letní semestr

 • Rok. Rok, pro který budou požadavky nastavovány.

 • Role. Role, pro kterou jsou daná oprávnění nastavována

  • Vyučující. 

  • Katedra. 

  • Tajemník fakulty. 

  • Fakultní rozvrhář. 

  • Fakultní superrozvrhář. 

  • Univerzitní rozvrhář. 

  • Schvalování rozvrhových podkladů. 

 • Časové omezení. Hodnoty limitující platnost záznamů - pokud nejsou vyplněny, záznam má neomezenou platnost.

 • Požadavky. Typy požadavků, kterých se záznam týká. Pro snazší zadávání oprávnění lze uvést více požadavků najednou (vyberte hodnotu A), odpovídají-li stejným parametrům.

  • Nemohu učit. Požadavek na časový plán učitele.

  • Nechci učit. Požadavek na časový plán učitele.

  • Preferuji. Požadavek na časový plán učitele.

  • Konzultace. Konzultační hodiny - požadavek na časový plán učitele.

  • Poznámka. Poznámka k celkovému časovému plánu.

  • Předmět obecně. Obecné požadavky na předměty (počet akcí, studentů, dělení a poznámka k variantě předmětu).

  • Místnosti. Požadavky na místnosti (k celým předmětům a typům akcí).

 • Možnosti. Jaké akce lze s požadavky provádět a v jakém rozsahu.

  Akce:

  • Zadávání. 

  • Editace. 

  • Mazání. 

  • Schvalování. 

  Rozsah - odpovídá hodnotám z domény SOUBOR_PRAVA:

  • Vše. Uživatel může tuto akci provádět se všemi požadavky nezávisle na tom, kdo je jejich autorem.

  • Fakulta. Uživatel může tuto akci provádět s požadavky, jejichž autor je ze stejné fakulty. V případě požadavků na časový plán učitele se jedná o fakultu, na níž je daný učitel zaměstnán.

  • Katedra. Uživatel může tuto akci provádět s požadavky, jejichž autor je ze stejné katedry. V případě požadavků na časový plán učitele se jedná o katedru, na níž je daný učitel zaměstnán.

  • Nic. Uživatel nesmí provádět žádnou akci.

  • Vlastník. Uživatel může tuto akci provádět jen s požadavky, které sám zadal.

  • Vlastník, fakulta. Uživatel může tuto akci provádět jen s požadavky, které sám zadal, nebo s požadavky uživatele ze stejné fakulty.

  • Vlastník, katedra. Uživatel může tuto akci provádět jen s požadavky, které sám zadal, nebo s požadavky uživatele ze stejné katedry.

Když aplikace zjišťuje, jestli je daná akce s požadavkem povolená, prohledává tabulku hierarchicky odspoda, to znamená, že hledá záznamy odpovídající pracovišti na nejnižší úrovni (katedře), a pokud je nenajde, pokračuje na úrovni vyšší. Hledání může být ukončeno z následujících důvodů:

 • Byl nalezen záznam povolující hledanou akci odpovídající všem vstupním parametrům (uživatelská role, pracoviště, rok, semestr, typ požadavku a akce, kterou uživatel chce s požadavkem provádět).

 • Byl nalezen záznam odpovídající všem vstupním parametrům, který danou akci zakazuje - nabývá hodnoty Nic.

 • Žádný záznam, který by odpovídal vstupním parametrům, neexistuje.

Příklad nastavení

V následujících tabulkách je uveden příklad nastavení hodnot na základě dříve používaných parametrů. Parametr DEADLINE_ROZVRH udávající deadline pro rozvrháře nebyl nastaven, v tom případě mohli rozvrháři pracovat s požadavky neomezeně. Pracoviště FF si nepřeje používat požadavky typu 1 - nechci učit, a proto je v tabulce specificky zakáže.

Příklad - původní nastavení pomocí parametrů

Obrázek 234. Příklad - původní nastavení pomocí parametrů. 

Nastavení oprávnění pro univerzitu - tabulka

Obrázek 235. Nastavení oprávnění pro univerzitu - tabulka. 

Nastavení oprávnění pro pracoviště FF - tabulka

Obrázek 236. Nastavení oprávnění pro pracoviště FF - tabulka. 

Nastavení pro letní semestr je obdobné.

Parametry

Z dříve používaných parametrů aplikace používá už jen jediný:

ROZVRH_POZADAVKY_VYCH_ROK Obsahuje číslo označující měsíc v roce, od kterého se v aplikaci požadavky na rozvrh bude pro uživatele z dané fakulty přednastavovat již další akademický rok jako výchozí. Tj. je-li nastavení např. na 2 (únor), pak se bude až do konce ledna přednastavovat aktuální ak. rok (tj. je-li např. leden v akademickém roce 2014/2015, tak až do konce ledna se bude přednastavovat "2014/2015") a teprve od února se bude přednastavovat příští ak. rok. Není-li nastaveno, bere se jako výchozí hodnota "9" (tj. od září už se požadavky zadávají až na příští ak. rok). Poznámka: jako předěl akademických roků se pro účel tohoto parametru bere napevno vždy 1. září (tj. nebere se to dle kalendáře)