Požadavky na rozvrh — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Práci s aplikací (tedy zadávání svých požadavků na rozvrh příštího akademického roku) lze rozdělit do několika částí, které jsou podrobně popsány v této kapitole.

Časový plán

Prvním typem požadavků, který je umožněn zadat, je časový plán vyučujícího. Na stejnojmenné záložce portletu se zobrazí aplikace umožňující interaktivně zadat časový plán na každý semestr zvlášť:

Zadání časového plánu

Obrázek 220. Zadání časového plánu. 

Aplikace považuje veškeré položky a údaje zadané vyučujícím za tzv. neschválené a umožňuje katedrám/fakultám, aby údaje zadané vyučujícími prověřily a teprve ony mají možnost údaje schválit. Tento mechanismus nemusí být na dané škole využit, ale umožňuje katedrám projít požadavky učitelů a případné nevyhovující požadavky smazat, ostatní autorizovat (schválit). Rozvrháři poté mohou například (opět dle politiky školy) brát v úvahu pouze údaje, které jsou schválené. Více informací naleznete v kapitole o schvalování požadavků.

Časový plán — katedra

Role KatedraFakulta mají na této záložce více možností — ony mohou upravovat, schvalovat či zamítat časové plány všech svých vyučujících. Proto v horní části mají formulář pro vyhledání konkrétních vyučujících, mohou si dokonce hromadně exportovat časové plány všech vyhledaných učitelů do PDF. Mohou jednotlivě schvalovat/zamítat požadavky vyučujících.

Zadání časového plánu — katedra

Obrázek 221. Zadání časového plánu — katedra. 

Zadání časového plánu — katedra

Obrázek 222. Zadání časového plánu — katedra. 

Informace o předmětech

Aby měl učitel pokud možno všechny potřebné informace, má k dispozici informace o předmětu z minulých let, kde může vidět kde se akce dříve učila (a kde bylo požadováno), kteří vyučující učili, jak byla rozdělena cvičení a další informace. Aplikace také obsahuje funkci, která se pokouší odhadnout, kolik studentů si příští rok daný předmět zapíše.

Na záložce Předměty je nejprve třeba vybrat požadovaný předmět. Je možno měnit rok varianty a tím si prohlížet informace o předmětu i několik let zpátky. Dále je možno využít filtr, který pomůže při vyhledávání ve větším množství předmětů:

Výběr předmětu

Obrázek 223. Výběr předmětu. 

Po vybrání předmětu (kliknutím na jeho zkratku) se dole objeví výběr dalších záložek. Záložka Rozvrhové akce ukazuje seznam rozvrhových akcí vybrané varianty předmětu ve formě tabulky. Na záložce Vyučující jsou zobrazeni všichni vyučující uvedení u předmětu.

Záložka Informace obsahuje všechny podstatné informace o předmětu s důrazem na informace relevantní ke tvorbě rozvrhu. Tedy především délky jednotlivých typů akcí (přednášek, cvičení, seminářů), počty akcí (požadované a skutečné), počty studentů (požadované počty a průměrnou hodnotu plánu rozvrhových akcí). Dále zobrazuje seznamy místností, v jakých se dané typy akcí vyučovaly:

Informace o předmětu

Obrázek 224. Informace o předmětu. 

Na záložce Odhad počtu studentů se aplikace snaží pomoci odhadnout, kolik asi studentů si předmět zapíše v dalším akademickém roce. Tento odhad provádí na základě zjištění kolik studentů každého z oborů mělo předmět zapsáno a odhaduje se, kolik studentů bude tento obor studovat další rok. Jedná se skutečně o odhad založený mimo jiné na tom, že žádný ze studentů neukončí studium atd. Skutečný počet studentů bude pak obvykle menší než odhadovaný.

Informace o předmětu

Obrázek 225. Informace o předmětu. 

Požadavky na předměty

Druhým typem požadavků jsou požadavky na předměty — obecné požadavky k předmětu (počty rozvrhových akcí, počty studentů na akcích atd.) a požadavky na místnosti, kde se bude předmět vyučovat.

Rok varianty, na který chcete zadávat požadavky, se nastavuje společně pro celou aplikaci zcela v horní části portletu.

Požadavky k předmětu jsou dvojího druhu — obecné požadavky a požadavky na místa výuky (místnosti).

Obecné požadavky na předmět

Obecnými požadavky na předmět jsou:

  • Počet akcí. Udává počet akcí daného typu, který se má narozvrhovat

  • Dělení po (paralelky). Udává, po kolika hodinách se mají akce vyučovat (např. může být přednášení rozděleno na dvě přednášky po 2 hodinách). Pokud má mít například přednáška celkem 6 hodin týdně, ale má se přednášet 2x po 3 hodinách, musí být v položce Jednotek uvedeno 6 a v Dělení po hodnota 3.

  • Počet studentů. U cvičení a seminářů lze určit, pro kolik studentů mají být jednotlivé rozvrhové akce

  • Poznámka. K variantě předmětu lze zadat poznámku

Obecné požadavky na předmět

Obrázek 226. Obecné požadavky na předmět. 

Požadavky na místa výuky

Posledním typem požadavků, které mohou učitelé na rozvrh mít, jsou požadavky na místa výuky, na místnosti. Na různých školách se tvoří rozvrhy různým způsobem, proto jsou zde připraveny dvě varianty, z nichž bude na každé vysoké škole použita zřejmě jen jedna:

  • Požadavky pro typ akce — pro přednášky, cvičení, semináře. V tomto případě se zadávají požadavky na místnosti pro výuku přednášek, cvičení a seminářů. Pokud pak rozvrhář bude vytvářet například více cvičení (což. vyučující může specifikovat v obecných požadavcích), pak se u každého cvičení bude držet požadovaných místností pro cvičení.

  • Požadavky pro každou jednotlivou rozvrhovou akci. V tomto případě se zadávají požadavky na místnosti pro každou jednotlivou rozvrhovou akci zvlášť. Tento způsob využívá nyní např. Liberecká Univerzita a jeho podmínkou je, že v době, kdy učitelé zadávají požadavky již musejí být vygenerovány alespoň aposteriorní rozvrhové akce pro příští akademický rok.

Požadavky na místa výuky pro jednotlivé typy akcí

Obrázek 227. Požadavky na místa výuky pro jednotlivé typy akcí. 

Požadavky na místa výuky pro jednotlivé akce

Obrázek 228. Požadavky na místa výuky pro jednotlivé akce. 

V obou případech se však vlastní zadávání požadavků chová stejně. Kliknutím na příslušné místo (ať na typ akce nebo na jednotlivou jednu rozvrhovou akci) se zobrazí okno s možností přidávat a mazat požadované místnosti:

Úprava požadavků na místo

Obrázek 229. Úprava požadavků na místo. 

V horní tabulce je vidět seznam již zadaných požadavků na místnosti. V této tabulce lze požadavky i mazat. Formulář níže slouží k zadávání nových požadavků. Každý jednotlivý požadavek se skládá z následujících položek:

  • Lokalita. Lokalita, kde je požadována výuka.

  • Budova. Budova, kde je požadována výuka. Lze použít i zástupné znaky (%?) a zadat tedy např. U% což znamená libovolnou budovu začínající na písmeno U.

  • Místnost. Číslo místnosti, kde je požadována výuka. Lze použít i zástupné znaky (%?) a zadat tedy např. 4% což znamená libovolnou místnost ve čtvrtém patře. Lze hezky kombinovat s budovou, zadáme-li např. budovu UL a místnost 4%, znamená to čtvrté patro laboratorního objektu. lze také samozřejmě zadat přímo jednu konkrétní místnost.

  • Typ učebny. Lze specifikovat typ učebny, ve kterém výuku požadujete.

Zadáte-li více položek najednou, znamená to, že musejí všechny vyhovovat (např. i budova i typ učebny atd.). Pokud zadáte více těchto jednotlivých požadavků (více řádek tabulky), pak říkáte NEBO — do jednoho ze zadaných míst chcete výuku umístit.

Aplikace považuje veškeré položky a údaje zadané vyučujícím za tzv. neschválené a umožňuje katedrám, aby údaje zadané vyučujícími prověřily a teprve ony mají možnost údaje schválit. Tento mechanismus nemusí být na dané škole využit, ale umožňuje katedrám projít požadavky učitelů a případné nevyhovující požadavky smazat, ostatní autorizovat (schválit). Rozvrháři poté mohou například (opět dle politiky školy) brát v úvahu pouze údaje, které jsou schválené. Více informací naleznete v kapitole o schvalování požadavků.

Časové omezení zadávání požadavků

Požadavky lze zadávat jen do termínu, který je pevně stanoven pro celou univerzitu či jednotlivé fakulty/katedry. Obvykle je nastaven administrátorem IS/STAG na základě harmonogramu práce na rozvrhu pro příští rok. Mezní termín je možno nastavit případně pro jednotlivé semestry zvlášť. Po uplynutí termínu již nelze požadavky zadávat, výjimkou jsou rozvrháři, kteří mohou i po uplynutí termínu zadávat požadavky (až do případného termínu pro úpravy rozvrhu).

Přesný popis parametrů IS/STAG, které umožňují nastavení této aplikace, je pro administrátory IS/STAG k dispozici na této stránce.

Na každé záložce aplikace, kde se zadávají jakékoliv požadavky, je uvedena informace, do kdy je možno požadavky zadávat/měnit a do kdy je lze (případně) schvalovat.

Schvalování požadavků

Aplikace je navržena tak, aby bylo možné využít následující funkcionalitu. Vedoucí katedry (prostřednictvím role uživatele katedra), tajemník fakulty (prostřednictvím role uživatele fakulta) či libovolný určený uživatel (prostřednictvím role schvalování požadavků rozvrh) musí schvalovat (či zamítat) požadavky svých vyučujících, teprve poté je rozvrhář bude brát na zřetel. Opatření slouží k tomu, aby skutečně prošly požadavky vyučujících kontrolou jejich nadřízeného, zda nejsou zbytečné či neoprávněné.

Veškeré požadavky zadané vyučujícími se nejprve považují za neschválené. Pokud se přihlásí uživatel s rolí katedra, fakulta či schvalování požadavků rozvrh, má možnost požadavky schvalovat či zamítat. Týká se to jednak časových požadavků, jednak i požadavků na místnosti. Je možno schvalovat/zamítat jak požadavky jednotlivě, tak i hromadně například pro celý předmět.

Administrátoři STAGu mají možnost nastavit mezní termín pro schvalování požadavků (podobně jako se nastavuje termín pro jejich vlastní zadávání) — do tohoto termínu je pak možno požadavky schvalovat. Pokud ale mezní termín pro schvalování určen není, pak to znamená, že mechanismus schvalování není používán a všechny nově zadané požadavky se pak považují rovnou za schválené.

Schvalování jednotlivých požadavků

Obrázek 230. Schvalování jednotlivých požadavků. 

Schvalování celého předmětu

Obrázek 231. Schvalování celého předmětu. 

Aby nemuseli schvalující uživatelé procházet veškeré požadavky jednotlivě, mohou si je nechat hromadně vytisknout do PDF. Umožní to tak přehledné procházení požadavků v papírové formě bez nutnosti proklikávat postupně jednotlivé předměty/učitele. V případě požadavků na místnosti i na časy učitelů se tisk provádí stejným způsobem — v horní černé liště (nad vyhledávacím formulářem předmětů/učitelů) se zcela vpravo nachází odkaz Tisk/Export, který vytvoří PDF se všemi požadavky všech vyhledaných předmětů/učitelů.

Dále je pak možno využít záložku portletu pro hromadné schvalování požadavků, která je k dispozici pro všechny tři role, které mohou schvalovat. Na této záložce budou vždy zobrazeny zcela všechny doposud neschvalované požadavky v jednom dlouhém seznamu (pro vybraný akademický rok). U každé položky je možno zaškrtnout její schválení či zamítnutí a poté hromadné odeslání.

Hromadné schvalování požadavků na místa výuky

Obrázek 232. Hromadné schvalování požadavků na místa výuky. 

Hromadné schvalování časových plánů vyučujících

Obrázek 233. Hromadné schvalování časových plánů vyučujících. 

Využití tohoto mechanismu není nutné, pouze jej aplikace umožňuje. Záleží na konkrétní domluvě na katedře/fakultě. V případě, že bude mechanismus využit, budou rozvrháři pracovat tak, že budou brát v úvahu pouze schválené požadavky, ostatní budou ignorovat.