Zadávání známek a zápočtů — Položky formulářů, možnosti zadání

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Položky formuláře zadávání

 • Známka: 

  • Stupně hodnocení 1,2,3,4 v případě hodnocení známkou.

  • Splnil / nesplnil v případě slovního hodnocení.

  • Zadáním hodnocení jiného nežli 4 nebo nesplnil, uzavřete studentovi možnost zápisu na další případný termín zkoušky.

 • Pokus: 

  • Číselný údaj bez tečky. Pokusů může být teoreticky libovolný počet — ale zadáte-li pokus s číslem rovným nebo vyšším nežli jsou 3 a zároveň hodnocením 4 nebo nesplnil, uzavřete studentovi možnost zápisu na další případný termín zkoušky!

  • Systém podle počtu přihlášení sám počítá a předvyplňuje číslo pokusu tímto způsobem: Počet se prioritně určuje od vyplněného pokusu u známky, pokud pokus vyplněn není, rozhoduje počet přihlášených neomluvených termínů. Tím je umožněno, aby si zkoušející sám stanovil počet pokusů i v případě, že se student výjimečně nepřihlásil přes STAG nebo se např. zápočet před zkouškou konal na posledním cvičení bez vypisování termínu.

  • Související informace jsou popsány v odstavci doplňkové nápovědy Vliv zapsání hodnocení na další zápisy studenta.

 • Datum: 

  • U hodnocení studenta na termínu je předvyplněno datem termínu.

  • U hodnocení studenta na RA nebo předmětu datem předvyplněno není.

 • Účast na term. — možnost zadat účast studenta na termínu

  • Dostavil se.  - předuložená možnost - znamená, že se student termínu řádně účastnil.

  • Omluvil se.  - omluvená nepřítomnost na termínu, termín se pak nepovažuje za platný pokus.

  • Nedostavil se.  - student se na termín (bez omluvy) nedostavil. Takový termín se mu pak započítává do celkového počtu pokusů jako platný pokus, ovšem nepočítá se z pohledu možnosti přihlásit se např. na opravný termín (pokud byl předchozí termín (na kterém byla jeho účast označena jako Nedostavil se) jeho prvním termínem).

 • Úsp. abs. — (úspěšně absolvoval termín) - možnost zadat příznak o úspěšném absolvování termínu

  • Jde o možnost nastavit u studenta příznak o úspěšném absolvování termínu (resp. typu termínu).

  • Tato možnost nastavení příznaku o úspěšném absolvování termínu se objevuje u studentů na termínu jen v případě, kdy existuje pro předmět již vypsaný jiný typ termínu (ze stejné skupiny typů termínů), který má nastaven jako podmiňující typ termínu (pro zápis studentů) stejný typ jako je typ termínu právě zvoleného termínu.

  • Příklad: U předmětu lze vypsat typ termínu Písemná zkouška a Ústní zkouška. Zkoušející potřebuje, aby se na termín typu Ústní zkouška zapisovali jen studenti, kteří již úspěšně absolvovali nějaký typ termínu Písemná zkouška. Toho dosáhne tak, že při vypisování termínu/termínů typu Ústní zkouška zvolí jako podminující typ termínu typ Písemná zkouška. Příznak o úspěšném absolvování termínu typu Písemná zkouška nastaví zkoušející každému konkrétnímu studentovi v aplikaci pro udělování hodnoceni skrze termíny a to přes konkrétní termín typu Písemná zkouška. Po nastavení tohoto příznaku se bude moci student přihlásit na termíny typu Ústní zkouška.

  • Nastavení příznaku o úspěšném absolvování termínu NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S CELKOVÝM HODNOCENÍ PŘEDMĚTU, tj. nejedná se o žádnou formu udělení konečného hodnocení (známky) studentovi z předmětu ani o hodnocení zápočtu před zkouškou. Jde pouze o příznak povolující studentovi zápis na další typ termínu.

 • Zkoušející: 

  • Pod rolí katedra:

   • Hodnocení studenta na termínu: Zkoušející na termínu + možnost zkoušející neurčen..

   • Hodnocení studenta předmětu nebo RA: Výčet všech učitelů předmětu + možnost zkoušející neurčen.

  • Pod vlastní identitou: pouze vlastní identita

  • Pokud bylo již zadáno hodnocení jiným nežli přihlášeným vyučujícím, je ve výběrech zobrazen také tento vyučující a pokud chce přihlášený vyučující toto hodnocení změnit, musí ve výběru zvolit své jméno, jinak bude uložení hodnocení odmítnuto — podrobnější informace naleznete v kapitole Možné situace při kombinování různých způsobů zadávání hodnocení.

 • Jazyk — u předmětu mohou být definovány až 4 vyučovací jazyky, podle tohoto nastavení se předvyplní jazyk:

  • Pokud není definován žádný jazyk — NEURČEN.

  • Pokud jsou definovány 1-4 jazyky a mezi nimi je i Čeština — ČEŠTINA.

  • Pokud jsou definovány 1-4 jazyky a mezi nimi není Čeština — NEURČEN.

  • Pokud je definován pouze 1 jazyk — TENTO JAZYK.

Přepínač pro ukládání hodnocení jednotlivě / hromadně

 • Nastavení — zápis provádět HROMADNĚ. Pod seznamem studentů, který obsahuje odpovídající pole pro vložení náležitostí hodnocení, je jediné tlačítko Uložit. Po jeho stisknutí jsou uložena všechna zadaná hodnocení jednorázově. Po uložení je informace o výsledku (úspěch / chyba) zobrazena v záhlaví seznamu.

 • Zápis provádět JEDNOTLIVĚ. Vpravo na každém řádku seznamu (tedy u každého studenta) je samostatné tlačítko Uložit. Po jeho stisknutí je uloženo pouze hodnocení daného studenta. Zadané a neuložené hodnocení u jiných studentů se stisknutím tlačítka ztratí! V tomto režimu práce je nutné ukládat hodnocení okamžitě po jednom studentovi. Po uložení, je informace o výsledku v případě úspěchu zobrazena přímo v seznamu, nad ukládaným řádkem. V případě chyby je zobrazena v záhlaví seznamu.

Ukládání známek jednotlivě je potenciálně zdlouhavější, protože po hodnocení každého studenta se provádí uložení a tedy znovunačtení celé portálové stránky. Avšak v případě automatického odhlášení uživatele z důvodu nečinnosti dojde ke ztrátě neuloženého hodnocení pouze jediného studenta a ne celé stránky seznamu studentů.

Poznámky

Má-li předmět nastaveno povinné splnění záp. př. zk. (zápočet před zkouškou), je nutné tuto podmínku při vkládání hodnocení dodržet a student musí mít nejprve vloženo úspěšné splnění zápočtu před zkouškou.

V případě hodnocení studenta na termínu je k dispozici informativní sloupec Předchozí — data předchozích termínů, kterých se student zúčastnil. Omluvené termíny se zobrazují oranžovou barvou. Pokud má již student zadáno hodnocení s datem předcházejícím konání daného termínu, je zobrazen na zeleném podkladu rovněž datum, pokus, hodnocení a zkoušející, jež hodnocení zadal.

V IS/STAG je evidováno vždy nejvýše jedno hodnocení z předmětu — a sice to, které bylo zadáno naposledy.

Pokud uživatel při vkládání dat nezadá položku hodnocení, nejsou ostatní položky na řádku kontrolovány. Pokud hodnocení uvede, stávají se povinné i další položky na řádku a systém neprovede uložení, pokud nebudou uvedeny.

Varování

Pokud není uvedena položka hodnocení, neukládá se u studenta žádný jiný atribut hodnocení. Stručně: Pokud nezadáte známku, neukládá se ani pokus či datum. Toto jsou údaje závislé na známce, bez ní nemají jakýkoliv význam. Aplikace ale pokus o uložení záznamu bez vyplněné známky nepovažuje za chybu, protože v případě oprav se jedná o tuto přípustnou funkci (zrušení chybně vloženého hodnocení).