Učitelé předmětu — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Vyhledávací formulář

Aplikace přizpůsobuje vyhledávací formulář jednotlivým rolím přihlášených uživatelům. Na následujícím obrázku je vidět formulář pro roli vyučující. Aktuálně přihlášenému vyučujícímu vyhledá filtr pouze ty předměty, jejichž je garantem. Vyučující může filtrovat výsledky podle akademického roku a semestru. Dále může zobrazit jen ty předměty, jejichž stavy jsou chybné.

Filtr pro vyučujícího

Obrázek 297. Filtr pro vyučujícího. 

Druhý typ filtrovacího formuláře na následujícím obrázku patří pro role KatedraTajemník fakulty. Oproti předchozímu formuláři zobrazuje pracoviště, pro které budou vyučující předmětů vyhledáni. Role Katedra může zobrazovat předměty pouze ze své katedry, role Tajemník fakulty si může vybrat ze všech pracovišť dané fakulty. Dále umožňuje filtrovat předměty podle vyučujících, kteří jsou uvedeni u předmětu nebo rozvrhové akce předmětu.

Filtr pro role Katedra a Tajemník fakulty

Obrázek 298. Filtr pro role Katedra a Tajemník fakulty. 

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání se zobrazí v tabulce, která je zobrazena na následujícím obrázku. Jsou seřazeny abecedně podle zkratek předmětů.

Výsledek vyhledávání

Obrázek 299. Výsledek vyhledávání. 

Tabulku tvoří zkratka předmětu, vyučující a jeho aktivity u předmětu. Dále je možné pomocí ikonky přidat dalšího vyučujícího.

Předmět

Zkratka předmětu obsahuje ve svém názvu, např. , odkaz na sylabus předmětu, jehož příklad je zobrazen na dalším obrázku.

Sylabus vybraného předmětu

Obrázek 300. Sylabus vybraného předmětu. 

Vyučující

Jméno vyučujícího vede do prohlížení na další informace o vybraném vyučujícím. Je zobrazeno buď černou nebo červenou barvou. Červená barva označuje, že je s daným vyučujícím u předmětu něco v nepořádku. Například vyučující není zároveň zapsán u předmětu a u rozvrhové akce.

Garant

Zaškrtnuté políčko označuje, že je vyučující garantem předmětu. V tomto portletu není možné garanty předmětu upravovat. K tomuto účelu slouží formulář PM0010.

Přednášející, Cvičící, Vede seminář

Tato nastavení jsou rozdělena na části:

  • u předmětu.  Určuje, zda je vyučující nastaven pro daný typ výuky u přemětu.

  • u RA.  Určuje, zda je vyučující nastaven pro daný typ výuky u rozvrhové akce.

  • %.  Určuje procentní podíl na výuce předmětu pro daný typ výuky. Tento údaj vyžaduje NAÚ pro akreditaci předmětu.

Examinátor

Používá se v případech, kdy předmět nemá kontaktní výuku. Examinátor předmět nevyučuje, ale pouze uděluje zápočet nebo zkoušku.

Schvaluje žádost

Určuje, zda vyučující schvaluje žádosti o uznání předmětů.

Odstranit

V posledním sloupci je možné pomocí ikonky odstranit vyučujícího od předmětu.

Úprava vyučujících

U vyučujících je možno upravovat data pouze pro aktuální a budoucí akademický rok. Zpětně je data možno pouze prohlížet. Aplikace umožňuje editovat pouze přednášející, cvičící, seminařící a schvalovatele žádostí. Garanty ani rozvrhové akce editovat nelze. K úpravě garantů slouží formulář Předměty (PM0010). Rozvrhové akce upravuje formulář Rozvrhové akce (RA0010).

Změny se provádí zaškrtáváním a odškrtáváním zobrazených editovatelných checkboxů. Po provedení změn je nutno všechny změny uložit pomocí tlačítka "Uložit", zobrazeného na následujícím obrázku.

Tlačítko pro uložení změny v zaškrtání checkboxů

Obrázek 301. Tlačítko pro uložení změny v zaškrtání checkboxů. 

Druhou možností je přidávání nových vyučujících k předmětu. Po kliknutí na ikonku se zobrazí formulář, který je vidět na následujícím obrázku. Přidání lze zrušit pomocí ikony .

Formulář pro přidání nového vyučujícího k předmětu

Obrázek 302. Formulář pro přidání nového vyučujícího k předmětu. 

Vyučující se vybírá pomocí tlačítka "Vybrat". Toto tlačítko otevře dialogové okno s vyhledávacím formulářem, které je zobrazeno na dalším obrázku. Ve formuláři je primárně přednastavena stejná katedra, která se nachází u předmětu.

Dialogové okno pro přidání nového vyučujícího k předmětu

Obrázek 303. Dialogové okno pro přidání nového vyučujícího k předmětu. 

Po vybrání vyučujícího kliknutím na jeho jméno se toto jméno zobrazí v příslušném políčku. Změna vybraného vyučujícího se provádí pomocí tlačítka s nápisem "Upravit".

Zobrazení vybraného vyučujícího ve formuláři

Obrázek 304. Zobrazení vybraného vyučujícího ve formuláři. 

Při přidávání nového vyučujícího je možné rovnou nastavit, jakou roli bude u předmětu plnit. Políčka podbarvená světle oranžovou barvou upozorňují na budoucí chybu v důsledku nulových jednotek výuky u činnosti předmětu. Přidání vyučujícího je nutno potvrdit tlačítkem "Uložit" na konci editovaného řádku.

Odebrat vyučujícího od předmětu lze pomocí ikony , která se nezobrazuje u garantů předmětu, protože ty odebrat nelze.

Možnosti editace dále závisí na parametrech systému IS/STAG AUTOMAT_SYNCHR_UCITELU, SPRAVA_PREDMETUSPRAVA_UCITELE_PREDMETU_GARANT. Prvně jmenovaný parametr v závislosti na nastavení může ovliňovat rozvrhové akce při odstraňování vyučujících od předmětu. Druhý může podle nastavení zakazovat editaci vyučujících u předmětu některým rolím. Třetí povoluje garantům správu vyučujících u předmětu.

Hromadné přidání schvalovatele žádostí

V aplikaci je možné hromadně přidat schvalovatele žádostí k několika předmětům najednou. Po kliknutí na odkaz se otevře dialogové okno, ve kterém je možné vyhledat vyučujícího. Kliknutím na jeho jméno v seznamu se daný vyučující vybere a jeho jméno se zobrazí v textovém poli. Poté se zaškrtnutím vyberou ze seznamu předměty, které jsou zobrazené v dolní části okna. Po vybrání je nutné vše uložit.

Výběr schvalovatele a předmětů, jejichž žádosti bude schvalovat

Obrázek 305. Výběr schvalovatele a předmětů, jejichž žádosti bude schvalovat. 

Po uložení v tabulce přibudou příslušní vyučující se zaškrtnutým stavem schvaluje žádost.

Schvalovatel přidán

Obrázek 306. Schvalovatel přidán. 

Chybové stavy

Aplikace kromě přidávání a odebírání vyučujících zobrazuje také všechny chybové stavy, při kterých jsou jména vyučujících zobrazena červeným písmem. Prvním chybovým stavem jsou vyučující u předmětu, kteří nemají zadanou rozvrhovou akci. Checkbox této chyby je podbarven světle červenou barvou, viz následující obrázek.

Chyba - vyučující u předmětu bez rozvrhové akce

Obrázek 307. Chyba - vyučující u předmětu bez rozvrhové akce. 

Opačná situace nastává, když je vyučující uveden u rozvrhové akce, ale není uveden u předmětu. Chyba je zobrazena růžovým podbarvením.

Chyba - rozvrhová akce u předmětu bez vyučujícího

Obrázek 308. Chyba - rozvrhová akce u předmětu bez vyučujícího. 

Pokud nemá předmět jednotky vyučování, zobrazí se toto políčko světle oranžově zabarvené jako varování před možnou chybou. Pokud je přesto vyučující u tohoto stavu zaškrtnut, chyba je označena oranžovou barvou. Také pokud má předmět bez jednotek vyučování rozvrhovou akci, je zobrazena stejná chyba.

Chyba - vyučující nebo rozvrhová akce u předmětu bez definovaných jednotek výuky

Obrázek 309. Chyba - vyučující nebo rozvrhová akce u předmětu bez definovaných jednotek výuky. 

Poslední chyba, která může nastat, je předmět, který nemá garanta. Tento předmět nemá ani vyučující a s největší pravděpodobností není akreditován. Stav je zobrazen podbarvením celé řádky tmavě oranžovou barvou a přidáním ikony k názvu předmetu. Aplikace nepovoluje v tomto ohledu jakoukoliv změnu, pouze na tento stav upozorňuje.

Chyba - předmět bez garanta

Obrázek 310. Chyba - předmět bez garanta. 

Všechny chyby mají informační bublinu, ve které je zobrazen popis chyby.

Zobrazení bubliny s informacemi o chybě

Obrázek 311. Zobrazení bubliny s informacemi o chybě. 

Také jsou popsány v legendě, která se nachází ve spodní části portletu.

Legenda s vysvětlením možných chyb

Obrázek 312. Legenda s vysvětlením možných chyb.