Předměty (PM0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Umožňuje prohlížení všech předmětů, které jsou v databázi, zadávat nové předměty, opravovat stávající, vytvářet nové předměty zkopírováním a opravou stávajících, přidávat nebo rušit podmiňující a vylučující předměty. U každého předmětu je možné prohlédnout si seznam segmentů studijních plánů, ve kterých je zařazen.

Ovládání

Na první obrazovce pod záložkou Varianty se zobrazí seznam variant předmětů podle zvoleného kritéria. Na této záložce je možné tlačítkem Program varianty předmětu vyvolat formulář Program předmětu (PM0060), pomocí kterého se zadává přehled látky, požadavky na předmět, doporučená literatura a další položky. Pomocí tlačítka Rozvrh varianty předmětu se zobrazí rozvrh přednášek, cvičení nebo seminářů varianty předmětu.

V záhlaví formuláře se můžeme při prohlížení dalších záložek libovolně pohybovat mezi programy vybranými v první záložce.

Pod dalšími záložkami Popis, Cíle, Cizojazyčně vidíme detailní popis vybrané varianty předmětu (t.j. varianty, na kterou ukazuje kursor a která je uvedena v záhlaví formuláře). Vlastník této varianty (příslušná fakulta) ji může opravovat. Může ji i zrušit, pokud na ni neexistují nějaké vazby.

Předmět si může kdokoli zkopírovat a vytvořit novou variantu předmětu nebo vytvořit nový předmět tím, že zkopírovanému předmětu změní před jeho uložením do databáze zkratka předmětu popř. název katedry.

Pokud se u předmětu opraví některá z položek Název předmětu, kredity, způsob ukončení, semestr, počet hodin přednášek, cvičení, seminářů, garant předmětu, které jsou zvýrazněny odlišnou barvou akreditace předmětu se může automaticky změnit. Závisí to na nastavení parametru AKRED_PREDM.

Při opravě zkratky předmětu nebo při zadávání nové se nesmějí používat znaky '_', '%', '*', '&', ':' . Nevýhodný je i znak '+' při dalším zpracování dat např. v Excelu.

Pod záložkou Učitelé se uvádějí katedry a jména učitelů, kteří se podílejí na výuce dané varianty předmětu. Zrušením záznamu učitele u předmětu se automaticky zruší tento vyučující u všech rozvrhových akcí příslušného předmětu. Pokud se zruší pouze např. jeho specifikace jako přednášejícího, vymaže se jeho záznam u rozvrhových akcí typu Př (obdobně u cvičení nebo seminářů). Pokud nechceme využít tuto automatickou synchronizaci vyučujících na předmětu s vyučujícími na rozvrhové akci nastavíme parametr AUTOMAT_SYNCHR_UCITELU= N. Vyučující, který má u předmětu přiřazenu funkci EXAMINÁTOR, má právo vždy zadávat všechna hodnocení studentům na svých termínech, předmětech i RA.

Záložka Stud. plány podává informaci, ve kterém bloku segmentu studijního plánu je varianta předmětu zařazena. Tyto údaje jsou pouze informativní, nelze v nich nic měnit.

V záložce Rozpočet jsou uvedeny údaje pro výpočet výkonu katedry při výuce předmětu. Údaje ve sloupci Vypočtený údaj nelze měnit, lze je opravit ve sloupci Opraveno na. Tyto údaje může měnit pouze administrátor nebo prorektor. Bloku Participující katedra se toto omezení netýká, tyto položky může měnit uživatel, který má práva měnit hodnoty předmětu.

Další část formuláře se týká předmětů nikoliv jejich variant. Aktuální předmět je vždy zobrazen v záhlaví formuláře.

Pod záložkou Nahrazovaný, podmiňující, vyloučený můžeme uvést předměty, které mají k předmětu nějaký vztah.

Nahrazovaný předmět

Předmět, který byl aktuálním předmětem nahrazen. Používá se při vyhodnocení studia, z hlediska plnění studijního plánu se pak jedná o ekvivalentní předměty. Předmět má student splněný, pokud splnil předmět nebo jeho libovolného předchůdce.

Podmiňujicí předměty

Předměty, které musí být splněné před vlastním předmětem. Pokud existuje více podmiňujících předmětů s vazbou 'nebo', je první z nich uveden v bloku 'and' a ostatní v bloku 'or'. Využívá se při zápisu předmětů ( PODMINENY_PREDZAPIS, PODMINENY_PREDZAPIS_VYBR) a při přihlašování na termíny zkoušek ( PODMINENY_TERMIN). Nastavení funguje pouze v kombinaci s nastavením těchto parametrů, protože funkčnost nemusí být požadována globálně.

Předměty informativně doporučené

V tomto bloku se zadávají pouze pro informaci studentům předměty, které by měli mít kvůli znalostem splněné dříve než si zapíší uvedený předmět.

Vyloučené předměty

Slouží k nastavení předmětů, jejichž splnění zakazuje zápis předmětu. Použije se v případě "podobných" předmětů a v případech, kdy je nějaký (zpravidla méně kreditně ohodnocený) předmět obsahově podmnožinou jiného více ohodnoceného předmětu. V těchto případech chceme zajistit, aby nebylo možné splnit nejdříve více ohodnocený a následně méně ohodnocený předmět, opačně to ale můžeme chtít povolit. Pro fungování kontroly se používá parametr VYLOUCENE_PREDMETY, pokud není nastavený nebo je nastavený na hodnotu A funguje kontrola tak, jak je vidět v tabulce:

Student má zapsaný Student si chce zapsat Výsledek Náprava

Splněný AAA

BBB

Ok

 

Nesplněný AAA

BBB

Ok

 

AAA bez hodnocení

BBB

Nelze

Odzapsat AAA nebo doplnit nesplnění AAA

Splněný BBB

AAA

Nelze

 

Nesplněný BBB

AAA

Ok

 

BBB bez hodnocení

AAA

Nelze

Odzapsat BBB nebo doplnit nesplnění BBB

Možnosti zápisu vyloučených předmětů - předmět AAA má zadaný vyloučený předmět BBB

Při nastavení parametru na hodnotu J se provádí kontroly takto:

 • kontrola se provádí jednosměrně a nezáleží na tom, zda předměty jsou splněné, nesplněné nebo s nevyplněným výsledkem

 • v případě zápisu do stejného semestru se kontrola provádí obousměrně

Ve spodní části záložky se zobrazí seznam předmětů, u kterých je aktuální předmět uveden jako nahrazený, podmiňující, doporučený popř. vyloučený. Tyto informace jsou důležité zejména v případě, že chceme předmět smazat. Pokud je u jiného předmětu uveden jako nahrazený, podmiňující nebo vyloučený, smazat jej nelze.

Na poslední záložce Aktivity je zobrazen seznam aktivit přiřazených předmětu a ostatní aktivity.

Význam některých položek
Výuka

Určuje, zda se předmět v daném roce vyučuje (používá se pro předměty, které se nevyučují každoročně). Při nastavení na Výuka=Ne se automaticky všechny případné rozvrhové akce předmětu převedou na platnost Z (Zrušeno, neobsazují časoprostor) a jsou takto uschované pro "oživění" v roce, kdy se předmět opět vyučuje.

Zimní semestr, Letní semestr

Následující popis platí pouze v případě, že parametr NEKONTROLOVAT_SEMESTR není nastavený na A, v tom případě lze předměty zapisovat bez kontroly semestru.

Hodnota ANO znamená, že předmět se v uvedeném semestru může rozvrhovat (tj. student si ho může zapsat) a učit a studijní referentka ho může studentovi zapsat.

Hodnota NE znamená, že předmět se v uvedeném semestru nemůže učit ani rozvrhovat a studijní referentka ho také nemůže studentovi pro uvedený semestr zapsat. Je-li hodnota NE uvedena u obou semestrů, znamená to, že předmět se v daném roce neučí, nelze ho zapsat (resp. lze ho zapsat pouze jako uznaný předmět) a nemůže se rozvrhovat

Periodicita

Umožňuje nastavit, s jakou periodou se předmět učí. Pokud se pro sudý rok varianty nastaví periodicita lichý rok nebo pro lichý rok varianty periodicita sudý rok, automaticky se shodí položka Výuka na Ne. Ručně pak lze hodnotu změnit. Kromě toho se toto nastavení využije i při kopírování předmětů do dalšího roku, kdy se automaticky položka Výuka přenastaví. Tj. bude-li se např. kopírovat předmět s nastavením Periodicita=sudý rok z roku 2023 do roku 2024, Výuka se automaticky nastaví na Ano .

Vícezápis

Hodnota ANO povoluje studentovi zapsat si opakovaně předmět, který již úspěšně vykonal. Jedná se o předměty dovednostního charakteru jako jsou např. tělocvik nebo předměty uměleckého zaměření, které si student může zapsat a vykonat vícekrát

Hodnocení

Položka udává jak je zkouška z předmětu hodnocena.

Známkou

(číselně) - její hodnota se započítává do průměrů, ale pouze tehdy má-li položka Do průměru hodnotu ANO.

Nebo slovně (slovním popisem) jako např. splnil, vykonal, vyhověl atd., toto hodnocení se do žádného průměru nezapočítává. Takto ( slovně) je také hodnocen předmět, který je zakončen jenom zápočtem

Forma

Upřesňuje formu (způsob) provedení zkoušky

Do průměru

Hodnota ANO znamená, že výsledek zkoušky se započítává do průměrů za období studia, ale pouze tehdy má-li současně položka Hodnocení hodnotu známkou.

Hodnota NE znamená, že výsledek zkoušky se nezapočítává do žádného průměru

Záp. před zk.

Hodnota ANO znamená, že před zkouškou je požadován zápočet.

Hodnota NE znamená, že zápočet před zkouškou není požadován

Akred.

Hodnota ANO udává, že předmět získal univerzitní povolení k výuce (akreditaci).

Hodnota NE udává, že předmět nezískal univerzitní povolení k výuce. V dohodnutém termínu bude tento předmět vymazán ze studijních plánů a rozvrhových akcí

Počet st.

Hodnota udává plánovaný počet studentů v jednotce zvané " kroužek"

Poč. týdnů

Hodnota udává počet týdnů v semestru, kdy se "kroužek", z různých důvodů, dělí na menší části - "skupiny"

Důvod děl.

Položka udává standardní důvod dělení "kroužku"

Jiný důvod

Položka udává důvod dělení "kroužku", který musí být jiný než je standardní nabídka důvodů uvedených v položce Důvod děl.

Úroveň předmětu vypočtená

Položka se nastaví takto: najde se min. statut bloku (A < B < C), ve kterém se předmět nachází a ze všech stud. plánů, kde se v takových blocích předmět nachází se vybere min. úroveň (Bc. < Mgr. < Ph.D.) V položce "Nastavená" je možné údaj opravit. Údaj se bude zobrazovat v ECTS výstupu. Parametr byl přidán na základě požadavku pracovní skupiny studijních prorektorů.

Kolik akcí se zapisuje

Kolik rozvrhových akcí (nebo skupin akcí) daného typu (přednáška, cvičení, seminář) se pro předmět zapisuje. Umožňuje řešit např. situaci, kdy vypíšeme šest cvičení a student si má zapsat libovolná dvě cvičení.

Podmínky zápisu - Splnit podmiňující předměty

Udává, zda musí být při předzápisu předmětu již absolvovány podmiňující předměty tohoto předmětu. Pokud bude nastaveno na ANO a student ještě neabsolvoval některý z podmiňujících předmětů, nedovolí mu zvolený předmět zapsat.

Podmínky zápisu - Volně zapisovatelný předmět

Pokud je hodnota nastavena na ANO, může si student předmět zapsat i v případě, že není uveden v jeho studijním plánu. V případě hodnoty NE si ho mimo svůj studijní plán zapsat nemůže.

Vyučuje se v jazyce

Umožňuje zadat, že se předmět vyučuje zároveň až ve čtyřech jazycích, v češtině, angličtině a další dva je možné vybrat z číselníku jazyků. Tento údaj neříká, ze se vyucuje např. ruština. Udává, že předmět je vyučován v ruštině a může se jednat např. o matematiku.

Skupina

Pokud chceme předměty třídit do nějakých skupin, je možné si nastavit doménu SKUP_PREDM a ve formuláři k předmětu vložit některou hodnotu z této domény. Na ZČU se používá pro rozdělení předmětů vyučujících nějaký jazyk a podle toho se vypočítává jeden výstup formuláře V11 pro MŠMT.

Předmět zobrazit

Určuje, zda se daný předmět má zobrazit ve výstupech v rámci ECTS, tj. zda se daný předmět nabízí ke studiu v krátkodobých pobytech studentů.

Nabízet u příjezdů

Určuje, zda se daný předmět nabízí ke studiu v krátkodobých pobytech studentů.

Nabízet v anketách SHK

Položka je nutnou podmínkou pro to, aby se předmět nabízel ve studentském hodnocení kvality. Nejde ale o podmínku postačující - předmět nemusí být součástí anket SHK i z jiných důvodů, např. nulové hodinové dotace dle sylabu předmětu.

Popis dalších položek týkajících se rozvrhování předmětů a generování aposteriorních akcí je uveden v kapitole Délka trvání akce vs. nastavení u předmětu.

Pravidla omezující aktualizaci položek
 • Je-li již pro daný předmět a semestr narozvrhována akce s jinou platností než P, nelze odpovídající položku Výuka ZS/LS nastavit na Ne

 • Je-li již pro daný předmět a typ akce narozvrhována akce s jinou platností než P, nelze nastavit počet jednotek pro odpovídající typ akce (Př, Cv, Se) na nulu

 • Při změně položky Způsob ukončení u předmětu se provede automaticky aktualizace této položky u předmětů zapsaných studenty

 • Změna stupnice hodnocení Hodnocení zk. je možná pouze u předmětu, u kterého nemá ještě žádný ze studentů vyplněné výsledky, před případnou změnou je tyto výsledky nutné smazat

 • Změna položky kredity u předmětu nevyvolá aktualizaci kreditů u studentů, kteří již mají tento předmět zapsaný, nový počet kreditů mají pouze studenti, kteří si předmět zapíší až po změně. Takové pravidlo bylo nastaveno, aby byla studentům zajištěna konzistence zapsaného počtu kreditů, k této změně by mělo navíc docházet zcela výjimečně.

Poznámky

Práci s předměty může administrátor systému časově omezit pomocí parametru DEADLINE_PREDM

Možnost modifikace může administrátor omezit parametrem SPRAVA_PREDMETU. Tímto způsobem lze přístup omezit pouze pro katedru nebo pouze pro fakultu případně ponechat bez omezení.

Kontroly na úrovni databáze

Přístup

 • Administrátor

 • Akreditační komise

 • Katedra

 • Prorektor

 • Správa předmětů

 • Tajemník fakulty