Rozvrhové akce (RA0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář je určen pro zadávání, opravy a rušení rozvrhových akcí jednotlivých předmětů v určeném školním roce. Umožňuje přidělovat rozvrhové akce nadefinovaným kroužkům. Zobrazuje kolize rozvrhových akcí. Dovoluje spojovat jednotlivé rozvrhové akce do skupin. Vypisuje seznam volných místností v určenou dobu podle zadaných podmínek. Zobrazuje podle volby rozvrh místností, kroužků, vyučujících nebo předmětu. Umožňuje prohlížet a opravovat kapacity předmětu, pokud jsou definované.

Ovládání

Na záložce Rozvrh. akce je možné standardním ovládáním pomocí kláves nebo ikon vybrat, zobrazit, vkládat, opravovat nebo rušit rozvrhové akce jednotlivých předmětů. U akcí musí být buď uvedeny všechny prostorové a časové údaje - pak se kontrolují kolize jednotlivých akcí - nebo je akce bez místních a časových údajů (aposteriorní akce), pouze s informací v položce Kontakt, popř. je možné zadat u těchto akcí budˇ jen časové údaje (pak je třeba dávat pozor, aby byly uvedeny všechny tj. týden od, týden do, den, hodina od, hodina do) nebo jen místnost. Při zadávání časových údajů je možné používat pořadová čisla vyučovacích hodin a zadat časovou řadu, podle které se provede přepočet na skutečné hodiny nebo zapsat akci přímo v rozmezí hodin. To platí pro rozvrhové akce i akce s časovými údaji. Pro zadávání nových rozvrhových akcí je implicitně nastaven od března následující školní rok. Ve výběru místností se nabízejí pouze místnosti takového typu, který má nastaveno v doméně TYP_UCEB v pomocné hodnotě V (výuka). Je to z toho důvodu, aby rozvrháři např. omylem nerozvrhovali výuku do kanceláří apod.

Podbarvení rozvrhových akcí

Rozvrhové akce, u kterých je hodnota položky Plán menší než 20% skutečné kapacity místnosti jsou světle žlutě podbarveny. Týden od-do jsou podbarveny červeně, pokud vybočují z rámce semestru určeného kalendářem. Tmavočervené hodnoty na šedivém podkladě pro Týden od-do jsou u akcí, které přesahují standardní semestr, ale jsou přitom narozvrhovány v celém intervalu daném parametry ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MIN, ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MAX pro zimní semestr nebo parametry ROZVRHAR_LS_TYDEN_MIN, ROZVRHAR_LS_TYDEN_MAX pro letni semestr.

Omezení výběru akcí - provádí se v levé spodní části
 • Rozvrhové akce, které nepatří vlastníkovi si můžeme prohlížet volbou přepínače Všechny RA. Akce, které nepatří vlastníkovi, nelze opravovat ani rušit.

 • Dalším přepínačem lze omezit výběr rozvrhových akcí na akce s časovými údaji (klasické), bez časových údajů (aposteriorní) nebo obojí.

 • Můžeme zadat rozmezí (v %), které udává obsazení místnosti a zobrazí pouze rozvrhové akce odpovídající těmto hodnotám.

 • Výběr rozvrhových akcí je možné omezit na akce pro zvolený kroužek

Při vkládání nových nebo opravě stávajících rozvrhových akcí se položky Skut. od, Skut. do vyplní automaticky podle zadaného semestru z tabulky kalendar, pokud nejde o jednorázovou akci označenou v položce Týden písmenem J.

Položka K.kap se automaticky nastaví na 'A' v připadě, že existuje kapacitní omezení předmětu. Rozvrhovou akci lze předat jinému vlastníku uvedením jeho jména v položce Vlastník. Uvedené jméno musí existovat v tabulce id_table.

Pokud u rozvrhové akce přidáme nebo změníme vyučujícího, tyto změny se automaticky promítnou do tabulky UCITELE_PREDMETU (viz formulář PM0010), stejně tak se promítnou změny typu akce, pokud je u ní uveden vyučující. Pokud nechceme využít tuto automatickou synchronizaci vyučujících na předmětu s vyučujícími na rozvrhové akci nastavíme parametr AUTOMAT_SYNCHR_UCITELU = N.

Po stisknutí tlačítka Tisk seznamu studentů se vytiskne seznam studentů na vybrané rozvrhové akci.

Při zadávání časově určených rozvrhových akcí se kontrolují jejich kolize v uvedených místnostech. Pokud ke kolizi dojde, zobrazí se kolidující akce na další záložce Kolize . Tyto akce nelze do databáze uložit. Kontrolují se kolize mezi rozvrhovými akcemi i kolize s jinými akcemi (zkoušky, schůze, blokace, termíny přijímacího řízení) v časoprostoru.

Každé rozvrhové akci je možné na záložce Kroužky přiradit kroužek nebo skupinu kroužku. Pro označení skupiny kroužku slouží znak '*'. Označení skupiny kroužku včetně znaku '*' se zapíše do položky Skupina kroužků. '*' zastupuje všechny znaky v uvedeném i následujících sloupcích.

Na záložce Skupiny zaškrtnutím políček svisle pod sebou u zvolených rozvrhových akcí tyto akce spojíme pro zápis. Studentovi se po zapsání kterékoli z nich automaticky zapíšou i ostatní. Spojovat lze pouze akce, pro které platí následující podmínky:

 • stejný předmět, typ akce, semestr, plán, platnost

 • nesmí na nich být nikdo zapsán

 • každá akce může být jen v jedné skupině

Ve skupině lze označit akce jako podřazené - z nich si student vybírá právě jednu. Spolu s ní se zapíší všechny akce označené ve skupině jako nadřazené. Platí stejné podmínky jako u normální skupiny akcí, jediný rozdíl je v nastavení plánu - plán každé nadřazené akce se musí rovnat součtu plánu podřazených akcí ve skupině.

U každé rozvrhové akce může být uveden jeden vyučující jako hlavní. Jeho jméno se zapisuje k rozvrh. akci na první záložce. Pokud chceme k jedne akci přiřadit ještě další vyučující, uvedeme je na záložce Vyučující .

Kliknutím na záložku Volné místnosti se zobrazí blok Volné místnosti. Po zadání podmínek výběru, které odpovídají našim požadavkům na místo a čas a po stisknutí tlačítka Proveď výběr, se vypíše seznam volných místností, které splńují požadovaná kriteria.

Zobrazit rozvrhy jednotlivých místností, kroužků, vyučujících nebo předmětů podle vlastní volby můžeme na záložce Rozvrhy . Zobrazují se pouze akce rozvrhované vyučovacími hodinami. Akce zadané pouze skutečnými hodinami zobrazit nelze.

Studenti zapsaní na vybrané rozvrhové akci se zobrazí na záložce Studenti . Rozvrhové akce, na které je zapsaný alespoň jeden student, nelze rušit. Stiskem tlačítka Tisk seznamu studentů se vytiskne seznam studentů na vybrané rozvrhové akci.

Záložka Zakázané akce umožńuje pro akce z bloku Rozvrhové akce zobrazit v následujícím bloku Akce je zakázána/povolena pro všechny zákazy nebo povolení týkající se aktuální akce. V tomto bloku je možné parametry jednotlivých zákazů/povolení vkládat, opravovat nebo celý záznam zákazu/povolení zrušit.

Tlačítkem Formulář Zakázané akce vyvoláme formulář Zakázané akce (RA0050), který umožňuje hromadné zadávání zakázaných/povolených akcí trochu jiným způsobem než tato záložka.

Záložka Aktivity slouží k přiřazení e-learningových aktivit k rozvrhovým akcím. V horním bloku se vypíše seznam již přiřazených aktivit k rozvrhové akci. Vyřadit ji lze pomocí tlačítka Vyřadit označené aktivity. V druhém bloku Ostatní aktivity se vypisuje seznam všech aktivit. Ty lze k rozvrhové akci přiřadit označením položky a stisknutím tlačítka Zařadit označené aktivity.

Společně vyučované akce

Společně v tomto případě znamená ve smyslu časoprostorovém a student si zapisuje jen jednu z akcí. Jde o něco jiného než v případě záložky Skupiny, kde se definují akce, které patří z nějakého důvodu k sobě a zápisem libovolné z akcí se zároveň automaticky zapisují studentovi i ostatní akce ve skupině.

Na záložce Společná výuka lze k aktuální akci (musí být neaposteriorní) přidat další aposteriorní akce, které od ní přeberou časoprostorové údaje. Tím je tedy možné vytvořit více rozvrhových akcí vyučovaných na stejném místě ve stejném čase. Pro skupinu společně vyučovaných akcí lze nastavit limit celkového počtu přihlášených studentů. Při změně časoprostorových údajů u společně vyučované akce se automaticky stejně upraví údaje i u všech zbývajících akcí ve skupině. Odebráním akce ze skupiny společně vyučovaných akcí dojde automaticky k její změně na aposteriorní akci. Přidávat mezi společně vyučované akce lze pouze akce, ke kterým má uživatel právo změn.

Význam hodnot položky Platnost
 • A - platná akce

 • B - blokovaná akce - zablokování platných rozvrhových akcí ZS při zápisu studentů na LS, pokud se provádí zápis po semestrech

 • N - neplatná akce - připravená pro zápis studentů 1. ročníků

 • P - v přípravě - akce překlopené z předchozího akad. roku, připravené pro rozvrháře ke zpracování

 • Z - zrušená akce - neblokuje místnost v daném čase pro jiné využití

Kontroly
 • Kontroluje se existence uvedeného předmětu.

 • Nelze rozvrhovat zrušený nebo nenabízený předmět.

 • Semestr rozvrhové akce musí odpovídat semestru uvedenému u předmětu.

 • Nastavení počtu hodin přednášek a cvičení u předmetu musí odpovídat typu akce u rozvrhových akcí

 • Hodnotě tyden = K musí odpovídat v položkách Týden od-do začátek a konec semestru

 • Po zadání rozvrhové akce se kontroluje její kolize s jinou rozvrhovou akcí.

 • Nelze opravovat časoprostorové údaje ani zrušit rozvrhovou akci, na které je někdo zapsán. Pokud je potřeba časoprostorové údaje u obsazené akce opravit, je nutné nastavit parametr stagu ZMENA_OBS_RA na 'A'.

Poznámky

Práci s rozvrhem může administrátor systému časově omezit pomocí parametru DEADLINE_ROZVRH

Přístup

 • Administrátor

 • Fakultní rozvrhář

 • Fakultní superrozvrhář

 • Prorektor

 • Univerzitní rozvrhář