Změna st. programu jednotlivce (ES0170)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje změnit studijní program zvoleného studenta. Je třeba použít také např.pro změnu typu nebo formy studia.

Ovládání

V bloku Původní studijní plány se zobrazí všechny st. plány, na kterých je student v uvedeném akademickém roce zapsán. Studijní plán, který chceme studentovi zmenit, zaškrtneme v položce Vybrat st. plán.

V bloku Nový studijní program zadáme st. program, na který chceme studenta převést. K tomuto programu se zobrazí všechny studijní plány platné pro uvedený rok. Zde zaškrtneme st. plán, na který má být student převeden. V položce Nové os. číslo se objeví automaticky vygenerované nové os. číslo studenta. Toto číslo je možné podle potřeby změnit. Stejně je možné změnit datum převodu, kód ukočení i datum zápisu z implicitně nastavených hodnot na jiné. Datum převodu i kód ukončení je možné také vymazat. Studentovi se tak neukončí studium na původním programu a je možné mu zadávat známky, které ještě získá před ukončením akad. roku za předpokladu, že nový st. program začína studovat až od následujícího akad. roku. Datum zápisu na nový st. program musí být vyplněné. Studentovi je možné ponechat oba záznamy, tedy původní i nový st. program ( např. pro zimní semestr původní a pro letní již nový). V tomto formuláři je také možné zadat nebo změnit položku Přdpokládané ukončení studia, používanou pro doktorské studium.

Zapsané nesplněné předměty je možné ponechat u původního programu nebo převést pod nový program. Splněné předměty je možné ponechat u původního programu, převést pod nový program nebo převést jako uznané. To samé platí i pro jednorázové předměty. Předměty z minulých let je možné ponechat u původního programu zkopírovat nebo převést splněné i nesplněné s roky variant, jaké měly u původního programu.

Pokud měl student u původního st. programu zapsáno více st.plánů (např. u FPE) a je třeba je všechny změnit (zapsat pod nový st. program), musí se převést každý st. plán zvlášť. Při převodu druhého a dalších st. plánů zůstavá již studentovi nové os. číslo vygenerované nebo zadané při převodu prvního st. plánu nového st. programu.

Pokud převádíme studenta v rámci studijního programu z jedné formy studia na jinou, pak při nastaveném parametru PREPOCET_MAX_DELKY_STUDIA se automaticky přepočítá max. délka nového studia tak, aby délka obou studií odpovídala maximální délce studia zadané u studenta nebo studijního programu popř. specializace. To platí i pro vícenásobný převod vždy v rámci jednoho studijního programu. Pokud chceme max. délku studia přepočítat i v případě, že nejde o změnu formy, stačí zaškrtnout volbu Přepočítat max. délku nového studia.

Zadávání žádostí o ubytovací stipendium při převodu studenta na jiný studijní program se řídí parametrem UBYTSTIP_KOPIE_NA_NOVE_STUDIUM.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka