Změna fakulty (ES0041)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k převodu studentů z jedné fakulty na jinou.

Ovládání

Pro zvolené studijní programy jedné fakulty se zobrazí st. plány a na nich zapsaní studenti, stejně i pro fakultu, na kterou chceme studenty převést. Po automatickém zobrazení všech studentů zapsaných na příslušném st. plánu, je jejich výběr možné omezit ve Výběrovém kriteriu na určitý ročník nebo určitou kombinaci, jejichž hodnoty zadáme do položek RočníkKombinace. Postupným zadáváním písmen do položky Příjmení ve Výběrovém kriteriu můžeme velice rychle vybrat konkrétního studenta nebo skupinu studentů.

Studenty, které chceme převést, zaškrtneme. Pro vygenerování nového čisla studenta si vybereme z nabídky, zda chceme nové automaticky generované číslo nebo číslo stejné jako bylo původní, jen s novým prefixem. Toto číslo je možné u každého studenta zvlášť změnit. Z jednoho st. programu (st. plánu) na druhý se všichni vybraní studenti převedou stiskem tlačítka Převést. Pro převod vybrané skupiny studentů je možné zvolit datum ukončení studia na původním programu (položka Datum převodu), kód ukončení původního programu popř. datum zápisu. Datum převodu, kód ukončení je možné vymazat nebo změnit. Studentovi se tak neukončí studium na původním programu a je možné mu zadávat známky, které ještě získá před ukončením akad. roku za předpokladu, že nový st. program na nové fakultě začína studovat až od následujícího akad. roku. Datum zápisu na nový st. program musí být vyplněné. Studentovi je možné ponechat oba záznamy, tedy původní i nový st. program ( např. pro zimní semestr původní a pro letní již nový).

Zapsané nesplněné předměty je možné ponechat u původního programu nebo převést pod nový program. Splněné předměty je možné ponechat u původního programu, převést pod nový program nebo převést jako uznané. To samé platí i pro jednorázové předměty. Předměty z minulých let je možné ponechat u původního programu zkopírovat nebo převést splněné i nesplněné s roky variant, jaké měly u původního programu.

Pokud měl student u původního st. programu zapsáno více st.plánů (např. u FPE) a je třeba je všechny změnit (zapsat pod nový st. program na nové fakultě), musí se převést každý st. plán zvlášť. Při převodu druhého a dalších st. plánů zůstavá již studentovi nové os. číslo vygenerované nebo zadané při převodu prvního st. plánu nového st. programu..

Převod z fakulty na fakultu může provádět pouze administrátor nebo uživatel s rolí prorektor. Studijní referentky nemají právo na cizí fakultě zasahovat do tabulek ZNAMKY, STUDENTI aj., takže tuto akci provést nemohou.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka