Převod z přijímaček (ES0080)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k převodu studentů, přijatých ke studiu, do databáze STAG.

Ovládání

Pro převod studentů vybereme záložku Obor, Kombinace nebo Kombinace - výběr st. plánu podle toho, zda uchazeči byli přijímáni na jednotlivé obory nebo kombinaci oborů. Podle zvoleného oboru ( kombinace) se v bloku Přijatí studenti zobrazí všichni studenti přijatí ke studiu v tomto oboru (kombinaci), kteří mají položku Výsledek zápisu = 1.

Pokud je na začátku bloku zaškrtnuto Jen s uchazeči vybírají se pro zjednodušení jen obory, na kterých jsou nepřevedení uchazeči. Vyberou se bohužel i obory, ze kterých byli uchazeči již převedeni, ale na jiný obor, než na který se původně hlásili.

V pravé části obrazovky v bloku Studijní program se zobrazí studijní program, který je totožný s tím, na který se uchazeč hlásí. Pokud chceme převést uchazeče na jiný program, je možné si v tomto bloku zvolit program, který potřebujeme.

Záložku Kombinace - výběr st. plánu používáme v případě, že pro některý obor příslušné kombinace existuje více st. plánů a je proto třeba určit, na který st. plán bude uchazeč převeden. Uchazeči se musí převádět postupně pro každý obor kombinace zvlášť. Teprve po převedení na všechny příslušné obory se přestanou zobrazovat na levé části obrazovky v bloku Přijatí uchazeči.

Pomocí tlačítka ' >' označíme studenty, kteří mají být zařazeni na studijní plán zobrazený v bloku Studijní plán. Vybraným studentům se automaticky přidělí osobní čislo pro evidenci v databázi STAG a zaškrtne položka Oprava os. dat. Osobní číslo je v tomto okamžiku, než se student převede do STAGU, možné změnit. Položka Oprava os. dat se uplatní v případě, že student je již v databázi STAG v tabulce OSOBY zaveden z minulých let, a my chceme jeho osobní data opravit podle nových údajů. Zaškrtnutí je možné zrušit, pak se žádné údaje aktualizovat nebudou.

Pokud je položka zaškrtnutá, pro aktualizaci osobních údajů platí:

  • položky telefon, e-mail a zdravotní způsobilost se přenáší v závislosti na nastavení parametru PR_OSUD_UCHA_STUD - pokud je pro danou položku parametr nastaven, při vkládání záznamu (tj. prvním studiu dané osoby) se položka nastaví prázdná, při aktualizaci již existujícího záznamu s osobnímu údaji se ponechá původní hodnota uvedená u studia

  • položky stav, kvalifikace občanství, místo a stát narození, tituly a rodné příjmení se aktualizují pouze pokud jsou v přijímacím řízení vyplněné, jinak u nich zůstává původní hodnota

  • ostatní položky se aktualizují z přijímacího řízení bez ohledu na to, zda tam jsou či nejsou vyplněné

Pro převáděné uchazeče se nabízí ve spodní části obrazovky možnost změnit datum zápisu a studijní referentku, ke které budou studenti přiřazeni. Datum zápisu (přesněji den a měsíc zápisu) se přednastavuje automaticky podle parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU. Pokud není tento parametr nastaven, vyplní se položka aktuálním datem, které je možné podle potřeby změnit.

Po stisknutí tlačítka Převod vybraných studentů se údaje o studentovi z přijímacího řízení uloží do příslušných tabulek STAGU tak, aby bylo nadále možno tyto údaje udržovat a měnit pomocí Evidenční karty.

Pokud jsou v přijímacím řízení v údajích o studentovi chyby (nejčastěji v adrese, která neodpovídá číselníku), tito studenti se nepřevedou, zůstanou v levé části obrazovky označeni červeně a u každého se v položce Chyba v datech vypíše text popisující chybu. Na další obrazovce Osobní údaje je možné chyby v datech jednotlivých studentů opravit a studenta pak převést do STAGU.

Pro převod studentů je možné také využít tlačítka Vyber všechny. Následným stiskem tlačítka Převod vybraných studentů se převedou všichni studenti zvoleného oboru (kombinace).

Blok Zařazení studenti je pouze informativní.

Do formuláře byla přidána možnost zapsat uchazeče přihlášené ke studiu v novém akad. roce už do letního semestru aktuálního akad. roku. K tomu slouží přepínač Zápis do akad. roku..

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka