Změna st. programu (ES0040)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Umožňuje změnit studijní program vybraným studentům. Tento formulář je třeba použít také např.pro změnu typu nebo formy studia. Výběr studentů se provádí pro zvolený studijní plán příslušného st. programu, školní rok, případně ročník studia.

Ovládání

Pro zvolené studijní programy se zobrazí st. plány a na nich zapsaní studenti. Vybereme st.programy a k nim příslušné st. plány, mezi kterými chceme převod studentů provádět. Po automatickém zobrazení všech studentů zapsaných na příslušném st. plánu, je jejich výběr možné omezit ve Výběrovém kriteriu na určitý ročník nebo určitou kombinaci, jejichž hodnoty zadáme do položek RočníkKombinace. Postupným zadáváním písmen do položky Příjmení ve Výběrovém kriteriu můžeme velice rychle vybrat konkrétního studenta nebo skupinu studentů.

Studenty, které chceme převést, zaškrtneme. U každého označeného studenta se zobrazí nové automaticky vygenerované os. číslo, pod kterým bude v novém st. programu veden. Toto číslo je možné podle potřeby změnit. Z jednoho st. programu (st. plánu) na druhý se všichni vybraní studenti převedou stiskem tlačítka Převést. Pro převod vybrané skupiny studentů je možné zvolit datum ukončení studia na původním programu (položka Datum převodu), kód ukončení původního programu a datum zápisu na nový st. program. Datum převodu i kód ukončení je možné také vymazat. Studentovi se tak neukončí studium na původním programu a je možné mu zadávat známky, které ještě získá před ukončením akad. roku za předpokladu, že nový st. program začína studovat až od následujícího akad. roku. Datum zápisu na nový st. program musí být vyplněné. Studentovi je možné ponechat oba záznamy, tedy původní i nový st. program ( např. pro zimní semestr původní a pro letní již nový).

Zapsané nesplněné předměty je možné ponechat u původního programu nebo převést pod nový program. Splněné předměty je možné ponechat u původního programu, převést pod nový program nebo převést jako uznané. To samé platí i pro jednorázové předměty. Předměty z minulých let je možné ponechat u původního programu zkopírovat nebo převést splněné i nesplněné s roky variant, jaké měly u původního programu.

Pokud měl student u původního st. programu zapsáno více st. plánů (např. u FPE) a je třeba je všechny změnit (zapsat pod nový st. program), musí se převést každý st. plán zvlášť. Při převodu druhého a dalších st. plánů zůstavá již studentovi nové os. číslo vygenerované nebo zadané při převodu prvního st. plánu nového st. programu.

Pokud převádíme studenta v rámci studijního programu z jedné formy studia na jinou, pak při nastaveném parametru PREPOCET_MAX_DELKY_STUDIA se automaticky přepočítá max. délka nového studia tak, aby délka obou studií odpovídala maximální délce studia zadané u studenta nebo studijního programu popř. specializace. To platí i pro vícenásobný převod vždy v rámci jednoho studijního programu. Pokud chceme max. délku studia přepočítat i v případě, že nejde o změnu formy, stačí zaškrtnout volbu Přepočítat max. délku nového studia.

Zadávání žádostí o ubytovací stipendium při převodu studenta na jiný studijní program se řídí parametrem UBYTSTIP_KOPIE_NA_NOVE_STUDIUM.

Převod studentů do dalšího akad. roku (konec akreditace stud. programu)

Formulář umožňuje i změnu stud. programu spojenou s převodem do dalšího akad. roku. To se provádí v předstihu, aby si studenti mohli provést předzápis již na novém stud. programu. Lze zadat postfix os. čísla a takto odlišit studenty, kteří mění stud. program kvůli končící akreditaci. Pokud se akad. roky liší, jsou dole automaticky přenastaveny přepínače tak, aby se zkopírovaly všechny předměty z předchozích let a úspěšně absolvované předměty aktuálního akad. roku.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka