Zápisový list A (G_ZL_A)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava vypisuje seznam předmětů v daném akademickém roce a jejich výsledky, provádí kontroly studia a vypisuje celkové výsledky studia.

Ovládání

Důležitý je parametr Akademický rok. V úvahu se berou jen údaje do zadaného Akademického roku včetně, vše následující je ignorováno. Tím lze získat kdykoliv výsledky studenta ke konci libovolného akademického roku. Kromě toho se při nastavení parametru Semestr na ZS započítávají výsledky pouze za zimní semestr pro vybraný (tj. poslední započítávaný) Akademický rok a tak lze získat výsledky ke konci zimního semestru tohoto roku. Také kontroly se provádějí proti studijním plánům, které má student zapsané v zadaném Akademickém roce. V případě modulárního studia, pokud si student vybere modul segmentů v portletu Zbývající povinnosti, se vypisuje v závorce název modulu a kontroly se provádí pouze proti segmentům vybraného modulu.

Vysvětlení některých parametrů

Lze zadat omezení na interval, minimální nebo maximální počet celkově získaných kreditů, zde se počítají kredity za celé studium a nastavení parametru Semestr nemá na výsledek vliv.

Lze zadat omezení na interval, minimální nebo maximální počet kreditů dosažených (tj. nezapočítávají se uznané) v daném akad. roce, zde se počítají kredity za celý akad. rok a nastavení parametru Semestr nemá na výsledek vliv.

Nastavením parametru Odevzdaná kval. práce na Ano se vyberou pouze studenti, kteří mají u kval. práce vyplněné datum odevzdání.

Nastavením parametru Výběr Obor/Kombinace na Obor a zadáním konkrétního oboru studenta je možné v případě více oborů v kombinaci vyjet pouze výsledky za daný obor. Pozor, celkový průměr je i v tomto případě počítán za všechny obory studia.

Popis výsledkových položek
Kredity plán

celkový počet kreditů získaných v daném akademickém roce

Získáno

počet kreditů získaných v daném akademickém roce za vykonané předměty

Uznáno

počet kreditů získaných v daném akademickém roce za uznané předměty + počet kreditů uznaných v daném akademickém roce bez vazby na konkrétní předměty

Průměr

průměr za daný akademický rok (popř. semestr akademického roku)

Celkem kreditů

celkový počet kreditů získaných za studium; v případě více oborů (aprobací) se vypisuje celkový počet získaných kreditů pro jednotlivé obory

Celkový průměr

celkový průměr za studium

Celkem A, Celkem B, Celkem C

celkový počet získaných kreditů podle statutu předmětu; statut je určován dle stud. plánu pro Akademický rok

Kvůli odlišení se pro uznané předměty na konci řádku vypisuje U, pokud se jedná o převedený nesplněný předmět z minulých let (Uzn.=N a rok. variaty předmětu < rok platnosti), vypisuje se P, pro odložené předměty se vypisuje O.

Popis prováděných kontrol

Kontroly lze potlačit nastavením parametru Provést kontroly na N.

 1. Výpis upozornění, pokud v průběhu zadaného akad. roku došlo k dosažení data max. doby studia

 2. Výpis nesplněných prerekvizit (podmiňujících předmětů) pro splněné předměty (vykonané i uznané). Provádí se pro všechny studenty.

 3. Výpis splněných prerekvizit (podmiňujících předmětů) pro splněné předměty (vykonané i uznané), když prerekvizity byly splněné až po samotném předmětu (tj. mají pozdější datum). Provádí se pro všechny studenty.

 4. Kontrola splnění limitu kreditů pro první semestr studia. Limit musí být nastaven v parametru STAGu LIMIT_KR_PRVNI_SEM. Provádí se pouze pro studenty, kteří mají rok standardního studia=1. Počítají se pouze kredity dosažené za vykonané předměty. Splnění kreditů za první semestr může nahradit dosažení určeného počtu uznaných kreditů, který je daný parametrem @LIMIT_KR_PRVNI_SEM_UZN@

 5. Kontrola splnění limitu kreditů pro první ročník studia. Limit musí být nastaven v parametru STAGu LIMIT_KR_PRVNI_ROK. Provádí se pouze pro studenty, kteří mají rok standardního studia=1. Počítají se pouze kredity dosažené za vykonané předměty.

 6. Kontrola splnění limitu kreditů za poslední 4 semestry studia. Nezapočítávají se semestry, ve kterých měl student přerušené studium. Limit musí být nastaven v parametru STAGu LIMIT_KR_4_SEM. Provádí se pouze pro studenty, kteří mají odstudované alespoň 4 semestry. Počítají se pouze kredity dosažené za vykonané předměty.

 7. Výpis nesplněných povinných předmětů (nesplněných předmětů A-bloků). Předmět je vyhodnocen jako splněný i v případě, že je splněn některý jeho předchůdce (tj. některý předmět aktuálním předmětem nahrazený). Provádí se pouze pro studenty, jejichž standardní rok studia >= standardní délce studia jejich studijního programu (při nastavení parametru Provést kontroly na V se kontrola provede pro všechny studenty).

  Nastavením parametru Kontrola nesplněných A-předmětů jen pro ročník na A se provede kontrola pro všechny studenty, přičemž se kontrolují pouze předměty studijního plánu, které mají ročník uvedený ve stud. plánu shodný s aktuálním ročníkem studenta.

  V případě modulárního studia se provádí výpis nesplněných povinných předmětů zvlášť pro každou skupinu segmentů studijního plánu.

 8. Výpis B-bloků, u kterých student nezískal minimální požadovaný počet kreditů nebo nesplnil minim. požadovaný počet předmětů (pro blok může být nastaveno a kontroluje se vždy pouze jedno z těchto omezení). Provádí se pouze pro studenty, jejichž standardní rok studia >= standardní délce studia jejich studijního programu (při nastavení parametru Provést kontroly na V se kontrola provede pro všechny studenty). Předmět bloku je vyhodnocen jako splněný i v případě, že je splněn některý jeho předchůdce (tj. některý předmět aktuálním předmětem nahrazený).

 9. Výpis vícekrát než jednou splněných předmětů, u kterých to není povolené (nemají nastaven vícezápis). Do součtu je zahrnuto i splnění případného předchůdce předmětu (tj. některého předmětu aktuálním předmětem nahrazeného).

 10. Výpis vícekrát než jednou zapsaných a nesplněných předmětů, které nemají nastaven vícezápis. Do součtu je zahrnuto i nesplnění případného předchůdce předmětu (tj. některého předmětu aktuálním předmětem nahrazeného).

 11. Výpis segmentů s nesplněným minimálním počtem kreditů ze všech B-bloků v rámci segmentu studijního plánu (je-li nastaveno).

 12. Výpis segmentů s nesplněným minimálním počtem splněných B-bloků v rámci segmentu studijního plánu (je-li nastaveno).

 13. Orientační přehled stavu plnění kreditů za A a B bloky v případě modulárního studia (student musí splnit některou (libovolnou) skupinu segmentů studijního plánu)

 14. Výpis nesplněných předmětů později neopravených. Slouží pro kontrolu vyčerpaných zápisových propustek a vypisuje se pouze pro studenty s vyplněným počtem propustek (pro školy nevyužívající zápisové propustky je třeba aktivovat tento výpis nastavením položky na nulu). Předměty s povoleným vícezápisem zapsané v ZS nečerpají zápisovou propustku, pokud datum neúspěšného absolvování předchází datumu zápisu stejného předmětu na LS v daném akademickém roce. V takovém případě jde o opravu předmětu.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studenti

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka