Administrace evaluace — Postup při vytváření a spouštění anket

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato záložka obsahuje stručný postup pro vytvoření první ankety typu A, tj. ankety určené pro celouniverzitní hodnocení kvality výuky a dále jednoduchý postup pro vytvoření ankety typu C, tj. hodnocení služeb. Dále obsahuje návod, jak nastavit již existující typ ankety B 'Typ B'.

Důležitá upozornění

Pokud potřebujete vypsat jakoukoliv anketu s nějakou zvláštností a nejste si něčím úplně jistí, zavolejte/napište – ale ne až po samotném spuštění ankety — to už je většinou pozdě. Vypsáním ankety dojde k negenerování mnoha dat, různých vazeb a závislostí, které lze pak už jen těžko upravovat, přidávat nebo naopak odebírat.

Typ ankety A nebo C, od kterého byla již v minulosti vypsána některá anketa, již neupravujte (omezení, parametry) ani nerozšiřujte (nebo neodebírejte) o další tvrzení nebo služby. Pokud potřebujete typ ankety upravit nebo rozšířit o další tvrzení/služby, pak si vytvořte kopií od stávajícího typu ankety nový typ a ten pak upravte.

Je potřeba, aby datum otevření ankety studentům byl alespoň o jeden den později, než je den kdy anketu zakládáte/vypisujete do STAGu. Tj. pokud se např. rozhodnete, že chcete datum otevření ankety pro studenty 5.5., pak je potřeba anketu založit nejpozději 4.5. Je důležité, aby mezi vložením/vypsáním ankety a jejím faktickým otevřením studentům uběhla alespoň jedna noc — v této době se spustí potřebné joby, které anketu definitivně dogenerují.

Anketu však nezakládejte příliš dlouho dopředu. Resp. při vytvoření/vložení ankety administrátorem do DB se automaticky určí všechny předměty, které budou součástí ankety. Ty se určují dle nastavených omezezení u typu ankety, dále podle toho, zda má dle sylabu nebo existujících RA předmět vůbec nějakou výuku a jednak také podle toho, jestli je na předmětu zapsán alespoň jeden student. Pokud tedy např. založíte anketu SHK ještě před předzápisem studentů na předměty, které mají do ankety spadat, pak se tam předměty bez studentů v momentě založení ankety nedostanou a to i když se na předměty později někdo zapíše.

Je dobré si uvědomit, že to co student uvidí jako název ankety (která je typu A nebo C) je text v sloupečku Popis (záložka Správa typů anket, podzáložka Výběr ankety).

Název typu ankety A a C a i jeji popis by neměl obsahovat informace o obdobi, tj. semestr a akad. rok. Typ ankety je pouze vzor pro vypisovanou anketu a je predpoklad, ze od daneho typu ankety budete vypisovat v budoucnu ankety i pro další období. Pokud do názvu ankety umístíte informaci o období, bude vás to akorát svádět příští semestr k založení nového typu ankety pro další období, ve kterém změníte právě třeba jen název typu ankety. Nový typ ankety ma smysl zakládat jen tehdy, pokud měníte v typu ankety nějaké nastavení (parametrů, omezení) nebo přidáváte/ ubíráte tvrzení (měníte sadu odpovědí u stávajícího tvrzení) atd. To samé platí i pro "Popis" ankety - popis ankety je to, co ji pak reprezentuje před studenty a ve výsledných statistikách atd. Ve všech těchto případech je k popisu ankety vždy automaticky přidána i informace o tom pro jaké období (semestr, akad. rok) byla anketa vypsána. Tj. umístění této informace o období rovnou do popisu ankety je zbytečné, jelikož se pak tato informace bude všude zobrazovat dvakrát.

V anketách (jak typu A tak typu B) je možné hodnotit jen předměty, na kterých jsou zapsáni nějací studenti a které mají dle sylabu předmětu nějakou výuku (tj. počet jednotek buď přednášek, cvičení nebo seminářů je větší než 0).

Služba je studentovi v anketě zobrazena ve tvaru název/zkratka službypopis služby.

Anketu typu C, tedy anketu, ve které se hodnotí jen služby, má smysl vypisovat v případě, že chcete hodnotit najednou větší množství služeb nebo potřebujete nutně provést dané hodnocení služeb/služby v jiném časovém úseku, než je časový úsek běhu ankety celouniverzitního hodnocení předmětů. Pokud zmíněné dva požadavky nejsou aktuální, pak stojí za zvážení připojit hodnocení služby k celouniverzitní anketě hodnocení kvality (tedy anketě typu A), viz Postup při přidávání hodnocení služby k anketě typu A — celouniverzitní anketa.

Pokud sada odpovědí obsahuje více než jednu odpověď (tj. nejde o pouze textovou odpověď) je důležité, aby jedna z odpovědí sady byla označená jako implicitní (např. odpověď Bez reakce, Bez odpovědi nebo Nevím).Takto označená odpověď se pak (v případě jejího zvolení respondentem) nezapočítává do výsledků (tudíž ani nezáleží na jejím bodovém ohodnocení). Dáváte tím možnost respondentovi na některé tvrzení úmyslně neodpovědět, resp. vyjádřit, že na dané tvrzení neodpovídal/nevyjadřoval se k němu. Pokud v sadě takováto odpověď nebude, pak se při uložení hodnocení předmětu vždy uloží zvolená odpověď, i když třeba respondent nepreferoval ani jednu z možností (což pochopitelně zkreslí statistiky). Obzvláště důležité, aby v každé sadě odpovědí byla takováto implicitní odpověď, je to hlavně z důvodu, že aplikace, poté co student poprvé přijde na stránku s nově vypsanou anketou, vygeneruje studentovi dotazník pro tuto anketu a defaultně automaticky přednastaví jako odpověď na dané tvrzení právě tuto implicitní odpověď. Pokud však žádnou implicitní odpověď v dané sadě odpovědí nenajde, pak přednastaví jako odpověď automaticky první ze zbývajících odpovědí. To ale pak znamená, že pokud daný student třeba ihned po prvotním nagenerování dotazníku a bez jakékoliv změny v dotazníku odešel a ani dále v průběhu ankety nijak nehlasoval, budou po konci ankety a následném automatickém uzavření jeho dotazníku započítány právě dané předvyplněné platné (tedy neimplicitní) odpovědi, což samozřejmě zkreslí statistiky.

Typů anket B může být definováno více, ovšem vždy (jen) jedna z nich musí mít název 'Typ B'. Pouze typ ankety B s názvem 'Typ B' je pak aplikací brán jako výchozí pro vypisování anket garanty.

Pokud v jedné anketě hodláte použít k jednotlivým tvrzením více různých sad odpovědí, je dobré si uvědomit, že bodování odpovědí v jednotlivých použitých sadách by mělo být ve stejném rozmezí. Resp. pokud použijete sadu odpovědí, kde bude 5 možností odpovědí obodovaných 1, 2, 3, 4, 5 a v další použité sadě bude třeba také 5 možností odpovědí, ale obodovaných 10, 20, …, 50 pak nastanou dva problémy. První (menší) je ten, že se pak u jednotlivých tvrzení bude zobrazovat řádově různý průměr — sice bude správný, ale pravděpodobně to bude dost matoucí. Druhý problém bude ten, že takovéto bodování s různým rozsahem samozřejmě zcela zkreslí celkové globální statistiky, které se počítají ze všech odpovědí bez ohledu na použitou sadu odpovědí u konkrétního tvrzení a její rozsah bodování.

Postup při vytváření ankety typu A  — celouniverzitní anketa

Anketa typu A nebo také celouniverzitní anketa je určena k hodnocení jednotlivých předmětů. Jednotlivé předměty hodnotí studenti, kteří jsou v daném období, pro které je anketa vypsána, zapsáni na daném předmětu.

Zde je popsán jednoduchý postup jak vytvořit a spustit první anketu typu A:

 • Založení sady/sad odpovědí.  Nejprve je potřeba založit sady odpovědí (pokud nepostačují již vytvořené sady odpovědí), které se v dané anketě budou používat. Založení sady odpovědí je popsáno v části Správa odpovědí.

 • Vytvoření tvrzení.  Po založení sad odpovědí je potřeba nadefinovat tvrzení, na která budou v anketě studenti pomocí sad odpovědí reagovat. Tvrzení se vytvářejí/definují v části Správa tvrzení.

 • Vytvoření typu ankety neboli dotazníku.  Pokud máte již vytvořen nějaký typ ankety, který byl již použit k vypsání nějaké předešlé ankety a není potřeba v něm nic měnit (tj. přidat/odebrat tvrzení nebo přidat/odebrat službu), můžete tento typ ankety použít znovu k vypsání ankety a není tedy potřeba zakládat nový typ ankety/dotazník. Pokud však žádný vhodný typ ankety nemáte nebo chcete udělat změny (přidat/odebrat tvrzení, změnit sady odpovědí u některých tvrzení, přidat/odebrat službu) v již předtím pro vypsání ankety použitém typu ankety, je potřeba vytvořit nový typ ankety/dotazník. Nový typ ankety se vytvoří kopií již některého stávajícího typu ankety. Jako základní 2 typy anket jsou vždy v seznamu typů anket typ 'Hodnoceni semestru' (typ A) a 'Typ B' (typ B). Kopií od typu Hodnoceni semestru lze vytvořit nový typ ankety, který si lze pak libovolně pojmenovat a nastavit. U typu ankety lze nastavovat tzv. omezení a parametry. Dále je nutné k typu ankety přiřadit tvrzení a ke každému tvrzení zvolit sadu odpovědí. Dále se také u každého typu ankety nastavuje záhlaví. Možnosti jednotlivých parametrů, omezení a nastavení záhlaví viz Správa typů anket (dotazníků).

 • Založení ankety hodnocení kvality.  Posledním bodem je pak samotné založení (spuštění) ankety hodnocení kvality. Zde se už v podstatě nastaví jaký typ ankety bude spuštěn, pro jaké období a od kdy do kdy anketa poběží. Spuštění ankety je popsáno v části Správa anket.

!!!POZOR!!! — je potřeba, aby datum otevření ankety studentům byl alespoň o jeden den později, než je den kdy anketu zakládáte/vypisujete do STAGUu. Tj. pokud se např. rozhodnete, že chcete datum otevření ankety pro studenty 5.5., pak je potřeba anketu založit nejpozději 4.5. Je důležité, aby mezi vložením/vypsáním ankety a jejím faktickým otevřením studentům uběhla alespoň jedna noc — v této době se spustí potřebné joby, které anketu definitivně dogenerují.

Postup při vytváření ankety typu B — ankety určené pro garanty předmětů.

Tato záložka obsahuje stručný postup pro nastavení typu ankety B 'Typ B', tj. typu ankety určeného jako typ ankety pro vypisování anket pro konkrétní předmět garantem předmětu. Tento typ ankety může být v systému zaveden vícekrát, ovšem vždy jen jeden se pak smí jmenovat přímo 'Typ B'. Právě takto nazvaný typ ankety B je pak aplikací brán jako výchozí pro vypisování anket garanty. Tento typ ankety může obsahovat tzv. povinná tvrzení ankety, tj. tvrzení, která budou součástí každé ankety, kterou garanti vypíší. Tato povinná tvrzení případně přidává administrátor evaluace přímo k typu ankety B. Dále lze určit pro typ ankety B kolik vlastních volitelných tvrzení garanta předmětu si garant může k anketě libovolně přidat. Dále lze u typu ankety B určit, zda si garanti mohou vytvářet i vlastní sady odpovědí. Pokud není tato možnost povolena, pak si musí vystačit se sadami odpovědí vytvořenými správcem evaluace (tzv. celouniverzitními sadami odpovědí).

Zde je popsán jednoduchý postup jak nastavit již vytvořený typ ankety B 'Typ B':

 • Založení sady/sad odpovědí.  Nejprve je potřeba založit sady odpovědí (pokud nepostačují již vytvořené sady odpovědí), které se v dané anketě budou používat u povinných tvrzení ankety. Založení sady odpovědí je popsáno v části Správa odpovědí. Dále lze zde i případně založit další sady odpovědí, které mohou garanti předmětů použít, pokud nemají povoleno vytváření vlastních sad odpovědí.

 • Vytvoření tvrzení.  Po založení sad odpovědí je možno nadefinovat povinná tvrzení ankety, na která budou pak v každé anketě typu B vypsané garantem předmětu studenti pomocí sad odpovědí reagovat. Tvrzení se vytvářejí/definují v části Správa tvrzení.

 • Nastavení typu ankety B/dotazníku B 'Typ B'.  U typu ankety B 'Typ B' lze nastavit tzv. omezení a parametry. Dále je možno k typu ankety B přiřadit povinná tvrzení a ke každému tvrzení zvolit sadu odpovědí. Dále se také u každého typu ankety B nastavuje záhlaví. Možnosti jednotlivých parametrů, omezení a nastavení záhlaví viz Správa typů anket (dotazníků).

 • Založení ankety typu B hodnocení kvality.  Anketu typu B nespouští administrátor evaluace, ale garanti předmětů a to vždy jednu anketu pro konkrétní jeden předmět. Nápověda pro garanty předmětu, jak mají postupovat při vytváření vlastní ankety viz B dotazníky.

Postup při vytváření nového typu ankety B, dle kterého vypisují vyučující ankety pro své předměty

Tato záložka obsahuje stručný postup pro změnu typu ankety B, dle kterého vypisují vyučující ankety pro své předměty. V podstatě se jedná o případ, kdy je potřeba změnit nastavení tohoto typu ankety, tedy např. odstranit nebo nahradit některá nebo všechna povinná tvrzení z typu ankety B, který se používá jako základ typu ankety, dle kterého vypisují vyučující ankety pro své předměty.

Z jakéhokoliv typu ankety nelze již odstranit tvrzení, pokud byla od tohoto typu ankety již vypsána anketa. To se týká i typu ankety B. Dále je důležité si uvědomit, že v aplikaci evaluace může být vedeno více typů anket B (tj. typů anket, které mají omezení 'Typ ankety' nastavené na hodnotu 'B'), ovšem vždy jen jeden z nich se může jmenovat 'Typ B'. Ankety vypisované přímo vyučujícími pro své předměty pak případně obsahují tzv. povinná tvrzení právě z takto pojmenovaného typu ankety, resp. tento typ ankety je brán jako výchozí pro výpis ankety vyučujícím. Vyučující si pak může ještě přidat některá vlastní tvrzení k anketě přímo při vypisování konkrétní ankety.

Postup jak provést vytvoření nového typu ankety B, který se používá jako základ typu ankety, dle kterého vypisují vyučující ankety pro své předměty:

 • 1 — Vytvoření kopie od stávajícího typu ankety s názvem 'Typ B'.  Nejprve je potřeba vytvořit od stávajícího typu ankety s názvem 'Typ B' kopii — to se provede kliknutím na ikonku 'Kopie' u zmíněného typu ankety. Tím vznikne nový typ ankety s názvem 'Kopie Typ B'.

 • 2 — Úprava nového typu ankety.  Následně kliknutím na tento nový typ ankety 'Kopie Typ B' proveďte příslušné korekce tohoto typu ankety, např. v záložce 'Tvrzení' smažte všechna tvrzení, která chcete odstranit a případně přidejte jiná.

 • 3 — Zneplatnění stávajícího typu ankety B s názvem 'Typ B'.  Dále klikněte na typ ankety s názvem 'Typ B' a na záložce 'Anketa' proveďte přejmenování z 'Typ B' třeba na 'Typ B stary' nebo podob. Je dobré přejmenovat pro jistotu stejně i popis této ankety.

 • 4 — Vznik nové ankety s názvem 'Typ B'.  Nakonec je potřeba kliknout v seznamu typů anket na typ ankety 'Kopie Typ B' a na záložce 'Anketa' tento typ ankety přejmenovat na 'Typ B'. Tím dosáhnete toho, že se tento nový typ ankety B bude brát jako výchozí typ ankety při vypisování anket vyučujícími.

Po této změně zůstanou ankety vypsané dle původního typu ankety B stále označené jako Bčkové ankety (tj. ankety vypsané vyučujícími) a i ty vypsané ankety, co ještě běží, normálně doběhnou a skončí.

Jedno upozornění: Mezi body 3 a 4 by měla být co nejmenší časová prodleva, jelikož v momentě, kdy přejmenujete typ ankety 'Typ B' na jiný a než typ ankety 'Kopie Typ B' přejmenujete na 'Typ B', bude v podstatě učitelská aplikace pro vypisování B anket nefunkční.

Postup při vytváření ankety typu C — anketa týkající se služeb

Tato záložka obsahuje stručný postup pro vytvoření první ankety typu C, tj. ankety určené pro hodnocení služeb. Službou je míněno hodnocení nějaké činnosti v rámci univerzity, která se netýká přímo předmětů, např. 'kvalita stravování ve školní jídelně' a podobně

Ankety typu C, tedy anketu, ve které se hodnotí jen služby, má smysl vypisovat v případě, že chcete hodnotit najednou větší množství služeb nebo potřebujete nutně provést dané hodnocení služeb/služby v jiném časovém úseku, než je časový úsek běhu ankety celouniverzitního hodnocení předmětů. Pokud zmíněné dva požadavky nejsou aktuální, pak stojí za zvážení připojit hodnocení služby k celouniverzitní anketě hodnocení kvality (tedy anketě typu A), viz Postup při přidávání hodnocení služby k anketě typu A — celouniverzitní anketa.

Respondent uvidí v anketě službu (resp. hodnocení služby) stejně jako předmět (hodnocení předmětu) u ankety typu A. Po rozkliknutí služby (stejně jako předmětu u ankety typu A) se mu nabídnou k zodpovězení tvrzení (která byla se službou svázána). Na jednotlivá tvrzení odpovídá student volbou v sadě odpovědí, která byla k danému tvrzení přiřazena.

Zde je popsán jednoduchý postup jak vytvořit a spustit první anketu typu C:

 • Vytvoření služby.  Nejprve je potřeba vytvořit/ definovat konkrétní službu/služby, které se v dané anketě budou hodnotit. Definování služeb je popsáno v části Správa služeb.

 • Založení sady/sad odpovědí.  Následně je potřeba založit sady odpovědí (pokud nepostačují již vytvořené sady odpovědí), které se v dané anketě budou používat. Založení sady odpovědí je popsáno v části Správa odpovědí.

 • Vytvoření tvrzení.  Dále je potřeba nadefinovat tvrzení, na která budou v anketě studenti pomocí sad odpovědí reagovat. Tvrzení se vytvářejí/definují v části Správa tvrzení.

 • Vytvoření typu ankety neboli dotazníku.  Pokud máte již vytvořen nějaký typ ankety, který byl již použit k vypsání nějaké předešlé ankety a není potřeba v něm nic měnit (tj. přidat/odebrat tvrzení nebo přidat/odebrat službu), můžete tento typ ankety použít znovu k vypsání ankety a není tedy potřeba zakládat nový typ ankety/dotazník. Pokud však žádný vhodný typ ankety nemáte nebo chcete udělat změny (přidat/odebrat tvrzení, změnit sady odpovědí u některých tvrzení, přidat/odebrat službu) v již předtím pro vypsání ankety použitém typu ankety, je potřeba vytvořit nový typ ankety/dotazník. Nový typ ankety se vytvoří kopií již některého stávajícího typu ankety. Jako základní 2 typy anket jsou vždy v seznamu typů anket typ 'Hodnoceni semestru' (typ A) a 'Typ B' (typ B). Typ ankety C není mezi základními typy anket a je třeba nejprve kontaktovat CIV ZČU s žádostí o jeho vytvoření. Po zavedení typu C do seznamu typů anket lze kopií od typu ankety C 'Typ C' vytvořit nový typ ankety pro hodnocení služeb, který si lze pak libovolně pojmenovat a nastavit. U typu ankety lze nastavovat tzv. omezení a parametry. Dále je nutné k typu ankety přiřadit tvrzení a ke každému tvrzení zvolit sadu odpovědí. Následně je potřeba ke každému tvrzení přiřadit službu/služby, kterých se tvrzení týká! Dále se také u každého typu ankety nastavuje záhlaví. Možnosti jednotlivých parametrů, omezení a nastavení záhlaví viz Správa typů anket (dotazníků).

 • Založení ankety hodnocení kvality.  Posledním bodem je pak samotné založení (spuštění) ankety hodnocení kvality. Zde se už v podstatě nastaví jaký typ ankety bude spuštěn, pro jaké období a od kdy do kdy anketa poběží. Spuštění ankety je popsáno v části Správa anket.

Postup při přidávání hodnocení služby k anketě typu A  — celouniverzitní anketa

Tato záložka obsahuje stručný postup pro přidávání hodnocení služby k typu ankety A, tedy k typu ankety, který je určen primárně k vypisování anket pro celouniverzitní hodnocení kvality výuky v semestru. Službou je míněno hodnocení nějaké činnosti v rámci univerzity, která se netýká přímo předmětů, např. 'kvalita stravování ve školní jídelně' a podobně.

Pokud nepotřebujete hodnotit najednou větší množství služeb a nepotřebujete nutně provést dané hodnocení služeb/služby v jiném časovém úseku, než je časový úsek běhu ankety celouniverzitního hodnocení předmětů, pak lze hodnocení dané služby/služeb přidat i k celouniverzitní anketě hodnocení kvality výuky v semestru.

Respondent uvidí v anketě službu (resp. hodnocení služby) stejně jako předmět (hodnocení předmětu). Po rozkliknutí služby (stejně jako předmětu) se mu nabídnou k zodpovězení tvrzení (která byla se službou svázána). Na jednotlivá tvrzení odpovídá student volbou v sadě odpovědí, která byla k danému tvrzení přiřazena.

Zde je popsán jednoduchý postup jak přidat hodnocení služby k anketě typu A, tedy k celouniverzitní anketě hodnocení kvality výuky v semestru:

 • Vytvoření služby.  Nejprve je potřeba vytvořit/ definovat konkrétní službu/služby, které se v dané anketě budou hodnotit. Definování služeb je popsáno v části Správa služeb.

 • Založení sady/sad odpovědí.  Následně je potřeba založit sady odpovědí (pokud nepostačují již vytvořené sady odpovědí), které se v dané anketě budou používat. Založení sady odpovědí je popsáno v části Správa odpovědí.

 • Vytvoření tvrzení.  Dále je potřeba nadefinovat tvrzení (týkající se služby/služeb), na která budou v anketě studenti pomocí sad odpovědí reagovat. Tvrzení se vytvářejí/definují v části Správa tvrzení.

 • Přidání hodnocení služby k anketě typu A.  Základním předpokladem je, že máte již vytvořený typ ankety A, od kterého chcete vypsat celouniverzitní anketu hodnocení kvality výuky v semestru (Pozor na upozornění pro již použité typy anket, viz Důležitá upozornění). K tomuto typu ankety A pak přidejte jednotlivá tvrzení týkající se hodnocení služby/služeb.

  Následně je potřeba tyto tvrzení (týkající se služby/služeb) svázat s konkrétní službou/službami. Po kliknutí na zelenou ikonku se znakem '+' ve sloupečku Služby u zvolených tvrzení (záložka "Správa typů anket", podzáložky "Nastavení/Tvrzení") se zobrazí formulář pro přidání služby k tvrzení. Tímto způsobem přidáte vybranou službu ke všem tvrzením, která se vybrané služby týkají a tím vlastně tyto tvrzení svážete se službou. POZOR: Tvrzení, které je svázané s nějakou službou se již pak pochopitelně neobjevuje k zodpovězení u jednotlivých předmětů v rámci hodnocení kvality výuky v semestru.

 • Založení ankety hodnocení kvality.  Posledním bodem je pak samotné založení (spuštění) ankety hodnocení kvality. Zde se už v podstatě nastaví jaký typ ankety bude spuštěn, pro jaké období a od kdy do kdy anketa poběží. Spuštění ankety je popsáno v části Správa anket.

Postup při vytváření ankety typu Q — anketa týkající se hodnocení výsledků učení

Tato záložka obsahuje stručný popis typu ankety Q a postup pro její vypsání.

Anketa typu Q je typ ankety navazující na téma QRAM. Hlavní rozdílem oproti klasické anketě typu A (tedy celouniverzitní anketě) je dynamické nagenerování tvrzení pro předměty v anketě. Do typu ankety Q tedy administrátor nevkládá žádná tvrzení skrze záložku "Tvrzení" v " Správa typů anket". Tvrzení pro jednotlivé předměty jsou automaticky generována na základě u předmětu definovaných hodnotících metod, vyučovacích metod, předpokladů a výsledků učení (pro každou hodnotící metodu, vyučovací metodu, předpoklad nebo výsledk učení lze určit, zda má být součástí ankety typu Q, resp. jestli na jejím základě má být k předmětu v anketě typu Q automaticky generováno tvrzení - lze nastavovat v aplikaci/portletu 'Program předmětu (S026)'). Každý předmět má pak tedy v anketě typu Q svá vlastní tvrzení k zodpovězení a různý počet těchto tvrzení. V anketě jsou hodnoceny všechny předměty, pro které lze tímto způsobem nagenerovat alespoň jedno tvrzení.

U typu ankety Q je potřeba vždy určit sadu odpovědí, kterou bude na jednotlivá automaticky nagenerovaná tvrzení odpovídáno. Tato sada odpovědí se určuje v záložce 'Správa typů anket' a podzáložce 'Anketa' ve výběrovém boxu 'Sada odpovědí pro aut. nag. QRam tvrzení'.

Anketa typu Q (resp. základní typ této anbkety pojmenovaný 'Typ Q') není zatím automaticky přístupný ve všech DB. Důvod je ten, že se zatím postupně dopracovávají možnosti její konfigurace a nastavení a to především na základě požadavků a zkušeností z pilotními anketami tohoto typu, které již proběhly nebo probíhají zatím jen na ZČU. Pokud však uvažujete o použití tohoto typu ankety, resp. tedy o vypsání ankety typu Q, napište požadavek o zprovoznění/zpřístupnění této možnosti a základní typ ankety Q bude zaveden i do vaší DB. Časem bude pak tento typ ankety zaveden automaticky do všech DB.

Zde je popsán jednoduchý postup jak vytvořit a spustit první anketu typu Q:

 • Založení sady odpovědí.  Nejprve je potřeba případně založit sadu odpovědí (pokud nepostačuje některá již vytvořená sada odpovědí), která se v dané anketě bude používat k zodpovídání automaticky nagenerovaných tvrzení. Založení sady odpovědí je popsáno v části Správa odpovědí.

 • Vytvoření typu ankety neboli dotazníku.  Pokud máte již vytvořen nějaký typ ankety, který byl již použit k vypsání nějaké předešlé ankety a není potřeba v něm nic měnit (tj. přidat/odebrat tvrzení nebo přidat/odebrat službu), můžete tento typ ankety použít znovu k vypsání ankety a není tedy potřeba zakládat nový typ ankety/dotazník. Pokud však žádný vhodný typ ankety nemáte nebo potřebujete udělat změny (změnit sadu odpovědí pro zodpovídání tvrzení, okruh studentů pro které má být anketa určena atd.) oproti stávajícímu v již předtím pro vypsání ankety použitém typu ankety, je potřeba vytvořit nový typ ankety/dotazník. Nový typ ankety se vytvoří kopií již některého stávajícího typu ankety Q. Jako základní typ ankety Q je v seznamu typů anket typ 'Typ Q'. Kopií od tohoto typu lze vytvořit nový typ ankety, který si lze pak libovolně pojmenovat a nastavit. U typu ankety lze nastavovat tzv. omezení a parametry. Dále je nutné k typu ankety Q zvolit/vybrat sadu odpovědí pro zodpovídání automaticky nagenerovaných tvrzení. Dále se také jako u každého typu ankety nastavuje záhlaví. Možnosti jednotlivých parametrů, omezení a nastavení záhlaví viz Správa typů anket (dotazníků).

 • Založení ankety hodnocení kvality.  Posledním bodem je pak samotné založení (spuštění) ankety typu Q. Zde se už v podstatě nastaví jaký typ ankety bude spuštěn, pro jaké období a od kdy do kdy anketa poběží. Spuštění ankety je popsáno v části Správa anket.

!!!POZOR!!! — je potřeba, aby datum otevření ankety studentům byl alespoň o jeden den později, než je den kdy anketu zakládáte/vypisujete do STAGUu. Tj. pokud se např. rozhodnete, že chcete datum otevření ankety pro studenty 5.5., pak je potřeba anketu založit nejpozději 4.5. Je důležité, aby mezi vložením/vypsáním ankety a jejím faktickým otevřením studentům uběhla alespoň jedna noc — v této době se spustí potřebné joby, které anketu definitivně dogenerují.

Postup při vytváření ankety typu E — anketa týkající se externích respondetů

Tato záložka obsahuje stručný popis typu ankety E a postup pro její vypsání.

Ankety typu E se vypisují pro hlasování/hodnocení externími respondenty a jako např. úspěšnými absolventy nebo studenty, kteří neúspěšně ukončili studium. Jeden z automaticky zavedených typů ankety je typ ankety 'Typ E' - jedná se o základní vzorový typ ankety typu E, tento typ neupravujte, používajte jej případně pouze pro vytvoření svého vlastního typu abnkety pro externisty, tedy upravujte vždy jen případnou kopii tohoto základního typu ankety. Dálší zavedený typ ankety E je 'Dotazník pro neabs.', který lze brát jako vzorový typ pro ankety pro neabsolventy.

Využití anket typu E je např. pro oslovení úspěšných absolventů nebo naopak neúspěšný studentů s již ukončeným studiem.

Typ ankety pro úspěšné absolventy musí mít nastavený paramnetr typ_externiho_uziv na hodnotu ABSOLVENT

Typ ankety pro neúspěšné studenty s ukončeným studiem musí mít nastavený paramnetr typ_externiho_uziv na hodnotu NEABSOLVENT

Pokud chcete omezit anketu jen na určitou skupinu absolventů nebo určitou skupinu neúspěšných studentů, pak to lze provést skrze nastavení omezení u typu ankety.

Každé tvrzení uvedené na typu ankety E musí být spojené s nějakou definovanou službou. Služby v tomto případě slouží vlastně pouze jako sekce nebo kategorie tvrzení. Pokud stačí jedna sekce pro všechna tvrzení, stačí spojit všechna tvrzení pouze s jednou službou. Pokud by bylo např. vhodné rozdělit tvrzení na anketě do dvou nebo více různých sekcí/kategorií, lze to pak právě udělat pomocí vícero služeb, tedy tvrzení, která spolu nějak souvisí, přiřadit ke konkrétní službě. Příkladem jednoduché ankety pro neabsolventy, která obsahuje jednu sekci a v ní tři tvrzení k odpovědi je např. vzorový typ ankety pro neabsolventy 'Dotazník pro neabs.'.

Aby se absolvent nebo neúspěšný student o vypsané anketě dozvěděl, je potřeba aby byl u daného typu ankety nastaven tzv. oslovující email. Ten se u typu ankety E nastavuje v záložce Správa typů anket / Oslovující email.

Anketa typu E pro konkrétní typ externího uživatele (absolvent nebo neúspěšný student) se vypisuje zpravidla na celý kalendářní nebo akademický rok a další by měla začíná ihned po skončení dané ankety. Běh anket pro konkrétní typ externího uživatele by se neměl překrývat, jinak mohou externímu respondentovi přijít např. dva totožné emaily pokaždé s odkazem na jednu z vypsaných anket. Ankety typu E není dobré vypisovat třeba na 5 let běhu nebo podob., jelikož pak nepůjde jednoduše např. porovnávat statistiky těchto anket mezi jednotlivými roky.