Administrace evaluace — Správa odpovědí

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Ke každému tvrzením na anketě je přiřazena sada obodovaných odpovědí. Výjimkou může být textová odpověď, kdy se od respondenta očekává vlastní vyjádření.

Správa odpovědí

V seznamu sad odpovědí se nacházejí již vytvořené sady odpovědí.

Parametry již vytvořených sad odpovědí lze měnit v editačním formuláři — vyvolá se kliknutím na obrázek tužky. Samotný text a nastavení konkrétní (do sady odpovědí již vložené) odpovědi měnit nelze, je nutno případně takovou odpověď smazat a opravenou znova vložit do sady odpovědí. Sadu odpovědí a odpovědi v ní již nelze smazat/editovat, pokud byla tato sada odpovědí již použita v některé anketě.

Pokud není již sada odpovědí vložena k některému tvrzení, lze ji smazat poklikem na x.

Definice odpovědí probíhá ve dvou krocích. Nejprve je třeba definovat názvem a popisem sadu odpovědí a potom v editaci doplnit jednotlivé odpovědi vkládané sady odpovědí.

Vytvoření nové sady odpovědí a doplnění jednotlivých odpovědí

Obrázek 575. Vytvoření nové sady odpovědí a doplnění jednotlivých odpovědí. 

Podobně jako u tvrzení lze sadu označit za neplatnou a pro zachování časové kontinuity lze svázat odpovědi mezi sebou přes pole předchůdce.

Pokud je při zakládání nové sady odpovědí vybrán předchůdce, jeho odpovědi se automaticky zkopírují do nově vytvářené sady.

Pokud sada obsahuje pouze jednu odpověď, automaticky se označí jako odpověď textová.

Sadu odpovědí lze smazat pouze do doby, než je sada odpovědí poprvé použita u některého tvrzení v založené anketě. Pak lze sadu odpovědí již pouze označit za neplatnou.

Pokud sada odpovědí obsahuje více než jednu odpověď (tj. nejde o pouze textovou odpověď) je dobré, aby jedna z odpovědí sady byla označená jako implicitní (např. odpověď "Bez reakce","Bez odpovědi" …).Takto označená odpověď se pak (v případě jejího zvolení respondentem) nezapočítává do výsledků. Dáváte tím možnost respondentovi na některé tvrzení úmyslně neodpovědět, resp. vyjádřit, že na dané tvrzení neodpovídal/nevyjadřoval se k němu. Pokud v sadě takováto odpověď nebude, pak se při uložení hodnocení předmětu/služby vždy uloží zvolená odpověď, i když třeba respondent nepreferoval ani jednu z možností (což pochopitelně zkreslí statistiky).

Pokud je odpověď označena jako 'Implicitní odpověď', pak již nezáleží na zaškrtnutí další volby 'Započítávat odpověď do průměru', ale pro pořádek by měla být volba 'Započítávat odpověď do průměru' odzaškrtnuta.

Příznaky u sady odpovědí:

 • Název sady:  Název sady odpovědí. Bude se následně zobrazovat např. v nabídkách pro výběr sady odpovědí při určování sady odpovědi pro tvrzení, které má být vloženo k typu dotazníku.

 • Popis:  Popis sady odpovědí. Zobrazuje se ve výpisu již vytvořených sad odpovědí pro lepší identifikaci sady odpovědí.

 • Textový popis odpovědí: .  Textový popis odpovědí je nepovinný a slouží pro popis všech neimplicitních odpovědí, které se započítávají do průměru. Tento popis se pak zobrazuje jen v případě, kdy je u sady odpovědí zaškrtnutý příznak 'Odpověďi formou hvězdiček'. Pokud je příznak 'Odpověďi formou hvězdiček' zašrtnutý a 'Textový popis odpovědí' obsahuje nějaký text, pak se tento text objeví napevno nad hvězdičkami určenými pro volbu hodnocení u tvrzení. Pokud není vyplněn žádný text v tomto políčku, pak se po najetí studentem/respondentem nad každou hvězdičku objeví tooltipová nápověda s textovým popisem odpovědi kterou daná hvězdička reprezentuje. Pokud je v tomto políčku nějaký text vyplněn, pak se tooltipová nápověda pro hvězdičku objevuje pouze po nejtí nad hvězdičky, které reprezentují implicitní odpověď (ktrá by měla být součástí každé sady odpovědí, vyjma sady pro textovou odpověď) nebo odpověď, která se nezapočítává do průměru (tedy odpověď typu 'Neumím odpovědět','Nemohu odpovědět' atd.).

 • Textový popis odpovědí anglicky: .  Anglická verze popisku zadaného v políčku 'Textový popis odpovědí'.

 • Předchůdce: .  Pokud je při zakládání nové sady odpovědí vybrán předchůdce, jeho odpovědi se automaticky zkopírují do nově vytvářené sady.

 • Odpověďi formou hvězdiček: .  Pokud je tato položka zatržena, bude sada odpovědí zobrazena formou řady hvězdiček. Počet hvězdiček v řadě bude totožný jako je počet odpovědí v sadě a každá hvězdička bude reprezentovat jednu odpovědˇ. Jako první v řadě hvězdiček se objeví bílá hvězdička/hvězdičky reprezentující tzv. implicitní odpověď/odpovědi. Dále bude pokračovat řada s žlutými hvězdičkami, reprezentujícími jednotlivé neimplicitní odpoědi, které se započítávájí do průměru. Tyto žluté hvězdičky/odpovědi budou řazeny vzestupně dle svého bodového hodnocení. Jako poslední v řadě hvězdiček se případně objeví hnědé hvězdičky, které reprezentují neimplicitní odpovědi, které se však NEzapočítávají do průměru.

 • Platnost:  Zda je sada odpovědí stále platná, tj. zda se stále plánuje její používání a zda má tedy smysl jí nabízet jako jednu z možností volby sad odpovědí na tvrzení při přidávání odpovědi k typu dotazníku.

Příznaky u odpovědi:

 • Pořadí:  Pořadí odpovědi v rámci sady odpovědí.

 • Hodnota:  Textový popisek odpovědi.

 • Hodnota anglicky:  Textový popisek odpovědi v angličtině.

 • Bodování:  Bodové hodnocení odpovědi.

 • Implicitní odpověď:  Odpověď lze označit jako implicitní — takto označená odpověď pak bude v dotazníku předvyplněna. Pokud zůstane implicitní odpověď vyplněna jako odpověď na dané tvrzení při ukládání hodnocení předmětu/služby studentem (tj. předpokládá se, že student na toto tvrzení neodpovídal/nevyjadřoval se k tvrzení), pak se tato odpověď nezapočítává do hodnocení předmětu/služby. Tj. bodové ohodnocení implicitní odpovědi se do statsitik (typu průměr, medián, rozptyl, odchylka atd.) předmětu/služby nepočítá a ani se nijak neeviduje četnost této odpovědi.

 • Započítávat odpověď do průměru:  Zda má být v případě studentova výběru této odpovědi její bodové hodnocení započítáváno do celkového průměru hodnocení předmětu a ostatních statistik jako medián,odchylka,šikmost atd. V případě odzaškrtnutí této volby se nebude bodové hodnocení takové odpovědi do těchto statistik započítávat, ale bude evidována pouze četnost zvolení této odpovědi (to je i hlavní rozdíl oproti Implicitní odpovědi). Typycky bude tato volba odzaškrtnutá pro odpovědi typu 'Nerozumím otázce', 'Nemohu odpovědět' atd. - zkrátka u odpovědí, kterými student nevyjadřuje míru souhlasu/nesouhlasu (ztotožnění se/ nestotožnění se) s tvrzením, ale zajímá nás pouze četnost odpovědi. (Pokud je odpověď již označena jako 'Implicitní odpověď', pak nezáleží na zaškrtnutí volby 'Započítávat odpověď do průměru', ale pro pořádek by měla být tato volba odzaškrtnuta.)

Textová odpověď - pokud sada odpovědí obsahuje pouze jedinou odpověď, pak je tato odpověď automaticky textová — tzn. student odpovídá písemně (na tvrzeni, ke kterému byla taková sada odpovědí přiřazena). Pokud tedy chcete založit pouze textovou odpověď, pak stačí založit sadu odpovědí a do ní přidat pouze jedinou odpověď. Políčko Hodnota v tomto případě nemusíte vyplňovat. Pokud jej vyplníte nějakým textem, pak bude tento text předvyplněn jako defaultní odpověď ve formuláři pro vložení textové odpovědi.

Jednotlivé odpovědi v sadě odpovědí lze (v editaci sady odpovědí) mazat nebo k sadě odpovědí další přidávat a to až do doby, než je sada odpovědí poprvé použita u některého tvrzení v založené anketě.