Administrace evaluace — Správa typů anket (dotazníků)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portlet je rozhraním k určení podoby dotazníku, nastavení různých možností omezení anket studentského hodnocení kvality výuky předmětů nebo hodnocení služeb a dále umožňuje vypsat anketu hodnocení kvality výuky.

Administrátorovi evaluace se zobrazí portlet v následující podobě.

Typy anket (dotazníky)

Záložka zobrazí typy anket zavedené v systému. Pokud by už bylo zavedeno větší množství typů anket, je možné u již nepoužívaných zrušit platnost a v přehledu typů anket si filtrovat pouze platné.

Pro změnu nastavení typu ankety klikněte na odkaz ve formě tužky nebo přímo na zkratku ankety.

Tlačítko Kopie vytvoří novou anketu a zkopíruje veškerá nastavení vybrané ankety. Následně lze v editaci takto nově vytvořené ankety provést požadované úpravy a změny oproti původní anketě.

Pokud nebyl typ ankety doposud použitý, může být vymazán tlačítkem x.

Seznam typů anket (dotazníků)

Obrázek 566. Seznam typů anket (dotazníků). 

První záložkou v editaci typu ankety je záložka Anketa. V této záložce lze nastavit zkratku/název ankety a dále její stručný popis. Stručný popis se pak při vypsání ankety daného typu zobrazuje studentům v nabídce vypsaných anket.

Dále lze zde nastavit platnost typu ankety. Pokud již daný typ ankety nechcete používat, lze zde zrušit jeho platnost.

Další položkou k nastavení je maximální počet volitelných tvrzení. Tato hodnota má význam pouze pro typ ankety B, tj. pro typ ankety určený pro vypisování anket garanty předmětů pro své předměty. Číslo udává maximální počet vlastních volitelných tvrzení, které může garant předmětu přidat k povinným tvrzením ankety.

Záložka Tvrzení

Záložka zobrazí tvrzení, které anketa obsahuje, sadu odpovědí, která je ke každému tvrzení přiřazena, váhu pro výpočet váženého průměru a zda se tvrzením hodnotí služba(S) nebo předmět(P). Pokud nebyl typ ankety doposud použit pro vypsání ankety, je možné tvrzení z dotazníku odstranit ( x ) nebo změnit objekt hodnocení přiřazením nebo odebráním služby (odkaz služby).

Pomocí odkazu Přidat tvrzení na anketu lze vyvolat formulář na vložení dalšího tvrzení na dotazník ankety.

Tento formulář obsahuje pole pro výběr tvrzení 'Tvrzení'. Tvrzení a jejich platnost se definují v části Správa tvrzení. V poli se nabídnou všechna platná tvrzení přihlášeného uživatele plus tvrzení, která nikomu nepatří (tzn. v databázi není uložené ucitidno u tvrzení) a zároveň ještě není tvrzení na dotazník vložené.

Pro určení pořadí tvrzení na dotazníku slouží pole 'Pořadí'.

Políčko 'Váha' slouží k případnému určení různé důležitosti-váhy jednotlivých tvrzení. Defaultně je nastaveno na hodnotu 1.

V poli 'Sada odpovědí' je nutné vybrat sadu odpovědí. Sada odpovědí obsahuje odpovědi a volbou jedné z těchto odpovědí může respondent odpovědět na dané tvrzení. Odpovědi se definují v části Správa odpovědí a stejně jako u tvrzení se zobrazí platné sady odpovědí přihlášeného uživatele plus sady co nikomu nepatří.

Příznak 'Započítávat do celk. statistik' slouží k určení toho, zda se má hodnocení daného tvrzení započítávat klasicky i do celkových statistik za předmět/katedru/fakultu. Předzvoleně je tato volba zaškrtnutá. Případné nezaškrtnutí má smysl pouze např. u tvrzení, která se netýkají přímo hodnocení předmětu (ale zajímá vás pouze průměrná odpověď na dané tvrzení). Příkladem takového tvrzení může být např. tvrzení/dotaz "Kolika procent uskutečněné výuky jste se zúčastnil/a ?" na které je navázána sada odpovědí s odpověďmi 0% , 20% , 40% …. 100% . V tomto případě je patrné, že se nejedná o hodnocení předmětu, ale i tak vás zajímá průměrná odpověď na toto tvrzení.

Textové políčko 'Select pro doplňující informaci' dává možnost obohatit zobrazení daného tvrzení o nějaké další informace, které se na dotazníku zobrazí respondentovi v rozkliknutelné tooltipové nápovědě po kliknutí na odkaz 'Doplňující informace'. Tento select musí vracet vždy pouze jednu řádku a jeden sloupec obsahující text. Tento text může být html kód představující část stránky-tooltipové nápovědy. V tomto selectu lze použít následující parametry:

 • :par_tdtvidno.  Primární klíč z tabuky EVA_TYPDOT_TVRZENI, tedy tabulky spojující tvrzení, sadu odpovědí a typ dotazníku.

 • :par_doutidno.  Primární klíč z tabuky EVA_DOT_UCITEL_TVRZENI, tedy tabulky spojující učitelem nadefinované tvrzení, sadu odpovědí a typ dotazníku.

 • :par_reobidno.  Primární klíč z tabulky EVA_RESP_OBJEKT, tedy tabulky, ze které lze pak snadno zjistit např o jaký předmět nebo sluřbu jde.

 • :par_prac_zkr , :par_zkr_predm , :par_rok_varianty.  3 parametry identifikující předmět, kterého se tvrzení týká.

 • :par_sluzidno.  Identifikace služby, které se tvrzení týká.

 • :par_lang.  Jazyková mutace (cs, en atd.)

Následuje volitelná sekce pro případné automatické nagenerování QRam podmíněných tvrzení. Tato sekce není povinná, pokud ji nechcete použít, nezaškrtávejte žádné z formulářových voleb začínajících textem 'Dog. tvrz. pro ….' a ani nevyplňujte kolonky 'Bodování od' a 'Bodování do'. Tato sekce dává možnost k tvrzení automaticky při vypsání ankety administrátorem dogenerovat podmíněná (dynamická) tvrzení na základě QRamových dat uložených u předmětu. Pomocí zaškrtávátek máte možnost vybrat které kombinace QRamových kategorií a schopností se mají k tvrzení dogenerovat. Dogenrována budou pouze tvrzení na základě QRam hodnot, která jsou navíc označena vyučujícím, že se mohou účastnit dotazníku. V případě zaškrtnutí alespoň jednoho zaškrtávátka z této sekce je následně nutné také vyplnit políčka 'Bodování od' a 'Bodování do'. Tato dvě políčka vymezují číselně interval bodového hodnocení a pokud bude respondentem zvolená odpověď na nadřezené tvrzení spadat do tohoto intervalu, zobrazí se dodatečně i podmíněná tvrzení navázaná na hlavní tvrzení.

Manipulace s tvrzeními v rámci typu ankety

Obrázek 567. Manipulace s tvrzeními v rámci typu ankety. 

Ke každému tvrzení je možné přidat i tzv. podmíněná tvrzení a to skrze odkaz 'Přidat podmíněné tvrzení'. U každého přidání podmíněného tvrzení je krom klasických potřebných nastavení nutné navíc vždy stanovit i číselný interval, který reprezentuje rozmezí bodového hodnocení a pokud bude respondentem zvolená odpověď na nadřezené tvrzení bodově spadat do tohoto intervalu, zobrazí se dodatečně i podmíněná tvrzení navázaná na hlavní tvrzení. K zadání tohoto bodového intervalu slouží políčka 'Bodování od' a 'Bodování do'. Seznam případně přidaných bodových tvrzení se objeví jako subtabulka s tvrzeními pod hlavním/nadřazeným tvrzením. Formulář pro přidávání podmíněných tvrzení k 'hlavnímu' tvrzení zrušíte/zavřete kliknutím na odkaz 'Skrýt formulář'.

Po vložení je tvrzení určené pro hodnocení předmětu. Pokud je tvrzení určeno pro hodnocení služby je třeba jednu nebo více služeb k tvrzení přiřadit — formulář pro přidání služby k tvrzení se zobrazí po kliknutí na odkaz služby.

Vložit lze platné služby. Po vložení nebo odstranění služeb se pomocí odkazu Zavřít formulář přepnete zpět na formulář vkládání tvrzení. Služby se definují a nastavují v části Správa služeb.

Záložka Záhlaví

Tato záložka slouží k určení, které položky záhlaví (osobní číslo, jméno, stud. program, fakulta atd.) se na dotazníku respondentovi zobrazí, a které z nich se po odeslání dotazníku uloží do databáze.

Položky lze ze záhlaví odebírat nebo je na něj přidávat. Položky, které nejsou na záhlaví přidány, se automaticky v záhlaví nezobrazují a ani neukládají.

Určitá skupina položek je v záhlaví obsažena vždy a vždy se i ukládá — tyto položky nelze ze záhlaví odstranit (místo možnosti pro odstranění se u nich zobrazuje ikonka semaforu).

Manipulace s položkami záhlaví v rámci typu ankety

Obrázek 568. Manipulace s položkami záhlaví v rámci typu ankety. 

Položku lze do záhlaví přidat pomocí formuláře pro přidání položky do záhlaví. Výběrové pole s položkami v tomto formuláři obsahuje všechny dostupné a doposud do záhlaví nepřidané položky.

Ve formuláři pro přidání položky lze také nastavit, zda se má daná položka záhlaví po uzavření dotazníku uložit. Dále zde lze také určit pořadí položky v záhlaví.

Povinné položky záhlaví (zobrazují se studentovi v záhlaví dotazníku a ukládají se při uzavření dotazníku):

 • Fakulta:  fakulta na které student/respondent studuje.

 • Studijní program:  studijní program který student/respondent studuje.

 • Rok studia:  rok studia studenta/respondenta.

 • Forma studia:  forma studia studenta/respondenta.

 • Vykazován do matriky:  informace, zda je student/respondent vykazován do matriky.

Volitelné položky záhlaví (jejich zobrazení v záhlaví dotazníku a uložení lze zvolit):

 • Jméno (jmeno):  jméno studenta/respondenta.

 • Příjmení (prijmeni):  příjmení studenta/respondenta.

 • Osobní číslo (osobni_cislo):  osobní číslo studenta/respondenta.

 • Obor (obor):  obor, který student/respondent studuje.

 • Typ studia (typ_studia):  Typ studia studenta/respondenta.

 • Kombinace (kombinace):  kombinace, kterou student/respondent studuje.

 • Semestr (semestr):  aktuální semestr.

 • Vysoká škola (skola):  jméno vysoké školy/instituce.

 • Akademický rok (skolni_rok):  aktuální akademický rok.

Záložka Omezení

Omezení ankety slouží jednak k omezení výčtu předmětů začleněných do ankety hodnocení podle způsobu zakončení předmětů a dále lze pomocí omezení anketu omezit pouze pro určitou skupinu studentů. Omezení lze libovolně kombinovat.

Omezení se vždy skládá z typu omezení a hodnoty omezení.

Po kliknutí na záložku omezení je zobrazen seznam již přiřazených omezení k anketě.

Omezení lze od typu ankety odebírat nebo další omezení přidávat pomocí formuláře pro přidání omezení.

Manipulace s omezením v rámci typu ankety

Obrázek 569. Manipulace s omezením v rámci typu ankety. 

Přidání omezení probíhá ve dvou krocích. Nejprve je vybrán typ omezení a v druhém kroku je vybrána hodnota pro typ omezení. Hodnota pro typ omezení může být buď vybírána z výběrového seznamu (pokud je seznam hodnot pro typ omezení předem znám a konečný — např. seznam fakult pro omezení fakulta) nebo je hodnota omezení zadávána jako vstup skrze textové pole.

Seznam a popis jednotlivých omezení:

 • Způsob zakončení předmětu:  Omezení 'Způsob zakončení předmětu' udává jaké typy předmětů budou v anketě obsaženy. V anketě se budou hodnotit pouze předměty zakončené typem uvedeným v omezení. K typu ankety lze vždy připojit více omezení 'Způsob zakončení předmětu' s různými hodnotami. Hodnotou 'Způsob zakončení předmětu' je vždy typ ukončení předmětu a tento typ ukončení předmětu se vybírá z výběrového seznamu v druhém kroku přidávání omezení k typu ankety.

 • Typ ankety:  Omezení 'Typ ankety' udává pro koho a co je typ ankety určen. Hodnota tohoto omezení se přidává v druhém kroku přidání omezení k typu ankety a to pomocí zadání hodnoty do textového pole. Tento typ omezení se smí vyskytovat v přidaných omezeních k anketě pouze maximálně jedenkrát.

  Jednotlivé hodnoty omezení 'Typ ankety':

  A — Pokud není omezení 'Typ ankety' k typu ankety přidáno nebo má hodnotu 'A', zařadí se do ankety předměty příslušného akad. roku a semestru (s ohledem na další omezení). Pro zjednodušení lze říci, že se jedná o anketu hodnocení semestru (dříve označovaná jako Typ A).

  B — Typ ankety pro hodnocení jednoho předmětu (dříve Typ B), který je určen pro garanty předmětu k vypisování vlastních anket hodnocení kvality výuky.Upozornění: Anketa hodnocení předmětu pro garanty (Typ B) – zatím podporována pouze 1 anketa v systému tohoto typu a zkratka ankety musí být Typ B.

  (C — Pro typ ankety, kde chcete hodnotit pouze služby bez předmětů. Hodnocení služeb lze přiřadit každé anketě při vkládání tvrzení na anketu viz část Záložka Tvrzení. Před prvním vytvořením svého vlastního typu ankety C prosím kontaktujte CIV ZČU. Bude vám založen vzorový typ ankety C a jeho kopií si pak budete vytvářet své vlastní ankety typu C pro hodnocení služeb.)

 • fakulta:  Omezení 'fakulta' udává, pro které fakulty bude anketa NEPŘÍSTUPNÁ, tj. pro studenty kterých fakult nebude anketa vypisována. K typu ankety lze vždy připojit více omezení typu 'fakulta' s různými hodnotami. Hodnoty pro typ omezení 'fakulta' se vybírají z výběrového seznamu v druhém kroku přidávání omezení k typu ankety. Tímto omezením se nastavuje pro jaké studenty nebude anketa přístupná, nikoliv jaké předměty se v anketě nebudou hodnotit. Tj. studenti těch fakult, pro které zůstala anketa přístupná, budou moci hodnotit všechny své předměty, které si pro dané období/semestr zapsali bez ohledu na to, z které fakulty každý z jejich předmětů je.

 • Katedra:  Omezení 'Katedra' udává, pro které katedry bude anketa NEPŘÍSTUPNÁ, tj. pro studenty kterých kateder nebude anketa vypisována. K typu ankety lze vždy připojit více omezení typu 'Katedra' s různými hodnotami. Hodnoty pro typ omezení 'Katedra' se zadávají pomocí zadání hodnoty do textového pole. Tímto omezením se nastavuje pro jaké studenty nebude anketa přístupná, nikoliv jaké předměty se v anketě nebudou hodnotit. Tj. studenti těch kateder, pro které zůstala anketa přístupná, budou moci hodnotit všechny své předměty, které si pro dané období/semestr zapsali bez ohledu na to, z které fakulty/katedry každý z jejich předmětů je.

  Varování

  Informace o tom, pod kterou katedru student patří, je vedena u oboru, na kterém je student zapsán. Tato informace je však u oboru nepovinná (tabulka OBORY , sloupeček PRAC_ZKR). Pokud tedy bude zadáno/budou zadána u typu ankety některé/některá omezení 'Katedra', pak studenti na oborech, kde položka PRAC_ZKR není vyplněna, nebudou mít k anketě také přístup.

 • studijni_program:  Omezení 'studijni_program' udává, pro které studijní programy bude anketa NEPŘÍSTUPNÁ, tj. pro studenty kterých studijních programů nebude anketa vypisována. K typu ankety lze vždy připojit více omezení typu 'studijni_program' s různými hodnotami. Hodnoty pro typ omezení 'studijni_program' se zadávají pomocí zadání hodnoty do textového pole. Samotná zadávaná hodnota studijního programu není kód studijního programu, ale přímo primární klíč stpridno z tabulky STUDIJNI_PROGRAMY. Hlavní důvod je ten, že v databázi může existovat více studijních programů se stejným kódem studijního programu (unikátní klíč pro studijní program v databázi je určen šesticí atributů). V případě, že tedy chcete vyjmout z typu ankety nějaký studijní program s určitým kódem stud. programu a v databázi (resp. tabulce STUDIJNI_PROGRAMY) je více záznamů s tímto kódem studijního programu, je tedy potřeba vložit vícekrát omezení 'studijni_program' a to pokaždé s příslušným stpridnem.

 • rok_studia:  Omezení 'rok_studia' udává, pro které ročníky bude anketa NEPŘÍSTUPNÁ, tj. pro studenty kterých ročníků nebude anketa vypisována. K typu ankety lze vždy připojit více omezení typu 'rok_studia' s různými hodnotami. Hodnoty pro typ omezení 'rok_studia' se zadávají pomocí zadání hodnoty do textového pole.

  Varování

  Pokud chcete vypsat anketu např. pouze pro první ročníky, je potřeba pomocí tohoto omezení znepřístupnit všechny ostatní ročníky. Navíc pokud existují na vaší škole i navazující studijní programy, pak je třeba si uvědomit, že student v prvním ročníku navazujícího studia je brán také jako první ročník — pro omezení přístupů studentů k anketě z navazujících / nenavazujících studijních programů slouží omezení 'Navazující'.

 • Navazující:  Omezení 'Navazující' udává, zda bude anketa přístupná pro studenty navazujících studijních programů nebo studenty nenavazujících st. programů. Hodnoty pro typ omezení 'Navazující' se zadávají pomocí zadání hodnoty do textového pole. Možné hodnoty jsou buď 'A' nebo 'N'.

  Jednotlivé hodnoty omezení 'Navazující':

  A — Pokud má omezení 'Navazující' hodnotu 'A', bude anketa přístupná pouze pro studenty z NENAVAZUJÍCÍCH studijních programů.

  N — Pokud má omezení 'Navazující' hodnotu 'N', bude anketa přístupná pouze pro studenty z NAVAZUJÍCÍCH studijních programů.

  Pokud není žádné omezení 'Navazující' u typu ankety zadáno, pak je anketa určena jak pro studenty navazujících, tak pro studenty nenavazujících st. programů.

 • celozivot_vzdelavani:  Omezení 'celozivot_vzdelavani' bylo odstraněno a nahrazeno novým omezením 'typ_studia'. Původně toto omezení sloužilo k určení zda bude anketa přístupná pro studenty celoživotního vzdělávání (resp. tedy pro studenty, kteří jsou zapsaní na studijních programech označených jako celoživotní vzdělávání. Nově je toto omezení řešeno přes omezením 'typ_studia', kde si lze zvolit i typ studia 'Celoživotní'.

 • forma_studia:  Omezením 'forma_studia' lze určit pro které formy studia (resp. studenty s danou formou studia) NEBUDE anketa přístupná. Formy studia, kterým nemá být anketa přístupná, lze tedy postupně vybrat v příslušném výběrovám boxu a přidat do momezení typu ankety.

 • typ_studia:  Omezením 'typ_studia' lze určit, pro které typy studia (resp. studenty s daným typem studia) NEBUDE anketa přístupná. Typy studia, kterým nemá být anketa přístupná, lze tedy postupně vybrat v příslušném výběrovém boxu a přidat do omezení typu ankety. Tímto způsobem lze nově omezit i přístup studentů CŽV do ankety, tj. přidáním omezení 'typ_studia' s hodnotou 'Celoživotní'.

 • misto_vyuky:  Omezením 'misto_vyuky' lze určit pro která místa výuky (resp. studenty s daným místem výuky) NEBUDE anketa přístupná. Místa výuky, jejichž studnetům NEMÁ být anketa přístupná, lze tedy postupně vybrat v příslušném výběrovám boxu a přidat do momezení typu ankety.

Záložka Parametry

Manipulace s parametry ankety v rámci typu ankety

Obrázek 570. Manipulace s parametry ankety v rámci typu ankety. 

Přehled parametrů a jejich popis:

 • xrepeatfill:  Může nabývat hodnot 'A' a 'N'

  'A' — Umožní nechat dotazník rozpracovaný (hodnota A) a opakovaně k němu přistupovat až do okamžiku jeho odeslání (uzavření) studentem. Po odeslání dotazníku studentem je anketa pro studenta uzavřena.

  'N' — Pokud má parametr hodnotu jinou než A bude se respondentovi/studentovi po odeslání/uzavření dotazníku generovat vždy nový dotazník, ale moci reagovat vždy pouze na tvrzení a psát připomínky, které předtím nevyplnil.

  Varování

  Nastavení parametru na hodnotu 'N' znamená, že pokud student ukončí dotazník a je mu následně vygenerován nový, pak v anketě vystupuje jako další respondent, tj. jeden student pak může v anketě vystupovat jako více respondentů (což může zkreslit některé statistiky, proto tento parametr nedoporučuji mít nastavený na jinou hodnotu než A).

 • publicprip:  Povolení zveřejnění neanonymních připomínek. Může nabývat hodnot 'A' a 'N'

  'A' — Znamená povolení zveřejnění neanonymních připomínek.

  'N' — Nezveřejní neanonymní připomínky.

 • xzverejnitprip:  Zpřístupnění anonymních připomínek všem u zveřejněných předmětů. Může nabývat hodnot 'A' a 'N'

  'A' — Znamená povolení zveřejnění anonymních připomínek.

  'N' — Nezveřejní anonymní připomínky.

 • zobranonympripsreak:  Zpřístupnění těch anonymních připomínek u zveřejněných předmětů, kde na danou anonymní připomínku někdo (vyučující nebo vyšší role) reagoval. Parametr má smysl pouze v případě, že parametr xzverejnitprip má hodnotu N. Parametr může nabývat hodnot 'A' a 'N'

  'A' — Zveřejní ty anonymní připomínky u zveřejněných předmětů, kde na danou anonymní připomínku někdo (vyučující nebo vyšší role) reagoval.

  'N' — Nezveřejní anonymní připomínky u zveřejněných předmětů, kde na danou anonymní připomínku někdo (vyučující nebo vyšší role) reagoval.

 • pocetdninareakce:  Parametrem lze stanovit počet dní po skončení ankety, ve kterých mohou vyučující a vyšší evaluační role ještě vkládat reakce na připomínky od studentů. Po uplynutí daného počtu dní pak již reakce na připomínky od studentů nelze vkládat. Defaultně je parametr nastaven na hodnotu '-1', která znamená, že vkládání reakcí na připomínky není nijak časově omezeno. Nastavení tohoto parametru (jako jednoho z mála) lze v průběhu nebo i po skončení ankety (u typu ankety) měnit.

  '-1' — Žádné časové omezení pro vkládání reakcí na připomínky od studentů.

  '30' — Vkládat reakce na připomínky od studentů lze po celou dobu běhu ankety + 30 dnů po skončení ankety.

 • textpripominkasem:  Parametrem se určuje, zda bude součástí dotazníku i možnost vyplnit připomínku k semestru. Parametr může nabývat hodnot 'A' a 'N'

  'A' — Součástí dotazníku bude i možnost vyplnit připomínku k semestru.

  'N' — Dotazník nebude obsahovat možnost vyplnit připomínku k semestru.

 • textpripominkatech:  Parametrem se určuje zda bude součástí dotazníku i možnost vyplnit technickou připomínku. Parametr může nabývat hodnot 'A' a 'N'.

  'A' — Součástí dotazníku bude i možnost vyplnit technickou připomínku.

  'N' — Dotazník nebude obsahovat možnost vyplnit technickou připomínku.

 • xautoodeslanidot:  Automatické odeslání rozpracovaných dotazníků po skončení ankety. Parametr může nabývat hodnot 'A' a 'N'.

  'A' — Po skončení ankety dojde k automatickému odeslání rozpracovaných dotazníků.

  'N' — Po skončení ankety nedojde k automatickému odeslání rozpracovaných dotazníků a toto odeslání a následné nagenerování statistik je potřeba udělat ručně.

  Varování

  Doporučujeme mít tento parametr nastavený na hodnotu A.

  Varování

  Pro ankety typu P (ankety pro modul Praxe) není bráno nastavení tohoto parametru v potaz, jelikož tyto ankety nejsou anonymní. Pro přehlednost ovšem doporučujeme mít tento parametr u anket typu P nastavený na hodnotu N nebo žádnou hodnotu.

 • xautodelneodeslane:  Automatické smazání rozpracovaných dotazníků po skončení ankety. Parametr může nabývat hodnot 'A','N' a 'X'.

  'A' — Smaže všechny rozpracované dotazníky.

  'N' — Nesmaže žádné rozpracované dotazníky.

  'X' — Smaže dotazníků pouze bez odpovědí a případných připomínek.

  Varování

  Tento parametr není zatím do aplikace zapracován.

 • vyuc_vklozeni_koment:  Povolení vkládat komentáře k předmětům a rozvrhovým akcím. Parametr může nabývat hodnot 'A' nebo 'N'.

  'A' — Vkládání komentářů k předmětům a rozvrhovým akcím je povoleno.

  'N' — Vkládání komentářů k předmětům a rozvrhovým akcím je zakázáno.

 • hodnotit_vyucujici:  Parametrem lze řící, že v určitých případech bude mít student možnost zodpovědět tvrzení na dotazníku vícekrát a to pokaždé z pohledu jiného učitele (u každého výskytu tvrzení na dotazníku bude vždy zobrazeno i jméno vyučujícího, kterého se případná odpověď týká). Tuto možnost bude mít student v případech, kdy by se za normálních okolností (tj. při nepoužití tohoto parametru, resp. jeho nastavení na N) odpověd na tvrzení týkala více vyučujících najednou. Taková situace může nastat ve třech případech: A) Jednu konkrétní rozvrhovou akci studenta učí více vyučujících, resp. je k ní přiřazeno více učitelů. B) Student má zapsáno více rozvrhových akcí stejného typu (např. cvičení) jednoho předmětu a každou takovouto RA učí jiný vyučující. C) Tvrzení na dotazníku je obecné (tj. netýká se pouze přednášky nebo cvičení, ale předmětu jako celku) a student měl např. na přednášku a cvičení (tj. RA různého typu) různé vyučující. Parametr může nabývat hodnot 'A' nebo 'N'.

  'A' — V určitých případech bude student mít možnost zodpovědět jedno tvrzení v anketě vícekrát a to pokaždé z pohledu jiného vyučujícího.

  'N' — Každé tvrzení bude na studentovo dotazníku vždy maximálně jen jednou.

  Varování

  Před použitím parametru zvažte, zda jste si jisti, že opravdu všichni studenti (nebo drtivá většina) chodí na ty rozvrhové akce, které mají dle STAGu zapsány a zda RA učí opravdu ti vyučující, kteří jsou u nich uvedeni. Pokud tyto dvě věci nejsou i třeba v malé míře splněny, lze počítat se spoustou emailů se stížností od studentů, že je jim nabízen "k hodnocení" vyučující, který je však neučil.

 • kladnejsi_vyssi_hodn:  Parametrem lze stanovit, zda pro sady odpovědí použité v anketě platí, že vyšší bodové hodnocení odpovědi znamená kladnější odpověď nebo naopak. Hodnotou A je řečeno, že anketa obsahuje sady odpovědí, pro které platí, že čím kladnější odpověď, tím je vyšší její bodové hodnocení. Pro hodnotu N platí, že čím kladnější odpověď, tím je nižší její bodové hodnocení. Zadává se z důvodu pozdějšího zobraozvání např. celkového hodnocení předmětu pomocí "hvězdičkového hodnocení" - tj. musí se nějak stanovit jestli např. průměrné hodnocení 1,28 v stupnici 0-5 znamená dobré hodnocení nebo špatné hodnocení. Typický rozdíl je např. v tom, že někdo boduje jednotlivé odpovědi jako ve škole, tj. 1 nejlepší a 5 nejhorší a někdo zas dává nejhorší/nejzápornější odpovědi nejméně bodů (třeba 0) a nejkladnější odpovědi nejvíce bodů (třeba 5).

  'A' — Hodnotou A je řečeno, že anketa obsahuje sady odpovědí, pro které platí, že čím kladnější odpověď, tím je vyšší její bodové hodnocení.

  'N' — Pro hodnotu N platí, že čím kladnější odpověď, tím je nižší její bodové hodnocení.

 • text_odp_na_tvrz_ver:  Parametrem lze povolit ve veřejné části pro zobrazování výsledků SHK veřejnosti zobrazeni/zvejnění i případných textových odpovědí studentů na tvrzení, pokud byl tento typ odpovědi u některého tvrzení v anketě použit.

  'A' — Hodnotou A  boudou ve veřejné části pro zobrazování výsledků SHK veřejnosti zobrazeny i případné textové odpovědi studentů na tvrzení, pokud byl tento typ odpovědi u některého tvrzení v anketě použit.

  'N' — Pro hodnotu N platí, že neboudou ve veřejné části pro zobrazování výsledků SHK veřejnosti zobrazeny případné textové odpovědi studentů na tvrzení, pokud byl tento typ odpovědi u některého tvrzení v anketě použit.

 • zobraz_prubezne_vysl:  Parametrem lze nastavit, zda mohou vyučující a vyšší evaluační role vidět průběžné výsledky běžící ankety. Defaultně je parametr nastaven na A.

  'A' — Pro hodnotu A se budou zobrazovat vyučujícím a vyšším rolím průběžné výsledky hodnocení na základě studenty již uzavřených dotazníků.

  'N' — Pro hodnotu N se nebudou vyučujícím a vyšším rolím zobrayovat průběžné výsledky hodnocení a výsledky budou k dispozici až po skončení ankety.

 • typ_externiho_uziv:  Parametr je určen pouze pro ankety typu E a určuje typ externího uživatele/respondenta. Nabývat může hodnot ABSOLVENT a NEABSOLVENT.

  'ABSOLVENT' — Hodnota ABSOLVENT se použije u typu ankety určeného pro absolventy, tedy úspěšně ukončené studenty.

  'NEABSOLVENT' — Hodnota NEABSOLVENT se použije u typu ankety určeného pro neabsolventy, tedy neúspěšně ukončené studenty.

Parametry určené pouze pro typ anket určených k vypisování anket pro jednotlivé předměty garantům předmětu (Typ B, resp. omezení 'Typ ankety' = B):

 • xpocvol:  Maximální počet volitelných/vlastních tvrzení, která může garant předmětu přidat k vypisované anketě 'Typ B' pro svůj předmět.

 • xminimumb:  Parametr udává minimální počet dní běhu dotazníku hodnocení předmětu (Typ B). Parametr nabývá hodnoty kladného čísla.

 • xpovolaktsemestr:  Parametr umožňuje otevírat dotazníky v současném semestru. Parametr může nabývat hodnot 'A' a 'N'.

  'A' — Povoluje otevírat dotazníky v aktuálním semestru.

  'N' — Zakazuje otevírat dotazníky v aktuálním semestru.

 • xpocetsem:  Parametr udává počet povolených semestrů (od aktuálního zpět) pro otevření dotazníku. Parametr nabývá hodnoty kladného čísla.

 • xintervalzakladani:  Parametr udává omezení vytváření dotazníků od dd.mm do dd.mm. Formát parametru je: dd.mm dd.mm

 • vlastodpob:  Parametr udává zda si vyučující/garanti předmětů mohou vytvářet k vlastním tvrzením i vlastní sady odpovědí. Parametr může nabývat hodnot 'A' a 'N'.

  'A' — Povoluje vytváření vlastních sad odpovědí k vlastním tvrzením.

  'N' — Zakazuje vytváření vlastních sad odpovědí k vlastním tvrzením. Vyučující/garanti předmětů jsou v takovém případě nuceni použít některou z celouniverzitních sad odpovědí ke svým vlastním tvrzením.

 • emailtext:  Parametr určuje, zda bude předvyplněn text emailu pro studenty (s informací o vypsání ankety) defaultním textem. Parametr může nabývat hodnot 'A' a 'N'.

  'A' — Pole s možností odeslání emailu studentům s informací o vypsání příslušné ankety bude předvyplněno defaultním textem.

  'N' — Pole s možností odeslání emailu studentům s informací o vypsání příslušné ankety nebude předvyplněno defaultním textem.

Záložka Oslovující email

Tato záložka se zobrazuje pouze u typů anket pro externisty, tedy pro typy anket E.

V záložce lze definovat oslovující email s odkazem na vypsanou anketu, který bude zaslán externímu uživateli/respondentovi, tedy osobě, která (již případně) nemá portálové konto. Typicky jde o úspěšného studenta-absolventa nebo studenta, který ukončil neúspěšně své studium.

Oslovující email je zasílán jednak na školní emailovou adresu respondenta a jednak na soukromou emailovou adresu respondenta, pokud je tato soukromá emailová adresa v systému zadána.

Jednotlivé položky formuláře

 • Po kolika dnech posíla email:  Po kolika dnech od zadání data ukončení studia studenta posílat email. Hodnot lze uvést vícero např. 3. den , 6. den , 20. den. V takovém případě bude zaslán email opakovaně, pokud již na některou předchozí výzvu tazatel nereagoval a dotazník nepoužil. Pokud zde nebude uveden žádný počet dnů, pak se žádný email nikomu neodešle.

 • Počet dnů na vyplnění dotazníku.  Počet dnů, které má tazatel na vyplnění dotazníku. Na základě tohoto údaje se pak dopočítává hodnota pro zástupný řetězec DO_KDY_VYPLNIT, který lze použít v těle e-mailu. Pokud bude zástupný řetězec DO_KDY_VYPLNIT použit v těle e-mailu, ale zde nebude nastaven žádný počet dní, pak se bude DO_KDY_VYPLNIT vypočítávat jako by zde bylo uvedeno 30 dnů. Po takto případně stanoveném počtu dnů ovšem nedojde k tomu, že by pak byla již anketa pro uživatele nedostupná - anketa bude uživateli dostupná stále a to až do konce jejího běhu. Tento počet dnů se zadává a v emailu pak zobrayuje spíše proto, aby respondent po přečtení emailu neodložil jeho vyplnění na neurčito, ale měl v podvědomí, že je třeba to do nějakého stanoveného termínu vyplnit.

 • Email odesílatele:  Email, který bude zobrazen jako email odesílatele. Pokud nebude toto pole vyplněno, vezme se jako email odesílatele email uvedený v parametru SPAM_ODESILATEL (ujistěte se v tom případně, že máte tento parametr nastaven).

 • Email pro kontrolu:  Email, kam bude zaslán kontrolní email. Lze sem např. zadat na nějaký čas svůj osobní email a nechat si pár dnů zasílat stejné emaily jako respondentům a tedy zkontrolovat, zda je vše v emailu v pořádku. Pak lze tento email odebrat a znovu jej zadat např. až zase na pár dní po nějaké úpravě v těle emailu.

 • Předmět emailu:  Předmět emailu - pokud nebude vyplněno, doplní se automaticky jako předmět emailu text z popisu ankety.

 • Předmět emailu pro audit:  Pod jakým nadpisem bude daný email uložený v auditu. Pokud není vyplněno, použije se text z Předmět emailu.

 • Tělo emailu:  V textu těla emailu lze použít několik zástupných řetězců, které pak budou nahrazeny konkrétními hodnotami pro daný email/absolventa/neabsolventa:

  URL_DOTAZNIK - bude pak ve finálním emailu automaticky nahrazeno odkazem na anketu.

  DATUM_UKONCENI_STUDIA - bude pak ve finálním emailu automaticky nahrazeno datem ukončení studentova studia.

  OS_CISLO - bude pak ve finálním emailu automaticky nahrazeno osobním číslem studenta daného skončeného studia.

  DO_KDY_VYPLNIT - bude pak ve finálním emailu automaticky nahrazeno datem, do kdy má odkaz na anketu platnost. Toto datum se vypočítává tak, že se k atuálnímu datu vytvoření/zaslání emailu (a tedy i vytvoření daného odkazu) připočte počet dní zadaný v tomto formuláři v poli 'Počet dnů na vyplnění dotazníku'. Pokud tedy v těle emailu použijete tento zástupný řetězec, je potřeba mít i stanovený počet dnů v poli 'Počet dnů na vyplnění dotazníku' - pokud zde nebude stanoven žádný počet dnů a zádtupný řetězec DO_KDY_VYPLNIT bude v těle emailu použit, bere se jako by v 'Počet dnů na vyplnění dotazníku' bylo nastaveno 30 dnů.

  AKTUALNI_DATUM - bude pak ve finálním emailu automaticky nahrazeno datem, kdy je email odesílán. Typicky bude použito v závěru emailu např. 'V Plzni dne AKTUALNI_DATUM …..'

Formulář pro nastavení oslovujícího emailu

Obrázek 571. Formulář pro nastavení oslovujícího emailu.