Administrace evaluace — Správa uživatelů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pouze pro účely Kvality výuky je možné přenášet vedoucí akademické funkce na další akademické pracovníky. Jedná se o funkce vedoucí katedry a děkan (role jsou pojmenovány VEDOUCI_KATEDRY a DEKAN).

Vedoucím katedry/děkanem je automaticky vždy osoba, která je uvedená v číselníku pracovišť u příslušného pracoviště. Pro účely Kvality výuky je možné přenést tyto funkce i na další osoby. Přenos funkce na další osoby realizuje buďto výhradně administrátor kvality výuky v této části aplikace (viz níže) nebo je možné povolit parametrem STAGu EVA_DELEGOVANI_ROLE delegování těchto funkcí/rolí na další osoby samotnými ("kmenovými") vedoucími kateder/děkany (tj. těmi kteří mají tuto funkci dánu již na základě vyplnění číselníku pracovišť).

Vedoucí katedry má přístupné všechny výsledky předmětů své katedry a možnost komentovat připomínky a vyjádřit se k hodnocení těchto předmětů a po skončení ankety se může vyjádřit k hodnocení souhrnně za celou katedru. Podobně role děkana zpřístupní předměty celé fakulty.

Dále lze zadat do uživatelů osobu zodpovědnou za proces kvality výuky a přiřadit jí roli PROREKTOR. Tato osoba má přístup na výsledky hodnocení celé univerzity, vyjadřuje se k proběhnuvším anketám hodnocení semestru a má právo reagovat na jakoukoliv připomínku studenta u jakéhokoliv předmětu a podob. V případě vetování/zveřejnění hodnocení předmětu nebo připomínky od studenta má případné rozhodnutí této role nejvyšší prioritu. Pozor - osoba s rolí PROREKTOR ve STAGu nemá automaticky tuto roli i v aplikaci Kvalita výuky (jako je tomu podobně automaticky v případě vedoucího katedry nebo děkana), ale prorektora/prorektory pro evaluaci je vždy nutné definovat administrátorem evaluace v této části aplikace.

Správa uživatelů

Vložení uživatelů a přiřazení (evaluačních) rolí se provede v několika krocích. Nejprve se dohledá uživatel, musí existovat v číselníku učitelů v IS/STAG. Potom se vybere (evaluační) role, kterou mu chceme přidělit (VEDOUCI_KATEDRY, DEKAN nebo PROREKTOR).

Pokud se jedná o roli DEKAN nebo VEDOUCI_KATEDRY, pak je nutné ještě doplnit pracoviště (fakultu nebo katedru) pro kterou bude mít daná role platnost.

Doplnění pracoviště pro platnost role VEDOUCI_KATEDRY nebo DEKAN se provede po vložení uživatele do seznamu uživatelů s těmito (evaluačními) rolemi a to kliknutím na odkaz Vybrat u jejich jména. Tímto odkazem je vyvolán formulář s možností přidat jedno nebo více pracovišť, pro které bude příslušná role u daného uživatele platná. Takto přiřazená pracoviště lze ve stejném formuláři i odebírat.

Správa uživatelů

Obrázek 578. Správa uživatelů. 

Uživatele lze ze seznamu uživatelů s těmito speciálními (evaluačními) rolemi odstranit (tlačítkem smazat u každého uživatele) — po odstranění uživatele ze seznamu přichází uživatel o danou přiřazenou roli (u všech pracovišť, ke kterým byla role přiřazena).