Diploma Supplement - výstup do TEXu (Z_DS_TEX)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava Diploma supplement 2 je nová verze sestavy na výpis dodatku k diplomu.

Ovládání

 • Parametrem Tisk titulu vybíráte, zda u jména absolventa bude také již dříve získaný titul.

 • Parametrem Datum na DS vybíráte, zda se bude na DS tisknout aktuální datum či datum na diplomu.

 • Student musí mít u práce uvedeno Tiskout=Ano.

 • Při hromadném tisku je potřeba volit výběr studentů tak, aby měli všichni tutéž šablonu. Dvě a více různých šablon najednou sestava "neumí", objeví se varování 'Nelze tisknout. Ve výběru nalezeno více šablon.'

 • Představitelé školy se berou od absolventa, tzn. z tabulky ABN_ABSOLVENTI. Pokud příslušné položky nejsou vyplněny, berou se data z číselníku pracovišť.

 • Český název studijního programu se bere z názvu studijního programu pro diplom, pokud tento název chybí, pak ze státního číselníku CIS_STUD_PGM a pokud v číselníku tento studijní program chybí, bere se název uvedený u studijního programu.

 • Český název oboru se bere z názvu oboru pro diplom, pokud tento název chybí, pak ze státního číselníku CIS_AKVO a pokud v číselníku tento obor chybí, bere se název uvedený u oboru.

Maximální počty parametrů v sestavě, při nichž je garantován bezproblémový chod sestavy (tzn. nedojde k rozhození sestavy):

Parametr Maximální počet

jazyk

4

obor

5

aprobace

5

tema

3

anotzp

3 - tři anotace závěrečných prací

szz

10 - státnicové předměty

specializace

3

certifikat

3

studium

5

histogram

2 - pro každý histogram generuje neurčitý počet sloupců, které jsou akceptovány

Poznámky

Dodatek k diplomu - které databázové položky se tisknou v jeho jednotlivých odstavcích

0. Diplom č.:

cis_rada_diplom(studijni_programy), cislo_diplomu (abn_absolventi) nebo jiné_cislo_diplomu (abn_absolventi) - tisk jen, je-li cislo_diplomu (abn_absolventi) = nulljiné_cislo_diplomu (abn_absolventi) <> null

1. Informace o totožnosti držitele kvalifikace

1.1 Příjmení:

prijmeni (osoby)

1.2 Křestní jméno (jména):

jmeno (osoby)

1.3 Datum narození:

datum_naroz (osoby)

1.4 Identifikační číslo studenta:

os_cislo (studenti)

1.5 Místo narození:

misto_naroz (abn_absolventi) není-li záznam v  abn_abolventi, potom se tiskne misto_narozeni (osoby)

2. Informace o druhu kvalifikace

2.1 Název kvalifikace:

tisk podle položky titul (studijni_programy) tiskne se rv_meaning (cg_ref_codes) z domény TITUL

Udělený titul:

tisk podle položky titul (studijni_programy) tiskne se rv_abbreviation (cg_ref_codes) z domény TITUL

2.2 Hlavní studijní obor v rámci kvalifikace:

an_nazev_pro_diplom,.cz_nazev_pro_diplom (studijni_programy), an_nazev, nazev (cis_stud_pgm), an_nazev, cz_nazev (studijni_programy)

 

an_nazev_pro_diplom, cz_nazev_pro_diplom (obory), an_nazev, nazev (cis_akvo), an_nazev, cz_nazev(obory)

názvy se probírají v uvedeném pořadí a tiskne se ten, který je první vyplněný ( not null)

2.3 Název a postavení udělující instituce:

pom_hodnota (cg_ref_codes) z domény ORGANIZACE školu soukromou nebo veřejnou určuje položka pom_hodnota2 (cg_ref_codes) z domény ORGANIZACE

2.4 Název a postavení instituce zajišťující studium:

název instituce jako v odstavci 2.3

a nazev (cis_pracovist) Veřejná výzkumná instituce tiskne se v případě, je-li vyplněna položka dokt_druhé_prac (studenti) a studijní program je doktorský

2.5 Jazyk(y) studia / zkoušek:

vyuc_jazyk (studijni_plany) tiskne se english, rv_meaning (cg_ref_codes) z domény JAZYK

3. Informace o úrovni kvalifikace

3.1 Úroveň kvalifikace

tisk podle položky typ (studijni_programy)

3.2 Standardní délka programu:

Počet semestrů:

stand_delka (obory) není-li položka vyplněná nebo u oborů, které jsou aprobacemi se tiskne stand_delka (studijni_programy)

3.3 Požadavky na přístup ke studiu:

tisk podle položky typ (studijni_programy)

4. Informace o obsahu a dosažených výsledcích

4.1 Forma studia:

tisk podle položky forma (studijni_programy)

4.2 Požadavky v rámci programu:

tisk ovlivňují položky: typ (studijni_programy) , limit_crd_obor (obory) nebo limit_crd (studijni_programy) typ_zk (znamky) .

4.3 Podrobné údaje o programu a jednotlivých dosažených hodnoceních / kreditech:

Kód předmětu

prac_zkr, zkr_predm (znamky)

zkratka_predm (jedpredmety) - zkratka se netiskne začíná-li znakem ? = ? (rovnítko)

Název předmětu

an_nazev_dlouhy, cz_nazev_dlouhy(pred_varianty), nejsou-li položky vyplněné tiskne se  an_nazev, cz_nazev(pred_varianty)

an_nazev_predmetu, jiny_nazev_predmetu(jedpredmety)

Datum

datum (znamky)

skutecne_datum (jedpredmety)

Známka

znamka (znamky) tisk ovlivňují položky slovni_hodnoceni (znamky), hodnoceni_zk(znamky), uznano (znamky) puvod_uzn_predm(znamky)

znamka (jedpredmety) tisk ovlivňují položky slovni_hodnoceni (jedpredmety), hodnoceni_zk(jedpredmety), uznano (jedpredmety) puvod_uzn_predm(jedpredmety)

Netisknou se předměty: -- kde položka english(cg_ref_codes) =N v doméně ZNAMKA -- kde položka uznano (znamky) = O -- kde položka pom_hodnota(cg_ref_codes) = T v doméně TYP_ZK_NEW

Kredity

poc_kred (znamky)

poc_kred (jedpredmety)

V přehledu jsou také uvedeny předměty z tabulky jedpredmety vystudované na domácí škole

V přehledu absolvovaných předmětů se tisknou i předměty zapsané pod jiným osobním číslem, má-li student vyplněnou položku pred_os_cislo (studenti) a parametr Stagu ZRETEZENA_OSC_DS má hodnotu A .

V závěru odstavce 4.3 může být dále uvedeno

Celkový počet ECTS kreditů:

Celkový počet kreditů se tiskne tehdy, má-li parametr Stagu SOUCET_KREDITU_DS hodnotu A .

Absolvované předměty na cizích univerzitách

Pro každou univerzitu se tiskne samostatný přehled. V záhlaví je název univerzity a za ním seznam předmětů z této univerzity. Skladba tisku je stejná jako u přehledu předmětů z domácí univerzity.

Státní závěrečná zkouška

předměty z domácí univerzity - tisknou se položky an_nazev_dlouhy, cz_nazev_dlouhy (pred_varianty) - název státní zkoušky an_nazev_predmetu, jiny_nazev_predmetu (jedpredmety) datum (znamky) skutecne_datum (jedpredmety) znamka (znamky) - tisk ovlivňují položky slovni_hodnoceni (znamky) hodnoceni_zk (znamky) znamka (jedpredmety) - tisk ovliňují položky slovni_hodnoceni (jedpredmety) a hodnoceni_zk (jedpredmety) Tisknou se jen předměty: -- kde položka pom_hodnota(cg_ref_codes) = T v doméně TYP_ZK_NEW, -- kde položka english(cg_ref_codes) =A v doméně ZNAMKA

Diplomová práce / Bakalářská práce / Doktorská práce / Rigorózní práce

Výběr textu je podle hodnot položek typ (studijni_programy) typ_zk (znamky)

tema_hlavni_ang, tema_hlavni nebo tema_dle_stud (abn_diplomova_práce) tema_dle_stud se tiskne jen v případě, má-li parametr Stagu DP_NAZEV hodnotu A

datum_obhajoby, znamka, jazyk (abn_diplomova_práce)

4.4 Klasifikační stupnice a vysvětlení jejího významu:

tisknou se položky rv_low_value, rv_meaning a pom_hodnota2 (cg_ref_codes) z domény ZNAMKA

dále zde může být uvedena statistika rozložení známek za určitou část školy. Zda se statistika má v tomto odstavci uvést řídí parametr Stagu DSUP_ZOBRAZ_STAT_HODNOCENI. Statistika rozložení známek i nadpis nad statistikou je tištěn z tabulky HODNOCENI_ST_NA_PR_STAT

4.5 Celková klasifikace kvalifikace:

Výběr textu je podle hodnoty položky vyznamenani (abn_absolventi)

Od června 2013 se v tomto odstavci tiskne stupnice celkového hodnocení kvalifikace s vysvětlením

Stupnice pro klasifikaci kvalifikace:

tisknou se položky english rv_meaning (cg_ref_codes) z domény absolvoval

5. Informace o funkci kvalifikace

5.1 Přístup k dalšímu studiu:

Výběr textu je podle hodnoty položky typ (studijni_programy)

5.2 Profesní postavení:

tisk podle položky titul(studijni_programy) tisknou se položky english, rv_meaning (cg_ref_codes) z   domény TITUL

6. Doplňkové informace

6.1 Doplňkové informace:

Absolvování určitého zaměření oboru (specializace)

an_nazev, nazev(studijni_plany) tisk jen, když položky specializace (studijni_plany) = Atisk_specializace (obory) = A

Absolvování certifikátu (mezioborového studia)

an_nazev, cz_nazev (obory) tisk jen, je-li vyplněná položka cislo_certif (abn_certifikaty)

Kreditní systém byl zaveden v průběhu studia

tisk ovlivňují položky kreditne (studijni_plany) , které má student zapsané

Je-li část studia v jiné formě studia než je forma studia posledním roce, tiskne o tom informace, tisk ovlivňují položky pred_os_cislo (studenti) forma (studijni_programy)

Tisk informace vložené studijní referentkou

an_inf_dd, cz_inf_dd (studenti)

6.2 Další informační zdroje:

hodnota_char (parametry_stagu) kde nazev(parametry_stagu) = DSUP_WWW a fakulta(parametry_stagu) = REK

,url (cis_pracovist)  kde zkr (cis_pracovist) = dokt_druhé_prac (studenti)

7. Potvrzení dodatku

7.1 Datum:

systémové datum nebo dat_vystaveni (abn_absolventi) tisk určuje parametr sestavy Datum na DS

7.2 Podpis:

titul_pred, jmeno, prijmeni, titul_za (ucitele) jaký představitel se na DS tiskne určuje parametr Stagu podpis_na_DS (fakulta_sp (studijni_programy) nebo REK) = zkr (cis_pracovist)ucitidno (cis_pracovist) = ucitidno (ucitele) přednostně se tisknou představitelé uvedení v  abn_absolventi , tj. ucitidno_dekan, ucitidno_rektor , nejsou-li uvedeni potom se tisknou představitelé fakulta_sp (studijni_programy), zkr (cis_pracovist)= REK není-li parametr Stagu podpis_na_DS uveden, tiskne se představitel z pracoviště REK (univerzita)

7.3 Funkce:

english, rv_meaning (cg_ref_codes) z domény TYP_VEDOUCIHO přechylování dělá TeX podle položky pohlavi (ucitele)

7.4 Oficiální razítko nebo pečeť:

8. Informace o národním vysokoškolském systému

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka